Die moderne staat van Israel in Bybelprofesie

Ons het reeds die oorblyfsel van Israel bespreek en vandag fokus ons op die verskillende sienings omtrent die moderne staat van Israel in Bybelprofesie. Nadat ons vyf verskillende sienings beskou het, kyk ons na wat die Bybel ons omtrent twee wêreldwye herversamelings van Jode in hul land leer.

. . .

Die eerste siening

Die eerste siening omtrent die moderne staat van Israel in Bybelprofesie is dié van die Vervangingsteologie. Hierdie siening is wesenlik dat die moderne Joodse staat bloot ʼn historiese toevalligheid is en dus heeltemal niks met Bybelprofesie te doen het nie. Die siening gee te kenne dat God ‘klaar’ was met die Joodse volk toe ‘hierdie geslag’ in Israel se geskiedenis Jesus as die Messias verwerp het, en dat al God se verbondsbeloftes en profesieë toe na die Kerk oorgedra is. Die Kerk het Israel dus permanent en algeheel ‘vervang’, dus is dit ʼn teologie van vervanging. Volgens hierdie perspektief is daar vir die Joodse volk geen toekomstige herstel in hul land nie en daarom is die moderne staat van Israel bloot ʼn historiese toevalligheid.

Die tweede siening

ʼn Ander siening is dié wat Bybelprofesie oor ʼn wêreldwye herstel van Jode in hul land ernstig opneem. Daar word geglo dat daar inderdaad ʼn finale herstel van Israel sal wees, maar voorstanders van hierdie tweede siening vind dit moeilik om die moderne staat van Israel by sulke profesieë in te pas. Hoekom? Hulle rede is dat hierdie profesieë ʼn finale wêreldwye versameling van Jode in Israel beskryf as ʼn herversameling van gelowiges, terwyl die meeste Jode wat vandag na hul land terugkeer (nog) nie gelowiges is nie. Hierdie tweede perspektief is dat dit wat sedert 1948 begin gebeur het, nie ʼn beeld is van Joodse gelowiges wat na Israel terugkeer nie en dit wat tans plaasvind is dus ook volgens hulle ʼn historiese toevalligheid. Hulle sê egter wel dat ʼn gelowige volk Israel uiteindelik in hul land herversamel sal wees, maar dat dit net nog nie nou gebeur nie.

Die derde siening

ʼn Derde siening omtrent die moderne staat van Israel in Bybelprofesie verklaar dat dit wat vandag gebeur, inderdaad die finale herstel van Israel is, dat dit die begin is van die vervulling van Bybelprofesieë in hierdie verband. Hulle sê meer en meer Jode sal na hul land terugkeer en uiteindelik sal hulle ʼn nasionale bekering en redding ondergaan en die Messias sal terugkeer. As hulle uitgevra word oor ʼn tydperk van Goddelike toorn tydens die Verdrukkingstydperk van sewe jaar, sê hulle dat dit reeds tydens die Tweede Wêreldoorlog en die Nazi-volksmoord gebeur het en daarom is daar geen toekomstige Verdrukking wat sal plaasvind nie.

Die vierde siening

ʼn Vierde siening verklaar dat daar twee herversamelings van Jode in hul land is, naamlik ʼn herversameling in ongeloof wat gevolg word deur ʼn herversameling in geloof. Hulle voeg egter by dat ʼn mens nie daarvan seker kan wees dat die huidige Joodse staat ʼn vervulling is van dié profesieë wat praat van ʼn herversameling in ongeloof nie. Hoekom nie? Hulle reken dat daar baie herversamelings in ongeloof kan wees en ʼn mens daarom nie sekerheid het nie.

Die vyfde siening: twee wêreldwye herversamelings

Die Bybel praat van twee wêreldwye herversamelings van Jode in hul land. Een, volgens Eségiël 20:33-38, 22:17-22 en Sefánja 2:1-2, sal daar ʼn wêreldwye herversameling van Jode plaasvind in hul land en in Jerusalem ter voorbereiding vir oordeel, spesifiek die oordeel van die sewe jaar Verdrukkingstydperk. Twee, ná die eerste herversameling sal daar ʼn tweede herversameling in Israel plaasvind van Jode in geloof, ter voorbereiding vir seëninge, spesifiek die seën van die Messiaanse koninkryk.

