Die huidige werk van Christus

Met watter werk is Jesus Christus sedert sy hemelvaart besig? Wat is, tydens die “huidige sessie” (soos sommige dit noem), die Messias se posisie, sy teenswoordige werk in die hemel, en sy teenswoordige werk op die aarde? Watter sewe beelde illustreer wat Christus vandag in sy Kerk doen?

Aan die regterhand van God die Vader

Christus se huidige posisie is aan die regterhand van God die Vader. Dit is in ooreenstemming met Ou-Testamentiese profesieë (Psalm 80:18; 110:1), Jesus se eie voorspellings (Matthéüs 26:64; Lukas 22:69), en soos bevestig deur Nuwe-Testamentiese skrywers (Handelinge 2:33-36; Romeine 8:34; Efésiërs 1:20-22; Hebreërs 1:3, 13; 1 Petrus 3:22). Met sy inkarnasie het die Seun van God die menslike natuur aangeneem en dus, van daardie tydstip af tot in alle ewigheid, het die een Persoon van die Here Jesus Christus twee nature: volledig Goddelik en volledig menslik. Die Messias is die God-man wie se posisie vandag aan die regterhand van God die Vader is.

Vyf dinge wat Christus vandag in die hemel doen

Wat doen Christus vandag, tydens die huidige sessie, in die hemel? Daar is vyf dinge wat Hy vandag in die hemel doen:

1. Hy oefen sy universele gesag uit (Matthéüs 28:18) deur sy beheer van die heelal asook die aangeleenthede in die gelowige se lewe (Efésiërs 1:20-22; Kolossense 1:16-17; Hebreërs 1:3-13; 1 Petrus 3:22).

2. Jesus berei vir sy dissipels ʼn plek in die hemel voor (Johannes 14:1-3).

3. Jesus tree op as ʼn middelaar tussen God die Vader en gelowiges (1 Timótheüs 2:5). Terwyl Israel ʼn Levitiese hoëpriester as hul middelaar gehad het, het vandag se gelowiges die Leeu van die Stam van Juda as hul Middelaar.

4. Jesus Christus dien as ʼn advokaat sowel as ʼn vertrooster. Satan het steeds toegang tot die hemel (vgl. Openbaring 12:10) en wanneer gelowiges sondig, het Satan gronde om ons aan te kla. Maar, soos Fruchtenbaum (2005:5) dit stel, kan Christus hierdie aanklagte weerlê deur te sê, “Plaas daardie sonde op my rekening. Ek het al reeds vir dié sonde betaal toe ek aan die kruis vir daardie persoon gesterf het.” Nie alleenlik is Christus ons advokaat nie (vgl. Hebreërs 9:24; 1 Johannes 2:1) maar Hy vertroos ook gelowiges en gee vir ons goeie raad en wysheid.

5. Nog ʼn werk wat die Messias doen onderwyl Hy in die hemel is, is om vir gelowiges in te tree. Hierdie werk is nodig as gevolg van ons swakhede en ons hulpeloosheid (Romeine 8:34; Hebreërs 7:25). Christus ontmoet van aangesig tot aangesig met God die Vader om ons saak te bepleit namens ons en tot ons voordeel. Slegs gelowiges is die objekte of bevoordeeldes van sy intreewerk (Johannes 17:9, 20). Christus tree vir ons in wanneer ons versoek word (Hebreërs 4:14-16) en om ons te reinig sodat ons gehelp word om nie te sondig nie (Hebreërs 10:21-22).

Wat is Christus se huidige werk op die aarde?

Neem kennis dat, hoewel Jesus in sy mensheid in die hemel op die troon van God die Vader is, die Seun van God in sy Godheid alomteenwoordig is en daarom werk op die aarde kan doen. Tydens die huidige sessie doen Christus die volgende werk op die aarde:

1. Hy is die Hoof van die Kerk op aarde (Efésiërs 1:22-23; Kolossense 1:18).

2. Christus bou sy Kerk op die aarde (Matthéüs 16:18) en wanneer dit voltooi is, sal Hy sy Kerk van die aarde af wegneem deur sy bruid plotseling van daar af weg te ruk.

3. Christus is teenwoordig in sy Kerk (Matthéüs 28:20; Johannes 17:23, 26). Onthou weer eens dat die Here Jesus Christus sedert sy inkarnasie een Persoon is met twee nature: Goddelik en menslik. In sy Godheid kan die Here Jesus Christus in sy Kerk teenwoordig wees omdat God alomteenwoordig is.

4. Christus gee vir gelowiges die ewige lewe (Johannes 1:4; 10:10; 11:25; 14:6; 1 Johannes 5:12).

5. Christus woon in alle gelowiges hier op aarde (Johannes 14:20; Galásiërs 2:20; Kolossense 1:26-27; 1 Johannes 3:24).

6. Christus is die bron van krag vir gelowiges hier op aarde (Filippense 4:13).

7. Christus is die bron van mag vir gelowiges hier op aarde (Matthéüs 28:18-20).

8. Christus antwoord gelowiges hier op aarde se gebede; elke antwoord op gebed is ʼn werk van die Messias (Johannes 14:14).

9. Christus help gelowiges hier op aarde wat spesifieke behoeftes het (Hebreërs 2:18; 4:16).

10. Christus is die grondslag of basis vir gelowiges se hoop. Hoewel gelowiges hier op aarde liggaamlike beperkings mag ondervind of mag worstel in geestelike oorloë, het ons die hoop op heerlikheid, die hoop van aanneming en die hoop op die verlossing van ons liggame. Christus Jesus is die basis, die fondament en die grondslag vir hierdie onvergelyklike hoop (Kolossense 1:27; Romeine 8:23).

11. Christus stuur die Heilige Gees (Lukas 24:49; Johannes 14:16-17, 26; 15:26; 16:7-15).

Verskeie uitbeeldings van Christus in die Woord

Die Nuwe Testament beeld die huidige werk van die Hoof van die Kerk en sy Liggaam uit, of illustreer dit, deur die gebruik van verskeie beelde. Later in die jaar sal ons hierdie beelde in besonderhede bespreek maar vir eers word hulle net kortliks genoem: Die eerste beeld is dié van die Laaste Adam en die Nuwe Skepping. Die tweede beeld is dié van die Hoof en die Liggaam. Derde is die Herder en die skape, vierde is die Wynstok en die lote, vyfde is die Hoeksteen (Hoof Boumeester) en die stene van die gebou, sesde is die Hoëpriester en die koninklike priesterdom, en die sewende beeld is die Bruidegom en die Bruid.

Ons hier by FaithEquip verklaar dikwels die lof van Hom wat ons uit die duisternis na sy wonderbare lig geroep het (1 Petrus 2:9). Aan die Here Jesus Christus al die eer, Hy het groot dinge gedoen (in die verlede), en Hy sal nog groot dinge doen (in die toekoms). Maar nou moet ons byvoeg: Aan die Here Jesus Christus al die eer, Hy doen groot dinge vandag, in die hemel en op die aarde!

———————————

Vandag se plasing is ʼn gedeeltelike opsomming van ʼn artikel deur dr. Arnold Fruchtenbaum oor die onderwerp.

Volg ons op sosiale media: