Die heilige engele (Deel 4)

Ons het reeds twee ordes van hemelwesens bespreek, naamlik gérubs en serafs, en sal nou aandag gee aan die derde orde, wat algemeen bekend staan as engele. Ons sal veral fokus op die enigste twee engele (van hierdie derde orde van hemelwesens) wat spesifiek in die Bybel genoem word, naamlik die aartsengel Mígael en die engel Gabriël.

Die aartsengel Mígael

Die naam Mígael beteken in Hebreeus ‘die een wat soos God is’. Hy is die aartsengel wat beteken dat hy die hoof engel is. Ten opsigte van die derde orde van hemelwesens (nie gérubs en nie serafs nie, maar engele), is Mígael die engel met gesag oor die ander engele. Met ander woorde, Mígael het nie gesag oor die gérubs of die serafs nie.

Die konsep van aartsengel word gereflekteer in twee titels vir Mígael. In Daniël 10:13 word hy “een van die vernaamste vorste” genoem. Ander engele word ook vorste genoem, maar Mígael is die vernaamste vors. Tweedens, in Daniël 12:1, word Mígael “die groot vors” genoem – ʼn verwysing na hom as die aartsengel.

Op grond van sy posisie het Mígael spesifieke verantwoordelikhede. As aartsengel oefen hy gesag uit oor al die ander heilige en uitverkore engele (vgl. Openbaring 12:7). Hy moet oor hulle heers met die gesag wat aan hom gegee is. (Gevalle engele/demone is onder Satan se gesag.)

Die aartsengel Mígael sal die wegraping aankondig (1 Thessalonicense 4:16).

Soos genoem in ʼn vorige artikel wat geraak het aan die organisasie van engele, is ʼn vors ʼn engel wat gesag het oor ʼn spesifieke nasie of nasies. In Mígael se geval is hy, as die hoof vors, verantwoordelik vir die regering van die volk Israel. Dit is hoekom Mígael, in Judas 9, Moses se liggaam beskerm het. Dit is ook hoekom Mígael moes kom om te help sodat Daniël die openbaring aangaande Israel se toekoms kon ontvang (Daniël 10:13-21). Tydens die Verdrukkingstydperk sal Mígael daarvoor verantwoordelik wees om die volk Israel te beskerm. In die middel van die Verdrukkingstydperk sal Mígael en sy engele Satan en sy volgelinge in die atmosferiese hemele oorwin, met die gevolg dat Satan en sy gevalle engele op die aarde neergewerp sal word (Openbaring 12:7-12).

Die aartsengel Gabriël

Die tweede engel wat die Bybel spesifiek noem, is Gabriël. Die naam Gabriël beteken in Hebreeus ‘die magtige een van God’. Gabriël se hoof taak is om ʼn boodskapper te wees wat God se openbaring na die mens bring.

In Daniël 8:15-27 het Gabriël die openbaring gebring aangaande Israel in die laaste dae. Dit is Gabriël wat God se openbaring van Daniël 9:24-27 aangaande die sewentig sewetalle aan Daniël bekendgemaak het. In Lukas 1:11-20 het Gabriël vir Sagaría ingelig oor die komende geboorte van Johannes die Doper en dit was ook Gabriël wat die komende geboorte van Jesus aan Maria bekendgemaak het (Lukas 1:26-38).

Gabriël sal ook in die toekoms spesifieke take verrig: Lukas 1:19 verklaar dat Gabriël een van die engele is wat in God se teenwoordigheid “staan”. In Openbaring 8:2 is daar sewe sulke engele, en Gabriël moet dus een van hulle wees. Gabriël is daarom een van die sewe engele wat die basuin-oordele van Openbaring 8 en 9 sal uitstort.

——————–

Vandag se artikel het gefokus op die werk van twee spesifiek vermelde engele (Mígael en Gabriël), maar in die volgende artikel sal ons kyk na die werk van al die heilige engele in die algemeen.

Volg ons op sosiale media: