Die bedienings van die Heilige Gees (Deel 3)

Watter sewe bedienings van die Heilige Gees help die gelowige, nadat hy/sy tot geloof in Christus gekom het tydens die Kerkbedeling (vanaf Pinkster totdat Christus kom om sy bruid hemel toe te neem), om in Christus te groei? Watter werk sal die Heilige Gees ná die Kerkbedeling in die toekoms verrig tydens die Verdrukkingstydperk en die millennium? Dit is die derde aflewering hierdie van ’n gedeeltelike opsomming van ’n artikel met die titel Die bedienings van die Heilige Gees.

Die Heilige Gees verrig die volgende werke om gelowiges toe te rus vir geestelike groei:

1. Die bediening van Geesvervulling: Om deur die Heilige Gees vervul te wees, is om deur die Heilige Gees beheer te wees, wat beteken dat die gelowige ’n aspek van sy/haar lewe oorgegee het sodat die Heilige Gees beheer oor daardie terrein in die gelowige se lewe uitoefen (vgl. Efésiërs 5:18). Hoewel gelowiges die opdrag kry om deur die Heilige Gees vervul te word, word die aktiewe werk van vervulling deur die Heilige Gees gedoen. Geesvervulling sal dikwels en herhaaldelik plaasvind soos wat meer van die gelowige se lewensterreine onder die beheer van die Heilige Gees kom. Watter voorwaardes is daar vir Geesvervulling? Die gelowige se lewe moet aan Christus toegewy wees (Romeine 12:1-2), hy/sy moenie die Heilige Gees bedroef deur te sondig nie (Efésiërs 4:30), moet afhanklik bly van die Heilige Gees (Galásiërs 5:16) en moet aan die Wet van Christus gehoorsaam wees. Tien uitvloeisels van ’n Geesvervulde lewe kan waargeneem word, naamlik om meer soos Christus te word (Galásiërs 5:22-23), aanbidding en lofprysing tot God (Efésiërs 5:19-20), onderdanigheid (Efésiërs 5:21), diens (2 Korinthiërs 3:6), bevryding (Romeine 8:2), geestelike krag (Efésiërs 3:16), Goddelike bemagtiging en toerusting (Handelinge 1:8), getuienislewering (Handelinge 4:8-12; 11:23-24), gemeenskap met God en ander gelowiges (Filippense 2:1-4) en toenemende heiligmaking.

2. Lering: Die Heilige Gees leer nie net vir die gelowige Bybelse waarheid nie maar ook profesie in die besonder (Johannes 16:12-15). Die uitvloeisel van hierdie bediening is om Jesus Christus te verheerlik. Hoe leer die Heilige Gees die gelowige? Deur verligting van die gelowige se verstand (1 Korinthiërs 2:9-16), deur bekwame mans te gebruik om ander gelowiges te leer (1 Korinthiërs 12:29; Efésiërs 4:11), en deur salwing (1 Johannes 2:27).

3. Die bediening van leiding of rigtinggewing: Alle gelowiges word deur die Gees van God gelei, want alle gelowiges is kinders van God (Romeine 8:14; Galásiërs 5:18). Die Heilige Gees lei die gelowige in ooreenstemming met die Woord van God en die Wet van Christus.

4. Sekerheid: Nog ’n bediening van die Heilige Gees om die gelowige toe te rus vir groei, is sekerheid: “Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is“ (Romeine 8:16). ’n Ander relevante vers is 1 Johannes 3:24: “En hy wat sy gebooie bewaar, bly in Hom, en Hy in hom. En hieraan weet ons dat Hy in ons bly aan die Gees wat Hy ons gegee het.” Die gelowige weet dat God in hom of haar bly, en dat hy of sy in God bly, want God het sy Gees vir die gelowige gegee.

5. Gebed en intersessie: Die Heilige Gees bid en tree in vir die gelowige (Romeine 8:26-27; Efésiërs 6:18; Judas 20).

6. Die bediening van die Gees wat getuig: Die Heilige Gees maak die gelowige bewus van sy of haar redding in Jesus Christus (Romeine 8:16; vgl. Galásiërs 4:6). Hy getuig ook dat die gelowige die “sin” van Christus het om die Skrif te verstaan (1 Korinthiërs 2:16, en lees ook verse 9-15), en om die Koningskap van Jesus Christus te bevestig (1 Korinthiërs 12:3). Nog ’n getuienis van die Heilige Gees aan die gelowige is deur die seël van finale verlossing (2 Korinthiërs 1:22). Ander Skrifgedeeltes wat leer oor die Heilige Gees se getuienis in die gelowige, is onder andere 2 Korinthiërs 3:1-8, Galásiërs 4:6; Efésiërs 1:17-21; 3:16-17; 6:17 en 1 Johannes 2:20-27; 3:24; 5:7-12.

7. Gemeenskap: Die gemeenskap van die Heilige Gees met gelowiges word vermeld in 2 Korinthiërs 13:13 en ook in Filippense 2:1. Hierdie bediening van die Heilige Gees maak gemeenskap onder gelowiges moontlik. Daar is twee aspekte ten opsigte van die gemeenskap van die Heilige Gees: die vertikale aspek van die gelowige in Christus se gemeenskap met God die Vader deur die Heilige Gees, wat ’n persoonlike verhouding met God vereis sowel as Geesvervulling. Daar is ook die horisontale aspek van gemeenskap met ander gelowiges deur middel van gestruktureerde samekomste van die plaaslike kerk in een of ander vorm, wat kommunikasie en gemeenskap bevorder.

Watter bedienings sal die Heilige Gees verrig tydens die Verdrukkingstydperk, naamlik die sewe jaar wat die Wederkoms van Jesus Christus na die aarde direk voorafgaan? Baie mense sal tydens die Verdrukkingstydperk gered word (Openbaring 7:1-17) en dit sal gebeur deur die Heilige Gees se werk van wedergeboorte. Die Heilige Gees sal ook hierdie gelowiges verseël (Openbaring 7:3-4; 9:4) en in hulle woon. Tydens die Verdrukkingstydperk sal sekere mense weer direkte openbaring van God ontvang deur die bediening van die Heilige Gees. ’n Voorbeeld van hierdie bediening van profesie is die twee getuies van Openbaring 11:3-6 (vgl. Sagaría 4:11-14). Nog ‘n groot werk van die Heilige Gees tydens die Verdrukkingstydperk sal die nasionale wedergeboorte van Israel wees. Ons sien dit nie net in talle Ou-Testamentiese Skrifgedeeltes nie (Jesaja 32:9-20; 44:1-5; Eségiël 39:25-29; Joël 2:28-29; Sagaría 4:1-14; 12:10; 13:1), maar ook in die Nuwe Testament (Romeine 11:25-27). Aan die einde van die Groot Verdrukking sal die Heilige Gees in die lewens van daardie Jode wat dan nog lewe, ’n werk verrig wat die hele volk in geloof na Jesus die Messias sal laat draai. Dit sal vervolgens uitloop op die Wederkoms van Jesus Christus na die aarde (Hoséa 5:15-6:1; Sagaría 12:10; Matthéüs 23:39).

Ná Christus se tweede koms na die aarde sal Hy die Messiaanse koninkryk vestig en vir 1 000 jaar op die aarde regeer voordat die finale rebellie deur vuur uit die hemel beëindig sal word, waarna Christus sal voortgaan om in die Ewige staat vir ewig te regeer. Wanneer die herstelde Dawidiese koninkryk gevestig word, sal slegs gelowiges, onder wie daar sommige sal wees wat die Verdrukingstydperk oorleef het, dit binnegaan. Dié gelowiges sal tydens die millennium die aarde bevolk. Daar sal van hulle kinders wees wat gelowiges sal word deur die werking van wedergeboorte deur die Heilige Gees wat ook in hulle sal woon (Jeremia 31:33; Eségiël 36:27; 37:14).

Aan die einde van hierdie reeks van drie dele oor die bedienings van die Heilige Gees, kan kennis geneem word van die feit dat die volheid van die Heilige Gees op Christus rus en dit steeds so sal wees tydens die millennium. “… en op Hom sal die Gees van die HERE rus, die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en van die vrees van die HERE. En Hy het ’n welgevalle aan die vrees van die HERE; en Hy sal nie regspreek na wat sy oë sien nie, en nie oordeel na wat sy ore hoor nie” (Jesaja 11:2-3).

Aan God al die eer, Hy het groot dinge gedoen, Hy doen groot dinge, en Hy sal nog groot dinge doen!

Volg ons op sosiale media: