Die bedienings van die Heilige Gees (Deel 2)

Watter vyf bedienings van die Heilige Gees word verrig, vanaf Pinkster totdat Christus sal kom om sy bruid hemel toe te neem, op die oomblik wanneer iemand tot geloof in Jesus Christus kom? Dit is die tweede gedeeltelike opsomming hierdie van ’n artikel deur dr. Arnold Fruchtenbaum met die titel, Die bedienings van die Heilige Gees.

Tydens die Kerkbedeling (vanaf Pinkster totdat die Kerk hemel toe geneem word) verrig die Heilige Gees, wanneer iemand in die evangelie van Christus glo, onmiddellik en sonder uitstel vyf bedienings (werke) in die lewe van so ’n splinternuwe gelowige, naamlik die bedienings van wedergeboorte, inwoning, doping deur die Gees, verseëling en salwing. Ons bespreek kortliks elkeen van hierdie vyf bedienings:

1. Wedergeboorte: Die basiese betekenis van wedergeboorte is die konsep van nuwe geboorte, ’n vernuwing of ’n her-skepping (vgl. Titus 3:5). Wanneer iemand wedergebore is, is hy of sy uit God gebore en die ewige lewe word in dié gelowige ingeplant. Die grondslag van wedergeboorte is geloof (Johannes 1:12-13) en die bemiddeling van wedergeboorte is deur die Heilige Gees (Johannes 3:5-6). Hierdie werk van wedergeboorte deur die Heilige Gees is in sigself nie ervaringsgebonde nie (maar dit kan lei tot verskeie emosies en reaksies) en dit is oombliklik, m.a.w. dit is nie ’n proses nie. Die uitvloeisels van wedergeboorte is veelvuldig, soos bv. dat dit nie ongedaan gemaak kan word nie (Filippense 1:6), die gelowige het die ewige lewe (Johannes 3:16) en is ’n nuwe skepsel (2 Korinthiërs 5:17; Galásiërs 6:15) met ’n nuwe natuur (1 Johannes 2:29; 3:9; 4:7; 5:1).

2. Inwoning: Johannes 7:37-39 en 14:16-17 leer dat die Heilige Gees vanaf Pinkster, en van toe af, vir altyd in alle gelowiges woon, nie tydelik soos wat die geval soms in die Ou Testament was nie, maar vir altyd. Die inwoning van die Heilige Gees in die gelowige is ’n gawe van God (Handelinge 11:17), ’n produk van God se liefde (Romeine 5:5), maak die gelowige se liggaam ’n tempel van God die Heilige Gees (1 Korinthiërs 6:19-20), en is ’n waarborg (onderpand) van nog baie meer seëninge wat voorlê (2 Korinthiërs 1:21-22; 5:5).

3. Doping deur die Gees: Tydens die Kerkbedeling (vanaf Pinkster totdat Christus sy bruid hemel toe neem), wanneer iemand tot geloof in Christus kom doop die Heilige Gees daardie splinternuwe gelowige in die Liggaam van Christus in (1 Korinthiërs 12:13). Hierdie bediening van doping deur die Gees is ’n unieke bediening vir die Kerkbedeling. Johannes die Doper het daaroor geprofeteer (Matthéüs 3:11), dit het in Handelinge 1:5 nog in die toekoms gelê en het eers op die dag van die Pinksterfees ’n aanvang geneem (Handelinge 2:1-4 en sien ook 11:15-17). Die gelowige se doop deur die Heilige Gees is nie dieselfde as die waterdoop nie en dit is ook nie dieselfde as om met die Heilige Gees vervul te word nie (vgl. Efésiërs 5:18). Deur dié bediening van die Heilige Gees is die nuwe gelowige in die Kerkbedeling nie net verenig met alle gelowiges in die Liggaam van Christus nie, maar ook met Christus Self. (Lees asb. bladsye 15-20 van die voorgenoemde artikel deur dr. Fruchtenbaum om te sien waarom daar soms ’n vertraging in die doop met die Gees was in die boek Handelinge (sien hoofstukke 2, 8, 10-11 en 19 van Handelinge) – en hoe dit verband hou met die apostel Petrus se gebruik van die sleutels van die koninkryk van die hemel (vgl. Matthéüs 16:19.)

4. Verseëling: Elke mens wat tydens die Kerkbedeling ’n gelowige in Jesus Christus word, word deur die Heilige Gees verseël (2 Korinthiërs 1:22; Efésiërs 1:13-14; 4:30). In die Ou Testament was verseëling ’n teken van gesag (1 Konings 21:7-9; Ester 3:9-12), van ’n afgehandelde transaksie (Jeremia 32:10-15), en ’n teken van sekuriteit (Daniël 6:17-18). Die betekenis van hierdie bediening van die Heilige Gees vir die Kerkbedeling is vyfvoudig: eerstens dat God die gelowige se Eienaar is; tweedens dui dit die sekerheid aan van die reddingsbelofte; derdens dui dit die sekerheid aan van God se belofte om die gelowige te bewaar tot op die Verlossingsdag, naamlik dat iemand wat in Christus gesterf het se liggaam opgewek sal word (Efésiërs 4:30); vierdens het die gelowige die gesag van Christus met die reg om dit uit te oefen; en vyfdens dui die seël aan dat die transaksie vir die gelowige se redding afgehandel is, hoewel die volle voordeel daarvan eers later geniet kan word.

5. Salwing: Die drie relevante Skrifgedeeltes is 2 Korinthiërs 1:21, 1 Johannes 2:20 en 1 Johannes 2:27. Hierdie salwing is die basis vir die vaste oortuiging van die waarheid van die evangelie, die basis om meer geestelike waarhede te leer en die basis vir diens.

Daar is tydens die Kerkbedeling vyf bedienings van die Heilige Gees met betrekking tot redding. Die eerste bediening is wedergeboorte waardeur ’n mens geestelik wedergebore word en Christus in jou lewe ontvang. Tweedens rig die Heilige Gees deur die bediening van inwoning vir Homself ’n woonplek in die gelowige in. Derdens word die gelowige deur doping met die Gees in die Liggaam van Christus geplaas. Vierdens word die gelowige, omdat hy/sy verseël is, vas verbind in die Liggaaam van Christus en kan nooit daaruit wegval nie. Vyfdens word die waarheid van die evangelie deur salwing vir die gelowige bevestig en is hy/sy nou ontvanklik om meer geestelike waarhede te leer. Tydens die Kerkbedeling gebeur hierdie vyf bedienings van die Heilige Gees onverwyld op die presiese oomblik wanneer iemand tot geloof in Christus kom. Die Nuwe-Testamentiese gelowige word nooit aangespoor om God die Vader te vra dat hierdie bedienings in sy/haar lewe moet plaasvind of weer moet plaasvind nie, want God die Heilige Gees het dit al reeds gedoen op die oomblik van redding.

Volg ons op sosiale media: