Petrus se tweede brief

Terwyl 1 Petrus gelowiges aanspoor om lyding te verdra vir hul geloof in Christus en om standvastig te bly, waarsku 2 Petrus dat die komende gevaar nie ʼn ooglopende aanval van die wêreld daarbuite gaan wees nie, maar dat gelowiges ʼn subtiele aanslag van valse profete en valse leraars te wagte moes wees, selfs van binne die kerk af. ʼn Goeie titel vir 2 Petrus mag ‘Kettery in die laaste dae’ wees (Bailey & Constable 1999:569; eie vertaling).

Historiese agtergrond

Petrus weet dat hy binnekort ʼn martelaarsdood gaan sterf, so hierdie brief dien eintlik ook as sy testament (2 Petrus 1:14-15; vgl. Johannes 21:18-19). Voordat hy die valse profete en valse leraars uitwys, beskryf Petrus eers wat ware gelowiges en ware kennis van God is. Die ware kennis van gelowiges is nie net ʼn intellektuele begrip van waarheid nie (dit sluit dit wel in), maar dit beteken ʼn ‘lewendige deelname in die waarheid in die sin wat die Here dit in Johannes 17:3 gebruik — “En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het”’ (Wiersbe 2007:930). God se goddelike krag het gelowiges ‘alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van Hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug’ (1:3; vgl. 1:4-8). Omdat hy weet dat sy tyd kort is, “herinner” Petrus gelowiges en wek hy gelowiges deur “herinnering” op (1:12-13; 3:1-2) en gebruik die woorde “kennis” of om te “ken” 16 keer.

Inhoud en struktuur

Die inhoud van 2 Petrus kan as volg opgesom word. Na die inleiding (1:1-2) noem Petrus dat God se krag die Christen aanmoedig om ywerig geestelik te groei (1:3-7); hy herinner Christene aan hul roeping (1:8-11); verskaf ʼn apostoliese getuienis van die koms van die Here (1:12-18); en anker al voorgaande aan die profetiese woord wat baie vas in die geïnspireerde Woord is (1:19-21).

In skerp teenstelling met God se Woord, gaan valse profete en valse leraars langs die waarheid kom om nie net die Here te verloën nie, maar ook om verderflike ketterye heimlik in te voer en om die weg van die waarheid te belaster (2:1-3a). Hulle oordeel sluimer nie, maar is seker, net so seker soos wat gevalle engele, mense in die vloed en Sodom en Gomorra geoordeel is (2:3b-10a)— en tog, ‘die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos’ (2:9a). Die gedrag van hierdie valse profete en leraars is eweneens duidelik (20:10b-19), aangesien hulle vermetel, verleidelik en aanmatigend is— en tog, hulle belowe vryheid maar is self slawe van verdorwenheid (2:19).

Petrus herinner gelowiges aan wat die heilige profete en die apostels van die Here gesê het (3:1-2); hy sê spotters sal spot oor die komende Dag van die Here (3:3-10); hy herinner Christene aan hulle roeping (3:11-13) asook hul lewe in die lig van wat in die toekoms gaan gebeur (3:14-16) voordat hy afsluit (3:17-18).

In die lig van bogenoemde bespreking van die inhoud van die brief, stel ek die volgende chiastiese struktuur vir 2 Petrus voor:

A Inleiding (1:1-2)
B Christene se bron & verantwoordelikheid om geestelik te groei (1:3-7)
    C Herinnering aan die Christen se roeping (1:8-11)
      D Apostoliese getuienis van die koms van die Here (1:12-18)
        E Gee ag op profesieë en geïnspireerde Skrif (1:19-21)
          F Gevaar en aankoms van valse leraars (2:1-3a)
            G Goddelike gedrag ten spyte van valse leraars (2:3b-10a)
            G’ Ongoddelike gedrag van valse leraars (2:10b-19)
          F’ Oordeel en laaste toestand van valse leraars (2:20-22)
        E’ Onthou profesieë en die Here se opdragte (3:1-2)
      D’ Spotters spot oor die komende Dag van die Here (3:3-10)
    C’ Herinnering aan die Christen se roeping (3:11-13)
B’ Christene se lewe in die lig van wat kom (3:14-16)
A’ Afsluiting en seënbede (3:17-18)

Petrus en Paulus

Soos Petrus het die apostel Paulus ook geweet dat hy binnekort gaan sterf en 2 Timótheüs dien as beide ʼn brief en testament (2 Timótheüs 4:6-8). Paulus beskryf die algemene, afvallige toestand van mense in die laaste dae (2 Timótheüs 3:1-9). Baie mense sal ʼn gedaante van godsaligheid hê, maar die krag daarvan verloën (2 Timótheüs 5; vgl. 2 Petrus 1:3-8). Hulle sal die gesonde leer nie verdra nie maar vir hulle ʼn menigte leraars versamel om hulle ore te streel (2 Timótheüs 4:3). Soos Paulus beklemtoon die apostel Petrus ook die inspirasie van die Skrif (2 Petrus 1:19-21; vgl. 2 Timótheüs 3:16) en waarsku teen ketterye en ook hierdie afvalligheid.

Slot

Terwyl die tema van 1 Petrus die volkome genoegsaamheid van God se genade te midde van verdrukking en lyding is, is die tema van 2 Petrus die verantwoordelikheid van gelowiges om in die genade en kennis van onse Here en Saligmaker, Jesus Christus te groei te midde van toenemende afvalligheid (vgl. 1 Petrus 1:3; 5:12; 2 Petrus 1:3-11; 3:18; Tenney 1985:368; Constable 2017:4). ʼn Goeie titel vir 2 Petrus is miskien ‘Die gelowige se konflik in die laaste dae’ (Gangel 1983:859; eie vertaling).

————————-

Bronne:

Bailey, M.L. & Constable, T.L., 1999, Nelson’s New Testament Survey, Thomas Nelson, Nashville.

Constable, T.L., 2017, Notes on 2 Peter, 2017 edition, Sonic Light.

Gangel, K.O., 1983, ‘2 Peter’, in J.F. Walvoord & R.B. Zuck (eds.), The Bible Knowledge Commentary: New Testament, bladsye 859-880, David C Cook, Colorado Springs.

Tenney, M.C., 1985, New Testament Survey, revised edition, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids.

Wierbse, W.W., 2007, The Wiersbe Bible Commentary: New Testament, David C Cook, Colorado Springs.

Volg ons op sosiale media: