Die 144 000

Wanneer gaan die 144 000 se bediening plaasvind, wie is die 144 000 en wat is die resultaat van hulle bediening?

Wanneer evangeliseer die 144 000?

Dit is duidelik wanneer die 144 000 se bediening gaan plaasvind. Een resultaat van die 144 000 se bediening is dat baie mense tot geloof gaan kom. Openbaring 7:14b sê wanneer laasgenoemde mense tot geloof gaan kom: ‘Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die Lam’. Die onmiddellike konteks bevestig dat die groot dag van God se toorn gekom het (Open 6:17). Vergelyk dit met Jesus se woorde in die Olyfbergpredikasie: ‘Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie’ (Mat 24:21). Die 144 000 se bediening strek nie van die verre verlede tot en met Christus se weerkoms aarde toe nie. Die 144 000 gaan tydens die Verdrukkingstydperk hulle evangelisasie-werk doen.

Die Verdrukkingstydperk

Die Verdrukking is ʼn 7–jaar tydperk van God se oordeel oor die aarde. Vanuit die Joodse perspektief staan die Verdrukkingstydperk as die ‘tyd van benoudheid vir Jakob’ (Jer 30:7; vgl. Dan 12:1) en as Daniël se 70ste jaarweek bekend (Dan 9:24–27). Die Verdrukkingstydperk is egter ʼn oordeel oor die héle aarde en ál die nasies. Dié tydperk sal verskriklik wees, ‘met grimmigheid en toorngloed, om die aarde ʼn woesteny te maak en sy sondaars daaruit te verdelg’ (Jes 13:9; sien ook Joël 3:14; Obád 15). Christus keer terug aarde toe direk ná die Verdrukkingsperiode (Mat 24:29a).

Die héle 7–jaar tydperk is ʼn tyd van groot verdrukking vir die héle aarde. Die Verdrukkingstydperk sal begin wanneer die Antichris ʼn verbond met Israel sluit vir ‘een week’, oftewel sewe jaar (Dan 9:27a). Gegewe hierdie sogenaamde vredesooreenkoms, en relatief gesproke, die eerste helfte van die Verdrukkingstydperk mag dalk vir die Jode effens makliker wees, maar tydens die tweede helfte van die Verdrukkingstydperk sal die Jode groot verdrukking hê (vgl. Mat 24:15–22; Open 12:6, 13–17). Die héle 7–jaar Verdrukkingstydperk sal vir die hele aarde groot verdrukking wees.

Wie is die 144 000?

Die teks is klinkklaar duidelik: die 144 000 sal Jode wees, 12 000 manne uit elk van die 12 stamme van Israel (Open 7:4–8; 14:4). Cone (2012) wys uit dat hier nie na ʼn onbepaalde aantal verwys word nie, maar na ʼn spesifieke getal Jode uit Israel, dit is as’t ware ‘dié 144 000’. Later in Openbaring 14:4 word hierdie 144 000 as ‘eerstelinge’ beskryf, wat eweneens daarop dui dat hierdie Jode nie een of ander algemene groep van gelowiges van alle tye voorstel nie.

Geen eksegeet het die reg om hierdie duidelike beskrywing van Jode eisegeties te verander na iets anders toe nie (sien Cone 2012 ‘vs’ De Young 2012). Wat tipies gebeur is dat iemand se teologiese sisteem dit nie kan hanteer dat hier na Jode verwys word nie en wat dan volg is een of ander hermeneutiese skuif om weg te kom van wat die teks baie duidelik sê. Dit help nie om die getalle te omskep na een of ander simboliese of geestelike waarde toe nie. Thomas (1995:476) vra tereg hoe jy byvoorbeeld gelowiges van alle tye, of dalk slegs die Kerk, kan opdeel in twaalf stamme? Dit werk nie en dit is verkeerd. Dit is ook nie nodig om oorboord te gaan met die feit dat die stam van Dan nie in die lyn van 12 stamme voorkom nie (vgl. Open 7:4–8). Josef se twee seuns, Efraim en Manasse, word baie keer as twee stamme beskou en dan moet een van die ander stamme in ʼn lys van 12 uitgelaat word. Die Ou Testament lys die 12 stamme van Israel omtrent 18 keer en verskillende stamme word verskillende kere uitgelaat om altyd die getal 12 te behou (Thomas 1995:477).

Evangeliste tydens die Verdrukkingstydperk

Tydens die Verdrukkingstydperk gaan die 144 000 Jode die ‘evangelie van die koninkryk’ aan Israel en al die nasies verkondig (Mat 24:14). Die Messiaanse koninkryk sal gevestig word in terme van onvoorwaardelike verbondsbeloftes en profesieë wat God aan Israel gemaak het. Omdat hierdie beloftes aan Israel gemaak is, sal die komende Koning weer Joodse boodskappers magtig om die evangelie van die koninkryk te verkondig (Scholtz 2014:5–7; Woods 2016:329). ʼn Ontelbare groot menigte uit al die nasies en stamme en volke en tale sal in die Verdrukkingstydperk gered word (Open 7:9–17). Baie ‘bewoners van die aarde’ gaan hul egter nie bekeer nie (Open 9:21; 16:9–11). Hulle kan as die ‘bokke’ beskryf word.

Die skape-en-bokke oordeel

Christus sê die grondslag waarop die skape-en-bokke oordeel gaan plaasvind is die behandeling van ‘die geringstes van hierdie broeders van My’, want wat julle vir ‘hierdie geringstes’ gedoen het, so het ‘julle dit aan My gedoen’ (Mat 25:40b; vgl 10:40–42). Dit beteken nie iemand word gered deur hulle dade nie, maar jou dade wys jy is gered, of nie. Die skape en die bokke het nie net die Verdrukkingstydperk oorleef nie, maar hulle het nog iets in gemeen: hulle optrede teenoor die ‘geringstes van hierdie broers van My’ (want anders kan dit nie as ʼn gemeenskaplike grondslag vir oordeel dien nie).

Openbaring 7:4–8 verskaf die identiteit van hierdie ‘broeders van My’: 144 000 Joodse mans. Die ‘kleintjies’ van Matteus 10:42 en die ‘geringstes van hierdie broers van My’ (Mat 25:40, 45) moet ten minste hierdie 144 000 Joodse evangeliste insluit wat tydens die Verdrukkingstydperk die evangelie van die koninkryk gaan verkondig. Die grondslag van die oordeel is dus die skape en die bokke se behandeling van die 144 000 Joodse evangeliste wat die hele wêreld tydens die Verdrukkingstydperk sal bereik.

Die Verdrukkingstydperk gaan die ergste tyd ooit wees (Mat 24:21–22). Dié wat Christus se 144 000 Joodse evangeliste tydens die Verdrukkingstydperk goed behandel — in die tyd wanneer die hoer van Babilon, die tien konings, die valse profeet en die Antichris oor die aarde sal regeer — hulle sal hul geloof in die Here Jesus Christus duidelik wys. As jy in daardie donker dae een van hierdie kleintjies net ʼn koue beker water gee, sal jy ʼn groot risiko neem en selfs jou lewe mag verloor omdat jy dit durf doen. Dit sal egter die gelowige toegereken word asof dit vir die Here Jesus self gedoen is (Mat 10:40; 25:40). Dit skape verwys na ware volgelinge van Christus tydens die Verdrukkingstydperk; die bokke sal weggaan in die ewige straf.

Slot

Die 144 000 is Jode, 12 000 mans uit elk van die 12 stamme van Israel. Dié 144 000 Jode sal die evangelie van die koninkryk tydens die Verdrukkingstydperk verkondig. Die resultaat van hulle evangelisasie-werk is dat ʼn ontelbare groot menigte uit al die nasies en stamme en volke en tale in die Verdrukkingstydperk gered sal word (Open 7:9–17).

Bronnelys

Cone, C., 2012, ‘Challenging Interpretive Methodology of the Young and Restless, and Reformed: A response to “Who are the 144 000 in Revelation 7:4”’, beskikbaar by:
www.drcone.com/2012/01/18/challenging-interpretive-methodology-of-the-young-restless-and-reformed-a-response-to-who-are-the-144000-in-revelation-74/

De Young, K., 2012, ‘Who are the 144 000 in Revelation?’, beskikbaar by:
www.thegospelcoalition.org/blogs/kevin-deyoung/who-are-the-144000-in-revelation/

Scholtz, J.J., 2014, ‘The Kingdom of Heaven and Matthew 10’, In die Skriflig 48(1), Art. #1782.

Thomas, R.L., 1992, Revelation 1–7: An Exegetical Commentary, Moody Press, Chicago.

Woods, A.M., 2016, The Coming Kingdom: What is the Kingdom and how is Kingdom Now Theology Changing the Focus of the Church?, Grace Gospel Press, Duluth.