Die bedienings van die Heilige Gees (Deel 1)

Wat is die bedienings van die Heilige Gees met betrekking tot die Skrif en tot die wêreld? Watter werk het die Heilige Gees tydens Ou-Testamentiese tye verrig?

Openbaring, inspirasie en verheldering

Met betrekking tot die Skrif is die Heilige Gees betrokke by openbaring, inspirasie en ook verheldering. Openbaring het te doen met waarheid wat deur God gegee en onthul word. Die bron van hierdie Goddelike openbaring is God die Heilige Gees (2 Samuel 23:2-3; Miga 3:8; Johannes 16:12-15; 1 Korinthiërs 2:9-10). Inspirasie het te doen met die boekstawing van waarheid (2 Timótheüs 3:16). Toe mans neergeskryf het wat aan hulle openbaar gemaak is, kon hulle dit op grond van hierdie bediening van die Heilige Gees absoluut foutloos neerskryf. Die derde bediening van die Heilige Gees met betrekking tot die Skrif is die werking van verheldering, dit is, om alle gelowiges in staat te stel om die Skrif te verstaan (vgl. Nehemía 9:20; 1 Korinthiërs 2:14-16; Efésiërs 1:15-18). Die Heilige Gees verlig die gelowige se verstand tydens persoonlike Bybelstudie. Ook word sekere gelowiges die gawe van lering gegee om ander gelowiges te help om God se Woord beter te verstaan.

Die werk van oortuiging

Die Heilige Gees se bediening aan die wêreld van ongelowiges is die werk van oortuiging. Die Gees se werking van oortuiging beteken “om die waarheid van die saak in so ’n duidelike lig te stel dat dit as waarheid erken word selfs as dit nie aanvaar word nie” (Fruchtenbaum 2005:10). Ten opsigte van die evangelie, beteken oortuiging om die evangelie in só ’n duidelike lig te stel dat die ongelowige die inhoud van die evangelie sal begryp en die evangelie as waar sal erken, ongeag of die persoon dit aanneem of nié.

Johannes 16:7-11 verduidelik hierdie oortuigingswerk van die Heilige Gees met betrekking tot ongelowiges. God die Heilige Gees oortuig die ongelowige wêreld van sonde, spesifiek omdat hulle nie in Jesus Christus, die Verlosser glo nie. Die Heilige Gees oortuig mense ook van geregtigheid, naamlik die geregtigheid van Christus wat deur God die Vader bevestig is met Christus se hemelvaart. Die Heilige Gees oortuig ook die wêreld oor die finale oordeel, want as die prins van hierdie wêreld geoordeel is, sal sy onderdane ook geoordeel word. Die Heilige Gees se werk van oortuiging volg dus hierdie logiese stappe:

• Hy sal ongelowiges oortuig van die sonde van ongeloof.

• Vanweë hul ongeloof aanvaar hulle nie die toegerekende geregtigheid van Christus nie.

• Omdat hulle dit nie doen nie, sal hulle deel hê aan Satan se finale oordeel in die Poel van Vuur.

Wat was die werk van die Heilige Gees in die OT?

In Ou-Testamentiese tye het die Heilige Gees werke verrig met betrekking tot die skepping, in die taak om sonde aan bande te lê en met betrekking tot die mens. Die Heilige Gees was duidelik betrokke by die skepping (Génesis 1:2). Hy het nie alleen beplanning in die heelal uitgevoer nie (Jesaja 40:12-14), maar het ook versiering aangebring (in Job 26:13a lees ons bv. van die “helder” hemel). Hy het lewe in die mens geskep (Job 33:4) en is verantwoordelik daarvoor om dit te onderhou (Psalm 104:29-30). In die Ou Testament het die Heilige Gees ook die werk verrig om in die mens te heers gedurende die 120 jaar voor die Sondvloed (Génesis 6:3).

Anders as in die tyd van die Nuwe Testament, het die Heilige Gees in die tyd van die Ou Testament nie in alle gelowiges gewoon nie (vgl. Númeri 11:17, 25; 27:18). Slegs vanaf Pinkster en daaropvolgend, word alle gelowiges permanent deur die Heilige Gees ingewoon (sien Johannes 7:37-39). Verder het die Ou-Testamentiese heiliges wat deur die Heilige Gees ingewoon is, dit nie noodwendig permanent ondervind nie (1 Samuel 16:14; Psalm 51:13). Nog ’n werk was dat die Heilige Gees op sekere mense soos die rigters van Israel gekom het om hulle Goddelik te bemagtig om ’n spesifieke taak te verrig (Rigters 3:9-10; 6:34; 13:24-25). So is byvoorbeeld die twee mans wat toesig gehou het oor die werk aan die Tabernakel (Exodus 31:1-11), op hierdie manier deur die Heilige Gees toegerus. Nog ’n voorbeeld is Daniël wat deur hierdie bediening van die Heilige Gees uitsonderlike wysheid van God ontvang het (Daniël 1:17; 5:11).

————————————–

Hierdie artikel is ’n gedeeltelike opsomming van ’n artikel, Die bedieninge van die Heilige Gees deur dr. Arnold Fruchtenbaum van Ariel Bedieninge. In die volgende (tweede) artikel van hierdie reeks van drie artikels oor die bedienings van die Heilige Gees, val die klem op wat gebeur in die lewens van vandag se gelowiges ten tyde van hul redding.

Volg ons op sosiale media: