Die twee getuies

Die twee getuies sal vir 1260 dae profeteer (Open 11:3). Wat is die twee getuies se bediening? Sal hulle in die eerste of in die tweede helfte van die Verdrukkingstydperk profeteer? Is dit moontlik om te bepaal wie hierdie twee getuies sou kon wees?

Die bediening van die twee getuies

Sagaria verwys na twee olyfbome, na twee gesalfdes wat by die Here van die ganse aarde staan (Sag 4:3, 14). In Openbaring 11:4 word die twee getuies beskryf as die ‘twee olyfbome en die twee kandelaars wat voor die God van die aarde staan’. Die situasie is soortgelyk maar nie presies dieselfde nie: in Sagaria 4:2 en 4:11 staan daar net een kandelaar, maar in Openbaring 11:4 is daar twee kandelare (vgl. Hocking 2014:379). Dit blyk dat die twee getuies van Openbaring 11 ʼn bediening sal hê soos wat Josua (die hoëpriester) en Serubbábel (die goewerneur van Juda) dit in die dae van Sagaria gehad het (sien Sag 4:3). Op dáárdie stadium in Israel se geskiedenis het die Joodse oorblyfsel van Babilon af teruggekeer en God het Josua en Serubbábel as twee getuies gebruik om Israel terug te roep tot God en om die Jode in hulle land te herstel (vgl. Thomas 1995:89). God het Josua en Serubbábel die gesag gegee om solank op ʼn altaar te offer tot tyd en wyl die tempel herbou kon word (Whitcomb 2011). Op soortgelyke wyse (maar nie presies dieselfde nie) sal die twee getuies in die Verdrukkingstydperk optree, waarskynlik op die tempelberg in Jerusalem en met God se beskerming wat uiters nodig sal wees (vgl. Open 11:5).

God gee aan die twee getuies die gesag om vir 1260 dae in die Verdrukkingstydperk te profeteer (Open 11:3). ‘Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê die HERE van die leërskare’ (Sag 4:6b). Die twee getuies sal met sakke bekleed wees, wat impliseer dat hulle, soos wat profete doen, mense sal oproep om hulle te bekeer van sonde en om na God uit te roep (vgl. Open 11:3). Terwyl die twee getuies se bediening plaasvind sal persone hulle wil ‘beskadig’, maar God sal die twee getuies die mag gee om hulself te beskerm (vgl. Open 11:5). Die gesag wat God vir hierdie twee getuies gee laat mens ongetwyfeld aan die bediening van Moses en Elia dink:

  • Die twee getuies sal hulle vyande met vuur uit hulle mond verslind (Open 11:5a). Dit is soos toe daar vuur uit die hemel op Elia se vyande geval het (2 Kon 1:9–15).
  • Die twee getuies sal die mag hê om die hemel te sluit, sodat daar in die dae van hulle profesie geen reën sal val nie (Open 11:6a). Elia het gebid en dit het nie gereën vir 3,5 jaar (1260 dae) nie (1 Kon 17:1, 7; Jak 5:17).
  • Die twee getuies sal ook die mag hê om waters in bloed te verander en om die aarde met allerhande plae te tref so dikwels as hulle wil (Open 11:6b). God het in Egipte deur Moses water in bloed verander en plae gebied (vgl. Eks 7:17–11:10).

Op ʼn spesifieke stadium sal die twee getuies se bediening voltooi wees (Open 11:7a). Eers dán sal die antichris hulle kan doodmaak, maar God sal hulle ná 3,5 dae uit die dood opwek en hemel toe neem (Open 11:11–12).

Wanneer sal die twee getuies optree?

Die twee getuies gaan waarskynlik hul bediening in die eerste helfte van die Verdrukkingstydperk begin en in die middel van die Verdrukkingstydperk voltooi (vgl. Fruchtenbaum 2004:231). Die antichris kom nie aan die einde van die tweede helfte van die Verdrukkingstydperk uit die afgrond uit nie, maar in die middel van die Verdrukkingstydperk om dán die twee getuies dood te maak (vgl. Open 11:7). Dit impliseer dat die twee getuies in die eerste helfte van die Verdrukkingstydperk hulle bediening gaan uitvoer. Verder, kort ná die dood van die twee getuies, gaan die antichris in die tempel in Jerusalem in om voor te gee dat hy God is (2 Thes 2:4) en as die Jode die gruwel van verwoesting sien staan in die tempel in Jerusalem, dan moet dié in Jerusalem en Judea dadelik na die berge vlug (vgl. Mat 24:15–22). Dit sou vreemd wees as die twee getuies dan nie óók uit Jerusalem vlug nie. Dit suggereer weer eens dat die twee getuies se bediening in die eerste helfte van die Verdrukkingstydperk sal plaasvind.

Indien die twee getuies in die tweede helfte van die Verdrukkingstydperk hul bediening uitvoer, dan impliseer dit dat die antichris hulle aan die einde van die Verdrukkingstydperk sal doodmaak (ná 1260 dae) en dat die aardbewoners dán geskenke vir mekaar sal gee (vgl. Open 11:9–10). Aan die einde van die Verdrukkingstydperk is dit egter die slag van Armageddon, wat Christus met sy tweede koms sal beëindig en op daardie stadium word die antichris in die poel van vuur gewerp. Dan is daar geen tyd vir geskenke nie. Verder, die antichris sal as ʼn despoot oor die aarde heers tydens die tweede helfte van die Verdrukkingstydperk. Daar sal gevra word: “Wie kan teen hom [die antichris] oorlog voer?” (Open 13:4b). Whitcomb (2011) sê tereg dat indien die twee getuies in die tweede helfte van die Verdrukkingstydperk optree — en hulle het mag om hul vyande met vuur te verslind — dan kan hierdie vraag nie maklik op dáárdie stadium gevra word nie.

Vir hierdie redes glo ek dat die twee getuies in die eerste helfte van die Verdrukkingstydperk hulle bediening sal uitvoer.

Wie is die twee getuies?

Die Bybel sê nie wie die twee getuies van Openbaring 11 gaan wees nie. Baie van dit wat die twee getuies in die toekoms gaan doen, laat mens terugdink aan wat Elia en Moses in die verlede gedoen het. Verder, Moses en Elia was saam met Christus op die Berg van Verheerliking, as ’t ware verteenwoordigend van die Wet en die Profete (vgl. Mat 17:1–8). Daar is geen ook geen twyfel nie dat Elia weer moet kom, hy “sal alles herstel” in Israel (Mat 17:9–13) — iets wat Johannes die Doper nie bereik het nie (Scholtz 2016:9). Die profesie aan die einde van Maleagi 4:5–6 is duidelik, maar dalk moet mens ook op Maleagi 4:4 klem lê: ‘Dink aan die wet van Moses, my kneg, wat Ek hom beveel het op Horeb vir die hele Israel — insettinge en verordeninge. Kyk, Ek stuur julle die profeet Elía voordat die groot en vreeslike dag van die HERE aanbreek. En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat Ek nie hoef te kom en die land met die banvloek tref nie’. As ek móét spekuleer — en dit is wat dit is, ʼn spekulasie — dan raai ek dat Moses en Elia die twee getuies gaan wees.

Slotopmerkings

Die twee getuies gaan ʼn belangrike rol in die eindtye speel. Hulle gaan vir 1260 dae lank in Jerusalem profeteer (Open 11:8), waarskynlik op die tempelberg om Israel en die nasies tot bekering te roep want die koninkryk van die hemele sal dan weer naby wees (vgl. Mat 4:17; 24:14). Dit is moontlik dat die twee getuies se verkondiging van die evangelie tot die weergeboorte van 144 000 Joodse mans gaan lei, en hierdie 144 000 gaan tydens die Verdrukkingstydperk die evangelie van die koninkryk verkondig (vgl. Mat 10:16–42; 24:14; McClain 1959:458). Wanneer die twee getuies se bediening voltooi is, eers dán sal die antichris hulle kan doodmaak, maar ná 3,5 dae sal God hulle uit die dood opwek en hulle sal ʼn hemelvaart beleef.

Bronnelys

Fruchtenbaum, A.G., 2004, The Footsteps of the Messiah, Ariel Ministries, Tustin.

Hocking, D., 2014, The Book of Revelation: Understanding the Future, Hope For Today Publications, Tustin.

McClain, A.J., 1959, The Greatness of the Kingdom, BMH Books, Winona Lake.

Scholtz, J.J., 2016a, ‘One Messiah, Two Advents, Three Forerunners: The Chiastic Structure of Matthew 11:2–17:13’, In die Skriflig 50(1), a2125. Beskikbaar by:
https://indieskriflig.org.za/index.php/skriflig/article/view/2125/3818

Thomas, R.L., 1992, Revelation 1–7: An Exegetical Commentary, Moody Press, Chicago.

Whitcomb, J.C., 2011, ‘The Two Witnesses of Revelation 11’, The Pre–Trib Research Centre. Beskikbaar by: www.pre-trib.org/articles/dr-john-whitcomb/message/the-two-witnesses-first-or-second-half-of-the-tribulation/read

Woods, A.M., 2019, ‘Not by Might nor Power’, Sugar Land Bible Church.
Beskikbaar by: https://slbc.org/sermon/revelation-032-not-by-might-nor-power/

Volg ons op sosiale media: