Die dag van Jesus Christus

As die Bybel van die “dag van Jesus Christus” praat, waarna verwys dit? Is hierdie “dag” dieselfde as die “dag van die HERE” of die “dag van God”? Is die “dag van Jesus Christus” ʼn tegniese term wat altyd dieselfde beteken ongeag van die konteks?

’n Dag

Wanneer die Bybel na ʼn “dag” verwys, gaan dit nie altyd oor ʼn letterlike, 24-uur dag nie, maar verwys soms na ʼn tydperk. Nogtans kan laasgenoemde tydperk eindig op ʼn letterlike, 24-uur dag. Die Nuwe Testament verwys baie kere na die “dag van Jesus Christus” of variasies van hierdie frase. Direkte verwysings is in 1 Korinthiërs 1:8, 2 Korinthiërs 1:14 en Filippense 1:6, 10 en 2:16. Wat kan uit hierdie direkte verwysings afgelei word?

Direkte verwysings

Die Korinthiërs word aangemoedig om te wag op die openbaring van onse Here Jesus Christus, “wat julle ook sal bevestig tot die einde toe, om in die dag van onse Here Jesus Christus onberispelik te wees” (1 Kor 1:8). In nog ʼn brief aan die Korinthiërs skryf die apostel Paulus dat “ons julle roem is, net soos julle ook ons roem is in die dag van die Here Jesus” (2 Kor 1:14). Vanuit ʼn tronk in Rome bemoedig Paulus die Filippense “dat Hy wat ʼn goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus” (Fil 1:6) en dat gelowiges “rein en vir niemand ʼn aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus (Fil 1:10). Hou vas aan die woord van die lewe, skryf Paulus, “my tot ʼn roem teen die dag van Christus, dat ek nie verniet geloop of verniet gearbei het nie” (Fil 2:16).

Drie aspekte van verlossing

Verlossing het drie aspekte, naamlik regverdigmaking, heiligmaking en verheerliking. Wanneer ʼn persoon Jesus Christus vertrou as sy of haar Verlosser, word daardie persoon onmiddellik regverdig verklaar. Die begrip “regverdig verklaar” is ʼn forensiese regsterm wat ooreenstem met ʼn hof se beslissing om iemand onskuldig te verklaar. Elkeen van ons is sondig voor God, maar die oomblik wanneer iemand glo in Jesus Christus as sy of haar Verlosser, word Jesus Christus se geregtigheid op die rekening van hierdie persoon geplaas. By God in die hemel word die persoon regverdig verklaar — en dit op grond van Christus se geregtigheid (vgl. Fil 3:9). Van daardie oomblik af totdat die gelowige sterf of die wegraping gebeur, wat ook al eerste plaasvind, is die ideaal dat die gelowige sal groei in heiligmaking. Wanneer die wegraping plaasvind, sal alle gelowiges van die Kerk-era die laaste aspek van verlossing ontvang, naamlik verheerliking, om jou verheerlikte liggaam te ontvang.

Beskrywing

Die “dag van Jesus Christus” beskryf die voltooiing van al drie aspekte van verlossing vir gelowiges van die Kerk-era, die liggaam van Christus. Dit sal tydens die wegraping plaasvind.

Indirekte verwysings

Noudat direkte verwysings na die “dag van Jesus Christus” nagegaan is en ʼn beskrywing van die term gegee is, kan indirekte verwysings na (en toespelings van) dieselfde frase oorweeg word. Byvoorbeeld, gelowiges van die Kerk-era weet die nag het al ver gevorder en “dit is amper dag” (Rom 13:12), daardie dag wanneer ons weggeraap sal word, verheerlikte liggame sal kry en ons werke by Christus se regterstoel beoordeel sal word (vgl. 1 Kor 3:13; 15:51; Fil 3:11, 21; 1 Tess 4:16-17; 2 Tim 1:12, 18; 4:8).

Wegraping en beloning

Die goeie werk wat die Here Jesus Christus in die lewe van gelowiges in die Kerk-era begin het, sal Hy op “die dag van Jesus Christus” voleindig (vgl. Fil 1:6). Wanneer die wegraping gebeur van alle gelowiges wat in die liggaam van Christus gedoop is, sal hierdie gelowiges voor die Here Jesus by die regterstoel-oordeel verskyn (vgl. Rom 14:10; 1 Kor 3:9-15; 2 Kor 5:10). Elke gelowige is reeds regverdig verklaar toe hulle tot geloof in Jesus Christus gekom het. “Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie” (Rom 8:1a). Wat is dan die doel van die regterstoel oordeel van die Here? “Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad” (2 Kor 5:10). Die Here sal elke Kerk-era gelowige se werke beoordeel om die persoon te beloon met gesag en verantwoordelikheid in die komende Koning se Messiaanse koninkryk — of die persoon mag dalk beloning verbeur wat andersins ontvang kon geword het (vgl. 1 Kor 3:12-13). Byvoorbeeld, die gelowige se motiewe sal getoets word en of daar op die Fondament, dit is die Here Jesus Christus, gebou is al dan nie (vgl. 1 Kor 3:10-15). Die apostel Paulus wil hê dat gelowiges werke sal doen wat in die “dag van Christus” beloon sal word.

Slotopmerking

Hierdie belofte is baie waardevol, naamlik dat “Hy wat ʼn goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus” (Fil 1:6). Laat ons roem, maar in die Here Jesus Christus — en in Hom alleen (vgl. 1 Kor 1:31).

Volg ons op sosiale media: