Die Joodse bruilofstelsel en die bruid van Christus

ʼn Deeglike ondersoek na die Joodse bruilofstelsel wat tydens Jesus se eerste koms gegeld het, kom handig te pas wanneer gelowiges gekonfronteer word met teksgedeeltes wat na Christus as die hemelse Bruidegom en die Kerk as sy hemelse bruid verwys. Dit is veral die spesifieke fases wat op mekaar gevolg het, wat ons vandag baie kan help om ons spesiale verhouding met Christus as sy bruid, asook die tydvak waarin ons vandag leef, te verstaan.

. . .

Reëlings

Die eerste stap in die Joodse bruilofstelsel is die tref van die bruilofsreëlings. Die bruidegom se pa tref reëlings met die bruid se pa. Volgens die oorspronklike skrywer* van hierdie reeks artikels is die bruid van Christus se bruidsprys met die Seun se bloed betaal en so is hierdie bruilofsreëlings met bloed beseël: “… soos Christus ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee het” (Efesiërs 5:25b; vgl. Johannes 3:16).

Voorbereiding

Die tweede stap in die Joodse bruilofstelsel staan bekend as die voorbereiding, of te wel die verlowingstydperk. Die bruid word in hierdie tydperk voorberei om ʼn goeie vrou vir haar aanstaande man te wees en sy word waargeneem om haar reinheid te bepaal. Hierdie tydperk duur ten minste een jaar, maar dit kan ook langer wees. Paulus skryf in 2 Korinthiërs 11:2: “Want ek is jaloers oor julle met ʼn goddelike jaloersheid, want ek het julle aan een man verbind, om julle as ʼn reine maagd aan Christus voor te stel.”

Die bruid word geheilig (of afgesonder) vir haar toekomstige man deur die Woord van God. Efésiërs 5:26-27 stel dit só: “…nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees.” Op ʼn tydstip in die toekoms sal die bruid (die universele Kerk) verheerlik word en sy sal sonder vlek of rimpel wees. Dit beteken dat sy geen uiterlike of innerlike ontering sal hê nie en ook geen teken van veroudering sal toon nie.

Watter sekuriteit het die bruid gedurende die voorbereidings- of verlowingstydperk dat die Bruidegom haar sal kom haal? Gedurende die Kerk-era (vanaf Pinkster tot by die wegraping) doop Christus deur die Heilige Gees elke gelowige “in Christus” en so word elke gelowige met Christus verenig (1 Korintiërs 12:13). Die bruid ontvang ook nog gawes (1 Korintiërs 12-14; Efésiërs 4) en is verder deur die Heilige Gees verseël — wat God se eienaarskap en bewaring bevestig.

Wat doen die Bruidegom gedurende die verlowingstydperk? Hy berei ʼn plek vir sy bruid: “In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is” (Johannes 14:2-3).

Die haal van die bruid

Die derde stap in die Joodse bruilofstelsel is wanneer die Bruidegom sy bruid op die bruilofsdag kom haal en na sy woning bring. God sal hierdie derde stap met ʼn harde geroep en met die geklank van die basuin van God aankondig en Christus sal in die atmosferiese hemele verskyn om sy bruid te kom haal (1 Thessalonicense 4:15-16). Alle gelowiges van Pinkster af tot by die wegraping is “in Christus” gedoop en sal kom haal word. Wanneer die wegraping plaasvind sal diegene wat “in Christus” gesterf het eerste opstaan en hulle geeste sal dan met hulle verheerlikte liggame verenig word. Kerk-era gelowiges “in Christus” wat steeds fisies leef sal skielik verander word: sonder om fisies dood te gaan sal hulle in ʼn oomblik, in ʼn oogwink, hul sterflike liggame vir verheerlikte liggame verruil (1 Korintiërs 15:50-54; 1 Thessalonicense 4:13-18).

Die seremonie

Die vierde stap is ʼn private bruilofseremonie wat by die woning van die Bruidegom plaasvind. Gelowiges wat vóór Pinkster gesterf het sal waarskynlik hierdie seremonie as “vriende van die Bruidegom” bywoon (vgl. Johannes 3:29). Net voor die bruilofseremonie in die hemel egter plaasvind, sal gelowiges uit die Kerk-era eers voor die regterstoel van Christus moet verskyn (Romeine 14:10-12; 1 Korintiërs 3:10-15; 2 Korintiërs 5:10). Dit gaan nie hier oor straf of veroordeling nie — “daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie” (Romeine 8:1) — maar om Kerk-era gelowiges te beloon vir goeie werke gedoen nádat hulle tot wedergeboorte gekom het. Openbaring 19:7-8 beskryf die bruilofseremonie: “Want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges.”

Die bruilofsfees

Ná die private bruilofseremonie volg die publieke bruilofsfees (stap vyf). Die Vader wil hê dat baie mense hierdie bruilofsfees van sy Seun sal bywoon, maar slegs gelowiges sal toegelaat word (vgl. Matteus 22:1-14). Sodra die Vader die vyande van Christus ʼn voetbank vir Jesus se voete gemaak het gedurende die sewe-jaar Verdrukkingsperiode (vgl. Matteus 22:44; Hebreërs 2:8), sal Christus terugkeer aarde toe om die Messiaanse koninkryk in terme van die Dawidiese verbond op te rig. Ou-Testamentiese gelowiges en gelowiges uit die Verdrukkingsperiode sal ook die bruilofsfees in hul verheerlikte liggame bywoon (Jesaja 25:6; 26:19; Daniël 12:2; Openbaring 19:9; 20:4-6). Die Messiaanse koninkryk begin met die bruilofsfees.

Die vrou se woonplek

Die Messiaanse koninkryk sal vir ʼn duisend jaar bestaan, dan sal ʼn finale rebellie plaasvind gevolg deur die groot wit troon oordeel wanneer alle ongelowiges van alle tye geoordeel sal word — en dán sal die Messiaanse koninkryk met die Ewige bestel saamsmelt (1 Korintiërs 15:20-28; Openbaring 20:1-15). Die finale woonplek van die vrou van die Lam in die Ewige bestel sal die Nuwe Jerusalem wees (Openbaring 21:9-22:5).

Afsluiting

As Bruidegom wys Christus sy onpeilbare liefde vir sy bruid deur op die kruis vir haar te sterf. In die verlowingstydperk word die bruid geheilig deur die waterbad van die Woord. Tans is universele Kerk nog die bruid van Christus, maar binnekort sal die bruilofseremonie in die hemel plaasvind — dan word die verheerlikte bruid die vrou van die Lam. Dit word gevolg deur die bruilofsfees op die aarde in die koninkryk.

Aan Christus al die eer en heerlikheid, groot werke het Hy gedoen, groot werke doen Hy nou — en groot werke gaan Hy nog doen!

* Dr. Arnold Fruchtenbaum van Ariel bedieninge.

———————————

As jy belangstel om meer oor die Joodse bruilofstelsel en die bruid van Jesus Christus, die Joodse Messias te lees, oorweeg gerus om die volledige artikel, Die Joodse bruilofstelsel en die bruid van die Messias deur dr. Arnold Fruchtenbaum te lees.

Volg ons op sosiale media: