Die laaste dae en die eindtye

Die Ou en die Nuwe Testament verwys na die “laaste dae”. Lewe ons in die “laaste dae”? Indien so, wanneer het hierdie “laaste dae” begin? En verder, leef ons in die “eindtye”?

Die “laaste dae” in die Ou Testament

In die “Vyfde Evangelie” profeteer Jesaja oor wat in die “einde van die dae” gaan gebeur (acharith hayyamim – Jes 2:2). Nasies sal na Jerusalem stroom om die weë van die Here te leer. Die Here sal ook tussen die nasies oordeel en daar sal nie meer oorlog wees nie (vgl. Jes 2:2-4; Mig 4:1). Hosea 3:4-5 bevat ʼn soortgelyke profesie oor die “laaste van die dae”. Israel sal ʼn lang tyd sonder koning en sonder vors wees en ook nie slagoffers kan bring nie (vgl. Hos 3:4). Dan gaan Hosea 3:5 voort: “Daarna sal die kinders van Israel hulle bekeer en die HERE hulle God soek en Dawid hulle koning, en met siddering aankom na die HERE en na sy goedheid in die laaste van die dae.” Hierdie verwysings beeld eskatologiese tonele uit wat sal lei tot Christus se terugkeer en die daaropvolgende Messiaanse koninkryk.

In Jeremia 23:16-22 word Israel gewaarsku om nie op valse profete ag te slaan nie. Baie in Jeremia se dae het nooit “in die raad van die HERE gestaan” of die Here se woord gehoor nie, maar tog gedurf om vals te profeteer (vgl. Jer 23:18). Toe praat God oor die “einde van die dae”: “Die toorn van die HERE sal nie afgewend word nie, totdat Hy uitgevoer en tot stand gebring het die raadslae van sy hart; aan die einde van die dae sal julle dit duidelik verstaan” (Jer 23:20). As deel van Israel se herstel in die laaste dae sal die volk uiteindelik berou hê en na die ware profete luister (vgl. Jer 23:22). In hierdie konteks verwys die “laaste dae” na Israel se herstel net voor Christus se weerkoms.

Esegiël 38:16 bevat ʼn “laaste dae” profesie teen Gog: “… en jy sal optrek teen my volk Israel soos ʼn wolk om die land te oordek. Aan die einde van die dae sal dit wees — dan sal Ek jou teen my land laat aankom, sodat die nasies My kan ken as Ek My in jou, o Gog, voor hulle oë as die Heilige laat ken.” Ek glo hierdie profesie sal in die verdrukkingstydperk vervul word.

Bogenoemde Ou-Testamentiese verwysings na die “laaste dae” (of “einde van die dae”) gaan oor Israel se herstel, die verdrukkingstydperk, gevolg deur ʼn tyd wanneer Christus in sy Messiaanse koninkryk sal regeer. Is dit al wat die Bybel oor die “laaste dae” leer? Om ʼn verdere verwikkeling te antisipeer, was dit bekend in Ou-Testamentiese tye dat Christus sy Kerk sou bou tydens (wat ons vandag ken as) die Inter Advent Periode?

Die “laaste dae” in die Nuwe Testament

Die apostel Paulus skryf aan Timoteus: “Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom” (2 Tim 3:1). Hebreërs begin as volg: “Nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun” (Heb 1:1). Jakobus berispe ryk mense om nie in die “laaste dae” (aardse) skatte op te gaar nie (Jak 5:3). En die apostel Petrus waarsku gelowiges teen valse leraars wat in die einde van die dae die weerkoms van die Here sal bespot: “Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê: Waar is die belofte van sy wederkoms?” (2 Pet 3:3-4a).

Hierdie Nuwe-Testamentiese verwysings na die “laaste dae” beskryf die tyd sedert Christus se eerste koms. Indien so, hoe kan Ou- en Nuwe-Testamentiese verwysings na die “laaste dae” met mekaar versoen word?

Verwysings na die “laaste dae” versoen

Mense wat in Ou-Testamentiese tye geleef het, het nie geweet — en kon ook nie weet — dat Christus sy Kerk tydens ʼn Inter Advent Periode sou bou nie. Hoekom so? Die Kerk is ʼn Nuwe-Testamentiese verborgenheid, ʼn aspek van God se raadsplan in Christus wat eers in Nuwe-Testamentiese tye openbaar is. Daarom, toe Ou-Testamentiese profete oor die “laaste dae” geskryf het, het hulle Israel, die Dag van die Here en die koninkryk in gedagte gehad. Ou-Testamentiese profete het die term “laaste dae” (of einde van die dae) gebruik in ʼn eskatologiese sin om na die verdrukkingstydperk en daarna die komende Koning en sy Messiaanse koninkryk te verwys. Die apostels het vir die Kerk geskryf en die “laaste dae” gebruik om na die tyd sedert Christus se eerste koms te verwys, welke tyd natuurlik die Inter Advent Periode insluit.

Om al bogenoemde verwysings na die “laaste dae” te versoen, word voorgestel dat die term “laaste dae” na “Messiaanse tye” verwys — en hierdie Messiaanse tye strek van Christus se eerste koms tot by sy weerkoms regdeur tot die einde van die duisendjarige vrederyk. Die “laaste dae” sluit dus die Kerk-era in (vgl. 2 Tim 3:1; Jak 5:3; 2 Pet 3:3), die gebeure wat lei tot die weerkoms van Christus (vgl. Jer 23:20; Eseg 38:16) asook die millenniale koninkryk wat daarna volg (vgl. Jes 2:2-4; Hos 3:4-5; Mig 4:1). Die “Kerk-era” is die tyd wanneer gelowiges in die liggaam van Christus gedoop word, vanaf Pinkster tot die wegraping van die Kerk.

Die “laaste dae” en die “eindtye”

Leef “ons” — en “ons” verwys na gelowiges in die Kerk-era — in die “laaste dae”? Ja, nee, en ja!

  1. Ja, ons leef reeds in die laaste dae (vgl. 2 Tim 3:1; Heb 1:1; 2 Pet 3:3).
  2. Een van die verborgenhede wat met die Kerk verband hou, is dat die liggaam van Christus weggeraap sal word (vgl. 1 Kor 15:50-52). Ons by FaithEquip glo dat hierdie wegraping voor die verdrukkingstydperk sal plaasvind. Indien so, dan is die antwoord op die vraag ook “nee”, want die Kerk sal nie op die aarde wees tydens ʼn spesifieke deel van die “laaste dae” nie, naamlik die verdrukkingstydperk.
  3. Maar die antwoord is daarna ook weer “ja”, want nádat Kerk-era gelowiges hul verheerlikte liggame ontvang het, sal hulle saam met die Here na die aarde terugkeer en in die millenniale koninkryk wees, wat deel van die “laaste dae” is.

Leef “ons” — en “ons” verwys weer na gelowiges in die Kerk-era — reeds in die “eindtye”? Dit hang af hoe die “eindtye” gedefinieer word.

  1. As jy glo die “eindtye” verwys na die wegraping van die Kerk, die verdrukkingstydperk, die 75-dae-interval, die duisendjarige koninkryk en dan die kort tydjie daarna totdat die ewige bestel aanbreek — as dít jou siening is, dan “nee”, die Kerk is nie nou in die “eindtye” nie, want die Kerk is nog nie weggeraap nie.
  2. Maar as jy glo die “eindtye” het begin met Israel se terugkeer na haar land, dan is die Kerk reeds in die “eindtye”, want Israel keer alreeds na haar land terug.

Ongeag jou siening, gelowiges van die Kerk-era sal in die “eindtye” wees, want in die millennium sal Christus se vrou saam met Hom regeer.

Die laaste dae waarin ons leef is interessant. Al leef ons in die laaste dae van die Kerk-era, kan ons nou al sien hoe die wêreld gereed gemaak word vir daardie profesieë wat tydens die verdrukkingstydperk vervul sal word. Die wêreld word reeds geopolities, ekonomies en (af)godsdienstig hiervoor voorberei.

Slotopmerkings

Gelowiges wat vandag in die “laaste dae” van die Kerk-era leef, verwag die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid van die grote God en ons Verlosser, Jesus Christus (vgl. Tit 2:13). Ná die wegraping van die Kerk sal baie mense tydens die verdrukkingstydperk tot geloof kom (vgl. Op 7:9-17). Wanneer hierdie gelowiges sien hoe profesieë oor die verdrukkingstydperk voor hulle oë vervul word, moet hulle opkyk: “En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is” (Luk 21:28). Maar of dit nou die laaste dae en/of die eindtye is, in ieder geval, hou “die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof” (vgl. Heb 12:2a).

Volg ons op sosiale media: