Die genade van God

As dit nie vir God se genade was nie, waar sou die mensdom gewees het? Hoe kan God se genade beskryf of gedefinieer word?

Vanaf onverdiende guns en goedertierenheid tot genade

Die Hebreeuse woord chen, wat 225 keer in die Ou Testament gebruik word, beskryf genade as die onverdiende guns van ʼn meerdere teenoor ʼn mindere. ʼn Ander Hebreeuse woord, chesed, wat 250 keer in die Ou Testament gebruik word, beskryf God se standvastige goedertierenheid teenoor mense, veral met betrekking tot die verbonde wat God met sy volk gesluit het. Die Griekse woord charis word op talryke maniere in die Nuwe Testament gebruik om die konsep van God se genade tuis te bring.

Hoe kan ons genade definieer?

God se genade kan gedefinieer word as “guns wat onverdiend is, wat geheel en al nie-verwant is ten opsigte van elke, en enige, kwessie van menslike verdienstelikheid” (Fruchtenbaum 2005:7).

Aspekte van genade wat uitgelig kan word

Genade word nie weerhou of minder gemaak as gevolg van sonde nie; anders sou dit nie ware genade gewees het nie. Genade sou nie vrye genade gewees het as God se weldade as gevolg van sonde weerhou sou word nie.

Genade kan nie skuld veroorsaak nie. Goeie werke kan volg as God se genade ondervind word, maar nie vir die doel om daarvoor te vergoed nie. Genade is genade; dit word nie verdien nie (vgl. Efésiërs 2:8-10; Titus 2:14). Volgens Romeine 4:3-5 word genade nooit toegereken as regmatige loon nie, maar as gunsbetoning.

In die Goddelike handelinge ten opsigte van die sondes van die ongereddes, is genade nie regstreeks ter sprake nie. God handel met enige sonde slegs op grond van barmhartigheid, nie toegeeflikheid nie. Sonde word nie vergewe omdat God so groothartig is om die straf kwyt te skeld of sy regverdige oordele te laat vaar nie. Vergifnis is nie ʼn regstreekse handeling van genade nie, maar eerder ʼn geregtelike begenadiging (of kwytskelding) op grond van die feit dat die skuld reeds deur iemand anders betaal is, naamlik Jesus Christus. Genade word dus deur die kruis bemiddel.

Genade kom ook nie regstreeks voor in die Goddelike handelinge ten opsigte van die sondes van die gereddes nie, omdat vergifnis op grond van die kruis van Christus geskied. Die manier waarop ʼn gelowige wat gesondig het vergifnis ontvang, is deur skuldbelydenis (I Johannes 1:9). Selfs vir die gereddes is genade nie regstreeks nie, maar word bemiddel op grond van die kruis van Christus en deur belydenis van sonde.

Genade is God se onverdiende guns teenoor sondaars wat die presiese teenoorgestelde verdien. Op grond van Jesus se plaasvervangende dood vir sondaars, het God die Vader sonde aan die kruis geoordeel, en sodoende sy kenmerkende eienskappe van reg en geregtigheid bevredig. God bied sy genade vir sondaars aan. Maar weer eens, die wesenlike aard van genade is onverdiende guns. Sodra iemand voel dat hy of sy dit kan verdien of dat God ʼn verpligting teenoor hulle het, hou dit op om genade te wees.

God se genade bied redding aan as ʼn gratis geskenk vir almal wat hul geloof stel in sy Seun, Jesus Christus. Romeine 6:23 sê, “die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here.” Soos elke ander geskenk, egter, moet dit aangeneem word. Het jy al deur geloof God se geskenk van die ewige lewe in Christus Jesus die Here aangeneem (vgl. Romeine 6:23; 1 Korinthiërs 15:1-4)?

———————————

As jy belangstel om meer oor hierdie onderwerp van genade te leer, oorweeg gerus om die volledige artikel, Die genade van God deur dr. Fruchtenbaum te lees.

Volg ons op sosiale media: