Covid-19 en die eindtye

Tyd sal leer hoe ernstig Covid-19 is en hoe daarop reageer moet word. Intussen is ʼn derde van die wêreld se bevolking alreeds in ʼn grendelstaat. Sommige besighede gaan dit nie maak nie, mense verloor hul werk, en armoede en hongersnood klop aan die deur. Vir ʼn moontlike biologiese risiko het baie regerings hul bevolking in ʼn definitiewe ekonomiese Armageddon geplaas. In hierdie artikel sê ek dat Covid-19 misbruik word om ʼn eindtydse agenda te bevorder. Ek motiveer hierdie stelling op drie maniere. Eerstens, die wêreld beweeg na ʼn eenwêreldregering onder die Antichris. Tweedens wys ek hoe Covid-19 misbruik word om hierdie agenda te bevorder. Waarop die Christen moet fokus kom derdens aan die beurt.

Oppad na die eenwêreldregering van die Antichris

Die vierde heidense ryk (of “dier”) wat in Daniël 2 en 7 genoem word, sal vyf fases hê, naamlik (1) Die verenigde fase: die Romeinse ryk; (2) Die twee-afdelingfase: die Oos-Wesmagsbalans; (3) Die eenwêreldregeringsfase; (4) Die tienkoningsfase (tien horings); en (5) Die Antichrisfase.

Volgens Daniël 7:23 sal die vierde heidense ryk nie net Europa nie, maar die “hele aarde” verslind, vertrap en verbrysel: “Só het hy gesê: Die vierde dier — die vierde koninkryk sal op die aarde wees, wat verskil van al die koninkryke en die hele aarde sal verslind en dit sal vertrap en dit verbrysel.” Dit het nie tydens die eerste twee fases van die vierde heidense ryk gebeur nie. Daniël 7:24 sê vervolgens: “En die tien horings — uit daardie koninkryk [die derde fase] sal tien konings opstaan [fase vier], en ʼn ander een sal ná hulle opstaan [fase vyf van die Antichris], en hý sal verskillend wees van die voriges en drie konings neerwerp.”

Die laaste drie fases van die vierde heidense ryk kan inmekaarvervleg wees, maar dit lyk nogtans asof daar, voor die begin van die sewejaarverdrukkingstydperk, uit bogenoemde eenwêreldregering tien konings en koninkryke sal ontstaan (vgl. Dan 2:41; 7:24). Daarna sal die Antichris drie van die tien konings neerwerp en dan in die tweede helfte van die verdrukkingstydperk oor die aarde heers. Met sy weerkoms vernietig Christus die Antichris se ryk (vgl. Dan 2:45; 2 Tess 2:8; Op 19:11-21).

Aan die begin van die sewejaarverdrukkingstydperk sal daar dus ʼn eenwêreldregeringstelsel in die vorm van tien konings oor die aarde wees. Tydens die tweede helfte van die verdrukkingstydperk sal ʼn diaboliese “drie-eenheid” op aarde aan bewind wees: die Satan as sogenaamde “vader”, die Antichris as sogenaamde “seun” en die vals profeet as sogenaamde “heilige gees” (Op 13). Oor die wêreld heen sal die Antichris se regering beheer oor die godsdiens, die politiek en die wêreldekonomie uitoefen (vgl. Op 17-18).

ʼn Eenwêreldorde, of dit nou onder tien konings of later onder die Antichris gaan wees, vereis ʼn vlak van dominansie en beheer wat globaal is, dit wil sê óór landsgrense heen. Om hierdie doelwit te bereik val Satan die instellings van God aan — en tussen nou en die begin van die verdrukkingstydperk sal dit net toeneem.

God het ten minste vyf instellings in sy skepping ingebou. Nie net het elke mens ʼn gewete nie (vgl. Gen 3:22; 2 Kor 4:2), maar die Here het ook die huwelik ingestel (Gen 1:26-28; 2:18-25). Verder het God bepaal dat die mens moet werk (Gen 2:15; 3:19; vgl. 2 Tess 3:10). Nog Godgegewe instellings is regerings en nasionalisme (Gen 9:6; 11:1-9).

God laat dit toe dat elk van hierdie instellings toenemend aangeval word (vgl. 2 Tess 2:7). Oor die gewete van mense skryf Paulus: “Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang deur die geveinsdheid van leuenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete” (1 Tim 4:1-2). Van hierdie “leringe van duiwels” is om mense te verbied om te trou en om te gebied dat mense hulle van sekere soorte voedsel moet onthou. God se huweliksinstelling word ook aangeval. Tragies is dit as bekende Suid-Afrikaanse denominasies die huwelik ewe skielik anders definieer as wat God dit van die begin af bepaal het. Verder, om te werk is edel en reg, want God het werk vir die mens ingestel, maar die teendeel is ook waar: “As iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie” (2 Tess 3:10). Die sosialistiese agenda is dat regerings verafgod moet word om vir jou te sorg, of jy nou wil werk of nie. Die doel van die Covid-19 reëls is om mense se gesondheid te beskerm, maar dit kom gevaarlik naby daaraan om mense te belet om te werk.