Hoe weet ʼn mens egter dat daar twee wêreldwye herversamelings van Jode in hul land sal plaasvind – en nie byvoorbeeld drie, of sewe, herversamelings nie? Jesaja 11:11-12:6 praat van ʼn herversameling vir “die tweede keer” en, soos wat die konteks nadruklik uitwys, is genoemde tweede herversameling vir die seën van die Messiaanse koninkryk en dus is daar net twee wêreldwye herversamelings.

Die moderne staat van Israel is daarom geen historiese toevalligheid nie, maar vervul die Bybelprofesieë wat praat van ʼn wêreldwye herversameling van Jode in ongeloof in hul eie land.

Aanverwante kwessies

Drie aanverwante kwessies is relevant tot die tema van die moderne staat van Israel in Bybelprofesie.

Een, Daniël 9:24-27 (vgl. Jesaja 28:14-22) verklaar dat die sewe jaar Verdrukkingstydperk sal begin wanneer Israel ʼn verdrag met die Antichris sluit. Dit impliseer eerstens dat die Joodse staat moet bestaan, want Israel as ʼn volk moet bestaan om so ʼn verdrag te kan onderteken. Dit impliseer ook tweedens dat die Antichris reeds voor die Verdrukking ʼn persoon van aansien sal wees, want onafhanklike volke soos Israel sluit nie verdrae met polities minderwaardige persoonlikhede nie. ʼn Derde implikasie is dat die Tweede Wêreldoorlog en die Joodse volksmoord nie die Verdrukking kon gewees het nie, want Israel het eers in 1948 ʼn staat geword en geen verdrag kon dus voor die Tweede Wêreldoorlog onderteken gewees het nie. Nog ʼn implikasie is dat wanneer Israel die verdrag met die Antichris sluit, hulle nie ʼn volk sal wees wat in Jesus van Násaret glo nie, want ʼn gelowige Israel sal nie sodanige verdrag met die dood sluit nie.

Twee, teen die middel van die sewe jaar Verdrukkingstydperk sal die Antichris in die tempel in Jerusalem ingaan en eis om aanbid te word (Daniël 9:27; Matthéüs 24:15; 2 Thessalonicense 2:3-4; Openbaring 11:1-2). Hoe is dit relevant ten opsigte van die moderne Joodse staat in Bybelprofesie? Vir bogenoemde profesieë om vervul te word, moet Israel nie alleenlik in beheer van die Tempelberg wees nie, maar ʼn funksionerende tempel moet reeds teen ten minste die middel van die Verdrukkingstydperk bestaan. Weer eens, die moderne staat van Israel het eers in 1948 tot stand gekom en beheer van Jerusalem en die Tempelberg in 1967 herwin. Daar is vandag geen Joodse tempel op die Tempelberg nie, maar so ʼn tempel sal in gebruik wees teen ten minste die middel van die Verdrukkingstydperk.

Drie, en sonder om op besonderhede in te gaan, die Gog en Magog oorlog teen Israel kon nie plaasvind voordat Israel terug was in hul land en daar voldoen kan word aan die beskrywings van Eségiël 38:8, 12b; 39:2 en 4a nie.

Slot

Die Bybel voorspel twee wêreldwye herversamelings van Jode in hul land. Eers is daar ʼn wêreldwye herversameling van Jode in ongeloof in hul land en in Jerusalem. Dit is waar die moderne staat van Israel in Bybelprofesie inpas. Hierdie herversameling is ter voorbereiding vir oordeel, spesifiek die oordeel van die sewe jaar Verdrukkingstydperk. Daar sal egter ook wel in Israel ʼn tweede herversameling wees van Jode in geloof ter voorbereiding vir seëninge, spesifiek die seën van die Messiaanse koninkryk.

———————————

Wil jy meer lees oor die moderne staat van Israel in Bybelprofesie? Lees gerus die volledige artikel, Die moderne staat van Israel in Bybelprofesie, geskryf deur dr. Arnold Fruchtenbaum, wat hierdie onderwerp in veel meer detail toelig.

Volg ons op sosiale media:

Deel met ander:

[apss_share networks='facebook, twitter, pinterest']