FotoOnderwerp
Hierdie eeu en die toekomstige eeu
Julie 6, 2020
die laaste dae en die eindtye
Mei 29, 2020
Tyd sal leer hoe ernstig Covid-19 is en hoe daarop reageer moet word.
April 24, 2020
Tipologie vestig nie lering nie, maar versier dit. Christus se tweede koms en die begin van sy koninkryk kan tipologies met “dagbreek”, die “oggend”, “lig” en met sonskyn verbind word.
November 27, 2019
sieninge-oor-die-messiaanse-koninkryk-faithequip-blog
November 27, 2019
Die Staat as God wil as alomteenwoordig erken word. Die wette en bepalings daarvan moet in jou huis, aan jou kinders, in jou huwelik en in jou plaaslike gemeente toegepas word, ja, wees gehoorsaam in elke hoekie van elke burgerlike spasie. Ouers mag hul kinders nie meer pak gee nie, ongeag wat die ou spreuke sê. Ten spyte van die patroon en ontwerp vir die huwelik, reël die Staat as God ʼn nuwe soort huwelik vir elke letter van die alfabet. Nasionale grense moet mee weggedoen word, maar so ook nasionale tale, kulture, regerings, ja selfs nasionale geldeenhede.
Oktober 28, 2019
Verborgenheid
September 24, 2019
ʼn Gewilde argument téén die wegraping is dat dit ʼn nuwe lering sou wees en, so gaan die argument verder, omdat dit nuut is kan dit nie waar wees nie (vgl. Ladd 1956:31). Du Rand (2007:317) skryf byvoorbeeld dat die wegraping “eers ná 1830 werklik momentum gekry het toe die drome van ʼn sekere Margaret MacDonald openbaar gemaak is”. Maar is lering oor die wegraping nuut — of is dit dalk oud? En is iets waar of vals omdat dit oud of nuut is?
September 10, 2019
Is die wegraping 'n geheim
September 9, 2019
FaithEquip het ’n nuwe boek vrygestel: God se raadsplan in Christus (klik hier vir meer inligting: https://faithequip.co.za/godseraadsplan/ ). Ons het met Jaco Scholtz gaan gesels, die skrywer van die boek.
Augustus 23, 2019
Augustinus, die vader van amillennialisme, was deur Plato se filosofie beïnvloed. Wat het Plato geleer? Hoe vergelyk hierdie Griekse filosofie met God se Woord, spesifiek wat die lering oor die koninkryk betref? Is die koninkryk van God slegs geestelik?
Augustus 15, 2019
Aan die einde van die millennium, wanneer die laaste rebellie uitgeskakel en laaste vyand vernietig is, sal Christus die mediatoriale koninkryk aan die Opperkoning van die universele koninkryk, dit is God die Vader, oorhandig (1 Kor 15:24-28). Maar vandag bid dissipels van Christus nog steeds dat die koninkryk sal kom en dat God se wil sal geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde (vgl. Mat 6:9-10).
Julie 12, 2019
In die tweede boek wat Lukas geskryf het, vra die apostels die Here wanneer Hy die koninkryk vir Israel weer gaan oprig, wat impliseer dat die koninkryk nog nie op daardie tydstip vir Israel weer opgerig was nie (vgl. Hand 1:6). Jesus het sy apostels geantwoord en gesê dat dit hulle nie toekom om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie (Hand 1:7). In sy eerste boek beskryf Lukas hoe die Fariseërs vir Jesus iets soortgelyks gevra het, naamlik wanneer die koninkryk van God sal kom (Luk 17:20). Jesus het die Fariseërs geantwoord en gesê die “koms van die koninkryk van God kan nie uit voortekens bereken word nie. Hulle sal nie kan sê: ‘Kyk, hier is dit!’ of: ‘Daar is dit!’ nie, want die koninkryk van God is hier by julle” (Luk 17:20-21; NAV). Hoe kan Lukas 17:20-21 geïnterpreteer word?
Julie 1, 2019
“Wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met Hom, dan sal Hy op sy heerlike troon sit” (Mat 25:31). “Dan sal die Koning vir die wat aan sy regterhand is, sê: Kom, julle geseëndes van my Vader, beërf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af” (Mat 25:34). Christus sal dan op die Dawidiese troon sit en Hy sal dan die koninkryk oprig — nie Israel, die Kerk, mense, denominasies of selfs dissipels van Christus nie. Die Messiaanse koninkryk bestaan nie alreeds vandag nie, want gelowiges sal dit eers beërwe met Christus se weerkoms na die aarde toe. Dan sal die Here Jesus Christus die koninkryk vir Israel weer oprig (vgl. Hand 1:6-7).
Junie 30, 2019
Tydens ʼn siviele verhoor vra Pilatus vir Jesus of hy die Koning van die Jode is. Jesus antwoord: “My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie; as my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat Ek nie aan die Jode oorgelewer word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie” (Joh 18:36; OAV). Baie vervangingsteoloë, veral amillennialiste, gebruik hierdie teks om te beweer dat Christus se koninkryk heeltemal geestelik is en dat Jesus nooit bedoel het om ʼn letterlike koninkryk op die aarde te vestig nie. Hierdie misverstand moet aangespreek word.
Junie 27, 2019
Matteus 21:43 leer nie dat God die koninkryk van God permanent van Israel weggeskeur het en dit aan die Kerk gegee het nie. Trouens, Matteus 21:43 leer presies die teenoorgestelde: Jesus waarborg ʼn toekomstige seën vir Israel in die millennium (vgl. Decker 2010:43). Die koninkryk van God sal aan ʼn toekomstige geslag Joodse leiers en Joodse volk gegee word wat die vrugte daarvan sal dra. Hulle sal in Christus glo en Hy sal die koninkryk vir Israel weer kom oprig (vgl. Hand 1:6). Wanneer daardie koninkryk op die aarde herstel word, sal alle gelowiges dit beërwe.
Junie 21, 2019
As Elon Musk en sy SpaceX-maatskappy se webwerf geglo moet word – as – dan is hulle doel nie net om ʼn basis-stasie op Mars te bou nie, maar ook om uiteindelik ʼn bloeiende stad en ʼn selfonderhoudende beskawing op Mars te vestig. Die idee is skynbaar om “multiplanetêre lewe” daar te stel, want ʼn “multi-planeet-spesies is veel beter as ʼn enkel-planeet spesies” (Musk 2017:8; eie vertaling). Pas hierdie drome by God se orde vir die mensdom en by God se mediatoriale koninkryk op aarde in?
Junie 17, 2019
Wat gaan God met Daniël 9:24-27 se ‘sewentig sewetalle’ bereik? Wanneer het hierdie sewentig sewetalle begin – en wanneer gaan dit eindig? Wat het hierdie profesie met Christus se eerste en tweede koms uit te make?
Junie 9, 2019
In Openbaring 12:1–5 lig God die sluier oor die onsigbare stryd in die engelewêreld wat tydens Jesus Christus se eerste koms plaasgevind het. Net so bevat Openbaring 12:6–17 profesieë oor wat kort voor Christus se tweede koms na die aarde toe in die onsigbare stryd in die engelewêreld en op aarde gaan gebeur. Hoe gaan gelowiges in die Verdrukkingstydperk die aanslae van die bose oorwin?
April 21, 2019
Was die ondertrouery in Genesis 6:1–4 tussen die lyn van Set en die lyn van Kain, of was dit ʼn ondertrouery tussen gevalle engele en die dogters van mense? Wat het werklik gebeur? Wie is hierdie ‘manne van naam’? Waarom het God hierdie ondertrouery so streng gestraf?
April 14, 2019
Niks kan ons skei van die liefde van Christus nie, nie dood of lewe of engele of owerhede of magte nie (vgl. Rom 8:35–38). Christene moet bid vir die menslike owerhede wat oor ons aangestel is (1 Tim 2:2). Gelowiges kan rus in die feit dat God die Heilige Gees boosheid teëhou (vgl. 2 Thes 2:7). Ons bid egter ook dat die koninkryk sal kom en dat God se wil sal geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde (Mat 6:10). Met sy weerkoms aarde toe sal Christus die Messiaanse koninkryk oprig met ʼn regering van reg en geregtigheid oor al die nasies. God het lankal in sy Woord hierdie dae waarin ons leef voorsien (vgl. 1 Tim 4:1–4), gelowiges kan weet dat dit toenemend donkerder in die nasies op die aarde sal word, maar ons verwag die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid van die grote God en ons Verlosser, Jesus Christus (Tit 2:13).
April 7, 2019
Die twee getuies gaan ʼn belangrike rol in die eindtye speel. Hulle gaan vir 1260 in Jerusalem profeteer (Open 11:8), waarskynlik op die tempelberg en Israel en die nasies tot bekering oproep want die koninkryk van die hemele sal dan weer naby wees (vgl. Mat 4:17; 24:14). Dit is moontlik dat die twee getuies se verkondiging van die evangelie tot die weergeboorte van 144 ooo Joodse mans gaan lei, welke 144 000 tydens die Verdrukkingstydperk die evangelie van die koninryk sal verkondig (vgl. Mat 10:16–42; 24:14; McClain 1959:458). Wanneer die twee getuies se bediening voltooi is, eers dán sal die antichris hulle kan doodmaak, maar ná 3,5 dae sal God hulle uit die dood opwek en hulle sal ʼn hemelvaart beleef.
Maart 25, 2019
Deesdae is elke Jan Rap en sy maat deel van die 144 000. As dit nie die Jehova Getuies is wat dink dat hulle die 144 000 is nie, dan leer vervangingsteoloë (byv. De Young 2012) dat alle gelowiges gesamentlik die 144 000 is. Wanneer gaan die 144 000 se bediening plaasvind, wie is die 144 000 en wat is die resultaat van hulle bediening?
Maart 7, 2019
Paulus sê dat niks gelowiges sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie (Rom 8:38–39). As dit dan so is — en dit is! — hoe weet gelowiges dat hulle God kan vertrou as sy onvoorwaardelike beloftes aan Israel nog nie vervul is nie? Waarom word so min Jode, maar meer en meer heidene gered (vgl. Rom 1:16; 9:31; 11:25)? Hoe kan Paulus se illustrasie van die olyfboom geïnterpreteer word (vgl. Rom 11:16–32)?
Februarie 9, 2019
In Matteus 11:28-30 maak Jesus dié uitnodiging: 28Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee. 29Neem my juk op julle en leer van My, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele; 30want my juk is sag en my las is lig. In hierdie teks belowe Jesus twee soorte rus: die een soort rus skenk Hy verniet, die ander kom met ʼn voorwaarde.
Januarie 5, 2019
Wat sê die Bybel was Abraham se redenasieproses toe God hom beveel het om Isak te offer (Gen 22:1-2; Heb 11:17-19)? Waarom het Jesus sy dissipels berispe as “kleingelowiges” toe hulle nie verstaan het waaroor die suurdeeg van die godsdienstige leiers gaan nie? Wat is die verhouding tussen geloof en verstand?
November 18, 2018
Die laaste onderwys aan die dissipels in die bo-kamer (Joh 13-17) sluit af met die ‘hoëpriesterlike gebed’ van Jesus. Toe Jesus dié gebed gebid het was hy nog nie in sy hoëpriesterlike bediening nie, maar binne 24 uur daarna is Jesus gekruisig en begrawe — en omtrent ses weke later het Jesus opgevaar na die hemel. Wat is die hooftemas van hierdie gebed? Waarvoor het Jesus gevra en wat was sy redes vir hierdie gebedsversoeke?
November 8, 2018
Wat doen Jesus (in sy menslikheid) tans in die hemel — ʼn tyd wat sommige die ‘huidige sessie’ noem? Tree Christus tans op as ʼn profeet, ʼn hoëpriester of as ʼn koning — of funksioneer hy gelyktydig in al drie hierdie ampte? Wat doen Christus as hoëpriester? Tydens hierdie huidige sessie, is Christus besig om aktief as koning vanuit die hemel te regeer? https://faithequip.co.za
November 2, 2018
Sommige kultiese groepe gebruik Johannes 1:1 om te ontken dat die Woord, Jesus Christus, God is. Verder, die Evangelie van Johannes verwys na die Woord, Jesus Christus, as die ‘eniggeborene’ (sien Joh 1:14, 18; 3:16, 18). Was daar ʼn tyd toe die Woord nie was nie? Kan jy die goddelikheid van die Seun ontken omdat jy dink dat God op ʼn sekere tydstip die Seun geskep het? Ons ondersoek dié vrae met behulp van Johannes 1:1-18.
Oktober 13, 2018
Verbondsteologie kom wydverspreid in die wêreld voor, soos byvoorbeeld in Nederland, Suid-Afrika, dele van Amerika, ensovoorts. Is Verbondsteologie egter gebaseer op verbonde wat in die Bybel gevind kan word? Ná ʼn inleidende hoofstuk of twee, waarom begin dispensasionaliste byna altyd boeke oor eskatologie met ʼn studie van die Bybelse verbonde? https://faithequip.co.za
Oktober 7, 2018
Die belangrikste rede waarom premillennialisme (ook genoem: chiliasme) geglo moet word is omdat die Bybel dit leer. Vandag is die fokus op die eerste 230 jaar nádat die boek Openbaring geskryf is, d.w.s. tot vóór 325 n.C. Wat het bekende gelowiges wat in 95 n.C. tot 325 n.C. geleef het oor die millennium geglo? Waarom is dit belangrik om dit te weet? https://faithequip.co.za
September 24, 2018
Vandag is chiliasme (die woord is afgelei van die Griekse woord wat na ‘duisend’ verwys) onbekend in die meeste Suid-Afrikaanse kerke en dit word nie by enige Suid-Afrikaanse universiteit geleer nie. Dit was nie altyd so nie. Suid-Afrika se eerste teologiese kweekskool was ongetwyfeld chiliasties (pre-millennialisties). Vir die eerste 60 jaar van Stellenbosch se kweekskool se bestaan is studente geleer dat as die Here Jesus Christus terugkom aarde toe, Hy vir ʼn 1000 jaar sal regeer voordat hierdie koninkryk in die ewige bestel sal saamsmelt. Neem gerus kennis dat pre-millennialisme (of chiliasme) op ʼn stadium in Suid-Afrikaanse kerke en teologiese kweekskole die aanvaarde, ortodokse lering was. https://faithequip.co.za
September 20, 2018
Marxisme/Leninisme is springlewendig, maar waar dit ook al geïmplementeer word tuimel dit uiteindelik inmekaar en sterf. Hierdie ideologie is springlewendig in Suid-Afrika al tuimel Marxisme/Leninisme in Venezuela, al het dit klaar gesterf in Oos-Duitsland, Kuba, ensovoorts. Hoe moet Marxisme/Leninisme beskryf word? Wat is die teologiese fondamente (of gebrek daaraan) van hierdie wêreldbeskouing? Wat is hierdie ideologie se fatale foute? Wat sê die Bybel oor regerings in ʼn gevalle wêreld? https://faithequip.co.za
September 19, 2018
Gee die Nuwe Testament vir ʼn Christen die opsie om die Ou Testament te ‘herinterpreteer’? Hierdie belangrike vraag kom in wese neer op die volgende: Sal onvoorwaardelike Ou-Testamentiese en tot-nog-toe onvervulde profesieë letterlik vervul word — of is hierdie beloftes vervul (of sal dit nog vervul word) op ʼn nie-letterlike wyse, hetsy metafories, allegories of geestelik?
September 16, 2018

Augustus 25, 2018
Is dit moontlik om ʼn opeenvolgende volgorde vas te stel waarin onvoorwaardelike en onvervulde Bybelprofesieë vervul sal word? Watter profesiese gebeurtenisse sal voor en tydens die Verdrukkingstydperk vervul word? Watter profesieë sal vervul word tydens die 75-dag tussentyd kort ná Christus se terugkeer na die aarde, en ook gedurende die millennium?
Augustus 20, 2018
In die volheid van tyd het Christus verlossing bewerkstellig, nie net vir Jode nie, maar ook sodat die volheid van die heidene kan ingaan. Wanneer Hy terugkom, sal die Here Jesus Christus die Messiaanse koninkryk oprig en in die volheid van die tye alle dinge in die hemel en op die aarde onder Hom versamel.
Julie 30, 2018
Eerstens, niemand word gered deur hulle dade nie, want verlossing is deur God se genade alleen deur geloof in Jesus Christus alleen. Matteus 25:31-46 leer nie dat verlossing deur werke is nie. Jou dade mag wys dat jy gered is, maar dit is nie die basis van jou redding nie. Diegene wat Christus se dissipels tydens die Verdrukkingstydperk goed behandel, veral tydens die Groot Verdrukking wanneer die Antichris oor die aarde sal regeer, sal duidelik hulle geloof in en verbintenis met die Here Jesus Christus wys.
Julie 11, 2018
Gedurende die Tye van die Nasies sal daar vier heidense ryke oor die aarde heers. Van hierdie ryke gaan soms deur verskillende fases. In watter fase van die vierde heidense ryk leef ons tans? Hoe sal die wêreldgeskiedenis volgens die Woord van God ontvou?
Julie 5, 2018
In Lukas se Olyfberg-predikasie sê Jesus dat ‘Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is’ (Luk 21:24). Wat is die ‘Tye van die Nasies’? Wanneer en hoe sal hierdie tye vervul word? Hoe is Jerusalem verwant aan die Tye van die Nasies?
Junie 30, 2018
Wat is die verantwoordelikheid van elke skrifgeleerde wat ʼn dissipel van die koninkryk van die hemel geword het? Die verborgenhede wat progressief in Matteus 13 geopenbaar word is die waarhede wat dissipels van die koninkryk moet verstaan om ʼn effektiewe bediening vir Jesus Christus te hê. Vir sulke getroue bedienaars van die verborgenhede kan dit vrug oplewer, tot lof en eer aan God.
Junie 18, 2018
Wie sal die evangelie van die koninkryk gedurende die Verdrukkingstydperk verkondig? Die Messiaanse koninkryk wat opgerig sal word kort ná Christus se tweede koms sal ʼn vervulling wees van die onvoorwaardelike verbonde wat God met Israel gesluit het. Vir hierdie rede sal die Seun van die Mens Jode magtig om die net in die see van al die nasies te gooi.
Junie 14, 2018
Soos ʼn pêrel wat gevorm word deur ʼn besering in die sagte deel van ʼn oester, so word die eerste van Christus se erfenis, die Kerk, geleidelik in Christus gevorm. https://faithequip.co.za
Junie 9, 2018
‘Verder is die koninkryk van die hemele soos ʼn skat wat verborge is in die saailand, wat ʼn man kry en wegsteek; en uit blydskap daaroor gaan hy en verkoop alles wat hy het, en koop daardie saailand’ (Mat 13:44). https://faithequip.co.za
Junie 5, 2018
Die gelykenis van die onkruid in die saailand (Mat 13:24-30, 36-43) is uniek aan Matteus. Meer nog, nie net ontvang hierdie gelykenis ʼn spesifieke titel nie, maar dit is een van slegs drie gelykenisse in Matteus 13 waarvoor Jesus ʼn verduideliking gee. Dit beteken nie dat mens nie die gelykenis moet bestudeer en deurdink nie. As die Een wat kom doop met die Heilige Gees en begin om koring in sy skuur bymekaar te maak, hoekom het die saailand dan nog steeds onkruid, hoekom word die kaf nie ook reeds gebrand in die onversadigbare vuur nie (Mat 3:11-12; 11:3; 13:30)? Watter nuwe en ou dinge leer die gelykenis van die onkruid in die saailand? Hoe dra hierdie unieke gelykenis by tot ʼn beter begrip van die verborgenhede van die koninkryk van die hemele (Mat 13:11; cf. 13:1-52)?
Mei 17, 2018
Die verborgenheid van die koninkryk wat hierdie unieke gelykenis van Markus dalk openbaar is dat vanaf Christus se eerste koms tot en met sy weerkoms na die aarde toe, God ʼn oes van seuns en dogters van die koninkryk bymekaarmaak. Hierdie seuns en dogters sal die Messiaanse koninkryk binnegaan wanneer Christus ná sy weerkoms aarde toe die koninkryk sal vestig en oprig.
Mei 15, 2018
As Jesus die lamp is wat kom om lig en openbaring te bring, wat is die verborgenheid wat hierdie gelykenis openbaar? Net soos ʼn lamp nie kom om onder die maatemmer of die bed gesit te word nie, maar op die staander geplaas moet word, as Israel vir Jesus as Messias aangeneem het, dan sou die heerlikheid van die koning sigbaar geword het vir almal om te sien.
Mei 13, 2018
Christus is 2 000 jaar gelede deur die Heilige Gees as koning gesalf, maar Jesus is nog nie as koning ingehuldig nie en hy regeer nog nie as Dawidiese koning nie. Dit sal eers gebeur as ʼn toekomstige Joodse generasie Jesus as die Messias aanroep (Hs 5:15-6:3; Sag 12:10; Mat 23:39). Wanneer hierdie Joodse generasie dit doen, sal Christus na die aarde terugkeer, op die troon van Dawid sit en in die stad van die groot Koning regeer (vgl. Mat 5:35; 19:28; 25:31, 34).
Mei 6, 2018
Onder die inspirasie van die Heilige Gees het die apostel Paulus geskryf: ‘Verag die profesieë nie’ (1 Thes 5:20). Deesdae sê baie geestelike ‘leiers’ egter dat die studie van Bybelse profesieë die aandag van evangelisasie aflei en dat Christene nie profesieë moet uitpluis of moet spekuleer oor wat God nog in die toekoms gaan doen nie. ʼn Groot veroordeling téén die bo-natuurlike en voorspellende profesieë kom algemeen voor. Waarom dan, in die lig van hierdie teenstand, bestudeer ons Bybelse profesieë?
April 15, 2018
Soek jy na sogenaamde Paaseiers of is die idee eerder dat elkeen van hierdie kleintjies, hierdie geringstes, eerder moet soek na iets wat deel is van die Pasga-diens? Is dit relevant wanneer ons die dood, begrafnis en opstanding van Jesus Christus herdenk?
Maart 29, 2018
Is daar ʼn verskil tussen regverdigmaking en heiligmaking, tussen ʼn verhouding met God teenoor gemeenskap met God? Kan ons onderskei tussen God se gawe van die ewige lewe en God se beloning gebaseer op werke? https;//faithequip.co.za/verlossing-en-dissipelskap/
Maart 27, 2018
Wie is die nageslag van Abraham? Gelowiges wat géén biologiese verbintenis met Abraham het nie, deel nie of neem nie daardie fisiese of nasionale beloftes oor wat God aan die nageslag van Ismael of Esau gemaak het nie (vgl. Gen 17:20; 27:39–40). https://faithequip.co.za/teologiese-identiteitsroof/
Maart 24, 2018
Kennis van God en van Sy bestaan word dus verstaan en duidelik gesien uit God se skepping (vgl. Ps 19:1-7). Ongelowiges gaan veroordeel word omdat hulle ʼn werklike kennis van die God van die Bybel onderdruk het. https://faithequip.co.za/verstaan-en-duidelik-gesien/
Maart 20, 2018
Die boek Jona is nie ʼn allegorie of fantasie nie. Dit is ʼn ware verhaal van ʼn ware profeet (2 Kon 14:23-25) wat werklik in ʼn skip na Tarsis gevlug het, wat deur ʼn groot vis ingesluk is en wat drie dae en drie nagte later uitgespoeg is (Jona 1:3, 17; 2:10).
Maart 10, 2018
Lering oor die regterstoel-oordeel (in Grieks: die bēma-stoel) van Christus raak nie net die lering oor verlossing (soteriologie) of die Kerk (ekklesiologie) nie, maar ook die lering oor die eindtye (eskatologie).
Maart 7, 2018
Stry die goeie stryd, voltooi die wedloop, behou die geloof, want al is ons ook vreemdelinge en bywoneers op die aarde, ons het Christus in ons, die hoop van die heerlikheid.
Maart 2, 2018
Gedurende die Millennium moet die laaste Adam suksesvol oor die aarde regeer — in dieselde gebied (of plek) waar die eerste Adam misluk het (Gen 1:28; 3:17-19; Ps 8:4-10; Heb 2:5-9). In dieselfde gebied waar 70 nasies eens misluk het, sal Christus suksesvol oor Israel en die nasies regeer (Jes 9:6-7; 11:1-2; Jer 23:5-8; Dan 7:14, 27; Matt 19:28; Lukas 1:32-33; Open 11:15). In dieselfde gebied waar hulle eens vervolg en bespot is, sal Christus en sy volgelinge geëer en beloon word. Tydens die Millennium sal onvoorwaardelike maar steeds-onvervulde beloftes en profesieë vervul word.
Februarie 23, 2018
Daar is baie tipologiese verbindings tussen Eksodus en Openbaring, maar dieselfde kan ook vir Josua en Openbaring gesê word. Hoekom is dit so? Watter tipologiese verbindings bestaan daar tussen hierdie drie boeke van die Bybel? Wanneer sal hierdie Ou-Testamentiese tipes in die Nuwe-Testamentiese antitipes vervul word?
Februarie 13, 2018
Wat is God se plan vir die nasies? Waarom het Hy Israel as die uitverkore nasie verkies? Hoe moet ʼn ‘nasie’ Bybels gedefinieer word? Hoe probeer Satan die plan van God vir die nasies kortwiek? Hierdie en ander belangrike vrae word in die lering oor die nasies behandel.
Februarie 9, 2018
Maar die groot Babilon sal heeltemal verwoes word; haar boumateriaal sal nooit weer gebruik word nie
Januarie 30, 2018
Die vervulling van die Ou Testamet in die Nuwe Testament is ʼn ontsettende belangrike aspek vir die leer oor die eindtye.
Januarie 24, 2018
Op watter verskillende maniere word die Ou Testament in die Nuwe Testament profeties vervul
Januarie 18, 2018
Ons gaan aktief in die Messiaanse koninkryk betrokke wees
Januarie 13, 2018
Die almagtige God sê dat Hy Jerusalem ʼn beker van bedwelming sal maak vir al die volke rondom, ʼn baie swaar klip vir al die volke.
Januarie 7, 2018
Ons moet ag slaan op die profetiese woord want dit is soos ʼn lamp wat in ʼn donker plek skyn totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte.
Desember 30, 2017
Tensy spyte van ʼn groot verskeidenheid van interpretasies, behoort almal saam te stem dat Openbaring oor Jesus Christus gaan.
Desember 27, 2017
Johannes beklemtoon die temas van ewige lewe, lig en liefde.
Desember 24, 2017
Judas is geskryf sodat gelowiges kragtig sal ‘stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is’
Desember 19, 2017
Peter warns about heresy in the last days
Desember 14, 2017
Jesus red Petrus uit die water
Desember 10, 2017
Jakobus moedig geloof wat tot werke oorgaan aan.
November 29, 2017
Die vroegste manuskripte van hierdie wonderlike, majestieuse en soms moeilike preek-brief bevat die titel ‘Aan die Hebreërs’.
November 23, 2017
Deur God se voorsienigheid en genade was ook Filémon voorheen deur die bediening van Paulus gered
November 20, 2017
Paulus
November 17, 2017
Net soos die ander pastorale briewe, beklemtoon Titus die lewe en leierskap van plaaslike kerke sowel as godsaligheid en goeie werke.
November 12, 2017
Many doctrines are taught in the two epistles to the Thessalonians, but a main theme is eschatology.
November 6, 2017
Christus onder julle, die hoop op heerlikheid.
Oktober 31, 2017
Die brief aan die Filippense
Oktober 20, 2017
Paulus skryf die brief aan die Efesiërs in 60-61 n.C.
Oktober 15, 2017
Ons vryheid in Christus word in Galasiers bespreek
Oktober 6, 2017
Korintiërs wys bo alles God se liefde vir gelowiges.
September 30, 2017
The theme of Romans is the gospel of God, for in this gospel is revealed the righteousness of God to man.
September 27, 2017
Jesus is die brood van die lewe
September 25, 2017
Lukas praat meer as enige ander Nuwe Testamentiese boek van verlossing en die vreugde wat met verlossing saamgaan
September 20, 2017
The Gospel of Mark
September 12, 2017
Die sleutels van die koninkryk van die hemele
September 2, 2017
Johannes die Doper was die voorloper tydens Christus se eerste koms
Augustus 22, 2017
Bind en ontbind
Augustus 17, 2017
Die Bergpredikasie
Augustus 16, 2017
Die Evangelie volgens Matteus
Augustus 10, 2017
Oorsig van die Nuwe Testament
Augustus 9, 2017
The City of Jerusalem with Soloman's Temple
Augustus 7, 2017
Die vernietiging van die Joodse tempel
Julie 31, 2017
Die Boek Prediker
Julie 25, 2017
Esra en Nehemia
Julie 19, 2017
Die boek Ester leer die getrouheid van God wat, onderwyl Hy sy teenwoordigheid of aangesig vir die Jode verberg omdat hulle versuim het om die Mosaïese verbond na te kom, steeds agter die onsigbare werk om sy onvoorwaardelike beloftes te volbring.
Junie 19, 2017
Die Bybel stel Daniël bekend as ’n groot geloofsman, nederig en afhanklik van God (Eségiël 14:14; Daniël 9:20; 10:11).
Junie 12, 2017
Kom jy ’n Hebreeuse naam teë wat ‘Yahweh onthou’ beteken, dan kom jy die naam ‘Sagaría’ teë.
Junie 2, 2017
Hierdie boek beklemtoon God se onveranderlike liefde vir Israel: “Ek het julle liefgehad” (Maleági 1:2) in kombinasie met “Ek, die HERE, het nie verander nie” (Maleági 3:6).
Mei 23, 2017
Daar bestaan geen twyfel dat Haggai in Jerusalem opgetree het nie, want dit is waar die oorspronklike tempel gestaan het en waar dit herbou is
April 30, 2017

April 21, 2017
Soos in die dae van Nahum, lewe ons ook in gevaarlike tye. Maar die “HERE is goed, ʼn toevlug in die dag van benoudheid, en Hy ken die wat by Hom skuil”
April 15, 2017
Miga
April 6, 2017
Saam met Amos, Miga en Jesaja, was Hoséa ʼn agtste-eeu vC profeet vir Israel en vir Juda. Hoewel hy tydens die regerings van vier konings van Juda (die Suidelike Koninkryk) opgetree het, het Hoséa hoofsaaklik opgetree vir die Noordelike Koninkryk (Israel), insluitend die tyd van Jeróbeam II se regering (1:1; vgl. 7:5).
Maart 26, 2017
Die boek Amos is ʼn nugter herinnering dat God nie net soewerein (4:13; 5:8) en heilig (4:2) is nie, maar ook regverdig.
Maart 11, 2017
Jona was ʼn profeet wat drie myl vanaf Násaret gewoon het in ʼn plek met die naam Gat-Hefer, en hy het opgetree in die tyd van koning Jeróbeam II.
Maart 7, 2017
Die tema van Joël is die Dag van die HERE
Maart 5, 2017
Obadja
Februarie 25, 2017
Die naam ‘Eségiël’ beteken ‘God versterk’ of ‘God sal versterk’.
Februarie 22, 2017
Jeremia
Februarie 19, 2017
Jesaja
Februarie 15, 2017
Die boek van Konings
Februarie 9, 2017
Dawid veg teen Goliat
Februarie 2, 2017
Die Boek Rut
Januarie 30, 2017
Simson in Rigters
Januarie 26, 2017
Josua Jerigo
Januarie 22, 2017
Deuteronomium
Januarie 15, 2017
Numberi
Januarie 11, 2017
Levitikus Jesus se graf
Januarie 8, 2017

Januarie 4, 2017

Januarie 2, 2017
habakuk
Desember 30, 2016
Christus se weerkoms
Desember 6, 2016
Oordeel van Satan en gevalle engele
November 24, 2016
Boek van die Lewe
November 22, 2016
skape en bokke
November 21, 2016
regterstoel-oordeel van Christus
November 17, 2016
verskille tussen die weerkoms en die wegraping
November 15, 2016
Wanneer gebeur die wegraping
November 14, 2016
Wegraping
November 10, 2016
wegraping van gelowiges
November 6, 2016
plek van die dooies
November 2, 2016
Die oorgangstaat tussen lewe en dood
Oktober 31, 2016
Onsterflikheid
Oktober 26, 2016
Waarom red God vandag heidene?
Oktober 24, 2016
Jode, heidene, Christene
Oktober 19, 2016

Oktober 17, 2016
picture of flag of Israel
Oktober 14, 2016
Die verhouding tussen die Kerk en die Jode
Oktober 8, 2016
Daniël se gebed in Daniël hoofstuk 9
Oktober 3, 2016
biddend
September 30, 2016
gebed
September 28, 2016

September 26, 2016

September 24, 2016

September 21, 2016

September 18, 2016

September 12, 2016

September 8, 2016

September 5, 2016

Augustus 30, 2016

Augustus 29, 2016

Augustus 25, 2016

Augustus 3, 2016

Augustus 1, 2016

Julie 27, 2016

Julie 25, 2016

Julie 21, 2016

Julie 18, 2016

Julie 14, 2016

Julie 11, 2016

Julie 7, 2016

Julie 4, 2016
Regverdigmaking en heiligmaking
Julie 1, 2016

Junie 27, 2016

Junie 23, 2016
Ewige sekerheid
Junie 20, 2016

Junie 16, 2016
Ons nuwe lewe in Christus
Junie 13, 2016
die voorwaarde vir redding
Junie 9, 2016

Junie 7, 2016

Junie 2, 2016

Mei 30, 2016

Mei 26, 2016
sondeval
Mei 23, 2016
Salvation
Mei 20, 2016

Mei 19, 2016

Mei 16, 2016

Mei 13, 2016

Mei 10, 2016
Kosmos
Mei 2, 2016

April 29, 2016

April 26, 2016

April 22, 2016

April 19, 2016

April 15, 2016

April 12, 2016

April 8, 2016

April 4, 2016

Maart 31, 2016

Maart 28, 2016

Maart 17, 2016

Maart 14, 2016

Maart 10, 2016

Maart 7, 2016

Maart 3, 2016

Maart 1, 2016

Februarie 25, 2016

Februarie 22, 2016

Februarie 18, 2016

Februarie 15, 2016

Februarie 11, 2016

Februarie 8, 2016

Februarie 4, 2016

Februarie 3, 2016

Februarie 2, 2016

Januarie 31, 2016

Januarie 29, 2016

Januarie 28, 2016

Januarie 27, 2016
puzzle pieces
Januarie 24, 2016
oorsig van verbonde
Januarie 23, 2016

Januarie 21, 2016
Inspirasie van die bybel
Januarie 18, 2016
Die Bybel en Goddelike openbaring
Januarie 14, 2016
Bible study
Januarie 12, 2016
aard van die Bybel
Januarie 9, 2016
Wat is dissipelskap
Januarie 4, 2016
Kom kyk dissipelskap
Januarie 1, 2016
Wise Men
Desember 23, 2015