Dit is egter nasionele regerings en nasionalisme/patriotisme wat veral deesdae aangeval word. Ek kan nie onthou wanneer laas iemand in Suid-Afrika as ʼn “patriot” beskryf is nie. Begrippe soos patriotisme en nasionalisme word as oud-modies en selfs bietjie agterlik beskou. Die gevalle wêreld se eindtyd-beskouing is ʼn fokus op “moeder” aarde (met klein Greta Thunberg as ʼn valse profetes), en ʼn sekulêre utopie wat die mens sommer self sal skep, maar sonder Christus. Satan se agenda is dus om die basiese boustene van nasies aan te val deur die afbreek (of algehele oopstel) van fisiese grense, die vernietiging van nasionale tale, die verslinding van nasionale regerings, die vertrapping van nasionale kulture en waarskynlik ook deur ekonomiese oorlogvoering teen nasionale geldeenhede. Soos wat die verdrukkingstydperk nader kom, sal nasies dus toenemend deur transnasionale en globalistiese beheerstrukture vervang word — soos wat die Europese Unie byvoorbeeld oor Europa beheer uitoefen.

Bybelse profesieë gaan gedurende die verdrukkingstydperk vervul word, maar prosesse wat daardie profesieë se vervulling voorafgaan, is dus vandag reeds sigbaar. Soos genoem, die eenwêreldregering wil alle ekonomiese, godsdienstige en politiese mag sentreer onder een globale hoof. En Covid-19 word misbruik om hierdie agenda te bevorder.

Covid-19 word misbruik om ʼn eenwêreldregering te bevorder

Wanneer sentrale bankiers geld uit niks optower om markte sogenaamd te beskerm, word daar van die toekoms gevat om vandag se ekonomiese gate toe te stop. Hoe meer sentrale bankiers geld skep wat nie deur spaargeld gerugsteun is nie, hoe meer word die sisteem fiktief, uiteindelik inflasionêr, en al hoe minder vryemark-kapitalisties. Byvoorbeeld, oor die afgelope twee dekades het Japan se sentrale bank meer as die helfte van alle aandele wat op die Nikkei 225 genoteer is, gekoop. In die naam van “kom ons red die markte”, maak sentrale bankiers die finansiële sisteem al hoe meer sosialisties. Stadig maar seker word ekonomiese mag weggeneem van indiwidue en groepe en dan geplaas in die hande van sentrale bankiers, politici en regerings. Oor tyd sal hierdie regerings met transnasionale en globale instansies vervang word.

Op die oomblik word Covid-19 misbruik om groter en groter reddingspakkette op te tower, maar soos genoem, eintlik word meer ekonomiese mag weggevat van mense en nog vinniger in die hande van die globale elite geplaas. Deur mense en besighede in ʼn grendelstaat te plaas, word die ekonomiese laer- en middelklas baie vinnig verarm, indien nie ekonomies vernietig nie. (Ek skryf nie vanuit een of ander ivoortoring nie, want ek weet wat dit is om nie ʼn inkomste elke maand te ontvang nie.) Basies word die elite altyd ‘uitgebail’, terwyl die gewone mens op straat vir die gelag moet betaal deur hoër belastings en uiteindelik inflasie. Dit is baie moeilik vir mense om hulle te verskans teen die aanhoudende manipulasie van ekonomieë en markte. Dit alles bevorder ongetwyfeld Satan se agenda.

Wanneer een of ander krisis opduik, word daar gereeld gesê dat elke krisis gebruik moet word om ʼn agenda te bevorder (“never let a crisis go to waste”). Wat in werklikheid gebeur is dat die mag van regerings elke keer vergroot word ten koste van indiwiduele vryhede. Waarom konstitusionele regte opgegee moet word in tye wanneer mense siek mag wees, word glad nie verduidelik nie. En hierdie vryhede word nie teruggegee as die krisis verby is nie. Byvoorbeeld, die regering mag nou jou bewegings via selfoontegnologie volg. Dit is te verstane dat gekyk word wie jy moontlik met Covid-19 kon aansteek, maar wanneer hierdie Covid-19 krisis verby is, gaan regerings ophou om jou bewegings te monitor? Verder, die ideale oplossing is dat die mensdom weerstand teen ʼn siekte opbou. Daar kan nou al gesien word dat die globale elites elke mens op aarde wil inent sodra een of ander entstof teen Covid-19 gevind is. Sou jy “nee’ hiervoor kon sê, of sal dit verpligtend wees?

Terwyl Covid-19 se eerste gevalle nog skaars aangemeld is, het nie net Gordon Brown weer sy nuwe wêreldorde (“NWO”) eiertjie gelê nie (https://www.lifesitenews.com/news/one-world-government-needed-to-cope-with-covid-19-says-former-british-pm), maar Tony Blair, George Bush (https://www.breitbart.com/politics/2020/04/16/george-w-bush-center-globalization-answer-coronavirus-crisis/) en selfs die Chinese het dieselfde deuntjie begin sing (http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2020-04/12/content_75922834.htm). Waarom ʼn NWO Covid-19 beter sal hanteer as nasionale regerings word nie gesê nie; dit word bloot voorgehou as ʼn stap in die regte rigting. En die media basuin dit aanhoudend uit dat ʼn eenwêreldregering jou belange beter sal dien as jou munisipaliteit, en jou provinsiale en nasionele owerheid.

Namate globalisme toeneem, waarmee sal “nasionale leemtes” gevul word? Deur ʼn “globale kultuur”, transnasionale stelsels en ʼn eenwêreldgodsdiens. Party globaliste glo byvoorbeeld dat ʼn universele godsdiens waaraan mense vurig toegewy is, nodig is om mense se lojaliteit teenoor hulle nasie af te breek. Die Bybel sê dat daar gedurende die eerste helfte van die verdrukkingstydperk ʼn wêreldwye (af)godsdienstige stelsel sal wees (Op 17:5). Daar is egter vandag reeds pogings aan die gang om een gesamentlike “broederskap” te skep waarbinne alle “godsdienste” tot ʼn eenwêreldgodsdiens saamgesnoer word, ʼn sedelose vrou vir Satan. Die verskillende “paaie” wat deur die mense na ʼn god toe voorgehou word, is egter in skrille kontras met God se enigste manier van verlossing, naamlik deur Jesus Christus, Hy wat die enigste weg en die waarheid en die lewe is (Joh 14:6).

Waarop die Christen moet fokus

Bogenoemde mag ʼn wrang smaak in ʼn mens se mond laat, maar vir die Christen is daar baie hoop. Die volgende is myns insiens belangrik.

 1. Hou jou oog gevestig op Jesus. Die wêreld hoop vir die beste, maar Jesus Christus is die beste hoop (vgl. Tit 2:13). Ons hoop is nie in hierdie wêreldstelsel onder Satan nie, maar in Christus: “Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloën, ingetoë en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons Verlosser, Jesus Christus, wat Homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir Homself ʼn volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke” (Titus 2:11-14).
 2. Verag die profesieë nie. Isaac Newton, vooraanstaande Christenwetenskaplike, skryf die volgende oor Bybelprofesie: “About the time of the End, a body of men will be raised up who will turn their attention to the Prophecies, and insist upon their literal interpretation, in the midst of much clamor and opposition.” ʼn Fokus op die profetiese woord is ʼn Bybelse opdrag (2 Pet 1:19). Hierdie profetiese woord verwys na Christus se koninkryk wat Hy ná die verdrukkingstydperk sal oprig.
 3. God is in beheer van die verlede, die hede én die toekoms.
 4. Wees oor niks besorg nie. Bid (vgl. Fil 4:6-7).
 5. Strek uit na wat voor is, en jaag ná die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus (Fil 3:14).
 6. Christus kom sy bruid wegraap. Wees gereed vir Jesus Christus se koms. So ver jy maar kan, bly betrokke in jou plaaslike gemeente saam met mede-gelowiges (Heb 10:25).
 7. Trek die geestelike wapenrusting aan (Ef 6:10-18). Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen Satan en sy demoniese magte. Hierdie magte wil nie net jou kapitaal en gesondheid steel nie, maar jou hele lewe. Vertrou op Jesus.
 8. Wees wakker. Moenie dat vals lering jou omgooi nie. Staan op Waarheid.
 9. Gee jou tyd, geld, talente, gawes en krag om Here se belange te dien. Laat toe dat die Here, vir wie jy lief is, werke deur jou doen wat sal staan.
 10. Vertel ander van Jesus Christus en sy evangelie (Mat 28:18-20; Rom 1:16-17).

Ter afsluiting, vir dié wat nog nie hulle geloofsvertroue in Jesus Christus geplaas het nie, God se genadige uitnodiging in Christus staan nog steeds: “Kom na My toe,” sê Jesus (Mat 11:28). Aanvaar God se genadige geskenk van verlossing: plaas jou geloofsvertroue in Jesus Christus (sien Joh 3:16; 5:24; Hand 16:30-31; Rom 6:23).

Vir die gelowige: Verheerlik en loof God. Dank God. Hou jou oog gevestig op Jesus, die Leidsman en die Voleinder van die geloof. Wie dié salige hoop het, reinig homself soos Hy rein is (1 Joh 3:3). Neem toe in genade en kennis van onse Here en Saligmaker, Jesus Christus.

 

Bronne

Scholtz, J.J., 2019, God se raadsplan in Christus, FaithEquip, Amsterdam.  (Hoofstuk 13 van hierdie boek is veral relevant.)

Andy Woods se reeks oor Covid-19 op YouTube word sterk aanbeveel:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=jZ_xI6uowkc&t=3078s
 2. https://www.youtube.com/watch?v=CdnnJwiHbeI&t=2848s
 3. https://www.youtube.com/watch?v=rAYe7QaaZhg&t=1112s

 

Volg ons op sosiale media: