Die heilige engele (Deel 2)

Waar woon die heilige engele en hoe verskyn hulle? Wat is die aard van engele? Hoe is engele georganiseer? Ons gaan voort met die gebruik van ʼn artikel deur dr. Arnold Fruchtenbaum met die titel Engelogie: Die leer van die uitverkore engele

Die woonplek

Heilige engele woon of bestaan in die hemel (Matthéüs 18:10; 24:36; Galásiërs 1:8; 2 Thessalonicense 1:7). Met die term “hemel” word die plek bedoel waar God die Vader se troon is. Hoewel die heilige engele in die hemel woon, is die vraag of dit die enigste sfeer is waarin hulle funksioneer. Die antwoord is, ‘Nee’. Onderwyl hierdie uitverkore engele in die hemel woon, funksioneer hulle of doen hulle ook werk in die buitenste ruim, of die ‘hemele’ soos Efésiërs 3:10 daarna verwys. Hulle doen ook werk op die aarde (waaroor daar later meer volg).

Hoe verskyn hulle?

Dit is opgeteken in die Bybel dat heilige of uitverkore engele aan mense verskyn het, soms in ʼn droom soos wat met Jakob gebeur het (Génesis 28:12), in visioene (soos dit gebeur het met Daniël, Sagaría en die apostel Johannes op die eiland Patmos), of deur sigbaar te verskyn (soos dit gebeur het met Jesus se hemelvaart). Wanneer engele in liggaamlike gedaante verskyn het, was dit altyd as jongmans (Génesis 18:1-2, 16, 22; 19:1-22; Markus 16:5; Handelinge 1:10-11). Die Bybel verwys nêrens na heilige engele (die derde groep hemelwesens) wat verskyn in die gedaante van ou mans, vroue, kinders of kupido’tjies – of met vlerke nie.

Die aard van engele

Soos in ʼn vorige artikel genoem, is hemelwesens nie ‘uitstralings’ nie; hulle is persoonlikhede met intellek, emosie en wil. Hulle is wesens wat deur God geskape is, en as geskape wesens is hulle nie alomteenwoordig (soos wat God is) nie, maar hulle is ruimtelik beperk (Daniël 9:21-23; 10:10-14). Hoewel hemelwesens sterk en magtig is, is hulle nie almagtig (soos wat God is) nie, maar hulle is beperk in krag en mag (Daniël 10:10-14; 2 Petrus 2:11; Judas 9). Anders as God wat alwetend is, weet hemelwesens nie alles nie, maar hulle is beperk in kennis (Matthéüs 24:36; Efésiërs 3:10; 1 Petrus 1:11-12).

Watter ander kenmerkende eienskappe van engele word in die Bybel genoem?

Die uitverkore engele is heilig (Lukas 9:26) en is nie meer daartoe in staat om keuses uit te oefen wat strydig is met hul aard nie; hulle is in hul heiligheid bevestig. Engele is magtig en sterk (Psalm 103:20; Matthéüs 28:2; Handelinge 5:19). Verder kan engele, van die oomblik af dat God hulle geskape het, nie ophou bestaan nie. Daar is nie gemeenskap tussen God en gevalle engele nie en in daardie sin is hulle geestelik dood, geskei van God. Nietemin sal engele (hetsy gevalle of nie) vir ewig bestaan. Wat hul lewensduur betref, is hulle onsterflik van die oomblik af dat God hulle geskape het.

Volgens Hebreërs 1:14 is engele geestelike wesens, wat beteken dat hulle nie stoflik is nie en gewoonlik onsigbaar is. Nogtans is hulle nie spoke nie, want hoewel hulle nie ‘vlees en bene’ soos mense het nie (Lukas 24:39), het engele wel liggaamlikheid. Dit beteken dat die heilige en uitverkore engele ʼn geestesliggaam het maar dat hulle nogtans in liggaamlike gedaante kan verskyn (Génesis 18-19; Matthéüs 1:20; Lukas 1:11) — en wanneer hulle verskyn, verskyn hulle as jongmans. Ook, om watter rede ook al, kan baie engele (gevalle engele in dié geval) in ʼn beperkte ruimte bestaan (Lukas 8:30). Laastens mag engele nie aanbid word nie omdat hulle nie goddelik is nie (Kolossense 2:18; Openbaring 19:10). Aanbid God.

Hoe is engele georganiseer?

Volgens Fruchtenbaum (wie se artikel ons as bron gebruik), dui agt titels aan dat engele baie goed georganiseer is.

1. Die eerste titel is ‘trone’. Hierdie engele wat op trone sit, is in die onmiddellike teenwoordigheid van God (Kolossense 1:16).

2. Die tweede titel is ‘heerskappye’, wat die konsep van gesag beklemtoon. Dié kategorie van engele regeer in ʼn spesifieke gebied, en sluit engele in wat oor ander engele regeer (Efésiërs 1:21; Kolossense 1:16).

3. Die derde titel is dié van ‘owerhede’. Die engele wat owerhede is, word gesien as heersers van nasies. Terwyl heerskappye klaarblyklik te doen het met hoër engele wat oor laer engele regeer, is owerhede die heersers van nasies (Efésiërs 3:10; Kolossense 1:16).

4. ‘Magte’ is die vierde titel wat die organisasie van engele aandui. Dit verwys na die uitoefening van oppergesag (Efésiërs 1:21; 1 Petrus 3:22).

5. Die vyfde titel is ‘kragte’, en dit beklemtoon koninklike verantwoordelikhede (Efésiërs 1:21; 3:10; Kolossense 1:16; 1 Petrus 3:22).

6. ʼn Verdere titel is dié van ‘leërskare’, die Hebreeuse woord vir weermag. Hierdie titel benadruk militêre organisasie (1 Samuel 1:11; 1 Konings 22:19).

7. ʼn Sewende titel is ‘legioene’ wat, soos die woord ‘leërskare’, na militêre organisasie verwys. Waar die term ‘leërskare’ verwys na ʼn militêre organisasie as geheel, is die term ‘legioen’ ʼn afdeling van die leërskare (weermag) wat bestaan uit enige getal tussen 3 000 en 6 000 engele (Matthéüs 26:53).

8. Die agtste titel is ‘vernaamste vors’ of ‘groot vors’, en verwys na ʼn engel wat aan die hoof staan van ʼn spesifieke nasie en daaroor heers (Daniël 10:13; 12:1).

—————-
Volgende keer gaan ons kyk na twee groepe hemelwesens, naamlik gérubs en serafs.

Volg ons op sosiale media: