Die heilige engele (Deel 3)

Wat leer die Bybel ons oor gérubs en serafs? As deel van Ariel Bedieninge se Kom Kyk dissipelskapkursus – wat vanjaar deur FaithEquip opgesom word in Afrikaans, Engels en (binnekort ook) IsiXhosa – gaan ons voort met die fokus op Engelogie, gebaseer op ʼn artikel deur dr. Arnold Fruchtenbaum met die titel, Engelogie: Die leer van die uitverkore engele.

Die hemelwesens

Onder die hemelwesens wat God geskape het, kan ons onderskei tussen gérubs (wisselvorm: gérubyne), serafs (wisselvorm: serafyne) en engele. Die Hebreeuse woord wat as ‘gérub’ vertaal word, beteken ‘om te beskerm’ of ‘om te bedek’. Die woord ‘gérub’ kom 91 keer in die Bybel voor: 90 keer in die Ou Testament en in Hebreërs 9:5. Wat kan ons oor gérubs leer wanneer ons hierdie Skrifverwysings ondersoek?

Gérubs

Gérubs het die ingang na die Tuin van Eden bewaak (Génesis 3:24), hulle het die versoendeksel van die Verbondsark in die Tabernakel bedek (Exodus 25:18-22; vgl. 2 Kronieke 3:10-14; Hebreërs 9:5) en, volgens Psalm 18:11, sal Christus met sy wederkoms op ʼn gérub ry. Gérubs is uitgebeeld in kunswerke van die Tabernakel, later ook in die kunswerke van Salomo se tempel (Exodus 26:1; 1 Konings 6:23-28), en sal ook weer deel vorm van die kunswerke van die Millennium tempel (Eségiël 41:18-20, 25). Verder word daar in 1 Samuel 4:4 en 2 Samuel 6:2 gesê dat God op sy troon bo die gérubs sit (“op die gérubs troon”). In die tyd van die Babiloniese ballingskap, toe God se “heerlikheid” die tempel verlaat het, was gérubs daarby betrokke (Eségiël 10:1-22). Dit is ook van betekenis dat Satan ʼn gérub was; voor sy val was hy inderdaad die gesalfde gérub (Eségiël 28:14-16), aanduidend daarvan dat hy voor sy val gesag gehad het oor ander gérubs.

Eségiël 1:5-28 verskaf uitgebreide beskrywings van gérubs. Hul basiese voorkoms is soos dié van ʼn man (v. 5), elke gérub het vier aangesigte (v. 6): ʼn man, bees, arend en leeu (v. 10), elkeen het vier vlerke en hul bene is heeltemal reguit (v. 7). Die sole van hul voete is soos die sool van ʼn kalfspoot (v.7). Hulle glinster soos blinkgeskuurde koper (v. 7) en hulle het hande soos dié van ʼn man onder hul vlerke aan hul vier kante (v. 8). Hulle het vier verskillende voorkomste: soos blinkgeskuurde koper, soos gloeiende vuurkole, soos fakkels, en soos vuur (v. 13). Hulle beweeg met die spoed van ʼn bliksemstraal (v. 14) en die geruis van hul vlerke is soos dié van baie waters (v. 24). Gérubs word ook nou verbind met God se “heerlikheid”, wat die sigbare manifestasie is van God se teenwoordigheid (vv. 26-28).

In die lig van al 91 Skrifverwysings: watter sewe afleidings kan oor gérubs gemaak word?

1. Daar is drie verskillende soorte gérubs: dié wat een aangesig en twee vlerke het; dié wat twee aangesigte en vier vlerke het; en dié wat vier aangesigte en vier vlerke het.

2. Dit blyk dat die gérubs die hoogste orde van hemelwesens is omdat hulle God se troon dra en sommige dit ook van bo af bedek (terwyl serafs rondom God se troon is). Die gérubs is ten nouste betrokke by God se troon (Eségiël 1).

3. Die gérubs is baie na aan God se “heerlikheid” en hulle weerspieël ook hierdie heerlikheid van God (Eségiël 8-11).

4. Die gérubs is ook nou verbind met God se teenwoordigheid.

5. Die gérubs is nou verbind met God se geregtigheid, mag en krag.

6. Die gérubs verdedig God se heilige karakter en teenwoordigheid en dit is hoekom hulle hul mag nodig het.

7. Die gérubs het die vermoë om God se wil oor die nasies vinnig uit te voer.

Serafs

ʼn Tweede orde van hemelwesens word die serafs genoem en hulle word net vermeld in Jesaja 6 en die boek Openbaring. Uit Jesaja 6 leer ons die volgende oor serafs: (1) Hulle omring God se troon. (2) Elke seraf het ses vlerke bestaande uit drie pare van twee vlerke: een paar om hul voete te bedek, een paar om hul aangesig te bedek en ʼn derde paar om te vlieg. (3) Hulle prys God voortdurend en sê, “Heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige, wat was en wat is en wat kom!” (4) Een seraf het Jesaja se sonde gereinig (versoen) deur ʼn gloeiende vuurkool van die offeraltaar in die Hemel te neem en dit op Jesaja se lippe te plaas.

Wat word in Openbaring oor serafs gesê? Openbaring 4:6-11 leer dat serafs reg rondom God se troon is; serafs is vol oë; elke seraf het ses vlerke maar serafs lyk nie dieselfde nie, want sommige lyk soos ʼn leeu, ander soos ʼn kalf, of soos ʼn mens, en nog ander soos ʼn arend. Serafs prys God voortdurend. Serafs is nie net rondom God die Vader nie maar hulle is ook rondom die Lam, die Seun van God (Openbaring 5:6). In die toekoms, wanneer die Lam die boek met die sewe seëls van Openbaring neem, sal serafs die Lam aanbid (Openbaring 5:8-10, 14). In Openbaring 6:1, 3, 5 en 7, kondig ʼn seraf ʼn spesifieke seël-oordeel aan. Wanneer mense tydens die Groot Verdrukking gered word, sal serafs God daarvoor prys (Openbaring 7:11-12) en serafs sal ook die lied van die 144 000 Jode in die Messiaanse koninkryk aanhoor (Openbaring 14:3). Verder sal ʼn seraf die sewe skaal-oordele aan die sewe engele gee (Openbaring 15:7). In Openbaring 19:4-5 sal ʼn seraf die aanbidding van God lei.

Wat leer ons uit Jesaja 6 en die boek Openbaring oor serafs?

1. Serafs word gekenmerk deur onophoudelike aanbidding van God die Vader en God die Seun.

2. Serafs word gekenmerk deur nederigheid, uitgebeeld deur hoe hulle hul aangesigte en voete bedek wanneer hulle in God se teenwoordigheid staan.

3. Hulle het ʼn bediening van reiniging van God se dienaars sodat ook hulle die Here kan dien (Jesaja 6:6-7).

4. Serafs lei aanbidding in die Hemel. Wanneer hulle “Heilig, heilig, heilig” sê, begin al die ander inwoners van die Hemel, soos die 24 ouderlinge, ook om God te aanbid.

5. Serafs benadruk God se heiligheid en aanbiddelikheid.

6. Hulle prys en verklaar God se heiligheid.

7. Serafs verklaar dat mense gereinig moet word deur die altaar waar die bloed van Christus gevloei het.

8. Tydens die Verdrukking sal serafs gebruik word vir baie van die Verdrukkingsoordele.

—————–
Noudat ons die eerste twee ordes van hemelwesens bestudeer het, naamlik die gérubs en die serafs, sal ons volgende keer aandag skenk aan twee engele wat spesifiek in die Bybel vermeld word.

Fotobron: Rob’s Art Blog.

Volg ons op sosiale media: