Foto Onderwerp
Daar is baie tipologiese verbindings tussen Eksodus en Openbaring, maar dieselfde kan ook vir Josua en Openbaring gesê word. Hoekom is dit so? Watter tipologiese verbindings bestaan daar tussen hierdie drie boeke van die Bybel? Wanneer sal hierdie Ou-Testamentiese tipes in die Nuwe-Testamentiese antitipes vervul word?
February 13, 2018
Wat is God se plan vir die nasies? Waarom het Hy Israel as die uitverkore nasie verkies? Hoe moet ʼn ‘nasie’ Bybels gedefinieer word? Hoe probeer Satan die plan van God vir die nasies kortwiek? Hierdie en ander belangrike vrae word in die lering oor die nasies behandel.
February 9, 2018
Maar die groot Babilon sal heeltemal verwoes word; haar boumateriaal sal nooit weer gebruik word nie
January 30, 2018
Die vervulling van die Ou Testamet in die Nuwe Testament is ʼn ontsettende belangrike aspek vir die leer oor die eindtye.
January 24, 2018
Op watter verskillende maniere word die Ou Testament in die Nuwe Testament profeties vervul
January 18, 2018
Ons gaan aktief in die Messiaanse koninkryk betrokke wees
January 13, 2018
Die almagtige God sê dat Hy Jerusalem ʼn beker van bedwelming sal maak vir al die volke rondom, ʼn baie swaar klip vir al die volke.
January 7, 2018
Ons moet ag slaan op die profetiese woord want dit is soos ʼn lamp wat in ʼn donker plek skyn totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte.
December 30, 2017
Tensy spyte van ʼn groot verskeidenheid van interpretasies, behoort almal saam te stem dat Openbaring oor Jesus Christus gaan.
December 27, 2017
Johannes beklemtoon die temas van ewige lewe, lig en liefde.
December 24, 2017
Judas is geskryf sodat gelowiges kragtig sal ‘stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is’
December 19, 2017
Peter warns about heresy in the last days
December 14, 2017
Jesus red Petrus uit die water
December 10, 2017
Jakobus moedig geloof wat tot werke oorgaan aan.
November 29, 2017
Die vroegste manuskripte van hierdie wonderlike, majestieuse en soms moeilike preek-brief bevat die titel ‘Aan die Hebreërs’.
November 23, 2017
Deur God se voorsienigheid en genade was ook Filémon voorheen deur die bediening van Paulus gered
November 20, 2017
Paulus
November 17, 2017
Net soos die ander pastorale briewe, beklemtoon Titus die lewe en leierskap van plaaslike kerke sowel as godsaligheid en goeie werke.
November 12, 2017
Many doctrines are taught in the two epistles to the Thessalonians, but a main theme is eschatology.
November 6, 2017
Christus onder julle, die hoop op heerlikheid.
October 31, 2017
Die brief aan die Filippense
October 20, 2017
Paulus skryf die brief aan die Efesiërs in 60-61 n.C.
October 15, 2017
Ons vryheid in Christus word in Galasiers bespreek
October 6, 2017
Korintiërs wys bo alles God se liefde vir gelowiges.
September 30, 2017
The theme of Romans is the gospel of God, for in this gospel is revealed the righteousness of God to man.
September 27, 2017
Jesus is die brood van die lewe
September 25, 2017
Lukas praat meer as enige ander Nuwe Testamentiese boek van verlossing en die vreugde wat met verlossing saamgaan
September 20, 2017
The Gospel of Mark
September 12, 2017
Die sleutels van die koninkryk van die hemele
September 2, 2017
Johannes die Doper was die voorloper tydens Christus se eerste koms
August 22, 2017
Bind en ontbind
August 17, 2017
Die Bergpredikasie
August 16, 2017
Die Evangelie volgens Matteus
August 10, 2017
Oorsig van die Nuwe Testament
August 9, 2017
The City of Jerusalem with Soloman's Temple
August 7, 2017
Die vernietiging van die Joodse tempel
July 31, 2017
Die Boek Prediker
July 25, 2017
Esra en Nehemia
July 19, 2017
Die boek Ester leer die getrouheid van God wat, onderwyl Hy sy teenwoordigheid of aangesig vir die Jode verberg omdat hulle versuim het om die Mosaïese verbond na te kom, steeds agter die onsigbare werk om sy onvoorwaardelike beloftes te volbring.
June 19, 2017
Die Bybel stel Daniël bekend as ’n groot geloofsman, nederig en afhanklik van God (Eségiël 14:14; Daniël 9:20; 10:11).
June 12, 2017
Kom jy ’n Hebreeuse naam teë wat ‘Yahweh onthou’ beteken, dan kom jy die naam ‘Sagaría’ teë.
June 2, 2017
Hierdie boek beklemtoon God se onveranderlike liefde vir Israel: “Ek het julle liefgehad” (Maleági 1:2) in kombinasie met “Ek, die HERE, het nie verander nie” (Maleági 3:6).
May 23, 2017
Daar bestaan geen twyfel dat Haggai in Jerusalem opgetree het nie, want dit is waar die oorspronklike tempel gestaan het en waar dit herbou is
April 30, 2017

April 21, 2017
Soos in die dae van Nahum, lewe ons ook in gevaarlike tye. Maar die “HERE is goed, ʼn toevlug in die dag van benoudheid, en Hy ken die wat by Hom skuil”
April 15, 2017
Miga
April 6, 2017
Saam met Amos, Miga en Jesaja, was Hoséa ʼn agtste-eeu vC profeet vir Israel en vir Juda. Hoewel hy tydens die regerings van vier konings van Juda (die Suidelike Koninkryk) opgetree het, het Hoséa hoofsaaklik opgetree vir die Noordelike Koninkryk (Israel), insluitend die tyd van Jeróbeam II se regering (1:1; vgl. 7:5).
March 26, 2017
Die boek Amos is ʼn nugter herinnering dat God nie net soewerein (4:13; 5:8) en heilig (4:2) is nie, maar ook regverdig.
March 11, 2017
Jona was ʼn profeet wat drie myl vanaf Násaret gewoon het in ʼn plek met die naam Gat-Hefer, en hy het opgetree in die tyd van koning Jeróbeam II.
March 7, 2017
Die tema van Joël is die Dag van die HERE
March 5, 2017
Obadja
February 25, 2017
Die naam ‘Eségiël’ beteken ‘God versterk’ of ‘God sal versterk’.
February 22, 2017
Jeremia
February 19, 2017
Jesaja
February 15, 2017
Die boek van Konings
February 9, 2017
Dawid veg teen Goliat
February 2, 2017
Die Boek Rut
January 30, 2017
Simson in Rigters
January 26, 2017
Josua Jerigo
January 22, 2017
Deuteronomium
January 15, 2017
Numberi
January 11, 2017
Levitikus Jesus se graf
January 8, 2017

January 4, 2017

January 2, 2017
habakuk
December 30, 2016
Christus se weerkoms
December 6, 2016
Oordeel van Satan en gevalle engele
November 24, 2016
Boek van die Lewe
November 22, 2016
skape en bokke
November 21, 2016
regterstoel-oordeel van Christus
November 17, 2016
verskille tussen die weerkoms en die wegraping
November 15, 2016
Wanneer gebeur die wegraping
November 14, 2016
Wegraping
November 10, 2016
wegraping van gelowiges
November 6, 2016
plek van die dooies
November 2, 2016
Die oorgangstaat tussen lewe en dood
October 31, 2016
Onsterflikheid
October 26, 2016
Waarom red God vandag heidene?
October 24, 2016
Jode, heidene, Christene
October 19, 2016

October 17, 2016
picture of flag of Israel
October 14, 2016
Die verhouding tussen die Kerk en die Jode
October 8, 2016
Daniël se gebed in Daniël hoofstuk 9
October 3, 2016
biddend
September 30, 2016
gebed
September 28, 2016

September 26, 2016

September 24, 2016

September 21, 2016

September 18, 2016

September 12, 2016

September 8, 2016

September 5, 2016

August 30, 2016

August 29, 2016

August 25, 2016

August 3, 2016

August 1, 2016

July 27, 2016

July 25, 2016

July 21, 2016

July 18, 2016

July 14, 2016

July 11, 2016

July 7, 2016

July 4, 2016
Regverdigmaking en heiligmaking
July 1, 2016

June 27, 2016

June 23, 2016
Ewige sekerheid
June 20, 2016

June 16, 2016
Ons nuwe lewe in Christus
June 13, 2016
die voorwaarde vir redding
June 9, 2016

June 7, 2016

June 2, 2016

May 30, 2016

May 26, 2016
sondeval
May 23, 2016
Salvation
May 20, 2016

May 19, 2016

May 16, 2016

May 13, 2016

May 10, 2016
Kosmos
May 2, 2016

April 29, 2016

April 26, 2016

April 22, 2016

April 19, 2016

April 15, 2016

April 12, 2016

April 8, 2016

April 4, 2016

March 31, 2016

March 28, 2016

March 17, 2016

March 14, 2016

March 10, 2016

March 7, 2016

March 3, 2016

March 1, 2016

February 25, 2016

February 22, 2016

February 18, 2016

February 15, 2016

February 11, 2016

February 8, 2016

February 4, 2016

February 3, 2016

February 2, 2016

January 31, 2016

January 29, 2016

January 28, 2016

January 27, 2016
puzzle pieces
January 24, 2016
oorsig van verbonde
January 23, 2016

January 21, 2016
Inspirasie van die bybel
January 18, 2016
Die Bybel en Goddelike openbaring
January 14, 2016
Bible study
January 12, 2016
aard van die Bybel
January 9, 2016
Wat is dissipelskap
January 4, 2016
Kom kyk dissipelskap
January 1, 2016
Wise Men
December 23, 2015

Foto Onderwerp
There are many typological connections between the books of Exodus and Revelation. But the same can be said for Joshua and Revelation. Why is this the case? What typological connections exist between these three books? When may these Old Testament types be fulfilled in the New Testament antitypes? We consider various typological connections between Exodus, Joshua and Revelation.
February 13, 2018
What is God’s plan for the nations? Why has He elected Israel as the chosen nation? How should a ‘nation’ be defined Biblically? How is Satan trying to thwart God’s plan for the nations? These and other questions are discussed in the doctrine of the nations.
February 9, 2018
According to Bible prophecies, by the time the seven-year Tribulation period begins, the literal city of Babylon will have been rebuilt again in modern-day Iraq near the Euphrates river.
January 30, 2018
• Whatever the relationship between the two testaments is, the meaning of the Old Testament should be discovered by means of the application of the principle of normal, literal interpretation (grammatical-historical method). Its meaning should not be gained primarily from the New Testament (Vlach 2012:24). The New Testament does not reinterpret, change or cancel the meaning of Old Testament texts.
January 24, 2018
How does the New Testament indicate that prophetic fulfilment of the Old Testament has taken place? This question is not dry, abstract or only of academic interest, because it has an important impact on the doctrine of end times (eschatology).
January 18, 2018
We are going to be actively involved in the Messianic kingdom
January 13, 2018
God chose the temple to be in the city of Jerusalem
January 7, 2018
We heed the prophetic word because it is like a lamp that shines in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts.
December 30, 2017
Despite the various interpretations of this remarkable book, we should all agree that Revelation is about Jesus Christ.
December 27, 2017
God’s offer is eternal life, light and love through the Word of life
December 24, 2017
Our faith is anchored in and focused on Jesus Christ.
December 19, 2017
Peter warns about heresy in the last days
December 14, 2017
Jesus saves Peter our of the Water
December 10, 2017
James is a lecture-epistle that exhorts faith to be at work.
November 29, 2017
The earliest manuscripts of this grand, majestic and sometimes puzzling sermon-epistle contain the title ‘To the Hebrews’.
November 23, 2017
By God’s providence and grace, Philemon had earlier also been saved through the ministry of Paul.
November 20, 2017
The pastoral letters
November 17, 2017
Like the other pastoral letters, the letter to Titus emphasizes the life and leadership of local churches as well as godliness and good works.
November 12, 2017
Many doctrines are taught in the two epistles to the Thessalonians, but a main theme is eschatology.
November 6, 2017
Christ in you the hope of glory.
October 31, 2017
The Epistle to the Philippians
October 20, 2017
Although he briefly visited Ephesus at the end of his 2nd missionary journey (Acts 18:19-21), it was during his 3rd missionary journey (AD 53-56) that Paul spent three years there (Acts 20:31).
October 15, 2017
We are free in Christ
October 6, 2017
Corinthians show God’s love for believers.
September 30, 2017
The theme of Romans is the gospel of God, for in this gospel is revealed the righteousness of God to man.
September 27, 2017
Jesus is the bread of life
September 25, 2017
The Gospel of Luke presents Jesus Christ as the perfect Man.
September 20, 2017
The Gospel of Mark
September 12, 2017
Old keys
September 2, 2017
John came in the spirit and power of Elijah
August 22, 2017
Binding and loosing
August 18, 2017
The Sermon on the Mount
August 16, 2017
The Gospel of Matthew
August 10, 2017
Mosaic Bible Times
August 9, 2017
The City of Jerusalem with Soloman's Temple
August 7, 2017
The destruction of the Temple
July 31, 2017
Sun going down over the sea
July 25, 2017
The Book of Ezra-Nehemiah
July 19, 2017
The Book of Esther teaches the faithfulness of God who, while hiding His presence or face from the Jews because they failed to keep the Mosaic covenant, still works behind the seen to fulfil His unconditional promises.
June 19, 2017
Daniel must have written this book under the inspiration of the Holy Spirit sometime between 536-530 BC.
June 12, 2017
Find a Hebrew name which means ‘Jehovah remembers’ and you will find the name ‘Zechariah’.
June 2, 2017
This book emphasises God’s unchanging love for Israel: “I have loved you” (Malachi 1:2) combined with “I the Lord change not” (Malachi 3:6).
May 23, 2017
God calls these Jews not only to ‘renew their walk with the Lord by rebuilding the temple and worshipping the Lord in purity’, but also to ‘force Israel to confront their spiritual indifference and renew their commitment so that they might once again receive God’s blessing’.
April 30, 2017

April 21, 2017
Like in the days of Nahum, we too live in perilous times. But the ‘LORD is good, a stronghold in the day of trouble; he knows those who take refuge in him’
April 15, 2017
Micah
April 6, 2017
Hosea was an eighth-century BC prophet to Israel and to Judah.
March 26, 2017
The Book of Amos is a sobering reminder that God is not only sovereign (4:13; 5:8) and holy (4:2), but also just.
March 11, 2017
Jonah was a prophet who lived three miles from Nazareth, in a place called Gath-hepher, and he ministered during the time of king Jeroboam II.
March 7, 2017
The theme of Joel is the Day of the LORD
March 5, 2017
Obadiah
February 25, 2017
The name ‘Ezekiel’ means ‘God strengthens’ or ‘God will strengthen’.
February 22, 2017
Jeremiah
February 19, 2017
Isaiah
February 15, 2017
The Book of Kings
February 9, 2017
The Books of Samuel
February 2, 2017
Ruth and Boaz
January 30, 2017
Gideon Trumpets
January 26, 2017
Joshua
January 22, 2017
Deuteronomy
January 15, 2017
Numbers
January 11, 2017
Leviticus
January 8, 2017

January 4, 2017

January 2, 2017
Habakkuk
December 30, 2016
The Basis of the Second Coming of Christ
December 6, 2016
Judgement of Satan and fallen angels
November 24, 2016
Great White Throne Judgement
November 22, 2016
The judgment of the sheep and the goats
November 21, 2016
Judgment Seat of Christ
November 17, 2016
The rapture and the second coming, the same or two different events?
November 15, 2016
when will the rapture happen
November 14, 2016
Rapture
November 10, 2016
The Rapture Part 1
November 6, 2016
Place of the dead
November 2, 2016
The state between death and resurrection
October 31, 2016
Immortality
October 26, 2016
Waarom red God vandag heidene?
October 24, 2016
Jews Gentiles Believers
October 19, 2016
modern state of Israel in Bible prophecy
October 17, 2016
picture of flag of Israel
October 14, 2016
What is the relationship between the Church and the Jews?
October 8, 2016
The Prayer in Daniel 9
October 3, 2016
praying hands
September 30, 2016
prayer
September 28, 2016

September 26, 2016

September 24, 2016

September 21, 2016

September 18, 2016

September 12, 2016

September 8, 2016

September 5, 2016

August 30, 2016

August 29, 2016

August 25, 2016

August 3, 2016

August 1, 2016

July 27, 2016

July 25, 2016

July 21, 2016

July 18, 2016

July 14, 2016

July 11, 2016

July 7, 2016

July 4, 2016
Justification and Sanctification
July 1, 2016

June 27, 2016

June 23, 2016

June 20, 2016

June 16, 2016
Ten facets of Salvation
June 13, 2016
Tge Condition of Salvation
June 9, 2016

June 6, 2016

June 2, 2016

May 30, 2016

May 26, 2016
The Fall of Man
May 23, 2016
Salvation
May 20, 2016
creation
May 19, 2016

May 16, 2016

May 13, 2016

May 10, 2016

May 3, 2016

April 29, 2016

April 26, 2016

April 8, 2016

April 4, 2016

March 31, 2016

March 28, 2016

March 17, 2016

March 14, 2016

March 10, 2016

March 7, 2016

March 3, 2016

March 1, 2016

February 25, 2016

February 22, 2016

February 18, 2016

February 15, 2016

February 11, 2016

February 8, 2016

February 4, 2016

February 3, 2016

February 2, 2016

January 31, 2016