Die Koningskap van Christus

Wat is die teologie van Christus se Koningskap? Hoe moet die gelowige Christus die Koning van sy of haar lewe maak? Wat kan van “Koningskap-redding” gesê word?

Die Bybel gebruik vier terme vir Koningskap

In die Bybel word vier terme gebruik om die betekenis van Koningskap te omskryf. Die eerste term word in Afrikaans met die letters JHWH vertaal. Hierdie naam vir God, HERE, word 6 832 keer in die Hebreeuse Bybel gebruik. Dit verwys na God as die ewige, selfbestaande Een (Exodus 3:14), God as die Verbondhouer (Génesis 15:12-21), as die onveranderlike Een (Maleági 3:6), God se geregtigheid (Psalm 11:4-6) en ook na God se liefde (Jesaja 63:7-9). Die tweede term wat in die konsep van Koningskap gebruik word, is “Adon”, wat in Afrikaanse Bybels vertaal word met “meester” en “heer” (t.o.v. mense) en “Here” (t.o.v. God). Wanneer Adon t.o.v. God gebruik word, word dit dikwels gebruik in verbinding met die term HERE of JHWH, onderskrywend van God as Hoof, Here, Opperheerser, Eienaar van hierdie wêreld en die Een in beheer van hierdie wêreld. ’n Derde term is die meer bekende Hebreeuse woord Adonai, soos byvoorbeeld in die vrees van die Here (Adonai) is die bron van wysheid (Job 28:28). Die Griekse woord, kurios, wat in die Nuwe Testament gebruik word, is die vierde term, onderskrywend van iemand as eienaar, wat gesag uitoefen, en met wettige beskikkingsmag.

Hoe hou hierdie terme verband met die Koningskap van die Messias?

Christus is die Here van die Ou én die Nuwe Testament. Presies soos dit gebeur het by die brandende bos in die Ou Testament, verwys Jesus na Homself as EK IS in die Nuwe Testament (Exodus 3:14; Johannes 8:58; 18:5-8).

Nog ’n voorbeeld is Psalm 102:13, 25-28, wat na God verwys as HERE – hierdie verse word in die Nuwe Testament aangehaal as verwysend na Jesus Christus (Hebreërs 1:10-12). Meer voorbeelde kan bygevoeg word: Die Ou-Testamentiese terme Adon en Adonai word in die Nuwe Testament ook op Christus van toepassing gemaak (bv. Deuteronómium 10:17 en 1 Timótheüs 6:15; Jesaja 6:1, 5, 8-10 en Johannes 12:39-40). Wat Christus se Koningskap betref, is die slotsom: die Here Jesus Christus is Skepper (Johannes 1:1-3), Verbondhouer, Hy is selfbestaande, Hoof, Eienaar, Regeerder en sentraal ten opsigte van alles.

Waarop berus redding?

Berus redding alleenlik op grond van God se genade deur geloof, of berus redding op grond van God se genade deur geloof plus die verbintenis/toewyding van ’n mens se lewe ten opsigte van Christus se Koningskap? Hierdie saak het te doen met die voorwaarde vir redding – dus die leerstelling van redding – en het ook betrekking op kwessies soos byvoorbeeld geloof, dissipelskap en geestelike groei.

Die uitdrukking “Here” in die titel “Here Jesus” (vgl. Romeine 1:1-4; 10:9-10) benadruk Hom as die God-mens, beide in sy Godheid (Here) – want net God kan geestelik red – en in sy mensheid (Jesus), want die Verlosser moet ook ’n menslike losser wees wat gewillig en bevoeg is om homself te offer as ’n offer vir die sondes van die wêreld. Om die Here Jesus aan te neem, is derhalwe om Hom as die God-mens aan te neem, want Hy moet beide God en mens wees om as Verlosser te kwalifiseer.

Wat dan van Petrus?

Sou ’n mens kon sê dat die apostel Petrus gered was teen die tyd van Handelinge 10? Wat het Petrus vir die Here gesê toe hy geroep is om na die huis van ’n nie-Jood te gaan en voedsel te eet wat hy as onrein beskou het? Petrus het gesê, “Nooit nie, Here” (Handelinge 10:14). Op daardie presiese tydstip was Petrus nie aan die Koningskap van Christus oorgegee ten opsigte van al die situasies in sy lewe nie, anders sou hy nie dié woorde gesê het nie. Was die apostel Petrus gered? Natuurlik was hy. As iemand egter sê dat Petrus nie gered was nie omdat hy nie ten volle oorgegee was aan die Koningskap van die Messias nie, is die vraag wat Petrus dan veronderstel sou wees om te doen? Vermoedelik sou Petrus gered moes word, en Koningskap-redding beteken dat hy hom hierdie keer werklik en waarlik sou moes verbind aan Christus se Koningskap. Hierdie werke-gebaseerde evangelie neem ’n mens egter terug, nie na Wittenberg nie [en die Reformasie of Hervorming nie], maar na Rome (Radmacher 1990:40). Die evangelie van Christus leer dat redding op grond van God se genade deur geloof is (plus niks meer nie).

Wat moet in gelowiges se lewens gebeur nadat hulle gered is?

Die Bybel spoor gelowiges aan om in Christus te groei (moenie babas in Christus bly nie; moenie vleeslike Christene wees nie) en om ten volle toegewyde dissipels van Christus te wees deur Christus die Here van ons lewens te maak. Hoe kan dit gedoen word? Dit word gedoen deur ons lewens in ’n eenmalige handeling aan die Here toe te wy en deur ’n Geesvervulde lewe te lei.

Toewyding berus altyd op die basis van seëninge wat al reeds van God ontvang is, waarvan die grootste seën uiteraard ons redding is. Romeine 12:1 is die kernvers oor toewyding: “Ek vermaan julle dan, broeders [Paulus praat met mense wat reeds gelowiges is], by die ontferminge van God [gebaseer op seëninge reeds van God ontvang], dat julle jul liggame stel as ’n lewende, heilige en aan God welgevallige offer – dit is julle redelike godsdiens.” Die kernaangeleentheid in toewyding is: wie gaan jou lewe beheer, God of jyself?

En as ek struikel en sondig?

Wat gebeur as ’n mens jou lewe/liggaam aan God toegewy het maar dan “verbrou”? Begin jy weer heel van voor af met her-toewyding? Nee, aangesien jy dit al reeds gedoen het, doen jy belydenis en vra vergifnis sodat jy weer in gemeenskap herstel kan word (1 Johannes 1:9), jy tel jou kruis op waar jy dit laat val het en gaan voort om Christus op die nou pad te volg.

Die uitvloeisels van hierdie lewe van ’n gelowige sal ’n toename wees in die kennis, die doen en die genieting van God se wil (vgl. Romeine 12:2). Die tweede uitvloeisel is dat dit lei tot ’n Geesvervulde, of Geesbeheerde lewe.

Ten slotte

Met aanvang van 2016 het FaithEquip die Kom Kyk dissipelskap kursus van Ariel Bedieninge aan jou begin bekendstel. Daar is 50 artikels in die dissipelskap kursus en FaithEquip beoog om elke artikel op te som om jou deur die kursus te begelei. Artikels is in Afrikaans beskikbaar by FaithEquip se webwerf (www.faithequip.co.za) en in Engels by Ariel Bedieninge se webwerf.

Bibliologie, die Drie-eenheid, God die Vader en tans ook lering oor God die Seun, die Here Jesus Christus, is nou voltooi, en die volgende artikels sal fokus op God die Heilige Gees, engelewesens (beide heiliges en gevallenes), mense, Israel, die Kerk, redding, gebed, verskeie ander artikels van belang, voordat ons sal aanbeweeg na eskatologie.

Kom Kyk!

————————————

Hierdie artikel is ’n gedeeltelike opsomming van ’n artikel deur dr. Arnold Fruchtenbaum, getiteld Die Koningskap van die Messias.

Bronverwysing:

Radmacher, E.D., 1990, ‘First response to “Faith according to the apostle James” by John F. MacArthur, Jr.’, Journal of the Evangelical Theological Society 33(1), 35-41.

Volg ons op sosiale media: