Die koninkryk is hier by julle

In die tweede boek wat Lukas geskryf het, vra die apostels die Here wanneer Hy die koninkryk vir Israel weer gaan oprig, wat impliseer dat die koninkryk nog nie op daardie tydstip vir Israel weer opgerig was nie (vgl. Hand 1:6). Jesus het sy apostels geantwoord en gesê dat dit hulle nie toekom om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie (Hand 1:7). In sy eerste boek beskryf Lukas hoe die Fariseërs vir Jesus iets soortgelyks gevra het, naamlik wanneer die koninkryk van God sal kom (Luk 17:20). Jesus het die Fariseërs geantwoord en gesê die “koms van die koninkryk van God kan nie uit voortekens bereken word nie. Hulle sal nie kan sê: ‘Kyk, hier is dit!’ of: ‘Daar is dit!’ nie, want die koninkryk van God is hier by julle” (Luk 17:20-21; NAV). Hoe kan Lukas 17:20-21 geïnterpreteer word?

Konteks

Vanuit die Joodse perspektief gaan ʼn koning en die koninkryk saam en daarom sou dit vir die Joodse gehoor tydens Jesus se eerste koms ondenkbaar wees dat daar ʼn koning sonder die teenwoordigheid van ʼn koninkryk kon wees (Woods 2016:218). Hierdie verbintenis tussen koning en koninkryk kan in Jesaja 9:6-7, Daniël 7:13-14 en in Lukas 1:31-33 gesien word. Teen die tyd wat iemand Lukas 17:20-21 lees, het Jesus egter reeds die koninkryk aan Israel aangebied op voorwaarde dat Israeliete hul beker en hul geloof in die Messiaanse koning plaas (vgl. Mat 4:17; 10:5-7; 15:24). As Israel haar Koning en sy evangelie van die koninkryk aanvaar het, sou die Messias die koninkryk vir Israel weer opgerig het (vgl. Hand 1:6). Onder die (mis)leiding van die godsdienstige leiers van daardie tyd in Israel het die meeste Israeliete toe egter vir Jesus verwerp – en selfs so ver gegaan om te beweer dat Jesus wonderwerke deur die krag van die Satan gedoen het (Luk 11:14-28). Hierdie lastering van die Heilige Gees was die onvergeeflike sonde, en deur die Messias te verwerp sou Jesus ook nie die koninkryk vir Israel op daardie tydstip weer oprig nie (vgl. Luk 13:34-35). Die Messias sal die koninkryk kom vestig wanneer Hy na die aarde terugkeer (Luk 19:11-27; vgl. Mat 23:39; 25:31-34).

Vertaling

In Lukas 17:20-21 vra die Fariseërs wanneer die koninkryk van God sal kom – en Jesus het hulle geantwoord (Luk 17:20). Die laaste deel van Lukas 17:21 word soms vertaal as dat die “koninkryk van God is binne-in julle” (vgl. OAV van Luk 17:21b). Hierdie vertaling is egter baie onwaarskynlik, want die Fariseërs het Christus nie aanvaar nie; hulle het trouens beplan om Jesus dood te maak (Luk 22:2). Daarom, ongeag jou siening van die aard van die koninkryk, dit is baie onwaarskynlik dat die “koninkryk van God binne-in” hierdie Fariseërs was. Woods (2016:217) sê dat die Skrif altyd praat van mense wat in die koninkryk ingaan (Mat 5:20; 23:13; Joh 3:5), eerder as dat die koninkryk in mense ingaan. As dit beter is om die laaste gedeelte van Lukas 17:21 te vertaal as “die koninkryk van God is hier by julle” (NAV), of in julle midde, hoe kan dit verstaan word?

Jesus en die koninkryk

Weer eens, vir ʼn Joodse gehoor gaan koning en koninkryk saam. Tydens Jesus se eerste koms het godsdienstige leiers en “hierdie geslag” in Israel se geskiedenis die Messias verwerp. Daarom is die koninkryk nie tydens die eerste koms vir Israel weer opgerig nie (vgl. Hand 1:6-7). Die Koning van die Jode, Jesus Christus, was egter nog steeds “hier by julle” – en daarom was die koninkryk in hulle midde omdat Jesus in sy menslikheid nog steeds by hulle was (vgl. Vlach 2017:356). Woods (2016:220, eie vertaling) som die situasie as volg op:

Die koninkryk was tydens Christus se eerste koms duidelik in Israel se midde (Luk 17:21), want die koning was teenwoordig. Dit verduidelik waarom Christus in vers 20 opgemerk het, “Die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie”. Met ander woorde, deur die teenwoordigheid van die koning wat in hulle midde gestaan het, was die koninkryk by hulle gewees, ʼn realiteit wat nie deur verskeie tekens voorafgegaan is nie.

Kom die koninkryk met tekens – of nie?

In Lukas 17:20-21 (OAV) sê Jesus dat die koninkryk van God nie met sigbare tekens kom nie. In Lukas 21:31 profeteer Jesus dat wanneer julle die rampspoedige gebeure van die komende Verdrukkingstydperk sien gebeur, weet dan dat die koninkryk van God naby sal wees. Met ander woorde, in Lukas 17:20-21 sê Jesus om nie sigbare tekens oor die koninkryk te soek nie, maar in Lukas 21:31 sê Jesus dat die koninkryk naby sal wees as verskeie tekens gesien kan word (vgl. Luk 21:25-26). Hoe kan hierdie tekste versoen of gerekonsilieer word?

Die rede hoekom Jesus in Lukas 17:20-21 vir die Fariseërs sê dat die koninkryk van God nie met tekens kom nie, is omdat die koninkryk in Jesus se persoon teenwoordig was – Hy wat op daardie stadium reg voor die Fariseërs gestaan het (sien Vlach 2017:354)! ʼn Paar dae later is Jesus gekruisig, begrawe, uit die dood opgewek en 40 dae daarna het hy na die hemel opgevaar. Sedertdien is Jesus in sy menslikheid nie op die aarde nie, maar in die hemel, daarom is die koninkryk nie op die aarde teenwoordig nie want die koning in sy menslikheid is nie op die aarde nie. Direk ná die 7-jaar Verdrukkingstydperk sal Christus na die aarde toe terugkeer (vgl. Mat 24:29a). Gedurende die Verdrukkingstydperk sal daar baie tekens wees, byvoorbeeld aan son, maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun (vgl. Luk 21:25). Die Verdrukkingstydperk word volledig in Openbaring 6-18 beskryf. Wanneer mense Bybelse profesieë oor die Verdrukkingstydperk sien bewaarheid word, dan moet julle “ook weet dat die koninkryk van God naby is wanneer julle hierdie dinge sien gebeur het” (Luk 21:31).

Vlach (2017:355; eie vertaling) rekonsilieer Lukas 17:20-21 en Lukas 21:31 as volg:

In die tyd van Lukas 17:20-21 was dit onnodig om na tekens van die koninkryk te soek. Mense was verantwoordelik om op Jesus, wat reg voor hulle gestaan het, te reageer. Die koninkryk was op daardie stadium teenwoordig in Jesus se Persoon. Ná Jesus se hemelvaart is hy liggaamlik nie op die aarde nie; omstandighede het verander. Nou kan daar weer vir tekens van Jesus se weerkoms en die koms van die koninkryk van God gekyk word (Luk 21:31). Wanneer Jesus terugkom bring Hy die koninkryk met Hom saam (Mat 25:31).

Slotopmerkings

Lukas leer vir ons dat die koninkryk nie alleen ʼn geestelike realiteit is of gaan wees nie. ʼn Suiwer materiële koninkryk sonder die geestelike is net so onbybels as wat ʼn suiwer geestelike koninkryk sonder die materiële is (Peters 1972:460). Wanneer Christus na die aarde toe terugkeer sal Hy die koninkryk kom vestig (Mat 25:31-34; Hand 1:6-7). Mense wat weergebore is sal die koninkryk beërwe, maar daardie koninkryk is nie net geestelik nie, want die koninkryk sal op die politieke, sosiale, ekonomiese en verskeie ander sfere van die lewe manifesteer, hier op die aarde. Op daardie stadium sal nie net die Koning in ons midde wees nie, maar ook sy koninkryk sal vir almal sigbaar wees.

Bronne

Peters, G.N.H., 1972, The Theocratic Kingdom Volume 3, Kregel Publications, Grand Rapids.

Vlach, M.J., 2017, He Will Reign Forever: A Biblical Theology of the Kingdom of God, Lampion, Silverton.

Woods, A.M., 2016, The Coming Kingdom: What is the Kingdom and How is Kingdom Now Theology Changing the Focus of the Church?, Grace Gospel Press, Duluth.

Volg ons op sosiale media: