Foto Onderwerp
Paulus sê dat niks gelowiges sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie (Rom 8:38–39). As dit dan so is — en dit is! — hoe weet gelowiges dat hulle God kan vertrou as sy onvoorwaardelike beloftes aan Israel nog nie vervul is nie? Waarom word so min Jode, maar meer en meer heidene gered (vgl. Rom 1:16; 9:31; 11:25)? Hoe kan Paulus se illustrasie van die olyfboom geïnterpreteer word (vgl. Rom 11:16–32)?
February 9, 2019
In Matteus 11:28-30 maak Jesus dié uitnodiging: 28Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee. 29Neem my juk op julle en leer van My, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele; 30want my juk is sag en my las is lig. In hierdie teks belowe Jesus twee soorte rus: die een soort rus skenk Hy verniet, die ander kom met ʼn voorwaarde.
January 5, 2019
Wat sê die Bybel was Abraham se redenasieproses toe God hom beveel het om Isak te offer (Gen 22:1-2; Heb 11:17-19)? Waarom het Jesus sy dissipels berispe as “kleingelowiges” toe hulle nie verstaan het waaroor die suurdeeg van die godsdienstige leiers gaan nie? Wat is die verhouding tussen geloof en verstand?
November 18, 2018
Die laaste onderwys aan die dissipels in die bo-kamer (Joh 13-17) sluit af met die ‘hoëpriesterlike gebed’ van Jesus. Toe Jesus dié gebed gebid het was hy nog nie in sy hoëpriesterlike bediening nie, maar binne 24 uur daarna is Jesus gekruisig en begrawe — en omtrent ses weke later het Jesus opgevaar na die hemel. Wat is die hooftemas van hierdie gebed? Waarvoor het Jesus gevra en wat was sy redes vir hierdie gebedsversoeke?
November 8, 2018
Wat doen Jesus (in sy menslikheid) tans in die hemel — ʼn tyd wat sommige die ‘huidige sessie’ noem? Tree Christus tans op as ʼn profeet, ʼn hoëpriester of as ʼn koning — of funksioneer hy gelyktydig in al drie hierdie ampte? Wat doen Christus as hoëpriester? Tydens hierdie huidige sessie, is Christus besig om aktief as koning vanuit die hemel te regeer? https://faithequip.co.za
November 2, 2018
Sommige kultiese groepe gebruik Johannes 1:1 om te ontken dat die Woord, Jesus Christus, God is. Verder, die Evangelie van Johannes verwys na die Woord, Jesus Christus, as die ‘eniggeborene’ (sien Joh 1:14, 18; 3:16, 18). Was daar ʼn tyd toe die Woord nie was nie? Kan jy die goddelikheid van die Seun ontken omdat jy dink dat God op ʼn sekere tydstip die Seun geskep het? Ons ondersoek dié vrae met behulp van Johannes 1:1-18.
October 13, 2018
Verbondsteologie kom wydverspreid in die wêreld voor, soos byvoorbeeld in Nederland, Suid-Afrika, dele van Amerika, ensovoorts. Is Verbondsteologie egter gebaseer op verbonde wat in die Bybel gevind kan word? Ná ʼn inleidende hoofstuk of twee, waarom begin dispensasionaliste byna altyd boeke oor eskatologie met ʼn studie van die Bybelse verbonde? https://faithequip.co.za
October 7, 2018
Die belangrikste rede waarom premillennialisme (ook genoem: chiliasme) geglo moet word is omdat die Bybel dit leer. Vandag is die fokus op die eerste 230 jaar nádat die boek Openbaring geskryf is, d.w.s. tot vóór 325 n.C. Wat het bekende gelowiges wat in 95 n.C. tot 325 n.C. geleef het oor die millennium geglo? Waarom is dit belangrik om dit te weet? https://faithequip.co.za
September 24, 2018
Vandag is chiliasme (die woord is afgelei van die Griekse woord wat na ‘duisend’ verwys) onbekend in die meeste Suid-Afrikaanse kerke en dit word nie by enige Suid-Afrikaanse universiteit geleer nie. Dit was nie altyd so nie. Suid-Afrika se eerste teologiese kweekskool was ongetwyfeld chiliasties (pre-millennialisties). Vir die eerste 60 jaar van Stellenbosch se kweekskool se bestaan is studente geleer dat as die Here Jesus Christus terugkom aarde toe, Hy vir ʼn 1000 jaar sal regeer voordat hierdie koninkryk in die ewige bestel sal saamsmelt. Neem gerus kennis dat pre-millennialisme (of chiliasme) op ʼn stadium in Suid-Afrikaanse kerke en teologiese kweekskole die aanvaarde, ortodokse lering was. https://faithequip.co.za
September 20, 2018
Marxisme/Leninisme is springlewendig, maar waar dit ook al geïmplementeer word tuimel dit uiteindelik inmekaar en sterf. Hierdie ideologie is springlewendig in Suid-Afrika al tuimel Marxisme/Leninisme in Venezuela, al het dit klaar gesterf in Oos-Duitsland, Kuba, ensovoorts. Hoe moet Marxisme/Leninisme beskryf word? Wat is die teologiese fondamente (of gebrek daaraan) van hierdie wêreldbeskouing? Wat is hierdie ideologie se fatale foute? Wat sê die Bybel oor regerings in ʼn gevalle wêreld? https://faithequip.co.za
September 19, 2018
Gee die Nuwe Testament vir ʼn Christen die opsie om die Ou Testament te ‘herinterpreteer’? Hierdie belangrike vraag kom in wese neer op die volgende: Sal onvoorwaardelike Ou-Testamentiese en tot-nog-toe onvervulde profesieë letterlik vervul word — of is hierdie beloftes vervul (of sal dit nog vervul word) op ʼn nie-letterlike wyse, hetsy metafories, allegories of geestelik?
September 16, 2018

August 25, 2018
Is dit moontlik om ʼn opeenvolgende volgorde vas te stel waarin onvoorwaardelike en onvervulde Bybelprofesieë vervul sal word? Watter profesiese gebeurtenisse sal voor en tydens die Verdrukkingstydperk vervul word? Watter profesieë sal vervul word tydens die 75-dag tussentyd kort ná Christus se terugkeer na die aarde, en ook gedurende die millennium?
August 20, 2018
In die volheid van tyd het Christus verlossing bewerkstellig, nie net vir Jode nie, maar ook sodat die volheid van die heidene kan ingaan. Wanneer Hy terugkom, sal die Here Jesus Christus die Messiaanse koninkryk oprig en in die volheid van die tye alle dinge in die hemel en op die aarde onder Hom versamel.
July 30, 2018
Eerstens, niemand word gered deur hulle dade nie, want verlossing is deur God se genade alleen deur geloof in Jesus Christus alleen. Matteus 25:31-46 leer nie dat verlossing deur werke is nie. Jou dade mag wys dat jy gered is, maar dit is nie die basis van jou redding nie. Diegene wat Christus se dissipels tydens die Verdrukkingstydperk goed behandel, veral tydens die Groot Verdrukking wanneer die Antichris oor die aarde sal regeer, sal duidelik hulle geloof in en verbintenis met die Here Jesus Christus wys.
July 11, 2018
Gedurende die Tye van die Nasies sal daar vier heidense ryke oor die aarde heers. Van hierdie ryke gaan soms deur verskillende fases. In watter fase van die vierde heidense ryk leef ons tans? Hoe sal die wêreldgeskiedenis volgens die Woord van God ontvou?
July 5, 2018
In Lukas se Olyfberg-predikasie sê Jesus dat ‘Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is’ (Luk 21:24). Wat is die ‘Tye van die Nasies’? Wanneer en hoe sal hierdie tye vervul word? Hoe is Jerusalem verwant aan die Tye van die Nasies?
June 30, 2018
Wat is die verantwoordelikheid van elke skrifgeleerde wat ʼn dissipel van die koninkryk van die hemel geword het? Die verborgenhede wat progressief in Matteus 13 geopenbaar word is die waarhede wat dissipels van die koninkryk moet verstaan om ʼn effektiewe bediening vir Jesus Christus te hê. Vir sulke getroue bedienaars van die verborgenhede kan dit vrug oplewer, tot lof en eer aan God.
June 18, 2018
Wie sal die evangelie van die koninkryk gedurende die Verdrukkingstydperk verkondig? Die Messiaanse koninkryk wat opgerig sal word kort ná Christus se tweede koms sal ʼn vervulling wees van die onvoorwaardelike verbonde wat God met Israel gesluit het. Vir hierdie rede sal die Seun van die Mens Jode magtig om die net in die see van al die nasies te gooi.
June 14, 2018
Soos ʼn pêrel wat gevorm word deur ʼn besering in die sagte deel van ʼn oester, so word die eerste van Christus se erfenis, die Kerk, geleidelik in Christus gevorm. https://faithequip.co.za
June 9, 2018
‘Verder is die koninkryk van die hemele soos ʼn skat wat verborge is in die saailand, wat ʼn man kry en wegsteek; en uit blydskap daaroor gaan hy en verkoop alles wat hy het, en koop daardie saailand’ (Mat 13:44). https://faithequip.co.za
June 5, 2018
Die gelykenis van die onkruid in die saailand (Mat 13:24-30, 36-43) is uniek aan Matteus. Meer nog, nie net ontvang hierdie gelykenis ʼn spesifieke titel nie, maar dit is een van slegs drie gelykenisse in Matteus 13 waarvoor Jesus ʼn verduideliking gee. Dit beteken nie dat mens nie die gelykenis moet bestudeer en deurdink nie. As die Een wat kom doop met die Heilige Gees en begin om koring in sy skuur bymekaar te maak, hoekom het die saailand dan nog steeds onkruid, hoekom word die kaf nie ook reeds gebrand in die onversadigbare vuur nie (Mat 3:11-12; 11:3; 13:30)? Watter nuwe en ou dinge leer die gelykenis van die onkruid in die saailand? Hoe dra hierdie unieke gelykenis by tot ʼn beter begrip van die verborgenhede van die koninkryk van die hemele (Mat 13:11; cf. 13:1-52)?
May 17, 2018
Die verborgenheid van die koninkryk wat hierdie unieke gelykenis van Markus dalk openbaar is dat vanaf Christus se eerste koms tot en met sy weerkoms na die aarde toe, God ʼn oes van seuns en dogters van die koninkryk bymekaarmaak. Hierdie seuns en dogters sal die Messiaanse koninkryk binnegaan wanneer Christus ná sy weerkoms aarde toe die koninkryk sal vestig en oprig.
May 15, 2018
As Jesus die lamp is wat kom om lig en openbaring te bring, wat is die verborgenheid wat hierdie gelykenis openbaar? Net soos ʼn lamp nie kom om onder die maatemmer of die bed gesit te word nie, maar op die staander geplaas moet word, as Israel vir Jesus as Messias aangeneem het, dan sou die heerlikheid van die koning sigbaar geword het vir almal om te sien.
May 13, 2018
Christus is 2 000 jaar gelede deur die Heilige Gees as koning gesalf, maar Jesus is nog nie as koning ingehuldig nie en hy regeer nog nie as Dawidiese koning nie. Dit sal eers gebeur as ʼn toekomstige Joodse generasie Jesus as die Messias aanroep (Hs 5:15-6:3; Sag 12:10; Mat 23:39). Wanneer hierdie Joodse generasie dit doen, sal Christus na die aarde terugkeer, op die troon van Dawid sit en in die stad van die groot Koning regeer (vgl. Mat 5:35; 19:28; 25:31, 34).
May 6, 2018
Onder die inspirasie van die Heilige Gees het die apostel Paulus geskryf: ‘Verag die profesieë nie’ (1 Thes 5:20). Deesdae sê baie geestelike ‘leiers’ egter dat die studie van Bybelse profesieë die aandag van evangelisasie aflei en dat Christene nie profesieë moet uitpluis of moet spekuleer oor wat God nog in die toekoms gaan doen nie. ʼn Groot veroordeling téén die bo-natuurlike en voorspellende profesieë kom algemeen voor. Waarom dan, in die lig van hierdie teenstand, bestudeer ons Bybelse profesieë?
April 15, 2018
Soek jy na sogenaamde Paaseiers of is die idee eerder dat elkeen van hierdie kleintjies, hierdie geringstes, eerder moet soek na iets wat deel is van die Pasga-diens? Is dit relevant wanneer ons die dood, begrafnis en opstanding van Jesus Christus herdenk?
March 29, 2018
Is daar ʼn verskil tussen regverdigmaking en heiligmaking, tussen ʼn verhouding met God teenoor gemeenskap met God? Kan ons onderskei tussen God se gawe van die ewige lewe en God se beloning gebaseer op werke? https;//faithequip.co.za/verlossing-en-dissipelskap/
March 27, 2018
Wie is die nageslag van Abraham? Gelowiges wat géén biologiese verbintenis met Abraham het nie, deel nie of neem nie daardie fisiese of nasionale beloftes oor wat God aan die nageslag van Ismael of Esau gemaak het nie (vgl. Gen 17:20; 27:39–40). https://faithequip.co.za/teologiese-identiteitsroof/
March 24, 2018
Kennis van God en van Sy bestaan word dus verstaan en duidelik gesien uit God se skepping (vgl. Ps 19:1-7). Ongelowiges gaan veroordeel word omdat hulle ʼn werklike kennis van die God van die Bybel onderdruk het. https://faithequip.co.za/verstaan-en-duidelik-gesien/
March 20, 2018
Die boek Jona is nie ʼn allegorie of fantasie nie. Dit is ʼn ware verhaal van ʼn ware profeet (2 Kon 14:23-25) wat werklik in ʼn skip na Tarsis gevlug het, wat deur ʼn groot vis ingesluk is en wat drie dae en drie nagte later uitgespoeg is (Jona 1:3, 17; 2:10).
March 10, 2018
Lering oor die regterstoel-oordeel (in Grieks: die bēma-stoel) van Christus raak nie net die lering oor verlossing (soteriologie) of die Kerk (ekklesiologie) nie, maar ook die lering oor die eindtye (eskatologie).
March 7, 2018
Stry die goeie stryd, voltooi die wedloop, behou die geloof, want al is ons ook vreemdelinge en bywoneers op die aarde, ons het Christus in ons, die hoop van die heerlikheid.
March 2, 2018
Gedurende die Millennium moet die laaste Adam suksesvol oor die aarde regeer — in dieselde gebied (of plek) waar die eerste Adam misluk het (Gen 1:28; 3:17-19; Ps 8:4-10; Heb 2:5-9). In dieselfde gebied waar 70 nasies eens misluk het, sal Christus suksesvol oor Israel en die nasies regeer (Jes 9:6-7; 11:1-2; Jer 23:5-8; Dan 7:14, 27; Matt 19:28; Lukas 1:32-33; Open 11:15). In dieselfde gebied waar hulle eens vervolg en bespot is, sal Christus en sy volgelinge geëer en beloon word. Tydens die Millennium sal onvoorwaardelike maar steeds-onvervulde beloftes en profesieë vervul word.
February 23, 2018
Daar is baie tipologiese verbindings tussen Eksodus en Openbaring, maar dieselfde kan ook vir Josua en Openbaring gesê word. Hoekom is dit so? Watter tipologiese verbindings bestaan daar tussen hierdie drie boeke van die Bybel? Wanneer sal hierdie Ou-Testamentiese tipes in die Nuwe-Testamentiese antitipes vervul word?
February 13, 2018
Wat is God se plan vir die nasies? Waarom het Hy Israel as die uitverkore nasie verkies? Hoe moet ʼn ‘nasie’ Bybels gedefinieer word? Hoe probeer Satan die plan van God vir die nasies kortwiek? Hierdie en ander belangrike vrae word in die lering oor die nasies behandel.
February 9, 2018
Maar die groot Babilon sal heeltemal verwoes word; haar boumateriaal sal nooit weer gebruik word nie
January 30, 2018
Die vervulling van die Ou Testamet in die Nuwe Testament is ʼn ontsettende belangrike aspek vir die leer oor die eindtye.
January 24, 2018
Op watter verskillende maniere word die Ou Testament in die Nuwe Testament profeties vervul
January 18, 2018
Ons gaan aktief in die Messiaanse koninkryk betrokke wees
January 13, 2018
Die almagtige God sê dat Hy Jerusalem ʼn beker van bedwelming sal maak vir al die volke rondom, ʼn baie swaar klip vir al die volke.
January 7, 2018
Ons moet ag slaan op die profetiese woord want dit is soos ʼn lamp wat in ʼn donker plek skyn totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte.
December 30, 2017
Tensy spyte van ʼn groot verskeidenheid van interpretasies, behoort almal saam te stem dat Openbaring oor Jesus Christus gaan.
December 27, 2017
Johannes beklemtoon die temas van ewige lewe, lig en liefde.
December 24, 2017
Judas is geskryf sodat gelowiges kragtig sal ‘stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is’
December 19, 2017
Peter warns about heresy in the last days
December 14, 2017
Jesus red Petrus uit die water
December 10, 2017
Jakobus moedig geloof wat tot werke oorgaan aan.
November 29, 2017
Die vroegste manuskripte van hierdie wonderlike, majestieuse en soms moeilike preek-brief bevat die titel ‘Aan die Hebreërs’.
November 23, 2017
Deur God se voorsienigheid en genade was ook Filémon voorheen deur die bediening van Paulus gered
November 20, 2017
Paulus
November 17, 2017
Net soos die ander pastorale briewe, beklemtoon Titus die lewe en leierskap van plaaslike kerke sowel as godsaligheid en goeie werke.
November 12, 2017
Many doctrines are taught in the two epistles to the Thessalonians, but a main theme is eschatology.
November 6, 2017
Christus onder julle, die hoop op heerlikheid.
October 31, 2017
Die brief aan die Filippense
October 20, 2017
Paulus skryf die brief aan die Efesiërs in 60-61 n.C.
October 15, 2017
Ons vryheid in Christus word in Galasiers bespreek
October 6, 2017
Korintiërs wys bo alles God se liefde vir gelowiges.
September 30, 2017
The theme of Romans is the gospel of God, for in this gospel is revealed the righteousness of God to man.
September 27, 2017
Jesus is die brood van die lewe
September 25, 2017
Lukas praat meer as enige ander Nuwe Testamentiese boek van verlossing en die vreugde wat met verlossing saamgaan
September 20, 2017
The Gospel of Mark
September 12, 2017
Die sleutels van die koninkryk van die hemele
September 2, 2017
Johannes die Doper was die voorloper tydens Christus se eerste koms
August 22, 2017
Bind en ontbind
August 17, 2017
Die Bergpredikasie
August 16, 2017
Die Evangelie volgens Matteus
August 10, 2017
Oorsig van die Nuwe Testament
August 9, 2017
The City of Jerusalem with Soloman's Temple
August 7, 2017
Die vernietiging van die Joodse tempel
July 31, 2017
Die Boek Prediker
July 25, 2017
Esra en Nehemia
July 19, 2017
Die boek Ester leer die getrouheid van God wat, onderwyl Hy sy teenwoordigheid of aangesig vir die Jode verberg omdat hulle versuim het om die Mosaïese verbond na te kom, steeds agter die onsigbare werk om sy onvoorwaardelike beloftes te volbring.
June 19, 2017
Die Bybel stel Daniël bekend as ’n groot geloofsman, nederig en afhanklik van God (Eségiël 14:14; Daniël 9:20; 10:11).
June 12, 2017
Kom jy ’n Hebreeuse naam teë wat ‘Yahweh onthou’ beteken, dan kom jy die naam ‘Sagaría’ teë.
June 2, 2017
Hierdie boek beklemtoon God se onveranderlike liefde vir Israel: “Ek het julle liefgehad” (Maleági 1:2) in kombinasie met “Ek, die HERE, het nie verander nie” (Maleági 3:6).
May 23, 2017
Daar bestaan geen twyfel dat Haggai in Jerusalem opgetree het nie, want dit is waar die oorspronklike tempel gestaan het en waar dit herbou is
April 30, 2017

April 21, 2017
Soos in die dae van Nahum, lewe ons ook in gevaarlike tye. Maar die “HERE is goed, ʼn toevlug in die dag van benoudheid, en Hy ken die wat by Hom skuil”
April 15, 2017
Miga
April 6, 2017
Saam met Amos, Miga en Jesaja, was Hoséa ʼn agtste-eeu vC profeet vir Israel en vir Juda. Hoewel hy tydens die regerings van vier konings van Juda (die Suidelike Koninkryk) opgetree het, het Hoséa hoofsaaklik opgetree vir die Noordelike Koninkryk (Israel), insluitend die tyd van Jeróbeam II se regering (1:1; vgl. 7:5).
March 26, 2017
Die boek Amos is ʼn nugter herinnering dat God nie net soewerein (4:13; 5:8) en heilig (4:2) is nie, maar ook regverdig.
March 11, 2017
Jona was ʼn profeet wat drie myl vanaf Násaret gewoon het in ʼn plek met die naam Gat-Hefer, en hy het opgetree in die tyd van koning Jeróbeam II.
March 7, 2017
Die tema van Joël is die Dag van die HERE
March 5, 2017
Obadja
February 25, 2017
Die naam ‘Eségiël’ beteken ‘God versterk’ of ‘God sal versterk’.
February 22, 2017
Jeremia
February 19, 2017
Jesaja
February 15, 2017
Die boek van Konings
February 9, 2017
Dawid veg teen Goliat
February 2, 2017
Die Boek Rut
January 30, 2017
Simson in Rigters
January 26, 2017
Josua Jerigo
January 22, 2017
Deuteronomium
January 15, 2017
Numberi
January 11, 2017
Levitikus Jesus se graf
January 8, 2017

January 4, 2017

January 2, 2017
habakuk
December 30, 2016
Christus se weerkoms
December 6, 2016
Oordeel van Satan en gevalle engele
November 24, 2016
Boek van die Lewe
November 22, 2016
skape en bokke
November 21, 2016
regterstoel-oordeel van Christus
November 17, 2016
verskille tussen die weerkoms en die wegraping
November 15, 2016
Wanneer gebeur die wegraping
November 14, 2016
Wegraping
November 10, 2016
wegraping van gelowiges
November 6, 2016
plek van die dooies
November 2, 2016
Die oorgangstaat tussen lewe en dood
October 31, 2016
Onsterflikheid
October 26, 2016
Waarom red God vandag heidene?
October 24, 2016
Jode, heidene, Christene
October 19, 2016

October 17, 2016
picture of flag of Israel
October 14, 2016
Die verhouding tussen die Kerk en die Jode
October 8, 2016
Daniël se gebed in Daniël hoofstuk 9
October 3, 2016
biddend
September 30, 2016
gebed
September 28, 2016

September 26, 2016

September 24, 2016

September 21, 2016

September 18, 2016

September 12, 2016

September 8, 2016

September 5, 2016

August 30, 2016

August 29, 2016

August 25, 2016

August 3, 2016

August 1, 2016

July 27, 2016

July 25, 2016

July 21, 2016

July 18, 2016

July 14, 2016

July 11, 2016

July 7, 2016

July 4, 2016
Regverdigmaking en heiligmaking
July 1, 2016

June 27, 2016

June 23, 2016
Ewige sekerheid
June 20, 2016

June 16, 2016
Ons nuwe lewe in Christus
June 13, 2016
die voorwaarde vir redding
June 9, 2016

June 7, 2016

June 2, 2016

May 30, 2016

May 26, 2016
sondeval
May 23, 2016
Salvation
May 20, 2016

May 19, 2016

May 16, 2016

May 13, 2016

May 10, 2016
Kosmos
May 2, 2016

April 29, 2016

April 26, 2016

April 22, 2016

April 19, 2016

April 15, 2016

April 12, 2016

April 8, 2016

April 4, 2016

March 31, 2016

March 28, 2016

March 17, 2016

March 14, 2016

March 10, 2016

March 7, 2016

March 3, 2016

March 1, 2016

February 25, 2016

February 22, 2016

February 18, 2016

February 15, 2016

February 11, 2016

February 8, 2016

February 4, 2016

February 3, 2016

February 2, 2016

January 31, 2016

January 29, 2016

January 28, 2016

January 27, 2016
puzzle pieces
January 24, 2016
oorsig van verbonde
January 23, 2016

January 21, 2016
Inspirasie van die bybel
January 18, 2016
Die Bybel en Goddelike openbaring
January 14, 2016
Bible study
January 12, 2016
aard van die Bybel
January 9, 2016
Wat is dissipelskap
January 4, 2016
Kom kyk dissipelskap
January 1, 2016
Wise Men
December 23, 2015

Foto Onderwerp
There is absolutely no place for racist, anti-Semitic attitudes or actions among Bible-believing Christians. Even if we treat Jewish people as our enemies, Jesus taught us to love them (Matt. 5:44). Genesis 12:3 is still in the Bible. It has not been abrogated by later revelation. God will bless those who bless Abraham and his physical descendants through Isaac and Jacob. Such a truth should be enough by itself to motivate a true Christian believer into loving the Jewish people and seeking their welfare.
December 18, 2018
How does the Bible describe Abraham’s reasoning process when God told Abraham to offer up Isaac (Gen 22:1-2; Heb 11:17-19)? After he warned them about the leaven of the religious teachers, why did the Lord Jesus start his rebuke with the words, “O you of little faith?” (Mat 16:8). What is the relation between faith and reason?
November 18, 2018
The Upper Room Discourse (Jn 13-17) concludes with the ‘high priestly prayer’ of Jesus. At the time Jesus prayed this prayer, he had not yet entered his high priestly ministry, but Jesus was within 24 hours of being crucified and buried — and about six weeks later, Jesus ascended into heaven. What are the main themes of this prayer? What did Jesus ask for, and what were his reasons for the petitions made?
November 8, 2018
What is Jesus (in his humanity) currently doing while he is in heaven — a time that some call the ‘present session’? Is Christ acting as a prophet, as a high priest or as a king — or is he functioning in all these offices simultaneously? What are2 the activities of Christ, the high priest? During this present session, is Christ actively ruling as king from heaven? https://faithequip.co.za/
November 2, 2018
The Word, the Son of God, is eternal and of the same essence as the other two Persons in the Godhead. At a certain time in history, the Second Person in the Godhead took on human nature (cf. Jn 1:14; Phil 2:5-9) — and yet, He maintained his full deity. It is because of the one-and-only, unique relationship that exists between the Father and the Son, that the Son can reveal the Father: ‘No one has seen God at any time. The only begotten Son, who is in the bosom of the Father, He has declared Him’ (Jn 1:18).
October 13, 2018
Covenant Theology is widespread in many parts of the world, for example in the Netherlands, South Africa, parts of America, etc. But is Covenant Theology based on covenants inductively found in the Bible? https://faithequip.co.za
October 7, 2018
The main reason why premillennialism (also called chiliasm) must be believed, is because the Bible teaches it. Today, our focus is on 230 years after the book of Revelation was written, that is, from about 95/96 AD to just before 325 AD. What did well-known believers of that time period believed about the millennium? Why is this important to know? https://faithequip.co.za
September 24, 2018
Does the New Testament give Christians leeway to ‘reinterpret’ the Old Testament? This important question essentially boils down to the following: Will unconditional, as-yet-unfulfilled literal promises that God made in the Old Testament be literally fulfilled — or are these promises fulfilled (or will it yet be) in a non-literal way, that is, allegorically, metaphorically or spiritually?
September 16, 2018
Marxism/Leninism is alive and well, and yet, given a bit of time, it collapses and dies wherever it goes. It is alive and well in South Africa — and yet, Marxism/Leninism is collapsing and dying in Venezuela, it died in East Germany, etc. How should Marxism/Leninism be described? What are the theological foundations (or lack thereof) of this worldview? What are its fatal flaws? What does the Bible say about government in a fallen world?
September 2, 2018

August 25, 2018
Is it possible to identify a sequential order in which unconditional and as-yet-unfulfilled Bible prophecies will be fulfilled? Which prophetic events will be fulfilled before and during the Tribulation Period? Which prophecies will be fulfilled during the 75-day interval shortly after Christ’s return to the earth, and then during the millennium?
August 15, 2018
In the fullness of time, Christ provided redemption, not only for Jews, but also so that the fullness of the Gentiles can come in. When He returns, the Lord Jesus Christ will set up the Messianic kingdom and in the fullness of the times gather all things in heaven and on earth in Him.
July 30, 2018
When will the judgement described in Matthew 25:31-46 take place? Who will be judged? If the basis for the judgement is whether one provided food, drink and clothing (etc.) to the ‘least of these My brethren’ (Mat 25:40, 45), is salvation then by works? Does Matthew 25:31-46 provide a basis for a ‘social gospel’?
July 11, 2018
There is a lot more that can be written about The Times of the Gentiles. Many Bible texts speak about conditions in the last days (ex: 1 Tim 4:1-5; 2 Tim 3:1-9). But this is certainly not just doom and gloom. God is love. God is light. He is working. Christians are to be salt and light. One can worship God and grow in grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. God created the heavens and earth; we can discover His handiwork. As we therefore conclude this brief study about the Times of the Gentiles, and specifically about the end of this age, know that the future (and the present!) is about the Lord Jesus Christ (cf. Rev 19:10).
July 5, 2018
As part of the Lukan version of the Olivet discourse, Jesus said that ‘Jerusalem will be trampled by Gentiles until the times of the Gentiles are fulfilled’ (Luk 21:24). How may the ‘times of the Gentiles’ be described? When and how will it be fulfilled? How is Jerusalem related to the Times of the Gentiles?
June 30, 2018
The last parable in Matthew 13 is often neglected, sometimes not even considered to be a parable — and yet in this unique parable Jesus instructs scribes to bring forth new and old things concerning the kingdom. Who qualifies to be a scribe? What must be understood? What do the ‘new and old’ refer to in this parable? ‘Jesus said to them, “Have you understood all these things?” They said to Him, “Yes, Lord”. Then He said to them, “Therefore every scribe instructed concerning the kingdom of heaven is like a householder who brings out of his treasure [things] new and old”’ (Mat 13:51-52, NJKV). https://faithequip.co.za
June 18, 2018
Who will authorise the mission described in the parable of the dragnet? Given that the transitional statement in Matthew 13:49a is identical to Matthew 13:40b, both of which refer to the end of this age, it seems reasonable and consistent to ascribe the authoritative sending of the angels in Matthew 13:41 and that of 13:49-50 to the Son of Man.
June 14, 2018
Like a pearl which forms because of an injury in the tender side of an oyster, so too is the first of Christ’s inheritance, the Church, being formed gradually in Christ. At some stage, however, the merchant will reveal the pearl for all to see.
June 9, 2018
Then Jesus tells this parable: ‘Again, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found and hid; and for joy over it he goes and sells all that he has and buys that field’ (Mat 13:44; NKJV). https://faithequip.co.za
June 5, 2018
The parable of the tares of the field (Mat 13:24-30, 36-43) is unique to Matthew. Moreover, it not only received a specific title, but it also is one of only three parables in Matthew 13 that Jesus explained (Mat 13:36-43). That does not mean one should not study and think through this parable. If the Coming One baptises with the Holy Spirit and is gathering wheat into his barn, how then does the field still have tares, why is the chaff not burned up with unquenchable fire (Mat 3:11-12; 11:3; 13:30)? What new and old things does the parable of the tares in the field teach? How does this unique parable contribute to a better understanding of the mysteries of the kingdom of heaven (Mat 13:11; cf. 13:1-52)?
May 17, 2018
In agreement with Blomberg (2012:355), being told so soon after the parable of the sower, ‘the most natural interpretation would link the man who sows the seed first of all with God and then, derivatively, with Jesus and all who preach God’s word’. Jesus started this sowing of the word (see Mk 1:14–15, 38; 2:2) and he is also the one with the authority to put the sickle in (v. 29; cf. Jl 3:13).
May 15, 2018
If Jesus is the lamp that comes to bring light and revelation, what is the mystery being revealed? Just as a lamp comes not to be placed under a basket or a bed, but to be put on the lampstand, if Israel had accepted Jesus as the Messiah, then the unveiled glory of the King would have become visible for all to see.
May 13, 2018
Christ clearly distinguishes between two thrones: ‘To him who overcomes I will grant to sit with Me on My throne, as I also overcame and sat down with My Father on His throne’ (Rv 3:21; own underlining). During the Inter-Advent Period, Christ is sitting at the right hand of the Father, for a session, but on the Father’s throne (Ps 110:1). Immediately after the Tribulation Period, the Son of man will return to the earth (Mt 24:31), and then he will sit on his glorious Davidic throne (Mt 19:28; 25:31, 34).
May 6, 2018
Under the inspiration of the Holy Spirit, the apostle Paul wrote, ‘Do not despise prophecies’ (1 Thes 5:20). These days, however, many ‘leaders’ say that studying Bible prophecies diverts attention away from evangelism, Christians should not ‘try to figure out prophecy’ or speculate about how God will fulfil his plans in history. A bias against supernaturalism and predictive prophecy is common. Why then do we study Bible prophecies?
April 15, 2018
Are you searching for Easter eggs or is the idea that children search for something that is part of the Passover Seder? Why is this relevant when we commemorate the death, burial and resurrection of Jesus the Messiah?
March 29, 2018
Is there a difference between justification and sanctification, and between a believer’s relationship and fellowship with God? Can we distinguish between God’s gift of eternal life and God’s rewards based on works? https://faithequip.co.za/salvation-and-discipleship/
March 27, 2018
Does a woman stop being a woman when she becomes a believer in Jesus Christ? Is the employee-employer distinction erased when a person becomes a believer in Jesus Christ? If all who belong to Christ are children of Abraham, does this mean that all Abraham’s children belong to Christ? These questions are important when considering identity and specific promises that God has made to certain people. https://faithequip.co.za/theological-identity-theft/
March 24, 2018
Knowledge of God and his existence is therefore clearly seen, being understood from what God had made (cf. also Ps 19:1-7). Unbelievers are going to be condemned because they have suppressed an actual knowledge of the God of the Bible. https://faithequip.co.za/clearly-seen-being-understood/
March 20, 2018
The book of Jonah is neither an allegory nor some fantasy. This is a true story about a true prophet (2 Kings 14:23-25) who fled in a ship to Tarshish and who was swallowed by a large fish and vomited out three days and three nights later (Jonah 1:3, 17; 2:10).
March 10, 2018
The doctrine of the judgement seat (in Greek: the bēma-seat) of Christ straddles not only soteriology (the teaching about salvation), but also ecclesiology (the doctrine of the Church) and eschatology (end times teaching).
March 7, 2018
Fight the good fight, finish the race, and keep the faith, for even though we too perilous times may come to us strangers and pilgrims on the earth, we have Christ in us, the hope of glory.
March 2, 2018
During the Millennium, the last Adam must rule the earth in the same realm where the first Adam failed (Gen 1:28; 3:17–19; Ps 8:4–10; Heb 2:5–9). In the same realm where 70 nations once failed, Christ will successfully rule over the elect nation Israel as well as over all the other nations (Isa 9:6–7; 11:1–2; Jer 23:5–8; Dan 7:14, 27; Matt 19:28; Luke 1:32–33; Rev 11:15).
February 23, 2018
There are many typological connections between the books of Exodus and Revelation. But the same can be said for Joshua and Revelation. Why is this the case? What typological connections exist between these three books? When may these Old Testament types be fulfilled in the New Testament antitypes? We consider various typological connections between Exodus, Joshua and Revelation.
February 13, 2018
What is God’s plan for the nations? Why has He elected Israel as the chosen nation? How should a ‘nation’ be defined Biblically? How is Satan trying to thwart God’s plan for the nations? These and other questions are discussed in the doctrine of the nations.
February 9, 2018
According to Bible prophecies, by the time the seven-year Tribulation period begins, the literal city of Babylon will have been rebuilt again in modern-day Iraq near the Euphrates river.
January 30, 2018
• Whatever the relationship between the two testaments is, the meaning of the Old Testament should be discovered by means of the application of the principle of normal, literal interpretation (grammatical-historical method). Its meaning should not be gained primarily from the New Testament (Vlach 2012:24). The New Testament does not reinterpret, change or cancel the meaning of Old Testament texts.
January 24, 2018
How does the New Testament indicate that prophetic fulfilment of the Old Testament has taken place? This question is not dry, abstract or only of academic interest, because it has an important impact on the doctrine of end times (eschatology).
January 18, 2018
We are going to be actively involved in the Messianic kingdom
January 13, 2018
God chose the temple to be in the city of Jerusalem
January 7, 2018
We heed the prophetic word because it is like a lamp that shines in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts.
December 30, 2017
Despite the various interpretations of this remarkable book, we should all agree that Revelation is about Jesus Christ.
December 27, 2017
God’s offer is eternal life, light and love through the Word of life
December 24, 2017
Our faith is anchored in and focused on Jesus Christ.
December 19, 2017
Peter warns about heresy in the last days
December 14, 2017
Jesus saves Peter our of the Water
December 10, 2017
James is a lecture-epistle that exhorts faith to be at work.
November 29, 2017
The earliest manuscripts of this grand, majestic and sometimes puzzling sermon-epistle contain the title ‘To the Hebrews’.
November 23, 2017
By God’s providence and grace, Philemon had earlier also been saved through the ministry of Paul.
November 20, 2017
The pastoral letters
November 17, 2017
Like the other pastoral letters, the letter to Titus emphasizes the life and leadership of local churches as well as godliness and good works.
November 12, 2017
Many doctrines are taught in the two epistles to the Thessalonians, but a main theme is eschatology.
November 6, 2017
Christ in you the hope of glory.
October 31, 2017
The Epistle to the Philippians
October 20, 2017
Although he briefly visited Ephesus at the end of his 2nd missionary journey (Acts 18:19-21), it was during his 3rd missionary journey (AD 53-56) that Paul spent three years there (Acts 20:31).
October 15, 2017
We are free in Christ
October 6, 2017
Corinthians show God’s love for believers.
September 30, 2017
The theme of Romans is the gospel of God, for in this gospel is revealed the righteousness of God to man.
September 27, 2017
Jesus is the bread of life
September 25, 2017
The Gospel of Luke presents Jesus Christ as the perfect Man.
September 20, 2017
The Gospel of Mark
September 12, 2017
Old keys
September 2, 2017
John came in the spirit and power of Elijah
August 22, 2017
Binding and loosing
August 18, 2017
The Sermon on the Mount
August 16, 2017
The Gospel of Matthew
August 10, 2017
Mosaic Bible Times
August 9, 2017
The City of Jerusalem with Soloman's Temple
August 7, 2017
The destruction of the Temple
July 31, 2017
Sun going down over the sea
July 25, 2017
The Book of Ezra-Nehemiah
July 19, 2017
The Book of Esther teaches the faithfulness of God who, while hiding His presence or face from the Jews because they failed to keep the Mosaic covenant, still works behind the seen to fulfil His unconditional promises.
June 19, 2017
Daniel must have written this book under the inspiration of the Holy Spirit sometime between 536-530 BC.
June 12, 2017
Find a Hebrew name which means ‘Jehovah remembers’ and you will find the name ‘Zechariah’.
June 2, 2017
This book emphasises God’s unchanging love for Israel: “I have loved you” (Malachi 1:2) combined with “I the Lord change not” (Malachi 3:6).
May 23, 2017
God calls these Jews not only to ‘renew their walk with the Lord by rebuilding the temple and worshipping the Lord in purity’, but also to ‘force Israel to confront their spiritual indifference and renew their commitment so that they might once again receive God’s blessing’.
April 30, 2017

April 21, 2017
Like in the days of Nahum, we too live in perilous times. But the ‘LORD is good, a stronghold in the day of trouble; he knows those who take refuge in him’
April 15, 2017
Micah
April 6, 2017
Hosea was an eighth-century BC prophet to Israel and to Judah.
March 26, 2017
The Book of Amos is a sobering reminder that God is not only sovereign (4:13; 5:8) and holy (4:2), but also just.
March 11, 2017
Jonah was a prophet who lived three miles from Nazareth, in a place called Gath-hepher, and he ministered during the time of king Jeroboam II.
March 7, 2017
The theme of Joel is the Day of the LORD
March 5, 2017
Obadiah
February 25, 2017
The name ‘Ezekiel’ means ‘God strengthens’ or ‘God will strengthen’.
February 22, 2017
Jeremiah
February 19, 2017
Isaiah
February 15, 2017
The Book of Kings
February 9, 2017
The Books of Samuel
February 2, 2017
Ruth and Boaz
January 30, 2017
Gideon Trumpets
January 26, 2017
Joshua
January 22, 2017
Deuteronomy
January 15, 2017
Numbers
January 11, 2017
Leviticus
January 8, 2017

January 4, 2017

January 2, 2017
Habakkuk
December 30, 2016
The Basis of the Second Coming of Christ
December 6, 2016
Judgement of Satan and fallen angels
November 24, 2016
Great White Throne Judgement
November 22, 2016
The judgment of the sheep and the goats
November 21, 2016
Judgment Seat of Christ
November 17, 2016
The rapture and the second coming, the same or two different events?
November 15, 2016
when will the rapture happen
November 14, 2016
Rapture
November 10, 2016
The Rapture Part 1
November 6, 2016
Place of the dead
November 2, 2016
The state between death and resurrection
October 31, 2016
Immortality
October 26, 2016
Waarom red God vandag heidene?
October 24, 2016
Jews Gentiles Believers
October 19, 2016
modern state of Israel in Bible prophecy
October 17, 2016
picture of flag of Israel
October 14, 2016
What is the relationship between the Church and the Jews?
October 8, 2016
The Prayer in Daniel 9
October 3, 2016
praying hands
September 30, 2016
prayer
September 28, 2016

September 26, 2016

September 24, 2016

September 21, 2016

September 18, 2016

September 12, 2016

September 8, 2016

September 5, 2016

August 30, 2016

August 29, 2016

August 25, 2016

August 3, 2016

August 1, 2016

July 27, 2016

July 25, 2016

July 21, 2016

July 18, 2016

July 14, 2016

July 11, 2016

July 7, 2016

July 4, 2016
Justification and Sanctification
July 1, 2016

June 27, 2016

June 23, 2016

June 20, 2016

June 16, 2016
Ten facets of Salvation
June 13, 2016
Tge Condition of Salvation
June 9, 2016

June 6, 2016

June 2, 2016

May 30, 2016

May 26, 2016
The Fall of Man
May 23, 2016
Salvation
May 20, 2016
creation
May 19, 2016

May 16, 2016

May 13, 2016

May 10, 2016

May 3, 2016

April 29, 2016

April 26, 2016

April 8, 2016

April 4, 2016

March 31, 2016

March 28, 2016

March 17, 2016

March 14, 2016

March 10, 2016

March 7, 2016

March 3, 2016

March 1, 2016

February 25, 2016

February 22, 2016

February 18, 2016

February 15, 2016

February 11, 2016

February 8, 2016

February 4, 2016

February 3, 2016

February 2, 2016

January 31, 2016