Die regterstoel-oordeel van Christus

Wat gebeur tydens die regterstoel-oordeel van Christus? Wie of wat word daar geoordeel en wat is die resultaat van hierdie oordeel? Vandag se bespreking fokus op die bema-oordeel van gelowiges en die gevolge van hierdie oordeel deur Christus.

. . .

Wat is die regterstoel-oordeel van Christus?

Wanneer eskatologie (die leer oor die einddinge of eindtye) bespreek word, val die klem baie keer op die komende oordele van God, of dit nou tydens die Verdrukkingstydperk is, of dit die oordeel oor die Antichris en valse profeet is (Openbaring 19:20) of oor Satan (Openbaring 20:3), ensovoorts. Dit is nie verkeerd om hierop te fokus nie. Daar is egter ʼn lering oor nog ʼn oordeel wat nie net by eskatologie hoort nie, maar terselfdertyd ook deel is van ekklesiologie (die leer oor die Kerk), naamlik die lering oor die regterstoel-oordeel (of in Grieks: ‘bema’-stoel oordeel) van Christus.

Jesus red elke gelowige van die straf van daardie persoon se sonde. Pleks dat ek die straf vir my eie sonde moet dra, het Jesus daarvoor op die kruis ook vir my met sy bloed betaal. Meer nog, nét Jesus kon vir ons sondes sterf, want nét Hy was sonder enige sonde en kon dus as plaasvervangende Lam van God sy bloed offer om vir ons sondes te betaal. Daarom, die wat roem, moet in die Here roem. Dit is God se genade dat ons deur Jesus gered kan word van ons sondes. Maar nou, as gevolg van Jesus se offer op die kruis, is daar ‘geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees’ (Romeine 8:1). As dit dan so is — en dit is! — waarom moet gelowiges dan voor Christus se regterstoel verskyn?

Waarvan word rekenskap gegee?

In die tyd toe Paulus geskryf het, het die ‘bema’ na die podium verwys waarop beoordelaars van Griekse sportbyeenkomste gesit het om te bepaal watter deelnemers met krone beloon kan word. Die Nuwe Testament praat op twee plekke spesifiek van die bema of regterstoel-oordeel van Christus. Die eerste teks kom voor in Romeine 14:10b, 12: ‘Want ons sal almal voor die regterstoel van Christus gestel word … So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee.’ Waarvan moet gelowiges rekenskap gee? Die tweede verwysing na die bema-stoel oordeel gee die antwoord: ‘Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad’ (2 Korintiërs 5:10).

Die basis van die regterstoel-oordeel van Christus gaan die gelowige se werke wees. Die oordeel is nie om te bepaal of die gelowige gered is al dan nie (die gelowige is klaar gered – sien weer Romeine 8:1), maar of die werke van die gelowige deur God beloon gaan word. Die kruks van die saak is dit: hoe het die gelowige sy of haar geestelike lewe geleef?

Elkeen se werk kom aan die lig

1 Korintiërs 3:10-11 stel die saak so: ‘Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos ʼn bekwame boumeester die fondament gelê, en ʼn ander bou daarop; maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Want niemand kan ʼn ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus.’ Paulus dui aan dat die gelowige sy of haar geestelike lewe net op Jesus Christus kan bou – nie op jou eie vlees nie, maar op die enigste ware fondament, naamlik Jesus Christus.

1 Korintiërs 3:12-15 gaan aan: ‘En as iemand op dié fondament bou goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels – elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang; as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.’ Elke gelowige se werk gaan geëvalueer en getoets word om te sien of dit die vuurproef kan deurstaan. Hout, hooi en stoppels sal nie die vuurproef kan deurstaan nie, want dit sal heeltemal weggebrand word. Goud, silwer en edelstene sal die vuurproef deurstaan – en enige onsuiwerhede hierin sal weggebrand word. Dié wat met wysheid op die fondament bou, sal beloon word; dié wat dit nie doen nie, sal verlies ly. Laasgenoemde gelowiges wat verlies lei sal nie hul verlossing verloor nie, maar hulle sal beloning verloor (1 Korintiërs 3:15b).

Die doel van die regterstoel-oordeel van Christus is dus nie om te bepaal of iemand gered is of nie en ook nie om gelowiges te straf vir sondes na hul wedergeboorte nie. Christus se doel is om gelowiges se werke te toets om te bepaal of beloning gegee kan word al dan nie.

Watter beloning of krone noem die Bybel?

Die Nuwe Testament maak spesifiek melding van vyf krone wat gelowiges kan ontvang:

  1. Die onverwelklike kroon — dit is vir gelowiges wat nie net hulle ou sondige natuur onder beheer gebring het nie, maar ook ʼn lewe van groot oorgawe aan Christus geleef het (1 Korintiërs 9:25; vgl. ook 2 Timótheüs 2:3-5; Hebreërs 12:1-2).
  2. Die kroon van roem en/of blydskap — vir gelowiges wat mense aan Jesus Christus voorgestel het, wat van Hom getuig het of vir nie-gelowiges gebid het sodat hulle tot bekering en redding kan kom (1 Thessalonisense 2:19; vgl. Spreuke 11:30; Daniël 12:3).
  3. Die kroon van geregtigheid — dit is vir gelowiges wat gretig en met liefde uitsien na die koms van die Here Jesus Christus (2 Timótheüs 4:7-8). Hierdie gelowiges leef as vreemdelinge op aarde vanweë hul hemelse burgerskap (Filippense 3:20); hulle leef heilige en godvrugtige lewens in ooreenstemming met byvoorbeeld Kolossense 3:1-4. Sommige dink hierdie teks kan ook beteken dat hierdie gelowiges hul nie skaam vir die lering oor die wegraping nie.
  4. Die kroon van heerlikheid — vir leraar-predikers wat die kudde as getroue onder-herders onder die Opperherder bedien het (1 Petrus 5:2-4; vgl. Handelinge 20:25-28).
  5. Die kroon van die lewe – dit is vir gelowiges wat versoekinge suksesvol deurstaan het en wat selfs as martelare vir Jesus Christus gesterf het (Jakobus 1:12; Openbaring 2:10; vgl. Matteus 5:10-12).

Slot

Daar is nog baie wat oor hierdie onderwerp geskryf kan word, maar om op te som: Sonder Jesus kan niemand gered word nie. Gelowiges kan werklik net op Jesus Christus roem. Maar noudat ons gered is, wil God hê dat ons moet bou op die fondament wat Jesus Christus is. Volgens God se Woord gaan sulke werke deur God beloon word. Dit is eintlik genade op genade, want elke kroon is eintlik net nog ʼn lofbetuiging aan die Here Jesus Christus.

———————————

Indien u meer oor hierdie onderwerp wil weet, oorweeg gerus om die volgende bronne te lees:

Bigalke, R. J. (jr), ‘Ready for the judgment eat of Christ!’.

Fruchtenbaum, A.G., 2005, ‘Die wegraping van die Kerk’, Ariel Ministries.

Hoyt, S. L., 1980, ‘The judgment seat of Christ in theological perspective Part 1’, Bibliotheca Sacra 137(545):32-40.

Hoyt, S. L., 1980, ‘The judgment seat of Christ in theological perspective Part 1’, Bibliotheca Sacra 137(546):125-132.

Hoyt, S.L., 2011, The judgment seat of Christ: A Biblical and theological study, Grace Gospel Press, Milwaukee. (Hierdie is ʼn uitstekende boek oor die onderwerp.)

Malan, J.S., ‘The judgement seat of Christ’.

Tanner, J.P., 2005, ‘The ‘marriage supper of the lamb’ in Rev 19:6-10: implications for the judgment seat of Christ’, Tyndale Journal 26(1):47-68.

Volg ons op sosiale media:

Deel met ander:

[apss_share networks='facebook, twitter, pinterest']