Die universele Kerk as ʼn heilige en koninklike priesterdom met Jesus Christus die Hoëpriester

Die Nuwe Testament gebruik simboliese illustrasies om die universele Kerk se verhouding met Jesus Christus uit te beeld. Ons het reeds die simboliese illustrasie van die Kerk as ’n gebou bespreek. Vandag bespreek ons die illustrasie van die universele kerk as ‘n priesterdom met Jesus Christus as die Hoëpriester.

. . .

Hoëpriester vir ewig volgens die orde van Melgisédek

In Israel kon slegs mans uit die stam van Levi as priesters dien en slegs een man uit Levi se nageslag kon as hoëpriester volgens die orde van Aäron dien. Daar was egter nie volkomenheid deur die Levitiese priesterskap onder die Wet van Moses nie (Hebreërs 7:11). Verder is dit “volkome duidelik dat onse Here uit Juda voortgespruit het en met betrekking tot hierdie stam het Moses niks gesê van die priesterskap nie” (Hebreërs 7:15; vgl. Jesaja 11:1). Met die “verandering van die priesterskap kom daar noodsaaklik ook verandering van wet” (Hebreërs 7:12). Jesus Christus is daarom nie die hoëpriester volgens die orde van Aäron in terme van die Mosaïese verbond nie, maar Hy is die Hoëpriester vir ewig volgens die orde van Melgisédek in terme van die Nuwe verbond (Hebreërs 7:14, 22; 8:8-13; 13:20; vgl. Mayhue 1996:251-257).

Slegs een Hoëpriester

Daar is net een Hoëpriester volgens die orde van Melgisédek — en dit vir ewig. Sedert Pinkster het gelowiges ʼn Hoëpriester wat deur die hemele deurgegaan het — hy wat medelye met ons swakhede het want hy is in alle opsigte versoek soos ons, maar sónder sonde (Hebreërs 4:14-15; vgl. 5:2). Jesus Christus is die enigste Hoëpriester volgens die orde van Melgisédek; Hy is die bewerker van ons ewige saligheid; Hy red volkome en leef altyd om vir gelowiges in te tree (Hebreërs 5:9; 7:25). Wat die man in Rome betref wat sogenaamd tot “hoëpriester” verklaar is, het hy deur die hemele gegaan nadat hy uit die dood opgestaan het; is hy sonder sonde deur God die Vader bevind en kan hy volkome red? Daar is net één Hoëpriester vir ewig volgens die orde van Melgisédek, Jesus Christus — alle ander sogenaamde “hoëpriesters” is onbybelse blinde leiers van valse afgodsdienste wat hul groot aantal volgelinge tragies die put inlei.

Ons deel in die priesterdom

Elke gelowige wat in die universele Kerk is, is deel van ʼn heilige en koninklike priesterdom (1 Petrus 2:5, 9; vgl. Openbaring 1:6; 5:10; 20:6). Die rol van ʼn priester is om offers te bring (Fruchtenbaum 2005:14). Watter offers bring gelowiges in Christus vir die Here? Eerstens, gegewe al die ontferminge van God aan ons, is ons redelike godsdiens om ons liggame eens en vir altyd te stel as lewende, heilige en aan God welgevallige offers (Romeine 12:1). Tweedens moet ons deur Christus aan God lof-offers bring, dit is die vrug van die lippe wat sy Naam bely, om te verkondig die deugde van Hom wat ons geroep het uit die duisternis tot sy wonderbare lig (Hebreërs 13:15; 1 Petrus 2:9). Bid vir ander (Kolossense 4:12; 1 Timótheüs 2:1). Derdens is dit priesters volgens die orde van Melgisédek se voorreg om finansieel te kan offer vir die werk van die Here (2 Korintiërs 9; Hebreërs 13:16). Vierdens bring Nuwe-Testamentiese priesters offers van goeie dade.

Terwyl ons dan ʼn groot Hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus Christus, laat ons met vrymoedigheid gaan na die troon van genade sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word (Hebreërs 4:14a, 16). Laat ons die oog gevestig hou op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof (Hebreërs 12:2a). Aan Christus al die eer en heerlikheid, groot werke het Hy gedoen, groot werke doen Hy nou en groot werke gaan Hy nog doen!

Ons volgende artikel in hierdie reeks oor die simboliese illustrasies van die universele Kerk sal fokus op Christus as die Hoof van sy liggaam.

———————————

As jy belangstel om meer oor die universele Kerk te lees, oorweeg gerus om die artikel, Die universele Kerk deur dr. Arnold Fruchtenbaum te lees, wat as bron vir hierdie blog gebruik is.

’n Ander bron wat ook gebruik is, is Covenant of Grace or New Covenant? An Exegetical Note deur R.L. Mayhue wat in The Master’s Seminary Journal 7(2):251-257 verskyn het. Dit is beskikbaar by www.tms.edu/msj/msj7.2.5/.

Volg ons op sosiale media: