Die inhoud en dele van gebed

Ons het reeds die drie soorte gebede, die beginsels van gebed, asook die subjektiewe en objektiewe voorwaardes van gebed bespreek. Vandag fokus ons bespreking op die inhoud, asook die dele of komponente van gebed.

. . .
Die Bybel swyg nie oor die dele of komponente van ons gebede nie en gee ook sekere aanduidings oor wat die inhoud van ons gebede moet wees. Ons bespreek vervolgens die nege dele of komponente, asook soveel as twintig spesifieke dinge wat die Bybel noem waaroor ons kan bid.

Die dele of komponente van gebed

Nege komponente kan onderskei word. Dit is as volg:

 1. Aanbidding: Aanbidding is die liefdevolle lofprysing wat aan God toegesê word vir wie en wat Hy is en vir sy weë. ʼn Oud-Engelse woord, worth-ship, werp lig hierop: aanbidding is om aan God te sê hoe Hy agtenswaardig is en om die agtenswaardigheid wat Hy vir ons het teenoor Hom te bely. Ons sien aanbidding in gebed in Psalm 45:2-9; Psalm 138; Johannes 4:24 en Filippense 3:3.
 2. Verering: ʼn Tweede komponent van gebed is verering. Om God te vereer is om Hom te prys, soos in “laat u Naam geheilig word” (Matthéüs 6:9). Verering is effens verskillend van aanbidding. Terwyl aanbidding klem plaas op die kennis en die uitspreek van God se agtenswaardigheid, is verering bloot die lofprysing van wie en wat Hy is sonder dat die konsep van agtenswaardigheid noodwendig daaraan gekoppel word. Voorbeelde word gevind in 1 Kronieke 29:11; Handelinge 2:46-47; 16:25; Hebreërs 13:15 en Openbaring 4:11. Ons prys God vir Homself, ons prys God vir die skepping, vir sy Woord, vir ons redding, vir sy optrede teenoor ons, en ons prys God vir ander mense.
 3. Danksegging: Dit moet ʼn kern komponent van ons gebedslewe wees (bv. Matthéüs 11:25; Johannes 11:41; Romeine 1:8; 1 Thessalonicense 5:18; 2 Timótheüs 1:3).
 4. Belydenis: Hierdie belangrike komponent van ons gebede word geleer in 1 Konings 8:47; Esra 9:5-10; Daniël 9:3-19; Hebreërs 10:23 en 1 Johannes 1:9.
 5. Onderworpenheid: Ons moet ons in gebed gewillig aan God se gesag onderwerp (Psalm 31:6).
 6. Verbintenis tot toekomstige gehoorsaamheid: Ons moet ons ook daartoe verbind om die Here in die toekoms te gehoorsaam (Psalm 80:19).
 7. Gebedsintreding: Sien Handelinge 12:5; Efésiërs 3:14-19 en 1 Timótheüs 2:1.
 8. Smeking: Efésiërs 6:18 en 1 Timótheüs 2:1 beskryf dié komponent van ons gebedslewe.
 9. Pleidooie en versoeke: Ons kan spesifieke pleidooie en versoeke tot God rig as ʼn gepaste onderdeel van gebed. Dit word geleer in Daniël 9:16-19; Matthéüs 7:7-12 en Handelinge 4:29-30.

Die inhoud van gebed

Die inhoud van ons gebede kan baie omvattend wees. Geen beperkings word gestel ten opsigte van waarvoor ons mag bid nie. Ons kan bid vir omtrent enige iets en vir elke lewensbesonderheid. Dit beteken egter nie dat ons lukraak en op ʼn wanordelike manier kan bid nie. In sy Hoëpriesterlike gebed in Johannes 17 het Jesus sy gebed duidelik in drie dele georden. Eers het Hy vir Homself gebid (Johannes 17:1-8), toe vir die elf apostels wat saam met Hom was (Johannes 17:9-19), en toe het Hy vir die res van die mense gebid, spesifiek dié wat gelowiges sou word op grond van die getuienis en bediening van die apostels. Hierdie gebed van Jesus was geordend.

Is daar spesifieke dinge wat die Bybel noem waarvoor ons kan en moet bid? 20 dinge kan genoem word:

 1. Bid in die algemeen vir alle mense (1 Timótheüs 2:1).
 2. Volgens 1 Timótheüs 2:1-2 moet ons bid vir regeerders (presidente, eerste ministers).
 3. Bid vir Israel se redding (Psalm 122; Jesaja 62:6-7; Romeine 10:1).
 4. Bid vir die optrede van ongelowiges. Jesus het byvoorbeeld gebid vir die mense wat Hom gekruisig het (Lukas 23:34; vgl. ook Stéfanus in Handelinge 7:60).
 5. Bid vir ons vyande en vervolgers (Matthéüs 5:44-48; Lukas 6:27-28).
 6. Bid vir alle medegelowiges (Efésiërs 6:18; Filippense 1:9).
 7. Bid vir nuwe gelowiges (1 Thessalonicense 3:9-13; 2 Thessalonicense 1:11-12).
 8. Bid vir gelowiges wat afvallig geraak het (1 Johannes 5:16).
 9. Bid vir leraars (1 Thessalonicense 5:25; vgl. Efésiërs 6:19-20).
 10. Bid vir evangeliste en evangelistiese ondernemings (Kolossense 4:3-4; 2 Thessalonicense 3:1).
 11. Bid vir arbeiders van die Here se oes (Matthéüs 9:38; Lukas 10:1-2).
 12. Bid om spesifieke gelowiges te sien en saam met hulle te verkeer (Romeine 1:9-12; 1 Thessalonicense 3:10).
 13. Bid vir ons kinders (1 Kronieke 29:18-19).
 14. Bid vir veiligheid, veral die veiligheid van mede-evangeliste (2 Thessalonicense 3:2).
 15. Bid vir wysheid (Jakobus 1:5).
 16. Bid wanneer ons ly of wanneer ons ander sien wat ly (Jakobus 5:13).
 17. Bid ten opsigte van siektes (Jakobus 5:14-16).
 18. Bid wanneer ons midde-in ʼn krisis verkeer (Psalm 102:18; vgl. Jakobus 5:14).
 19. Bid vir onsself (2 Korinthiërs 12:7-8; Hebreërs 5:7).
 20. Bid vir Jode in die verstrooiing wat buite die land Israel woon (Jeremia 29:7).

Ons sal hierdie reeks oor gebed volgende keer afsluit deur te fokus op twee gebede. Die eerste gebed is een wat Jesus ons leer en die tweede is een wat deur Daniël gebid is.

———————————

As jy belangstel in meer inligting oor wat die Bybelse sê oor die samestellende dele en inhoud van gebed, oorweeg gerus om die artikel, Die samestellende dele en inhoud van gebed deur dr. Arnold Fruchtenbaum te lees, wat as bron vir hierdie blog gebruik is.

Volg ons op sosiale media:

Deel met ander:

[apss_share networks='facebook, twitter, pinterest']