Die boek Miga

Saam met Amos, Hoséa en Jesaja, was Miga ʼn agtste-eeu vC profeet. Aangesien die Assiriërs die Noordelike koninkryk (Israel) in ballingskap sou neem, het Miga die Suidelike koninkryk (Juda) dringend opgeroep om hulle te bekeer…of om ʼn soortgelyke oordeel te beleef.
. . .

Skrywer en datum

Miga se prediking was so merkwaardig dat Miga 3:12 in Jeremia 26:18-19 aangehaal is. Die naam Miga beteken ‘Wie is soos God?’ en hierdie boek is waarskynlik tydens Hiskía se regering geskryf (715-686 BC). Miga het opgetree tydens die regerings van Jotam, Agas en Hiskía, drie konings van Juda (1:1) wat tussen 750-686 vC regeer het. Miga het dus nie net die Noordelike koninkryk (Israel) in die Assiriese ballingskap sien gaan nie, maar hy het ook gelewe in ʼn tyd van ekonomiese voorspoed in Juda…maar ook toenemende godsdienstige afvalligheid. As “die Morastiet” (1:1) kom Miga van ʼn dorp ongeveer 25 myl suidwes van Jerusalem (Constable 2017:2).

Gehoor en doel

Miga sê wat sy doel is: “Ek daarenteen is vol krag, mét die Gees van die HERE, en reg en heldemoed, om aan Jakob sy oortreding te verkondig en aan Israel sy sonde” (3:8). Hy som ook sy boodskap op: “Wie is die oorsaak van die oortreding van Jakob? Is dit nie Samaría nie? En wie is die oorsaak van die hoogtes van Juda? Is dit nie Jerusalem nie?” (1:5). Sy boodskap aan die oorspronklike gehoor was dat, tensy Israel en Juda hulle sou bekeer, hulle na God sou wend, en dan gehoorsaam sou wees aan die Wet van Moses waaronder hulle daardie tyd gestaan het, die hoofstede en -sentrums van aanbidding in Samaría en in Jerusalem respektiewelik deur die Assiriërs en Babiloniërs vernietig sou word. Miga toon egter ook aan dat Israel en Juda uiteindelik herstel sou word op grond van die beloftes wat God aan die vaders gemaak het: “Hy sal Hom weer oor ons ontferm, ons ongeregtighede vertree; ja, U sal al hulle sondes in die dieptes van die see werp. U sal trou bewys aan Jakob, goedertierenheid aan Abraham, wat U aan ons vaders met ʼn eed beloof het sedert die dae van die voortyd” (7:19-20; vgl. ook Romeine 11:28b-29). Rooker (2011:454) sê tereg dat die leerstelling van ʼn oorblyfsel (2:12; 4:7; 5:7; 7:18) en die hoop uitsprake nie net belangrik is in Miga nie, maar ook in ander agtste-eeuse profete (byvoorbeeld: Jesaja 37:31-32; Amos 5:15). Nog ʼn doel van die boek is om te demonstreer dat die ware geloof van die oorblyfsel uitvloei in ‘sosiale geregtigheid en praktiese heiligheid, met die oog op die uiteindelike regering van die Messias op aarde’ (Green 2014:1369; eie vertaling). Miga belig nie net die sosiale ongeregtighede wat die heersersklas gekenmerk het nie (2:1-2, 8-9; 3:3-7, 9-11; 6:10-12; 7:3), maar hy het ook geprofeteer oor die Messias se geboorteplek, geslagslyn, ewige oorsprong en uiteindelike regering in die Messiaanse koninkryk (4:1-8; 5:1-2).

Struktuur

Struktureel word die boek Miga ingedeel in drie groot afdelings, waarvan elkeen begin met ʼn duidelike oproep, naamlik “luister”, “let op” of “hoor tog” (1:2; 3:1; 6:1). Elkeen van hierdie groot afdelings bevat ʼn boodskap van oordeel (1:2-2:11; 3:1-12; 6:1-7:6) maar ook van verlossing (2:12-13; 4:1-5:14; 7:7-20). Rooker (2011:455; eie vertaling) sê hoofstukke 1-3 ‘bevat woorde van berisping, hfste. 4-5 gee woorde van vertroosting, en hfste. 6-7 begin met berisping en eindig met vertroosting’. Die groot afdelings waarvan bo gepraat word, kan egter ook kleiner onderafdelings bevat. Dorsey (1999:299) het die volgende sewevoudige chiastiese struktuur vir Miga geïdentifiseer:

A Komende omverwerping en vernietiging 1:1-16
Tema: sonde, waaraan Israel skuldig is; die volk sal in ballingskap gaan; God sal die mure afbreek …
B Verdorwenheid van die volk 2:1-13
Begin met wee; sosiale ongeregtighede en gierigheid
    C Verdorwenheid van die leiers 3:1-12
    Begin: hoor tog; verdorwenheid van regeerders, profete en priesters; oneerlikheid en sosiale ongeregtigheid; profete profeteer vir geld; geregtigheid word verafsku maar boosheid hooggeag; onderwerpe: eet en mond
      D Roemryke toekomstige herstel in die Messiaanse koninkryk 4:1-5:14
    C’ Verdorwenheid van die leiers 6:1-16
    Begin: hoor tog; goeie heersers en goeie priesters van die verlede; oneerlikheid en sosiale ongeregtigheid; Bíleam was vir geld gehuur om te profeteer; doen goed en ag goedheid hoog; onderwerpe: eet en mond
B’ Verdorwenheid van die volk; vertrou niemand anders as die HERE nie 7:1-7
Begin met wee; sosiale ongeregtighede en gierigheid
A’ Toekomstige ommekeer van omverwerping en vernietiging 7:8-20
Tema: sonde, wat God sal vergewe; die volk sal uit ballingskap terugkeer; toekomstige heropbou van die mure …

Dorsey (1999:298) het ook die volgende struktuur vir die voorgestelde middelpunt van Miga geïdentifiseer:
A Vestiging van die HERE se regering oor nasies 4:1-5
B Goeie nuus vir die bannelinge, die oorblyfsel 4:6-7
    C Heerskappy uit vroeëre tyd wat na Skaaptoring (naby Betlehem) kom 4:8-10
      D Die HERE sal Israel se huidige hopelose situasie omkeer 4:11-5:1
    C’ Heerser uit die voortyd sal na Betlehem kom 5:2-5a
B’ Goeie nuus vir die oorblyfsel 5:5b-8
A’ Vestiging van die HERE se transformerende beheer oor die nasies 5:9-14

Aanhaling van Miga 5:2 in Matthéüs 2:5-6

Matthéüs 2:5–6 bevat die letterlike vervulling van ʼn direkte profesie. Nie net profeteer Miga 5:1 dat die Christus te Betlehem, Éfrata, gebore sal word nie, maar “sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid” (1933/1953-vertaling) – ʼn duidelike bewys van die ewigheid en dus die Godheid van Christus. Cooper (1958:215–216) identifiseer vier soorte direkte profesieë oor Christus, naamlik profesieë oor sy eerste koms (bv. Deuteronómium 18:15–19; Psalm 16:8–11; Jesaja 7:14), profesieë oor sy tweede koms (bv. Psalm 2:8–10; Sagaría 12:10; Matthéüs 23:39), profesieë wat Jesus se eerste en tweede koms inmekaarvleg (bv. Génesis 49:10; Jesaja 9:5–6; Sagaría 9:9) en profesieë wat die Messias se hele loopbaan uitbeeld (bv. Psalm 110; Jesaja 42:1–4; 61:1–3; 65:1–25).

Relevansie en slotsom

Tydens Miga se bediening het regters dit wat goed is gehaat en dit wat sleg is liefgehad (3:1b-2), vals profete het valslik ‘geprofeteer’ (3:5-7, 11; vgl. 5:12), en priesters het onderrig gegee teen betaling (3:11). Dit verskil nie so veel van toestande in vandag se wêreld nie, waar die reg verdraai word, korrupte leiers die weerloses uitbuit en vals godsdienstige leiers leuens verkondig. In sulke omstandighede sê die HERE vir die gelowige Joodse oorblyfsel – en by implikasie ook vir die volgelinge van Christus uit al die nasies – dat ons moet doen wat reg is, barmhartigheid moet liefhê, en nederig met ons God moet wandel (vgl. Miga 6:8). Wanneer die Messias terugkeer, sal omstandighede heeltemal verskillend wees, want hierdie Heerser sal ons in sy weë leer (4:2), gelowiges wat voorheen uitgebuit is, sal rustig woon (4:6-7; 5:3), en die HERE sal sy kudde lei in die sterkte van die HERE (5:3). Wie is soos God?

———————————

Bronne:

Constable, T.L., 2017, Notes on Micah, 2017 edition.

Cooper, D.L., 1958, Messiah: His Historical Appearance, Biblical Research Foundation, Los Angeles.

Dorsey, D.A., 1999, The Literary Structure of the Old Testament: A Commentary on Genesis-Malachi, Baker Academic, Grand Rapids.

Green, D., 2014, ‘Micah’, in M. Rydelnik & M. Vanlaningham (eds.), The Moody Bible Commentary, pp. 1369-1377, Moody Publishers, Chicago.

Rooker, M.F., 2011, ‘The Book of Micah’, in E.H. Merrill, M.F. Rooker & M.A. Grisanti, The World and the Word, pp. 453-458, B&H Publishing Group, Nashville.

Scholtz, J.J., 2016, ‘Vooronderstellings wat die eskatologie beïnvloed’, In die Skriflig 50(1), a2170.

Volg ons op sosiale media: