Die heilige engele (Deel 5)

Voorheen het ons die werk van twee spesifiek vermelde engele (Mígael en Gabriël) bespreek, en nou wil ons vra: watter werk doen heilige of uitverkore engele (maar nie die gérubs of die serafs nie), in die algemeen? Ons is besig met ʼn opsomming van dr. Arnold Fruchtenbaum se artikel wat FaithEquip vertaal het, naamlik Engelogie: Die leer van die uitverkore engele en hiervolgens kan die werk van engele in die volgende sewe kategorieë ingedeel word.

Engele se werk met betrekking tot God

Engele aanbid God (Psalm 29:1-2; Hebreërs 1:6; Openbaring 4:8-11), voer God se wil uit (Psalm 103:20-21; Hebreërs 1:7), verbly hulle in God se werk (Job 38:7; Lukas 15:10), en voer God se oordele uit (Génesis 19:1-22; Exodus 12:23).

Agente van God se openbaring

Die Mosaïese Verbond is deur engele aan Moses oorgedra (Handelinge 7:53; Galásiërs 3:19). Terwyl Daniël soms direkte openbaring van God ontvang het, het God ander kere ʼn engel gebruik om inligting aan Daniël te openbaar (Daniël 8:1-12:13). Verder is die boek Openbaring, terwyl dit deur die apostel Johannes geskryf is, se openbaring deur middel van ʼn engel aan hom oorgedra (Openbaring 1:1; 10:1-11; 17:1; 19:9-10; 21:9; 22:16). Heilige of uitverkore engele word dus somtyds deur God gebruik as agente van openbaring.

Werk in Christus se lewe

Derdens het engele in die lewe van Christus gewerk, naamlik by sy geboorte (Matthéüs 1:20-21; 2:13, 19-20; Lukas 1:26-38), tydens Christus se bediening (Matthéüs 4:11; Johannes 1:52; vgl. Psalm 91:1-12 en 1 Timótheüs 3:16), met Christus se opstanding — want ʼn engel het die steen weggerol (Matthéüs 28:2) en engele het die opstanding vir die vroue aangekondig (Matthéüs 28:1-7; Markus 16:5-7) — met Christus se hemelvaart (Handelinge 1:10-11), en engele sal ook werk tydens Christus se wederkoms (Matthéüs 13:39, 41, 49; 16:27; 24:31; 25:31).

Werk onder die nasies

In ʼn sin funksioneer sekere engele as ‘kosmokrate’ of heersers van nasies. In Daniël 10:3 was ʼn leierengel die vors van die koninkryk van die Perse, terwyl Mígael die vernaamste vors oor Israel is (Daniël 10:12; 12:1). Engele word ook geassosieer met menslike heersers oor nasies. Byvoorbeeld, en negatief gesien, praat Jesaja 14:3-11 en 14:15-20 van die menslike koning van Babel, terwyl sommige verse, naamlik Jesaja 14:12-14, praat van Satan, die gevalle gérub, wat van agter die (menslike) troon oor Babel regeer het. Soortgelyk word daar in Eségiël 28:1-10 verwys na die menslike koning van Tirus, terwyl Eségiël 28:11-19 Satan aanspreek as die koning van Tirus, die kosmokraat of heerser agter die troon van Tirus. Baie dinge wat onder die nasies gebeur, is toe te skryf aan engelewesens – sowel die werk van heilige en uitverkore engele as die gevolge van die werk van gevalle hemelwesens.

God se heilige en uitverkore engele werk ook onder ongelowiges

Hierdie vyfde kategorie van die werk van heilige engele sluit in: aankondiging van oordeel (Génesis 19:12-13), toediening van straf (Exodus 12:23; Handelinge 12:23), en optrede in die toekoms as “maaiers”, d.w.s. oesinsamelaars (Matthéüs 13:39-42, 49-50).

Werk met betrekking tot gelowiges

ʼn Sesde kategorie van die werk van heilige en uitverkore engele is die werk met betrekking tot gelowiges. Ons kan nie alles opnoem wat hulle doen nie, maar hulle werk sluit in om bly te wees as iemand gered word (Lukas 15:10), gelowiges te beskerm (Psalm 34:7; 91:11), gelowiges soms uit ʼn spesifieke situasie te red (Génesis 19:1-22; 32:1-2; Daniël 3:24-28; 6:22), gelowiges in waarheid en optrede te lei (Handelinge 10:3-8; 11:13-14; 27:23-24), en soms word gebede deur middel van engele beantwoord (nie deur engele self nie, want dit is God wat gebede beantwoord, maar deur middel van engele, naamlik dat hulle die antwoord op gebed na mense bring) soos gesien word in Daniël se lewe (Daniël 9:20-23; 10:12-13). Engele bemoedig ook gelowiges (Handelinge 5:18-20; 27:23-25), neem gelowiges waar (Lukas 12:8-9; 1 Korinthiërs 11:10; 1 Petrus 1:10-12), en neem ʼn gelowige wat sterf se siel na sy woning in die Hemel (Lukas 16:22). Wat plaaslike kerke betref, dien engele as beskermers oor plaaslike kerke (vgl. Openbaring 2-3).

Wat moet gelowiges se ingesteldheid wees ten opsigte van die heilige en uitverkore engele? Gelowiges kan verwonderd wees oor heilige en uitverkore engele se werkvermoë (Daniël 8:16-17; 10:1-9) en kan hulle bediening waardeer (Hebreërs 1:14), maar ons mag engele nie aanbid nie (Kolossense 2:18; Openbaring 19:10). In die toekoms sal gelowiges engele oordeel (1 Korinthiërs 6:3), maar dit is die gevalle engele wat geoordeel sal word by die Groot Wit Troon-oordeel (Openbaring 20:11-15); gelowiges sal nie die goeie engele oordeel nie.

Die toekoms

Die sewende kategorie van engelewerk het te doen met die toekoms, hetsy tydens die Verdrukkingstydperk, met Christus se wederkoms, gedurende die Millennium of gedurende die Ewige bestel. Tydens die Verdrukkingstydperk sal engele gebruik word om die aarde te beskadig as deel van God se Goddelike oordeel. Engele sal byvoorbeeld die sewe basuin-oordele uitstort (Openbaring 8:1-9:21; 11:15-19). Die heilige en uitverkore engele sal ook, in die middel van die Verdrukkingstydperk, Satan en die gevalle engele uit die atmosferiese hemele op die aarde neerwerp (Openbaring 12:7-12). Terselfdertyd sal engele in die middel van die Verdrukkingstyd sekere aankondigings maak (Openbaring 14:16-20). Meer kan gesê word oor engele se werk tydens die Verdrukkingstydperk (Openbaring 15:7-16:21; 18:1-3, 21-24; 19:17-18).

Wat sal engele met Christus se wederkoms doen? Goeie engele sal saam met Christus terugkom (Matthéüs 16:27; 2 Thessalonicense 1:7) en sal gelowiges van ongelowiges skei (Matthéüs 13:39-42, 49-50). Engele sal ook aan die einde van die Verdrukkingstydperk alle Joodse gelowiges wat nie al reeds in die land Israel is nie, terugneem na die land (Matthéüs 24:31). In die Messiaanse koninkryk sal ʼn engel die gesag gegee word om Satan vir ʼn duisend jaar lank te bind sodat hy nie meer die nasies kan verlei nie (Openbaring 20:1-3). In die Ewige bestel sal engele optree as bewakers by die stadspoorte van die Nuwe Jerusalem (Openbaring 21:12). Die Nuwe Jerusalem is die finale woonplek van al die heilige en uitverkore engele (Hebreërs 12:22).

————————-
Hiermee eindig die reeks van inleidingsartikels oor engele in die algemeen en die uitverkore en heilige engele meer spesifiek. Die volgende reeks artikels sal handel oor wat die Bybel omtrent Satan leer.

Volg ons op sosiale media: