Die volgorde van profetiese gebeure

Is dit moontlik om ʼn opeenvolgende volgorde vas te stel waarin onvoorwaardelike en onvervulde Bybelprofesieë vervul sal word? Watter profesiese gebeurtenisse sal voor en tydens die Verdrukkingstydperk vervul word? Watter profesieë sal vervul word tydens die 75-dag tussentyd kort ná Christus se terugkeer na die aarde, en ook gedurende die millennium?

Hierdie artikel poog om ʼn opeenvolgende volgorde van die vervulling van onvoorwaardelike en tot-nou-toe-nog onvervulde profesieë te identifiseer tot en met die begin van die ewige bestel. Nadat kontekstuele agtergrond oor die teken van die einde van die bedeling gegee is, word profetiese gebeure (en prosesse) so ver as wat moontlik is opeenvolgend gerangskik vir die tyd voor, gedurende en onmiddellik ná die Verdrukkingstydperk, voordat die millennium ook bespreek word. Maar eers word ʼn paar vooronderstellings geïdentifiseer.

Vooronderstellings

Hierdie artikel is vanuit ʼn voorverdrukking en premillenniale perspektief geskryf en die histories-grammatikale metode van interpretasie word toegepas.

Volgens Fruchtenbaum (2004:10-11; eie vertaling), neem die Boek van Openbaring ‘die verspreide Ou-Testamentiese profesieë en plaas dit in chronologiese tydsvolgorde sodat die volgorde van gebeure bepaal kan word’. Dit is belangrik om te verstaan dat Openbaring 6-18 oor die Verdrukkingstydperk handel – en as dit begryp word, kan afleidings gemaak word soos wat hierdie toekomstige gebeure se skaduwees al tot in ons dag en tyd reik.

Neem kennis dat die Nuwe Testament nie die betekenis van Ou-Testamentiese tekste herinterpreteer, verander, kanselleer, spiritualiseer, transendeer of idealiseer nie. Die Ou Testament is netsoveel God se geïnspireerde Woord soos wat die Nuwe Testament dit is. Die een Testament weerspreek nie die ander nie. Daar is nie ʼn sogenaamde ‘kanon in die kanon’ nie. Nuwe-Testamentiese openbaring kan bykomende toepassings maak en dit kan verwysings tot Ou-Testamentiese openbaring toevoeg. As dit egter gebeur, gebeur dit in die Nuwe Testament – maar dit verander of weerspreek steeds nie die betekenis van die betrokke Ou-Testamentiese tekste in hul oorspronklike konteks nie. Dus sal alle onvoorwaardelike Ou-Testamentiese beloftes of profesieë wat onvervul bly in die Nuwe-Testamentiese era letterlik vervul word aan diegene aan wie dit belowe is. Byvoorbeeld, tipologiese, toepassings- of opsommende vervulling van die Ou Testament in die Nuwe Testament kan nie onvoorwaardelike, onvervulde beloftes of profesieë wat aan Israel gemaak is, uitskakel nie (Scholtz 2016:8).

Kontekstuele agtergrond: Teken van die Einde van hierdie Bedeling

Sommige profesieë is gedurende die vorige eeu vervul, maar dit bly vandag steeds relevant en bied ʼn kontekstuele agtergrond vir hierdie studie.

Eerste en Tweede Wêreldoorlog

Volgens Matteus 24:7-8 is die teken dat die einde van die bedeling begin het wanneer nasie teen nasie sal opstaan en koninkryk teen koninkryk, met gepaardgaande hongersnode, pessiektes en aardbewings op verskillende plekke – al hierdie dinge is ʼn begin van die smarte (Cooper 1983: 28-32, 48; Toussaint 1980: 271; Fruchtenbaum 2004: 627). Hierdie woord “smarte” is gebruik in die Afrikaanse vertaling vir die woorde “birth pangs”, wat dus eintlik geboortepyne moet wees. Geboortepyne is ʼn algemene Joodse metafoor om te verwys na ʼn onbepaalde tydperk van benoudheid of angs wat tot aan die einde van die bedeling sal heers (bv. 1 Henog 62:4; 2 Esdr 4:42; Tg. Ps. 18:14). Volgens Cooper (1983: 28-29, Toussaint 1980:271), is die frase ‘die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander’ (vgl. 2 Kron 15:1-7; Is 19:1-4) ʼn suiwer Hebreeuse idioom wat ʼn wêreldoorlog aandui. Nadat hy die Bereshit Rabba (XLII:4) en die Zohar Chadash aanhaal om te wys dat die uitdrukking ‘nasie teen nasie en koninkryk teen koninkryk’ in Jesus se tyd na ʼn wêreldwye konflik verwys het, kom Fruchtenbaum (2004:95, 626-627 ) tot die gevolgtrekking dat die Eerste en Tweede Wêreldoorloë ʼn teken is dat die einde van die bedeling begin het.

Die hervestiging van die Staat van Israel

Die Eerste en Tweede Wêreldoorlog het ook die tafel gedek vir die hervestiging van die Staat van Israel. Dit is ʼn vervulling van Jesaja 11:11-12 en Esegiël 20:33-38; 22:17-22; 36:22-24 (vgl. Fruchtenbaum 2004:97-104). Verder, omdat die Verdrukkingstydperk slegs sal begin wanneer die antichris ʼn verbond sluit met Israel (Dan 9:27), moet Israel natuurlik terug in hulle land wees vóór die verdrukking.

Joodse Beheer oor Jerusalem

Omdat die derde tempel in die middel van die Verdrukkingstydperk in werking moet wees (vgl. Mat 24:15; 2 Thes 2:4; Openbaring 13), moet Israel op ʼn stadium weer beheer oor Jerusalem verkry, selfs al is die beheer tydelik totdat die tempel in werking is (sien Luk 21:24). Sedert 1967 het Israel ʼn mate van beheer oor Jerusalem (Fruchtenbaum 2004: 104-105).

Voor die Verdrukkingstydperk

Watter profesieë sal vervul word voordat die Verdrukkingstydperk begin? Let daarop dat dit makliker is om hierdie profesieë te lys as wat dit is om hulle opeenvolgend te lys. Daarbenewens sal sommige profesieë slegs gedurende die Verdrukkingstydperk vervul word, maar die prosesse wat tot daardie vervulling lei, is reeds in ons tyd sigbaar.

Eenwêreldregering

Volgens Daniël 7:23 sal daar ʼn eenwêreldregeringstelsel wees voor die Verdrukkingstydperk begin.

Tien-koninkryk Wêreldregering

Uit bogenoemde eenwêreldregering sal tien konings en koninkryke ontstaan (Dan 2:41; 7:24) – ook voordat die verdrukking begin. ʼn Wêreldorde, of dit nou onder 10 konings of uiteindelik onder die antichrist, vereis ʼn vlak van beheer wat transnasionaal, supra-streeks en inderdaad, globaal is. Hierdie sataniese agenda mag bereik word deur die basiese boustene van nasies aan te val: die afbreek van fisiese grense (of om dit eenvoudig oop te maak), vernietiging van nasionale tale, die verslinding van nasionale regerings, die vertrapping van nasionale kulture en miskien selfs die oorlogvoering teen nasionale geldeenhede.

Die bou van die stad Babilon

Teen die tyd dat die verdrukking begin, moet die letterlike stad Babilon herbou wees (vgl Open 17-18), want Babilon sal, vir ʼn tydperk, dien as die hoofstad, nie net van ʼn valse een-wêreld godsdienstige stelsel nie, maar ook as die hoofstad van die antichris.

Die wegraping

Net God weet wanneer die wegraping sal plaasvind. Ek verstaan die wegraping van die Kerk as voorverdrukking te wees in terme van tydsberekening (1 Kor 15:50-58; 1 Tes 4:13-18; Jh 14:1-3). Ná die wegraping, sal die gelowiges van die kerk-era voor die Bema-stoel van Christus verskyn (Rom 14:10-12; 1 Kor 3:10-15), om óf beloon te word vir werk wat hulle gedoen het nadat hul weergebore is óf om belonings te verbeur wat verdien kon gewees het. Die huwelikseremonie tussen Christus en sy bruid sal in die hemel plaasvind iewers tussen die wegraping en Christus se weerkoms na die aarde toe.

Valse leer en morele verval

Die Gees sê uitdruklik in 1 Timoteus 4:1 dat “in die laaste tye [sal] sommige van die geloof afvallig word en verleidende geeste en leringe van duiwels aanhang”, wat verbied om te trou en gebied dat mense hulle moet onthou van sekere voedsel. In die volgende brief aan Timoteus skryf Paulus dat daar in die laaste dae gevaarlike tye sal kom, aangesien morele verval in omvang en intensiteit sal toeneem (2 Tim 3:1-5).

Die terugkeer van Elia

Voor die koms van die groot en vreeslike dag van die HERE sal Elia die profeet gestuur word om alles te herstel (Mal 4:5; Mat 17:10-13).

Proses: ‘Grond vir Vrede’ Onderhandelinge

Aan die einde van die Verdrukkingstydperk sal God die nasies oordeel ‘ter wille van my volk en my erfdeel Israel wat hulle onder die nasies verstrooi het, en my land wat hulle verdeel het’ (Joël 3:2). Let daarop dat dit God se grond is. Maar die meeste nasies plaas vandag reeds druk op Israel om sy land vir sogenaamde vrede te verdeel. Hierdie sogenaamde ‘grond-vir-vrede’ strategie gaan sleg eindig.

Proses: Jerusalem word ʼn swaar steen

Volgens Sagaria 12:1-3, sal God Jerusalem nie net ʼn beker van bedwelming maak wat die volke daaromheen laat steier nie, maar ook ʼn baie swaar klip vir alle mense. Aan die einde van die Verdrukkingstydperk sal alle nasies na Israel optrek om in die slag van Armagéddon te veg (Op 16:16). Die proses van nasies wat teen Israel draai en Jerusalem nie as Israel se hoofstad erken nie, is egter duidelik reeds aan die gang en sal intensifiseer.

Proses: Anti-Joodsheid

Satan wil alle Joodse mense vernietig. Waarom? In die eerste plek sê Jesus vir ʼn Joodse gehoor, “Julle sal My van nou af sekerlik nie sien nie totdat julle sal sê: Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die HERE!” (Mat 23:39). ʼn Toekomstige Joodse generasie moet hul geloof en vertroue in Jesus van Nasaret as die Messias stel voordat hy na die aarde sal terugkeer. Tweedens, wanneer die Messiaanse koninkryk gevestig is, sal die Here Jesus Christus oor die uitverkore volk Israel heers. (Christus sal oor alle nasies heers, maar ons fokus is nou hier op Israel.) Satan sal dus voortgaan om Israel aan te val. Hierdie irrasionele tendense om Israel en Jode te haat, sal ongelukkig voortduur totdat Christus terugkom (Mat 25:31-46).

Proses: Tegnologie en Handel

Gedurende die tweede helfte van die Verdrukking sal dit onmoontlik wees om iets te koop of te verkoop tensy jy die merk van die dier neem (Op 13:16-18). Tegnologie en betaalstelsels moet dus ontwikkel om te verseker dat hierdie profesie tydens die Verdrukkingstydperk vervul sal kan word.

Proses: Een-wêreld godsdiens

Gedurende die eerste helfte van die Verdrukkingstydperk sal daar ʼn wêreldwye godsdienstige stelsel wees. Daar is reeds pogings onderweg om alle ‘godsdienste’ (die mens se verskillende sogenaamde ‘paaie’ na ʼn god/God) tot ʼn een-wêreld godsdienstige liggaam saam te snoer, ʼn hoer vir Satan. Dit is in skrille kontras met die Bybelse Christelikheid wat erken dat God se enigste manier van verlossing deur Jesus Christus is, Hy wat die enigste Weg, Waarheid en die Lewe is (Joh 14:6).

Proses: Opkoms van die antichris

Omdat Israel nie ʼn verbond met ʼn politieke onbekende sal onderteken nie, moet daar ʼn opkoms van die antichris wees voor die Verdrukkingstydperk – of sy identiteit (as die antichris) reeds ten volle bekend sal wees al dan nie.

Gedurende die eerste helfte van die Verdrukkingstydperk

Baie profesieë sal gedurende die eerste helfte van die Verdrukkingstydperk vervul word. Die boek Openbaring help om die volgorde van gebeure te identifiseer (Fruchtenbaum 2004:10-11). Sommige profetiese gebeure oorvleuel en vind plaas gedurende dieselfde tydsduur.

Begin van die Verdrukkingstydperk

Wat die Verdrukkingstydperk sal afskop, is nie die wegraping van die Kerk nie, maar eerder die ondertekening van ʼn verbond tussen Israel en die antichris (Jes 28:14-15; Dan 9:27). Die verdrukking is die sewentigste week van Daniël, die tyd van benoudheid vir Jakob, ʼn tydperk van 7 jaar. Hierdie sewe jaar kan verdeel word in twee opeenvolgende periodes van 3,5 jaar elk, die eerste en tweede helfte van die Verdrukkingstydperk.

Wêreldgodsdiens en Tien-Koninkryk Wêreldregering

Gedurende die eerste helfte van die Verdrukkingstydperk sal ʼn wêreldgodsdienstige liggaam die tien-koninkryk wêreldregeringstelsel uit die herboude stad Babilon oorheers (Op 17:1-2, 15-18). Babilon sal dan die godsdienstige, ekonomiese en politieke hoofstad van die wêreld wees.

144 000 Joodse Evangeliste

Gedurende die Verdrukkingstydperk, en strydig met godsdienstige Babilon, sal God 144 000 Joodse evangeliste oprig wat die evangelie van die koninkryk oor die hele wêreld sal verkondig (Op 7; 14:1-5; vgl. Mat 10:16-42).

Elia en die Twee Getuies

Mens kan nie met sekerheid sê dat Elia een van die twee getuies is nie. Maar Elia sal ʼn bediening hê om uit te voer (Mal 4:5-6; Mat 17:10-13). Die twee getuies sal vir 42 maande vanaf die Tempelberg profeteer, en, soos ek dit verstaan, sal dit tydens die eerste helfte van die verdrukkingperiode plaasvind (Op 11:1-14).

Die Sewe Seëloordele

Net Christus is waardig om die boek by die Vader op die troon te neem en om die sewe seëls en die boek oop te maak (Op 5:1-7). Wanneer Christus die seëls oopmaak (Op 6; 8:1), sal die oordele van die Verdrukkingstydperk opeenvolgend begin:

 • Eerste seël: Veroweringstogte van die antichris.
 • Tweede seël: Wêreldoorlog.
 • Derde seël: Wêreldwye hongersnood.
 • Vierde seël: ʼn Kwart van die wêreld se bevolking sterf.
 • Vyfde seël: Die vervolging en marteling van ná-wegraping heiliges.
 • Sesde seël: Kosmiese stuiptrekkings (groot aardbewing, verduistering, ens).
 • Sewende seël: Bevat die 7 trompet-oordele.

Gog en Magog

Terwyl baie mense die Gog en Magog-oorlog voor die Verdrukkingstydperk plaas, verstaan ek dat, net soos Woods (2016:35-41) dit uiteensit, Israel aangeval sal word deur ʼn alliansie van nasies (Eseg 38-39), waarskynlik as deel van die eerste twee seël-oordele. God sal ingryp, en teen die einde van die Verdrukkingstydperk sal ʼn getroue oorblyfsel van Israel nie net wonderbaarlik oorleef nie, maar ook vir Christus aanroep.

Die Sewe Basuin-oordele

Dit blyk dat die sewe basuine-oordele (Op 8-9; 10:7; 11:15a) ook gedurende die eerste helfte van die Verdrukkingstydperk ná die seëloordele plaasvind. Die basuin-oordele sal mekaar opeenvolgend opvolg:

 • Eerste Basuin: ʼn Derde van die droë aarde word vernietig.
 • Tweede Basuin: ʼn Derde van die aarde in die see word vernietig.
 • Derde Basuin: ʼn Derde van die aarde in varswater word vernietig.
 • Vierde Basuin: ʼn Derde van die hemele word vernietig.
 • Vyfde Basuin: Eerste demoniese inval om vir 5 maande te pynig (eerste weë).
 • Sesde Basuin: Tweede demoniese inval om ʼn derde van die mensdom dood te maak (tweede weë).
 • Sewende Basuin: Bevat die 7 skaal-oordele (derde weë).

Gebeurtenisse in die Middel van die Verdrukkingstydperk

Soos wat Openbaring 10-13 aandui, sal daar soveel profesieë tydens die middel van die Verdrukkingstydperk vervul word, dat dit moeilik is om dit in volgorde te plaas.

Verwoesting van die hoer

Teen die middel van die Verdrukkingstydperk maak die tien konings die wêreld se godsdienstige liggaam (die hoer) verlate en naak (Op 17:15-18).

Die oorlog in die hemele, Satan neergewerp

Gedurende die middel van die Verdrukkingstydperk sal Mígael en sy engele oorlog voer met die draak (Satan) en sy gevalle engele. Mígael en sy engele sal hierdie oorlog wen en Satan en sy volgelinge sal op die aarde neergewerp word (Op 12:7-12; vgl. Dan 12:1).

Opkoms, Dood en Opstanding van die Antichris

In die middel van die verdrukking, en met die een-wêreld godsdienstige stelsel afwesig van die toneel, sal die antichris oorgaan om godsdienstige, ekonomiese en politieke beheer oor die aarde te verkry. Maar die antichris sal sterf – dalk as deel van ʼn oorlog — en na die afgrond gaan (Op 11:7; 13:3). Noudat hy tot die gebied van die aarde en die onderwêreld beperk is, sal Satan die antichris ut die dood opwek en hierdie seun van verderf beset (Op 13:1-3, 12). Die hele aarde sal verwonderd agter die dier aanloop en sê: “Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer?” (Op 13:3-4). Nadat hy drie van die tien konings neergewerp het (Dan 7:24; Op 17:12-13), sal die oorblywende sewe hulle heerskappy aan die antichirst oorgee (Open 17:12-13, 17). Die antichris sal dan as ʼn absolute despoot op die aarde regeer gedurende die tweede helfte van die Verdrukkingstydperk. Jesus noem hierdie 3,5-jaar tydperk die Groot Verdrukking (Mat 24:21).

Dood en opstanding van die twee Getuies

Die antichris sal die twee getuies in die middel van die verdrukkingperiode doodmaak (Op 11:7). God sal egter 3,5 dae later hierdie twee getuies uit die dood opwek. Dit sal gevolg word deur ʼn groot aardbewing waartydens 7 000 mense in Jerusalem sal sterf (Op 11:11-13).

Gruwel van Verwoesting

Nadat hy godsdienstige beheer gekry het, en nadat die twee getuies in die middel van die Verdrukkingstydperk doodgemaak is, sal die antichris die tempel in Jerusalem binnegaan (vgl. Dan 9:27; 12:11; Mat 24:15-22). Die antichris sal voorgee dat hy God is (2 Thes 2:4; vgl. Op 13:5-6). Dit is waarskynlik dat die gruwel van die verwoesting na ʼn beeld of ʼn afgod verwys wat gemaak sal word om in die Allerheiligste van die tempel te staan (Fruchtenbaum 2004:252-256). Al die ‘aardbewoners’ (d.w.s. ongelowiges) sal die antichris aanbid (Op 13:8). Dan sal Jerusalem die godsdienstige hoofstad van die antichris wees, met Babilon wat as sy ekonomiese en politieke hoofstad sal dien.

Die opkoms van die valse profeet

Ten minste vanaf die middel van die Verdrukkingstydperk af sal die valse profeet prominent op die toneel wees. Hy sal lyk soos ʼn vrome, godsdienstige mens, maar praat soos ʼn draak (Op 13:11). Die valse profeet sal die mag hê om groot maar valse tekens en wonders te doen (Op 13:13-15). Dit is die valse profeet wat mense dwing om die antichris te aanbid en om die merk van die dier te neem (Op 13:12, 16-18). Op hierdie stadium sal daar ʼn ‘Sataniese drie-eenheid’ op aarde teenwoordig wees: Satan as ʼn valse vader, die antichris as ʼn valse seun en die valse profeet as ʼn valse heilige gees.

Vlug na die berge

‘Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom – laat hy wat lees, oplet – dan moet die wat in Judea is, na die berge vlug;’ (Mat 24:15-16). In die middel van die Verdrukkingstydperk sal die valse ‘drie-eenheid’ probeer om alle Jode te vernietig, eers in Judea. God sal egter ʼn oorblyfsel van Israel in die berge, in die woestyn, beskerm — net soos Hy die profeet Elia beskerm het.

Gedurende die tweede helfte van die Verdrukkingstydperk

Terwyl die tweede helfte van die verdrukking ʼn ‘groot verdrukking sal wees soos daar nie gewees het van die begin van die wêreld af tot nou toe, en ook nooit sal wees nie’ (Mat 24:21), sal daar teen die middel van die Verdrukkingstydperk ʼn aankondiging in die hemel gemaak word: “Die koninkryke van die wêreld het die eiendom van Onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal heers tot in alle ewigheid” (Op 11:15). Gedurende die tweede helfte van die Verdrukking sal al die vyande van Christus sy voetstoel gemaak word.

Die sewe skaal-oordele

Ek verstaan dat die sewe skaal-oordele (Op 16; vgl. 17-18) gedurende die tweede helfte van die Verdrukkingstydperk sal plaasvind, dit is ná die seël- en basuin-oordele. Die skaal-oordele sal ook opeenvolgend plaasvind:

 • Eerste skaaloordeel: Sere op die antichris se volgelinge.
 • Tweede skaaloordeel: Soutwater verander in bloed; alle seediere sterf.
 • Derde skaaloordeel: Varswater verander in bloed.
 • Vierde skaaloordeel: Die son skroei met vuur en hitte.
 • Vyfde skaaloordeel: Verduistering oor die koninkryk van die duisternis.
 • Sesde skaaloordeel: Die veldtog van Armagéddon begin.
 • Sewende skaaloordeel: Grootste aardbewing, massiewe hael, val van Babilon.

Die veldtog van Armageddon

Soos blyk uit die sesde skaal-oordeel, sal die diaboliese “drie-eenheid” al die “konings van die hele wêreld versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die Almagtige God” (Op 16:14). Die leërs van Satan, die antichris en die valse profeet sal versamel word op ʼn spesifieke berg in Israel, naamlik Har-Mageddon (vgl. Op 16:16). Ons beveel lesers aan om Fruchtenbaum se (2004:308-358) gedetailleerde en insiggewende verduideliking van die veldtog van Armageddon te bestudeer. Volgens Fruchtenbaum (2004:308) sal hierdie veldtog agt stadiums hê:

 • Eerste fase: Byeenkoms van die bondgenote van die antichris (sesde skaal).
 • Tweede fase: Val van Babilon (sewende skaal).
 • Derde fase: Val van Jerusalem (Sag 12:1-9; 14:1-2).
 • Vierde fase: Weermag van die antichris by Bosra/Petra (Jer 49:13-14).
 • Vyfde fase: Nasionale regenerasie van Israel (Hos 6:1-3; Sag 12:10-13:1; Rom 11:25-27).
 • Sesde fase: Die Tweede Koms van Christus (Mat 24:29-30; Op 19:1-16).
 • Sewende fase: Slag vanaf Bosra tot by die dal van Jósafat (Jes 34:6; 63:1-6; Mig 2:12-13; Joël 3:12-13).
 • Agtste fase: Oorwinnende opvaring by die Olyfberg (Sag 14:3-4).

Wanneer die Here Jesus Christus terugkeer na die aarde toe, sal Hy die ongeregtige met die asem van sy mond verdelg (buite werking stel) en deur die verskyning van sy weerkoms tot niet maak (2 Thes 2:8). Die aarde sal groot topografiese veranderinge ondergaan. ʼn Voorbeeld hiervan is die millennium tempelberg wat die hoogste op die aarde wees (Jes 2:2-4; Malan 2016:145).

Die 75-dae-interval

Die Messiaanse koninkryk sal nie gevestig word op die presiese dag wat Christus terugkeer na die aarde toe nie, maar eers ná ʼn 75-dag interval. Volgens Daniël 12:11-12, “En van die tyd af dat die voortdurende offer afgeskaf en die ontsettende gruwel opgerig word, sal duisend-tweehonderd-en-negentig dae verloop. Welgeluksalig is hy wat bly verwag en duisend-driehonderd-vyf-en-dertig dae bereik.” Gedurende hierdie 75 dag interval (1335 dae minus 1260 dae), sal verdere onvoorwaardelike profesieë vervul word.

Die verwydering van die gruwel van verwoesting

Die tydperk vanaf die middel van die Verdrukkingstydperk tot die verwydering van die gruwel van die verwoesting vanuit die derde tempel in Jerusalem sal 1290 dae wees. Maar die tweede helfte van die Verdrukking sal net 1260 dae duur. Daarom sal die gruwel van die verwoesting vir 30 dae ná Christus se weerkoms in die tempel bly, en dan sal dit vernietig word.

Die antichrist en valse profeet se lot

Openbaring 19:20 lui: “En die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy húlle verlei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swawel brand.” Die antichris en die valse profeet is soos diaboliese “eerstelinge” van die tweede opstanding. Alle ongelowiges en gevalle engele wesens sal uiteindelik in die poel van vuur gegooi word.

Binding van Satan

Openbaring 20:1-3 maak dit duidelik dat ʼn engel Satan sal vasgryp, hom bind, en in die afgrond gooi vir ʼn duisend jaar. Gedurende daardie tyd sal Satan nie meer die nasies kan mislei nie.

Ander gevalle engele-wesens

Gedurende die millennium sal gevalle engele/demone in ʼn plek van gevangenskap wees. Een groep demone sal in Edom, of die hedendaagse suidelike Jordanië, ingeperk word (Jes 34:13-15). ʼn Tweede groep sal in die stad Babilon ingeperk word (Jes 13:21-22; Op 18:2).

Skape-en-bokke oordeel

Kontekstueel beskou is Matteus 25:31-46 deel van die Olyfbergdiskoers (Mat 24-25, vgl Joël 3:1-3, 12). Hierdie oordeel van die “skape en bokke” vind plaas gedurende die 75-dag interval. Slegs fisiese oorlewendes van die Verdrukkingstydperk sal voor die Koning verskyn (Mat 25:31, 34). Drie groepe word vermeld, naamlik die skape, die bokke en wat die Here Jesus die ‘geringstes van hierdie broeders van My’ noem (Mat 25:32-33, 40, 45). Die skape verteenwoordig gelowiges wat die koninkryk binnegaan, maar die bokke verteenwoordig ongelowiges wat nie toegelaat word om in te gaan nie (Mat 25:34-45). Wie is die geringste van hierdie my broeders van My (Mat 25:40, 45)? In Mattheus 10:40-42, verwys Jesus na die behandeling van die boodskappers van die evangelie van die koninkryk as “kleintjies”. Hoewel dit waar is dat alle dissipels van Jesus “sy broers” genoem kan word (vgl. Mat 12:50), moet die kleintjies van Matteus 10:42 en die “minste van hierdie My broeders” van Matteus 25:40, 45 ongetwyfeld die 144 000 Jode insluit wat die evangelie van koninkryk sal verkondig tydens die verdrukking. Dié “skaap”-gelowiges wat die Verdrukkingstydperk (fisiek) oorleef, sal die millennium met hul fisiese liggame binnegaan, hulle sal kan voortplant en hulle kinders sal steeds die sondige natuur van Adam erf.

Opstanding van Verdrukkings- en Ou-Testamentiese gelowiges

Volgens Openbaring 20:4, het die siele “van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie … geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank.” Dit is nie net die gelowiges van die Verdrukkingstydperk wat opgewek sal word, verheerlikte liggame ontvang en toegelaat word om die Messiaanse koninkryk te beërwe nie, maar Ou-Testamentiese heiliges sal ook uit die dood opgewek word en verheerlikte liggame ontvang (Jes 26:19; Dan 12:2).

Bruilofsmaal van die Lam

Terwyl die uitnodiging na die bruilofsmaal in Openbaring 19:9 gegee word, verwys die Evangelie van Mattheus ook hierna: Wanneer Jesus hom verwonder oor die groot geloof van die hoofman oor honderd, sê hy dat baie sal kom vanaf die ooste en die weste en saam met Abraham en Isak en Jakob sal aansit in die koninkryk van die hemele (Mat 8:11). Verdere, in die gelykenisse oor die bruilofsfees (Mat 22:1-14) en die tien maagde (Mat 25:1-13), het net die regverdiges en die wyses saam met die Bruidegom na die bruilof gegaan. Gelowiges van die Kerk-era is gesamentlik die bruid van Christus, terwyl die Ou-Testamentiese en Verdrukkingstydperk-gelowiges die ‘vriende van die bruidegom’ (Joh 3:29; vgl Mat 9:13) is. Aan die einde van die 7-dag huweliksfees van die Lam, wat ook die 75-dag intervalperiode insluit, sal die Here Jesus Christus die Messiaanse koninkryk vestig.

Gedurende en ná die millennium

Die Here Jesus Christus sal oor Israel en al die nasies regeer met ʼn ysterstaf, vanaf die troon van Dawid in Jerusalem en vir duisend jaar lank (vgl. Op 20:6). Hierdie koninkryk sal gekenmerk word deur geregtigheid, vrede en vreugde. Christus sal die Hoof van die Messiaanse regering wees, wat beide Joodse en nie-Joodse afdelings van van regering sal hê. Daar sal ʼn duisendjarige tempel wees (Eseg 40-46) en ʼn rivier sal vanuit hierdie tempel vloei na wat vandag bekend staan as die Dooie See (Eseg 47:1-12; Joël 3:18; Sag 14:8). Dit sal nodig wees vir die nasies om jaarliks die Loofhuttefees in Jerusalem by te woon en om die Koning te aanbid(Sag 14:16-19). Die aarde sal nie meer vervloek wees nie (Gen 3:17-19). Gelowiges gaan nie gedurende die millennium sterf nie, maar ongelowiges sal op honderdjarige ouderdom wegval (Jes 65:20). Diere sal herbivore wees, net soos in Eden, voor die sondeval (Jes 11:6-9). Die aarde sal sy vrug oorvloedig voortbring (Am 9:13-15; Miga 4:4).

Satan se finale opstand

Aan die einde van die millennium sal Satan uit die afgrond losgelaat word om die nasies weer te mislei, ter voorbereiding van ʼn finale opstand (Op 20:7). ʼn Finale Gog en Magog-oorlog sal plaasvind, met Satan wat ongelowiges sal saambring op die breë vlakte van die aarde. Hulle sal dan die kamp van die heiliges en die geliefde stad omsingel, maar God sal vuur uit die hemel stuur en hulle verteer (Op 20:8-9).

Groot Wit Troon Oordeel

Ongelowiges is nie net geskei van God deur “in Adam” (die eerste dood) gebore te word nie, maar as hulle ongelowig bly, sal hulle ewig van God geskei bly, wat die tweede dood is (vgl. Op 20:6). Die Groot Wit Troon oordeel sal die graad van straf van ongelowiges en van gevalle engelse wesens bepaal (Op 20:11-15). Dat daar grade van straf in die poel van vuur sal wees, is duidelik in Matteus 11:20-24, Lukas 12:47-48 en Johannes 19:11 te bespeur. Die dooies sal geoordeel word deur wat in die boeke geskryf is, volgens wat hulle gedoen het (Op 20:12).

ʼn Saak word deur twee of drie getuies vasgestel (Mat 18:16). Eens op ʼn tyd is die naam van elke mens in die Boek van die Lewe geskryf. Die name van ongelowiges kan egter uit die Boek van die Lewe uitgewis word (Ps 69:29, vgl. 139:16). Christus verklaar in Openbaring 3:5 dat “wie oorwin, sal beklee word met wit klere, en Ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie”. Maar die name van ongelowiges sal ook nie in die Lam se Boek van die Lewe verskyn nie (vgl. Op 13:8). Thomas (1995:432; eie vertaling) stel dit goed: “Die boek van die lewe is ʼn goddelike register vir elke lojale gelowige (vgl. Jes 4:3; Ps 69:29; Dan 12:1) (Kiddle). Dit bevat oorspronklik die name van almal vir wie Christus gesterf het, d.w.s. die hele wêreld, maar by die oordeel van die Groot Wit Troon sal baie oop ruimtes die verwydering van baie name van diegene wat nooit in Christus vir verlossing geglo het, aandui (Walvoord)”.

By die Groot Wit Troon oordeel sal elke knie by die naam van Jesus buig, van diegene wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader (Fil 2:10-11).

Om die Koninkryk terug te gee aan die Vader

Nadat Christus die laaste vyand, die dood (1 Kor 15:24-28) suksesvol vernietig het, sal die Seun se koninkryk dan die Vader se koninkryk word soos wat die duisendjarige koninkryk (Op 20:1-10) met die ewige bestel saamsmelt (Op 21-22) (Woods 2016:291).

Slotopmerkings

Hierdie artikel was ʼn poging om ʼn opeenvolgende volgorde van die vervulling van onvoorwaardelike en tot-nou-toe-nog-onvervulde profesieë te identifiseer tot by die begin van die ewige bestel. Profesieë voor, gedurende en dadelik ná die Verdrukkingstydperk is geïdentifiseer en, waar moontlik, opeenvolgend gerangskik. Daarna is die groot profetiese gebeure tydens die millennium uitgelig. Ten slotte, naby die einde van die boek Openbaring sê die Here Jesus Christus:

‘En kyk, ek kom gou. Geseënd is hy wat luister na die woorde van die profesie van hierdie boek’ (Op 22:7).

Bronne

Cooper, D.L., 1983, Future Events Revealed: An Exposition of the Olivet Discourse, Biblical Research Society, Los Angeles.

Fruchtenbaum, A.G., 2004, The Footsteps of the Messiah: A Study of the Sequence of Prophetic Events, Ariel Ministries, Tustin.

Malan, J., 2016, Bybelse profesieë werp lig op die toekoms, Basuin Publikasies, Danabaai.

Scholtz, J.J., 2016, ‘Vooronderstellings wat die eskatologie beïnvloed’, In die Skriflig 50(1), a2170.

Scholtz, J.J., 2015, ‘Behold the Glory of the King: The Chiastic Structures of Matthew 21−25’, In die Skriflig 49(1), Art. #1856.

Thomas, R. L., 1995, Revelation 8-22: An Exegetical Commentary, Moody Publishers, Chicago.

Toussaint, S.D., 1980, Behold the King: A Study of Matthew, Kregel Publications, Grand Rapids.

Woods, A.M., 2016, The Middle East Meltdown: The Coming Islamic Invasion of Israel, Dispensational Publishing House, Taos.

Woods, A.M., 2016, The Coming Kingdom: What is the Kingdom and how is Kingdom Now Theology Changing the Focus of the Church?, Grace Gospel Press, Duluth.

Volg ons op sosiale media:

Deel met ander:

[apss_share networks='facebook, twitter, pinterest']