Die aard van die Bybel

Alle mense te alle tye sien God se ewige krag en goddelikheid in God se algemene openbaring (Romeine 1:20). Die antwoord op die mens se sondeprobleem — die evangelie van Christus — kan egter nét in God se spesiale openbaring gevind word. Met watter terme word die Bybel beskryf? Watter standpunte word baie keer teenoor die Bybel en die Bybel se gesag gestel? Hoe sou jy die wonders van die Bybel beskryf en die bonatuurlike oorsprong daarvan bewys? Laastens, wat het dit met dissipelskap te doen?

Ons Afrikaanse woord “Bybel” kom van die Griekse woord biblios, wat “rol” of “boek” beteken. Daar word ook na die “Skrif” verwys (Grieks: graphei) wat 66 boeke bevat wat God geïnspireer het (vgl. Romeine 3:4; 2 Timótheüs 3:16; 2 Petrus 3:16). Daar word ook van die “Woord van God” (logos, wat “woord” beteken) gepraat, wat God se openbaring in geskrewe vorm is (vgl. Johannes 10:35; Romeine 3:2; Hebreërs 4:12). “Testament” is nog ʼn term wat die Bybel beskryf en verwys na unieke, spesifieke Bybelse verbonde.

Ses verskillende standpunte teenoor die Bybel en die Bybel se gesag

Eerstens, rasionalisme verhef die mens se verstand tot finale gesag of regter van die geldigheid van openbaring al dan nie.

Tweedens, mistisisme verhef die mens se ervaring tot finale gesag of regter van die geldigheid van openbaring. Die Bybel is dan kwansuis nie volledig genoeg nie en bykomende geestelike waarhede word blykbaar buitekant die Skrif beskikbaar deur ervaring (maar sien Deuteronómium 4:2; 1 Korinthiërs 4:6; Openbaring 22:18–19). Daar is egter ʼn groot verskil tussen illuminasie (verligting van die verstand of hart deur die Heilige Gees as die Woord van God bestudeer word – Efesiërs 1:18) en valse mistisisme (subjektiewe ervarings buite-om die Skrif).

Derdens is die standpunt van Romanisme, wat beweer dat die Bybel ʼn produk van die kerk is. Spesifiek die Roomse Kerk is dan die finale uitlêer/vertolker van die Bybel, die beslissende gesag — en só kan die kerk blykbaar nog waarheid by die Bybel byvoeg en word kerktradisie dus baie belangrik.

ʼn Vierde standpunt teenoor die Bybel en die Bybel se gesag is Nieu-Ortodoksie wat beweer die Bybel is ʼn feilbare getuie van openbaring. Hulle sê die Bybel is nie die Woord van God nie, maar bevat dit. Maar wat is dan waar en wat is nie? Die Nieu-Ortodokse standpunt maak ʼn groot gewag van ʼn onverwagse ontmoeting wat verhef word tot die finale gesag of regter van die geldigheid al dan nie van openbaring.

ʼn Vyfde standpunt jeens die Bybel is dié van kultusse, wat basies die volgende sê: die Bybel plus…nog iets — en dit is dan die finale gesag of regter van die geldigheid van openbaring.

Die sesde standpunt is die ortodokse siening van die Bybel, die Sola Scriptura ons by FaithEquip huldig. Die Bybel is die onfeilbare Woord van God en die beslissende gesag. Die oorspronklike geskrifte is geïnspireer en foutloos. Verstand, rede, ervarings, kerke, onverwagse ontmoetings en kultusse is alles ondergeskik aan die Woord van God en God se gesag.

Die Bybel is wonderlik

Selfs al is dit geskryf oor ʼn tydperk van ongeveer 1 600 jaar en deur omtrent 40 skrywers vanuit verskillende plekke (Israel, Egipte, Babel, Italië, Griekeland, Arabië) en in verskillende tale (Hebreeus, ʼn bietjie Aramees in die boek van Daniël, en Grieks), is God se Woord ʼn eenheid. Weer eens, al is daar ʼn verskeidenheid van skrywers wat God geïnspireer het (konings soos bv. Salomo; priesters soos bv. Sagaría; profete (bv. Samuel, Jona, Amos); soldate; staatsmanne (bv. Daniël, Nehemía, [moontlik Mordegai]); skaapwagters (bv. Dawid); vissermanne (bv. Petrus, Johannes); belastinggaarders (Matteus); ʼn dokter (Lukas); ʼn tentmaker (Paulus) en ʼn boer (Amos)), is daar eenheid in die Bybel. Al word verskeie literêre formate gebruik (geskiedkundige vertellings (Konings, Kronieke), biografieë (Job), digkuns (Hooglied), spreuke, drama (Ester, Nehemía, Esra), preke (Hebreërs), briewe (Paulus se briewe) en psalms is daar nog steeds eenheid.

God bewaar sy Woord. Al het ons nie meer die oorspronklike dokumente waarop dit geskryf is nie, het die teks onveranderd of ongeskonde gebly. Die Woord van God is onvernietigbaar (1 Petrus 1:23-25). Wat die inhoud van die Bybel betref: die Skrif is uniek onder alle boeke. Dit bevat waarheid oor die persoonlikheid, eenheid en Drie-eenheid van God; oor die uniekheid van die God-mens in die persoon van Jesus Christus. Dit maak die evangelie bekend en dit vertel van verlossing in Christus. Dit bevat ook baie profesieë. Die verenigende beginsel van Bybel is die heerlikheid van God.

As dissipel van Jesus Christus moet jy oortuig wees dat die Bybel/Skrif/Woord van God gesaghebbend in jou lewe is. Jesus sê: Elkeen wat na My woorde luister en dit doen, sal vergelyk word met ʼn verstandige wat sy huis op die rots gebou het, maar elkeen wat nie na My woorde luister en dit nie doen nie, sal wees soos ʼn dwase wat sy huis op sand gebou het (vgl. Matteus 7:24-27). Ons leer van Jesus deur die Skrif, want dit getuig op ʼn onfeilbare manier van Hom.

—————–
Hierdie kort beskrywing oor die aard van die Bybel is ʼn opsomming van ʼn artikel deur Dr. Arnold Fruchtenbaum van Ariel Bedieninge. Die volledige artikel is in Afrikaans op FaithEquip se webwerf beskikbaar.

Volg ons op sosiale media: