Artikels

Israelologie : ’n Bybels-teologiese perspektief oor Israel se verlede, hede en toekoms

Geskryf deur Jacob Jan Scholtz

Israelologie is tans nie ʼn akademiese dissipline in eie reg binne die raamwerk van die Bybelse en Sistematiese Teologie nie. Lering oor die Kerk (ekklesiologie) en oor die eindtye (eskatologie) vorm byvoorbeeld deel van teologiese denke en navorsing, maar Israelologie, die Bybelse leer oor Israel, word in byna geen teologiese handboek vermeld nie. Tog verskil teologiese stelsels en kerke op grond van hulle sienings oor Israel.

 

Israelology: A Biblical-Theological Perspective of the Past, Present and Future of Israel

Written by Jacob Jan Scholtz

Israelology is not currently an academic discipline within the framework of Biblical and Systematic theology. The doctrines of the Church (ecclesiology) and of the last things (eschatology) are for example part of theological thinking and research, but Israelology, the Biblical doctrine of Israel, receives little to no mention in theological textbooks. And yet, theological systems and churches differ based on their views of Israel.

 

A Review of ‘He Will Reign Forever: A Biblical Theology of the Kingdom of God’ by Michael J. Vlach

Written by Jacob Jan Scholtz

In his recently published book He Will Reign Forever: A Biblical Theology of the Kingdom of God, Michael J. Vlach presents a ‘comprehensive biblical theology of the kingdom of God from a new creationist perspective’ (2017:11). After introducing the kingdom programme (Part 1), Vlach traces the kingdom theme through the Old Testament (Part 2) and the New Testament (Part 3), before concluding with an examination of theological issues (Part 4).

 

Resensie van ‘He Will Reign Forever: A Biblical Theology of the Kingdom of God’ deur Michael J. Vlach

Geskryf deur Jacob Jan Scholtz

Michael J. Vlach se boek He Will Reign Forever: A Biblical Theology of the Kingdom of God is onlangs gepubliseer. Hierdie boek bied ʼn omvattende Bybelse teologie van die koninkryk van God vanuit ʼn nuwe skeppingsperspektief (2017:11). Na die bekendstelling van die koninkryksprogram (Deel 1), behandel Vlach die koninkrykstema deur die Ou Testament (Deel 2) en dan die Nuwe Testament (Deel 3) voordat hy met ʼn bespreking van teologiese kwessies oor die koninkryk eindig (Deel 4).

 

Vooronderstellings wat die eskatologie beïnvloed

Geskryf deur Jacob Jan Scholtz

Waarom is daar so baie verskillende sieninge oor eskatologie (die leer oor die eindtye)? Om te verstaan waar verskillende sienings oor die eskatologie vandaan kom, is dit nodig om eers terug te gaan om die vooronderstellings van verskillende teologiese sisteme te identifiseer. Hierdie artikel begin só ‘n ondersoek deur die verhouding tussen die twee Testamente in Bybelse en Sistematiese Teologie van nader te bekyk.

 

Die koninkryk van die hemele en Matteus 10

Geskryf deur Jacob Jan Scholtz

Hierdie artikel stel voor dat Matteus 10 ʼn enkele sendingopdrag is wat twee diskrete tydperiodes dek wanneer die evangelie van die koninkryk verkondig word. Hierdie sendingopdrag is tydens Christus se eerste koms aan die 12 apostels gegee om die evangelie van die koninkryk net in Israel te verkondig.

 

Een Messias, twee komste en drie voorlopers: Die chiastiese struktuur van Matteus 11:2-17:13

Geskryf deur Jacob Jan Scholtz

Hierdie artikel stel ʼn groot chiastiese struktuur vir Matteus 11:2-17:13 voor. Die chiastiese struktuur lei tot ʼn bespreking van die een Messias, sy twee komste en (ten minste) drie voorlopers. Dit beklemtoon ook God se koninkryksprogram, in besonder die Inter-Advent Periode wat deur die gelykenisse van Matteus 13 gedek word.

 

Die chiastiese struktuur van Matteus 21:1–23:39

Geskryf deur Jacob Jan Scholtz

Die identiteit en gesag van Jesus Christus is van grondliggende belang. Aan die begin van Jesus se openbare bediening, bevestig God die Vader Jesus se identiteit en God se Gees kom rus op Hom. Die Evangelie van Matteus vertel egter van die konflik oor die Persoon en boodskap van die Koning.

 

’n Ondersoek na Matteus 13 as ’n profetiese diskoers

Geskryf deur Jacob Jan Scholtz

Te midde van ’n groot verskeidenheid van voorgestelde interpretasies van Matteus 13, oorweeg hierdie reeks van drie artikels om die gelykenisse van Matteus 13 te verstaan as ‘n kollektief-saamgestelde diskoers (‘al hierdie dinge’) waarin onvoorwaardelike ‘nuwe en ou’ profesieë rakende die koninkryk van die hemele met mekaar vergelyk word.

 

Sien die heerlikheid van die Koning: Die chiastiese strukture van Matteus 21-25

Geskryf deur Jacob Jan Scholtz

Niemand kan regtig eskatologie verstaan sonder om Matteus 24:1-25:46 in ag te neem nie, maar hierdie Olyfberg-predikasie is moeilik om te verstaan. Een manier om hierdie teksgedeelte beter te verstaan is om die struktuur daarvan te vind, want strukture van Bybelse tekste kan help om die verskillende teksgedeeltes met mekaar asook met die geheel in verband te bring.

 

Between the Mount of Transfiguration and Jerusalem and beyond: The chiastic structure of Matthew 17:14–20:34

Written by Jacob Jan Scholtz

In this article, a chiastic structure in Matthew 17:14–20:34 is identified, evaluated and discussed. This structure highlights the movements of Jesus between the Mount of Transfiguration and Jerusalem as he is on his way to the cross to provide forgiveness of sins.

 

Between the Mount of Transfiguration and Jerusalem and beyond: The chiastic structure of Matthew 17:14–20:34

Geskryf deur Jacob Jan Scholtz

In hierdie artikel word ʼn chiastiese struktuur in Matteus 17:14-20:34 geïdentifiseer, geëvalueer en bespreek. Die struktuur beklemtoon die bewegings van Jesus tussen die Berg van Verheerliking en Jerusalem terwyl hy oppad is na die kruis. Hierdie chiastiese struktuur kan egter ook in sy breër profetiese konteks oorweeg word.

 

Mark 4:1–34: A Simple Structure for the Mystery of the Kingdom

Written by Jacob Jan Scholtz

When discussing the mysteries of the kingdom, the parables of Matthew 13 receive all the attention, neatly outlined and structured, only to be appended by a unique Markan parable (4:26–29) that sticks out like a sore thumb. However, Mark 4:1–34 is not only structured, it also contains an integrated set of parables that collectively describes the mystery of the kingdom of God.

 

Markus 4:1-34: ʼn Eenvoudige struktuur vir die verborgenheid van die koninkryk

Geskryf deur Jacob Jan Scholtz

Wanneer die verborgenhede van die koninkryk bespreek word, kry die gelykenisse van Mattheus 13 al die aandag, netjies uiteengesit en gestruktureer. Daarna, so asof dit ʼn na-gedagte is, word een unieke gelykenis uit Markus (4:26-29) by bogenoemde gevoeg. Markus 4:1-34 is egter nie net gestruktureer nie, maar bevat ook ʼn geïntegreerde stel gelykenisse wat gesamentlik ook die verborgenheid van die koninkryk van God beskryf.