Die model-gebed van Matteus 6

Jesus leer ons sekere beginsels in Matteus 6 oor liefdadigheid, vas en veral oor gebed. As Jesus sy dissipels in die Bergpredikasie leer om heilige en godvrugtige lewens te lei terwyl ons wag dat die komende koninkryk opgerig word, hoe moet dissipels bid?

. . .

Twee beginsels

Twee beginsels in Matteus 6 kan uitgelig word. Eerstens, doen wat jy vir God doen in die verborgene (geheim). Dissipels se primêre motivering is om die Vader se wil uit liefde vir Hom te doen (6:4, 6; vgl. 12:46-50). As ons motief bloot is om deur mense gesien en geëer te word, dan is dit al beloning wat ons sal kry (6:2b, 5b, 7). Ons moet daarom nie aandag op onsself fokus nie, maar die Vader se wil in die verborgene doen. Jesus praat ook van ‘sekondêre voordele’, naamlik dat ons beloon sal word: wat ons in die geheim (nie vir applous nie) ooreenkomstig die Vader se wil doen, sal Hy openlik beloon (6:6). Dit is interessant dat dissipels verskillend beloon gaan word (vgl. Matteus 25:14-30).

Tweedens, as ons bid moet ons nie ʼn ydele herhaling van woorde — of sommer net baie woorde — gebruik nie (6:7). Die Vader weet wat ons nodig het nog voordat ons vra (6:8). God is ʼn liefdevolle Vader wat op sy kinders se gebedsversoeke reageer (vgl. Constable 2016:122). In gebed maak ons bekend dinge wat pla, ons het gemeenskap, ons ontvang hulp, ons sê dankie, ensovoorts. Ons vra direk, eenvoudig en opreg.

Hoe moet ons bid?

As Jesus ons in die Bergpredikasie leer om godvrugtige lewens te leef terwyl ons wag op die komende koninkryk, hoe moet ons bid? Die gebed wat Christus vir sy dissipels gee is soos ʼn model of ʼn patroon wat in die privaat en sekerlik in die openbaar (‘Onse Vader’) gebruik kan word. As ons hierdie model-gebed gebruik, sal ons gebede nie té lank (nie dat lengte per se die kwessie is nie), voorbarig of onnodig herhalend wees nie.

Die model-gebed het twee afdelings (6:9-10 en 6:11-13) en elke afdeling bevat drie gebedsversoeke. Die eerste afdeling se drie gebedsversoeke fokus op die Vader en die tweede afdeling se drie gebedsversoeke fokus op ons, Christus se dissipels. Die gebed eindig met lofprysing en verheerliking (6:13). Die Here Jesus herhaal die belangrikheid om ander te vergewe (6:14-15). Die twee afdelings kan beskryf word as bedes (1) Dat die koninkryk sal kom; en (2) Gebedsversoeke in die lig van die komende koninkryk (Toussaint 1980:107).

In die eerste deel van die gebed sê Jesus vir sy dissipels dat hulle gebede tot die Vader, die Heerser oor alles in die koninkryk, gerig moet word (6:9). Al is God die Vader die Heerser oor alles, mag ons aan Hom dink as ʼn liefdevolle Vader wat op sy kinders agslaan. Ons is bevoorreg om toegang tot Hom te hê en wat ons vra, vra ons in die naam van Christus Jesus. Die eerste drie gebedsversoeke fokus op die Vader se Naam, sy koninkryk en sy wil.

(1) Die Naam van die Vader moet oor die hele skepping geheilig, geag en geëer word. God se karakter en eienskappe moet onder almal bekend wees. Ons moet nie sy Naam ydellik gebruik nie. Negatief beskou, dit gaan juis nie om ʼn naam vir onsself te maak nie (vgl. Genesis 11:4).

(2) Ons bid dat die Here Jesus Christus sal terugkeer om die Messiaanse koninkryk op aarde te kom oprig ooreenkomstig die Dawidiese Verbond.

(3) Die wil van die Vader moet op aarde geskied soos wat dit in die hemel gehoorsaam word. Weer eens, die Bergpredikasie leer ons hoe om te leef terwyl ons wag dat die koninkryk opgerig word. Eers wanneer Satan gebind is en sy wêreldsisteem weggeneem is; eers as die vloek op die aarde verwyder is; en veral eers wanneer die Here Jesus teruggekom het om oor die aarde te heers — eers dán sal ʼn meer volledige verwesenliking van God se wil op aarde (soos in die hemel) geskied. In die Ewige bestel sal daar natuurlik geen rebellie teen God se wil meer wees nie.

Die tweede deel van die gebed bevat ook drie gebedsversoeke wat op ons behoeftes fokus:

(1) Ons rig gebedsversoeke tot die Vader oor ons fisiese behoeftes (nie ‘begeertes’ nie). Ons neem dit een dag op ʼn slag en erken ons afhanklikheid aan die Vader.

(2) Toe ons na Jesus in geloof gedraai het, toe is ons as wedergebore gelowiges juridies en forensies vrygespreek van die straf van ons sondes. Die vergifnis in Matteus 6:12 verwys na familie-vergifnis. Nie dat dit altyd maklik is om dit te doen nie, maar as ons nie ons mede-dissipels hul oortredinge teenoor ons wil vergewe nie, sal dit ons gemeenskap met die Vader vertroebel. So belangrik is hierdie saak dat Jesus hierdie waarskuwing in verse 14 en 15 herhaal. Wanneer ons sondig, onthou 1 Johannes 1:9.

(3) Wat die derde gebedsversoek betref, God versoek niemand nie, maar Hy laat toe dat ons deur die Bose, hierdie gevalle wêreldsisteem en ons eie gevalle natuur versoek word. Maar God is getrou; Hy laat nie toe dat ons bo ons kragte versoek word nie en saam hiermee gee Hy ook die uitkoms sodat ons dit kan verdra (vgl. 1 Korintiërs 10:13).

In die doksologie leer Jesus ons om die Vader te aanbid en te vrees, want aan Hom behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid (6:13).

God die Vader slaan liefdevol ag op ons gebedsversoeke want gelowiges in Christus is die Vader se kinders. Jesus leer sy dissipels in die Bergpredikasie om heilige en godvrugtige lewens te lei terwyl ons wag dat die komende koninkryk opgerig word — en hierdie model-gebed is deel van hierdie lering. Jesus leer ons om eers te fokus op die Naam, koninkryk en wil van God die Vader voordat ons ons eie fisiese en geestelike behoeftes aan Hom bekendmaak. Ons God heers te alle tye oor alles in sy koninkryk.

———————————

Bronne

Constable, T.L., 2016, Notes on Matthew, 2016 edn. Sien bladsye 120-128.

Toussaint, S.D., 1980, Behold the King: A study of Matthew, Kregel Publications, Grand Rapids.

As jy meer oor gebed wil lees, kyk gerus na hierdie artikels van dr Arnold Fruchtenbaum:

Die beginsels van gebed
Die drie tipes gebed
Die voorwaardes van gebed
Die samestellende dele en komponente van gebed

Volg ons op sosiale media:

Deel met ander:

[apss_share networks='facebook, twitter, pinterest']