Die tye van die nasies 2

In Deel 1 het ons die ‘Tye van die Nasies’ beskryf. Gedurende die Tye van die Nasies sal daar vier heidense ryke oor die aarde heers. Van hierdie ryke gaan soms deur verskillende fases. In watter fase van die vierde heidense ryk leef ons tans? Hoe sal die wêreldgeskiedenis volgens die Woord van God ontvou?

Inleidende oorsig oor die vierde ryk van Imperialisme

Fruchtenbaum (2004:33) beskryf die tipe regering van die vierde heidense ryk as ‘imperialisme’, ʼn regeringsvorm wat verskillend is van al die ryke wat dit voorafgegaan het. Waarom is dit verskillend? Die Imperialistiese ryk stuur sy eie afgevaardigdes om ʼn verowerde gebied te domineer, dit verwoes dikwels nasionale kulture en grense, dit dwing soms die gebruik van ander tale af, ensovoorts. Deur Daniël 2 en 7 te bestudeer, identifiseer Fruchtenbaum (2004:44) vyf fases van hierdie vierde heidense ryk van Imperialisme, naamlik: (1) Die verenigde fase: die Romeinse ryk; (2) Die twee-afdeling fase: die Oos-Wes magsbalans; (3) Die fase van eenwêreldregering; (4) Die tien-konings fase wat oor die wêreld sal regeer; en (5) die Antichris-fase. Ná hierdie laaste fase sal die Here Jesus Christus terugkeer aarde toe en die Antichris en sy bose koninkryk vernietig. Dan sal die Koning die Messiaanse koninkryk op aarde oprig.

Terug vanuit die toekoms

Kom ons begin in die toekoms en werk dan terug na die hede toe. Wanneer sal die Antichris oor die aarde heers? Met ander woorde, wanneer sal die vyfde fase van die Imperialistiese ryk begin?

Daniël se 70ste week is die sewe-jaar Verdrukkingstydperk (Dan 9:24-27). Die Verdrukkingstydperk sal slegs begin wanneer die Antichris ʼn verbond met verteenwoordigende leiers van Israel bevestig (Dan 9:27). Christus sal onmiddellik ná afloop van die sewe-jaar Verdrukkingstydperk terugkeer (Mat 24:29-30).

Die sewe-jaar Verdrukkingstydperk kan in twee opeenvolgende periodes van 3,5 jaar opgedeel word. Jesus het die laaste 3,5 jaar die ‘Groot Verdrukking’ genoem (Mat 24:21), waarskynlik omdat die Antichris gedurende hierdie tydperk as ʼn absolute diktator oor die aarde sal regeer (vgl. Open 13:5). Met ander woorde, die vyfde fase van die Imperialistiese ryk sal in volle swang wees vanaf die middel van die Verdrukkingstydperk tot en met Christus se terugkeer na die aarde toe.

Baie sal egter reeds teen die middel van die Verdrukkingstydperk plaasgevind het. Teen daardie tyd sal die Antichris reeds drie van die tien konings wat op daardie stadium oor die aarde heers, neergewerp het (Dan 7:24). Wanneer dit gebeur sal al die konings wat dan nog heers, hul mag en gesag aan die dier gee. Op daardie stadium word die dier deur die Antichris en sy bose koninkryk verteenwoordig (Open 17:12-13). Dit dek die vyfde fase van die Imperialistiese ryk in breë trekke.

Laat ons voortgaan om van die toekoms af terug na die hede toe te beweeg. Waarvandaan sal die tien konings opstaan? Volgens Daniël 7:23-24 sal die vierde heidense ryk die hele aarde verslind, vertrap en verbrysel: ‘Die vierde dier — die vierde koninkryk sal op die aarde wees, wat verskil van al die koninkryke en die hele aarde sal verslind en dit sal vertrap en dit verbrysel. En die tien horings — uit daardie koninkryk sal tien konings opstaan, en ʼn ander een sal ná hulle opstaan, en hý sal verskillend wees van die voriges en drie konings neerwerp’. Fruchtenbaum (2004:35) sê tereg dat nie die eerste (verenigde Romeinse fase) of die tweede (verdeelde Oos-Wes magsbalans) fase van die vierde heidense ryk ooit die ‘hele aarde’ of selfs net die ‘bewoonde aarde’ verslind het nie. Die tien konings ontstaan dus uit ʼn eenwêreldregeringsfase (Dan 7:23-24). Ons weet dus dat wanneer die Verdrukkingstydperk begin, daar ʼn globale politieke regering onder tien konings sal bestaan.

Openbaring 13 en 17 voeg besonderhede by wat Daniël 2 en 7 nie geopenbaar het nie. Terwyl die tien konings in die eerste helfte van die Verdrukkingstydperk wêreldwye politiese heerskappy oor die aarde sal hê, sal ʼn vrou op daardie stadium op die dier ry (Open 17:3). Hierdie vrou is die (letterlike) stad van Babilon (Open 17:18). Uit Babilon sal daar gedurende die eerste helfte van die Verdrukkingstydperk godsdienstige heerskappy uitgeoefen word oor die tien konings en oor die ‘bewoners van die aarde’ (Open 17:2). Op daardie stadium sal Babilon ook ekonomies sterk wees (vgl. Open 18). Teen die middel van die Verdrukkingstydperk sal die tien konings egter hierdie vrou, hierdie stad wat die moeder van alle afgodsdienste is, verlate en naak maak (Open 17:16).

Terug na die toekoms

In watter fase van die vierde heidense ryk leef ons vandag? Met versigtigheid huldig ons die mening dat ons in die tweede fase van die vierde heidense ryk leef, naamlik die Oos-Wes magsbalans. Terselfdertyd wil ons byvoeg dat baie verwikkelinge toenemend en kumulatief daarop dui dat die toneel nie net vir ʼn eenwêreldregering voorberei word nie, maar ook (kort?) daarna vir ʼn 10-koning wêreldregeringstelsel.

Om op te som: Die Bybel is duidelik dat wanneer die Verdrukkingstydperk begin, daar ʼn wêreldwye politieke stelsel onder tien konings sal wees asook ʼn wêreldwye godsdienstige stelsel met haar hoofkwartier in Babilon. Logieserwys kan geen 10-koning wêreld-orde of ʼn wêreldwye godsdienstige stelsel oornag ontwikkel nie. Dit kan dalk vinnig ontwikkel, maar nog steeds nie oornag nie. Laat ons daarom probeer om vanaf die hede na die toekoms te beweeg. Kan ʼn mens tendense identifiseer wat sou kon aandui dat die wêreldgeskiedenis die Verdrukkingstydperk begin nader? Sou u met die volgende drie tendense (om maar net ʼn paar te noem) saamstem?

1. Antinasionalisme

Wat volg is nie goedkeuring van alles wat nasies doen of gedoen het nie. Onthou egter dat nasies deur God geskep is (Gen 10; Hand 17:26). Die Here Jesus Christus sal oor die nasies regeer (Ps 2:8). Satan wil egter probeer om God se orde te fnuik deur nasies te vernietig. Hoekom? Omdat ʼn wêreldorde, hetsy onder 10 konings of onder die Antichris, ʼn vlak van beheer verg wat trans-nasionaal of globaal moet wees. Hoe kan hierdie Sataniese agenda bereik word? Deur die boublokke van nasies te verslind: Vertrap fisiese landsgrense (of stel hulle bloot oop?), dun nasionale tale uit, verwater nasionale regerings, verbrysel nasionale kulture en vernietig selfs ook geldeenhede. Hierdie tendense is aan die gang, dit behoort teëgestaan te word — en plek-plek sal dit inderdaad weerstaan word — maar die Bybel is duidelik hoe dit aan die einde van hierdie bedeling gaan lyk. Hoe sal hierdie ‘nasionale leemtes’ gevul word? Deur ʼn ‘globale kultuur’ daar te stel, deur trans-nasionale regerings op te rig (soos die EU) en om ʼn wêreldwye godsdienstige stelsel (dink ‘wêreldkerke; ‘spiritualiteit’ sonder om in ag te neem watter ‘gees’ aanbid word nie; of ‘menslike waardes’ soos gedefinieer deur ‘n gevalle en ongeredde wêreld) te bevorder. Dalk bly daar uiteindelik 10 of so geldeenhede oor teen die tyd dat die Verdrukkingstydperk begin. Kortom, aan die einde van hierdie bedeling sal trans-nasionalisme en globalisme die bo-toon voer.

2. Globale godsdiens

Teen die tyd dat die Verdrukkingstydperk begin, sal ʼn vrou op die dier ry. ʼn Wêreldwye godsdienstige stelsel sal al die verskillende afgodedienste bevat wat Babilon kan optower. Miskien sal hierdie stelsel ʼn soort sambreel-organisasie huisves waar verskillende godsdienste elk ‘tot hul eie (af)god kan bid’. Dit mag eenvoudig of gesofistikeerd aangebied word, maar wat ook al hierdie wêreldgodsdiens uiteindelik gaan wees, dit sal nie dié woorde van die Here Jesus Christus duld nie: ‘Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie’ (Joh 14:6). Daar is en kan slegs één Verlosser wees. Slegs Jesus kan (en het!) aan al die vereistes voldoen om as die volmaakte en sondelose Lam van God die sonde van die wêreld weg te neem (vgl. Joh 1:29b). Soos hierdie wêreldwye een-godsdiensbeweging groei, sal Christene toenemend gemarginaliseer en gemartel word, die Woord van God sal aangeval word en waarheid sal toenemend as ‘relatief’ en ‘subjektief’ verkoop word (en tog met groot drif as absolute waarhede aangebied word!). Hier is egter ʼn absolute waarheid wat vir elke mens beskikbaar is: ‘[D]ie woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God’ (1 Kor 1:18; sien ook Rom 1:16).

3. Anti-Israel en anti-Joodsheid

Daar is ten minste twee redes waarom aanvalle op Israel (en ook die vriende van Israel) en op Jode (en hulle vriende) sal voortduur en selfs toeneem namate die tafel vir die einde van die bedeling gedek word. Eerstens, wanneer die Messiaanse koninkryk gevestig is, sal die Here Jesus Christus oor die uitverkore nasie Israel heers. (Christus sal ook oor ander nasies regeer, maar ons fokus is nou op Israel). Satan sal dus aanhou om Israel aan te val. Tweedens, Jesus het vir ʼn Joodse gehoor gesê: ‘Julle sal My van nou af sekerlik nie sien nie totdat julle sal sê: Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here!’ (Mat 23:39). ʼn Toekomstige Joodse generasie moet hul geloof en vertroue in Jesus van Nasaret as die Messias stel voordat hy na die aarde sal terugkeer. Satan wil daarom alle Jode uitdelg. Hierdie irrasionele tendense om Israel en Jode te haat sal waarskynlik voortduur, indien nie ook eskaleer nie.

Gevolgtrekking

Daar is baie meer wat oor die Tye van die Nasies geskryf kan word. Baie Bybeltekste beskryf toestande in die laaste dae (bv. 1 Tim 4:1-5; 2 Tim 3:1-9). Die hede en die toekoms is egter nie net met donker- of somberheid geklee nie. God is liefde. God is lig. Hy slaap of sluimer nie; God werk. ʼn Mens kan God aanbid, verheerlik en groei in genade en kennis van die Here Jesus Christus. Christene moet sout en lig wees. God het die hemel en die aarde geskape; ons kan Sy handewerk ontdek. Terwyl ons dan hierdie kort studie oor die Tye van die Nasies afsluit, weet dat die hede en die toekoms oor die Here Jesus Christus gaan (vgl. Open 19:10). Hoe meer ons Bybelse profesieë bestudeer, hoe meer moet ons uitsien na Sy koms:

Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloën, ingetoë en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe,terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons Verlosser, Jesus Christus, wat Homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir Homself ʼn volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke (Titus 2:11-14).

Bronne

Fruchtenbaum, A.G., 2004, The Footsteps of the Messiah: A Study of the Sequence of Prophetic Events, Ariel Ministries, Tustin.

Sien ook: Fruchtenbaum, A.G., 2005, The Times of the Gentiles MBS029, Ariel Ministries, Tustin. Koop dié artikel by Ariel.

Volg ons op sosiale media:

Deel met ander:

[apss_share networks='facebook, twitter, pinterest']