Die vleeswording

Hoe het die Woord van God vlees geword en onder ons kom woon? Hoe het die vleeswording, of inkarnasie, van die Messias plaasgevind? [Die woord ”inkarnasie” is afgelei van ʼn Latynse woord wat “in die vlees” beteken.] Wat is die leer van die inkarnasie, die wyse van die inkarnasie, en die redes vir die inkarnasie? Hoe kan Jesus Christus se karakter en ook sy mensheid beskryf word?

Op ʼn bepaalde tydstip in die geskiedenis het God die Seun, die tweede Persoon van die Drie-Eenheid, wat altyd as God bestaan, die menslike natuur aangeneem en sodoende vlees geword (Johannes 1:1-14; Romeine 1:3-4; Filippense 2:6-8; 1 Timótheüs 3:16; Hebreërs 2:14). Van toe af en tot in alle ewigheid, sal die een God-man altyd twee nature hê, naamlik Goddelik en menslik. Die wyse waarop die Woord van God vlees geword het, was deur die werking van die Heilige Gees wat die maagd Maria oorskadu het (Matthéüs 1:18-23; Lukas 1:27-35). Die bevrugting was die wesenlike wonderwerk en die maagd het geboorte geskenk in vervulling van verskeie profesieë (Génesis 3:15; Jesaja 7:14; Matthéüs 1:16).

Hoekom het die Woord vlees geword? Hier volg 12 redes vir die inkarnasie:

 1. Die Seun van die Mens het gekom om sondaars te red (Lukas 19:10; Johannes 3:13-21).
 2. Om God die Vader aan die mensdom te openbaar (Matthéüs 11:27; Johannes 1:18; 14:9).
 3. Om gelowiges ʼn voorbeeld te gee hoe om te lewe (1 Petrus 2:21; 1 Johannes 2:6).
 4. Jesus het ʼn offer vir sonde voorsien (Hebreërs 2:9; 1 Johannes 3:5).
 5. Jesus het die werke van die duiwel vernietig (Johannes 12:31; 16:11; Hebreërs 2:14).
 6. Om Jesus in staat te stel om ʼn barmhartige Hoëpriester te wees (Hebreërs 2:17-18; 5:1; 9:11-14).
 7. Jesus het gekom om die Dawidiese verbond te vervul (Lukas 1:31-33, 68-70). Christus sal nog vanaf die troon van Dawid in Jerusalem oor Israel en al die nasies regeer.
 8. Om die beloftes van God te bevestig (Romeine 15:8-9).
 9. Sodat Jesus die Messias deur lyding uitermate verhoog sou word (Filippense 2:9-11).
 10. Om heerskappy oor die aarde terug te gee aan die mens (Hebreërs 2:5-9). Anders as die eerste Adam wat in sonde geval het, sal die laaste Adam tydens die millennium suksesvol oor die aarde regeer.
 11. Om baie seuns en dogters tot heerlikheid te bring (Hebreërs 2:10-11).
 12. Om gelowiges te bevry van die vrees vir die dood (Hebreërs 2:15).

Een van die redes waarom die Seun die menslike natuur aangeneem het, is om vir ons ʼn voorbeeld te stel van hoe ons moet lewe. Aangesien karakter gedrag voorafgaan, watter soort karakter het Jesus geopenbaar? Jesus is volkome heilig, sondeloos, het ware liefde, is opreg nederig, is waarlik sagmoedig, word gekenmerk deur ʼn lewe van gebed en is ʼn onvermoeide werker sonder om ʼn werkoholis te wees (bv. Lukas 1:35; 2 Korinthiërs 5:21; Markus 10:21; 2 Korinthiërs 8:9; Matthéüs 11:29; 14:23; Johannes 5:17; 9:4).

Die resultaat van die inkarnasie is ʼn Persoon wat beide God en beide mens is; volkome God en volkome mens. As ons egter nou slegs op Jesus se mensheid fokus, hoe weet ons dat hy regtig ʼn man was? Jesus het die wesenskenmerke van die menslike natuur: liggaam (Matthéüs 26:12, 26, 28), siel (Matthéüs 26:38; Johannes 12:27) en gees (Markus 2:8; 8:12; Johannes 13:21). Jesus het ʼn werklike geboorte gehad, ʼn werklike geslagsregister, en menslike name. Jesus is deur ander mense ʼn man genoem en hy het homself ʼn man genoem (Hy is ook God soos reeds aangetoon), en hy was onderworpe aan die wette van menslike ontwikkeling. Jesus het ook menslike ervarings gehad soos om honger, dors, moeg en kwaad te word of selfs ontsteltenis te beleef. In sy mensheid het Jesus beperkte kennis gehad; daar was dinge wat Jesus in sy mensheid nie geweet het nie (vgl. Markus 13:32).

ʼn Deel van Jesus se inkarnasie behels wat teoloë “Die vernedering van die Messias” noem, verwysend na die feit dat God wat ʼn man geword het ʼn vernedering was, ʼn “stap na benede” (vgl. Galásiërs 4:4; Filippense 2:6-8; Hebreërs 2:14). Nog maniere waarin die inkarnasie van die Woord ʼn vernedering was, is dat Jesus gebore nie in ʼn paleis gebore is nie, maar in eenvoudige omstandighede in ʼn brandarm familie en grootgeword het in ʼn afgeleë dorpie (Násaret) waarop daar neergesien is. Wat meer is, al het die Seun van God die Wet gegee, is Hy onder die Wet gebore en was onderdanig daaraan (vgl. Galásiërs 4:4). Soos in die vorige artikel bespreek is, het die Woord wat vlees geword het tydens sy eerste koms die onafhanklike gebruik van sy Goddelike eienskappe onderskik aan die wil van God die Vader gestel (Filippense 2:5-11). Ook dít is deel van die vernedering van die Messias. Meer kan oor hierdie onderwerp gesê word, maar ons sluit af met die opmerking dat Christus se inkarnasie ook gelei het tot sy dood aan die kruis en daarna sy begrafnis. Anders as ander mense, egter, is Jesus Christus die eersteling van die opstanding, die onderwerp van die volgende artikel.

————————
Hierdie is ʼn gedeeltelike opsomming van ʼn artikel deur Dr. Arnold Fruchtenbaum van Ariel Bedieninge. Lees gerus die volledige artikel vir meer besonderhede oor hierdie belangrike onderwerp.

Volg ons op sosiale media: