Die koninkryk van die hemele en Matteus 10

 

Die sendingdiskoers in Matteus 10 is nie die maklikste teks om te verstaan nie. Carson (1995:250; eie vertaling) sê Matteus 10:23 is ‘een van die moeilikste verse in die Nuwe-Testamentiese kanon’. Meegaande artikel stel voor dat Matteus 10 ʼn enkele sendingopdrag is wat twee diskrete tydperiodes dek wanneer die evangelie van die koninkryk verkondig word. Hierdie sendingopdrag is tydens Christus se eerste koms aan die 12 apostels gegee om die evangelie van die koninkryk net in Israel te verkondig. Omdat ‘hierdie geslag’ in Israel die onvergeeflike sonde gepleeg het, is hierdie sendingopdrag uitgestel en sal hervat word tydens die Verdrukkingsperiode wanneer die komende Koning weer Joodse boodskappers sal magtig om die evangelie van die koninkryk te verkondig – hierdie keer tot getuienis vir al die nasies. Die artikel stel ook ʼn chiastiese struktuur vir Matteus 9:36-11:1a voor wat gebaseer is op bogenoemde siening van die sendingdiskoers in Matteus 10. Daarna word elke afdeling van die teks kortliks bespreek. Alhoewel die Kerk toepassings uit hierdie diskoers kan maak, word geargumenteer dat Matteus 10:5b-42 nie na die Kerk-era verwys nie.

Lees dit by https://indieskriflig.org.za/