Die tien fasette van ons redding (Deel 1)

Ons het onlangs die voorwaarde vir redding bespreek en ons volg dit hiermee op met ʼn bespreking van die tien fasette van ons redding, in twee dele van 5 fasette elk. Vertroudheid met hierdie tien fasette gee aan ʼn mens ʼn beter begrip van God se Woord en kan meewerk tot groter groei in die genade en kennis van ons Here Jesus Christus en insig oor wat God vir ons gedoen het toe Hy redding vir ons voorsien het.

. . .

Vernuwing

Die eerste faset van ons redding, naamlik vernuwing, kan soos volg gedefinieer word: “Vernuwing is die daad van God waardeur die beginsel van die nuwe lewe in ʼn mens ingeplant en die heersende disposisie van die siel geheilig word”. Titus 3:5b verwys na hierdie betekenis van redding en verbind dit met ʼn bediening van die Heilige Gees, “… na sy barmhartigheid het Hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees”. Die term vernuwing kom ook voor in Matthéüs 19:28 waar die klem eskatologies is (nie soseer soteriologies nie), wanneer die hemele en die aarde vernuwe sal word in voorbereiding vir die Messiaanse koninkryk met Christus se tweede koms na die aarde.

Vernuwing het te doen met nuut gebore te wees (Johannes 3:3, 7; 1 Petrus 1:3, 23), uit God gebore te wees (Johannes 1:13; 1 Johannes 2:29), kinders van God te word (1 Johannes 3:1-2), en ʼn nuwe skepsel te word wat lewend gemaak is (Johannes 6:63; Romeine 8:1-10; 2 Korinthiërs 5:17). Die bemiddeling van vernuwing is die wil van God die Vader (Johannes 1:13), deur die bediening van God die Heilige Gees, deur middel van die Woord van God wat die inhoud van geloof voorsien (Titus 3:5; Romeine 10:17; 1 Petrus 1:23), en ook die mens se geloof (Johannes 1:12; Galásiërs 3:26). Die basis van vernuwing – die rede hoekom God kies om ʼn mens te vernuwe – is die bloed van Christus (1 Petrus 1:17-19). Vernuwing is ʼn betoning van die mag van God; slegs Hy kan die ewige lewe gee (1 Petrus 1:3). Die ewige lewe word oombliklik aan die nuwe gelowige gegee – geloof en vernuwing vind gelyktydig plaas. Nota: Soos wat ʼn mens se liggaamlike geboorte nie ongedaan gemaak kan word nie, kan ʼn gelowige se vernuwing ook nie omgekeer word nie (vgl. Filippense 1:6).

Bekering

Die tweede faset van ʼn gelowige se redding is bekering. Die gelowige draai weg van sonde af (dit onderstreep bekering) en na God toe (dit onderstreep geloof). Bekering is die begryp van en verstandelike instemming tot sekere basiese feite met betrekking tot die Persoon en werk van Jesus Christus: dat Hy vir ons sondes gesterf het, dat Hy begrawe is, en dat Hy weer opgestaan het (1 Korinthiërs 15:1-4). Drie elemente van bekering is belangrik – en al drie is noodsaaklik, naamlik kennis, instemming en vertroue. ʼn Mens moet weet waarvan jy jou wegkeer en waarheen jy jou wend. ʼn Mens moet instem dat hierdie feite (oor die evangelie) waar is. Dit is belangrik dat ʼn mens in Jesus Christus moet vertrou, glo, en geloof in Hom uitoefen.

Berou

Die Bybelse betekenis van berou is “om jou denke te verander”. Die bron van berou omvat sowel ʼn Goddelike as ʼn menslike aspek. God gee vir ons berou as ʼn geskenk (Handelinge 5:31; 11:18), maar die mens moet hierdie geskenk ontvang. God se Woord gee vir ʼn mens die kennis van hoekom en hoe hy/sy berou moet hê (Lukas 16:30-31). Die evangelie wek mense op om hul denke aangaande Jesus Christus te verander en die evangelie te glo (Matthéüs 12:41; Lukas 24:47; Handelinge 2:37-38).

Geloof

Geloof is nie slegs ʼn oortuiging van die waarheid gebaseer op getuienis nie, maar ook die vertroue in daardie waarheid vir ʼn mens se redding. Die geloof wat die ewige lewe verseker, is ʼn vaste oortuiging omtrent die waarheid van die evangelie wat deur die Heilige Gees in die hart bewerkstellig is; dit is ʼn hartsvertroue in God se belofte dat Hy ons in Christus verlos. Die geloof wat red, is dus gebaseer op kennis (ʼn mens moet die feite van die evangelie ken en verstaan), instemming dat die evangelie waar is, en ook vertroue in Jesus Christus vir jou redding. Terwyl bekering die wegdraai is van sonde af, is geloof die draai na God toe.

Belydenis

Die vyfde faset van redding is belydenis. Belydenis is deel van glo. Konsepte word verstaan deur woorde en ʼn mens verstaan die inhoud van die evangelie deur middel van woorde. Wanneer dié woorde aangaande die evangelie van Christus geglo word, is dit belydenis. Die inhoud van geloof – naamlik dat die Messias vir die gelowige se sondes gesterf het, begrawe is, en weer volgens die Skrifte opgestaan het – moet op een of ander manier verwoord word, hetsy hoorbaar of stilswyend. Belydenis is deel van glo.

In Deel 2 wat binnekort volg sal ons die volgende vyf fasette van ons redding bespreek.

———————————

As jy belangstel om meer oor hierdie onderwerp van die tien fasette van ons redding te lees, oorweeg gerus om die volledige artikel, Die tien fasette van ons redding deur dr. Fruchtenbaum te lees.

Volg ons op sosiale media:

Deel met ander:

[apss_share networks='facebook, twitter, pinterest']