Die Godheid van Christus

Is die Christus wat jy aanbid God, of was hy net ʼn goeie mens gewees, iemand met nét ʼn menslike natuur? Kan jy die Godheid van Christus uit die Skrif bewys? Wat het gebeur toe die Seun van God ook die menslike natuur aangeneem het (die leer van “kenosis”)? Vir lesers wat dit nie reeds weet nie, die woord “Messias” is ʼn transliterasie van die Hebreeuse woord “mechiach” en die woord “Christus” is ʼn transliterasie van die Griekse woord “christos”.

Sonder enige twyfel leer die Bybel die Godheid van die Messias, dat Christus God is. Dit kan op verskeie maniere bewys word. Eerstens, sekere name is aan Jesus Christus toegeken wat Goddelike name is. Byvoorbeeld, van Christus word gesê dat hy God is (Johannes 1:1; 20:28; asook Psalm 45:7 tesame met Hebreërs 1:8). Ander Goddelike name is dat Hy die tweede Persoon van die Drie-eenheid is, naamlik die Seun van God (Matteus 16:16). Of Jesus word genoem Here, in die sin van God (Matteus 22:43-45; Handelinge 9:17). Ander Goddelike name vir Christus sluit in die Alfa en die Omega (Openbaring 1:8), die Eerste en die Laaste (Openbaring 1:17), die Beeld van die onsienlike God (Kolossense 1:15) en dat Hy “die afskynsel is van sy heerlikheid [die goddelike natuur] en die afdruksel van sy wese” (Hebreërs 1:3).

ʼn Tweede manier om die Godheid van Christus te bewys, is om te fokus op kenmerkende eienskappe (attribute) wat nét God het. Die Messias is ewiglik (Miga 5:1; Johannes 1:1-2), onveranderlik (Hebreërs 13:8), bestaan in Selfheid (Johannes 1:1-3; 5:26), het lewe in Homself (Johannes 1:4; 14:6; Handelinge 3:15), het die volheid van die Godheid (Kolossense 2:9), heiligheid (Hebreërs 7:26), soewereiniteit (Matteus 5:27-28; 28:18), almagtigheid (Johannes 10:18; 1 Korintiërs 15:25-28; Filippense 3:21), alwetendheid (Matteus 11:27; Johannes 2:25) en alomteenwoordigheid (Matteus 28:20; Johannes 3:13; 14:18). Nét God het hierdie kenmerkende eienskappe, Christus het dieselfde eienskappe en daarom is Hy God.

Derdens, die werke van Christus, dinge wat nét God kan doen, bewys die Godheid van die Messias, naamlik Sy werk in die skepping (Johannes 1:3, 10; 1 Korintiërs 8:6; Kolossense 1:16), instandhouding van die hele skepping (Kolossense 1:17; Hebreërs 1:3), die vergewing van sondes (Matteus 9:2, 6; Lukas 5:24), om die Heilige Gees te stuur (Johannes 15:26), opstanding (Johannes 6:39-40), en die oordele (Matteus 25:31-46; Johannes 5:22-29; Handelinge 17:31; 2 Korintiërs 5:10; Openbaring 20:11-15).

Nog bewyse vir die Godheid van Christus is, vierdens, Hy word aanbid (Matteus 14:33; Filippense 2:10; Hebreërs 1:6); vyfdens, Hy gee onsterflikheid (Johannes 5:28-29; 6:39-40; 17:2); en sesdens Sy verbintenis met die ander Persone van die Drie-Eenheid, naamlik God die Vader (Johannes 14:23) en God die Heilige Gees (Matteus 28:19; 2 Korintiërs 13:13). Dan is daar ook nog Christus se eie aansprake dat Hy God is (byvoorbeeld Johannes 3:36; 5:23; 8:19; 12:45; 14:7, 9).

Soos reeds genoem, die Seun van God bestaan van ewig af (vgl. Miga 5:1), maar op ʼn stadium in die geskiedenis, toe die Heilige Gees vir Maria oorskadu het, het Jesus óók die menslike natuur aangeneem. Van dáárdie tydstip af besit die Tweede Persoon van die Drie-Eenheid nie nét die goddelike natuur nie, maar óók die menslike natuur. In die een Persoon van die Here Jesus Christus is daar ten volle die goddelike natuur (Hy is die Seun van God) en ook ten volle die menslike natuur (hy is Jesus, ʼn mens).

Wat het gebeur toe die Seun van God die menslike natuur aangeneem het? Lees gerus Filippense 2:5-11, maar ons haal net Filippense 2:6-7 (OAV) hier aan: “Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het Homself ontledig deur die gestalte van ʼn dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword; en in gedaante gevind as ʼn mens, het Hy Homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis.”

Die Griekse woord “kenosis” beteken “om te ontledig”, “om leeg te maak”, of “om te ontruim”. Waarvan het Christus Homself ontledig? Die kern van die kenosis-leer is dit: tydens sy eerste koms het die Seun van God Homself ontdaan (ontledig / losgemaak) van die reg van die onafhanklike gebruik van daardie tien goddelike attribute wat ons vroeër genoem het. As God het Hy die absolute reg gehad om daardie attribute onafhanklik te gebruik, maar Hy sou dit nie gebruik nie tensy in ooreenstemming met die wil van God die Vader. Sien gerus weer hoe Satan vir Christus versoek het: aangesien Jesus dan inderdaad die Seun van God is, waarom sou hy nie net Sy goddelike eienskappe onafhanklik van die Vader se wil gebruik en byvoorbeeld uit klippe ʼn paar brode maak nie (Matteus 3:16-4:11)?

Die kenosis (ontlediging) beteken dat Christus met sy eerste koms die onafhanklike uitoefening van Sy goddelike attribute waardeur die gedaante van God uitdrukking vind, ondergeskik aan die Vader se wil gestel het. In stede daarvan, het Hy ʼn menslike gedaante, menslike vlees en menslike natuur aangeneem deur die vleeswording en die maagdelike geboorte. In die ontlediging het Hy Homself nie losgemaak van Sy Godheid of dit afgestaan nie. In Sy menslike gedaante het Hy al die attribute van Sy Godheid behou, maar Hy het nooit Sy Godheid buite die wil van die Vader geopenbaar nie. Dus, in Sy aardse lewe as ʼn man, was en is Christus steeds God. In sy hoëpriesterlike gebed die aand voor sy kruisiging, vra Jesus Christus vir sy Vader dat Hy (Christus) weer die onafhanklike gebruik van sy goddelike eienskappe mag uitoefen — ʼn versoek wat met Christus se hemelvaart toegestaan is (Johannes 17:5; vgl. Handelinge 1:9-11; Openbaring 1:7-8).

————————
Hierdie plasing is ʼn gedeeltelike opsomming van ʼn artikel deur Dr. Arnold Fruchtenbaum van Ariel Bedieninge. Lees gerus die volledige artikel vir meer besonderhede oor hierdie belangrike onderwerp.

Volg ons op sosiale media: