Die volheid van …

Die Bybel bevat baie verwysings na die ‘volheid van’. Wat beteken hierdie woord ‘volheid’? Is die ‘volheid van die tyd’ (Gal 4:4) dieselfde as die ‘volheid van die tye’ (Ef 1:10)? Is die verharding wat ten dele oor Israel gekom het ‘totdat die volheid van die heidene ingegaan het’ (Rom 11:25) dieselfde as die ‘Tye van die Nasies’ (Luk 21:24)?

Die betekenis van ‘volheid’

‘Volheid’ kan na tyd, inhoud, getal of na die idee van totaliteit of volledigheid verwys. In die konteks van tyd kan ‘volheid’ verwys na tyd wat ʼn einde bereik het, dit wil sê voltooi word, of dit kan verwys na ʼn spesifieke, geskikte tyd. Volheid kan ook verwys na volheid van inhoud, soos die oorblywende brood wat die mandjies volgemaak het (vgl. Mark 6:42-43; 8:19-20). Soms verwys volheid na ʼn volle getal mense (Rom 11:25). Ander kere verwys ‘volheid’ na ʼn sin van totaliteit of volledigheid, soos Jesus se volheid van genade (Joh 1:16), die volle seën van die evangelie van Christus (Rom 15:29), of die volheid van God (Ef 3:19). Ons fokus op drie voorbeelde.

Die volheid van die tyd

Galasiërs 4:4-5 verklaar dat ‘toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy Seun uitgestuur, gebore uit ʼn vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang’. Hierdie teks praat baie duidelik van God die Seun wat die menslike natuur aangeneem het. Verder, alhoewel Hy God is, was Christus tydens sy eerste koms ‘onder die wet’ gebore, hy was vrywilliglik gehoorsaam aan die Mosaïese Verbond sodat die Messias die Jode — hulle wat immers ‘onder die wet was’ — los kan koop. Christus het egter ook verlossing vir nie-Jode gebring, sodat beide Jood en nie-Jood die ‘aanneming tot kinders kan ontvang’ (Gal 4:5). Hoekom is daar in Galasiërs 4:4 ʼn verwysing na die ‘volheid van die tyd’? Drie redes kan aangevoer word.

Eerstens, God het geprofeteer wanneer die Messias se eerste koms sou wees. Daniël 9:25 sê:’[V]an die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou tot op ʼn Gesalfde, ʼn Vors, is sewe sewetalle; en twee-en-sestig sewetalle lank sal dit herstel en opgebou word, met pleine en slote, maar in tye van benoudheid’. Die Messias het gekom op die volheid van die tyd wat die Vader bepaal het.

Tweedens, God se tydsberekening is perfek. Die situasie in die wêreld was só ingestel dat die goeie nuus van verlossing in Jesus Christus vinnig versprei kon word. Meer nog, tydens Christus se eerste koms was die wêreld in ʼn geestelike en morele moeras. In hierdie vakuum was meer mense gereed om die evangelie van Christus te ontvang. Evangeliste het hierdie evangelie van genade wyd en syd via die Romeinse Ryk se pad-stelsel versprei — en dit in die taal van die dag (Grieks) verkondig.

Derdens, vanuit ʼn dispensasionele perspektief, Christus het die Mosaïese Verbond vervul (Mat 27:51) en sodoende die Dispensasie van die Wet beëindig, maar daardeur ook ʼn nuwe een ingelui, naamlik die Dispensasie van Genade.

Die volheid van die heidene

Paulus skryf dat hy nie wil hê dat ‘julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eiewys mag wees nie: dat die verharding ten dele oor Israel gekom het totdat die volheid van die heidene ingegaan het’ (Rom 11:25). In hierdie konteks verwys die ‘volheid van die heidene’ na ʼn getal heidene wat gered sal word in die tyd wanneer Israel ʼn gedeeltelike en tydelike blindheid ervaar.

Wanneer het hierdie gedeeltelike en tydelike blindheid van Israel begin? Vandat ‘hierdie geslag’ Jode tydens Christus se eerste koms die Heilige Gees gelaster het deur die Messias te verwerp (Mat 12:23-32, vgl 13:11-17). Dit alleen onderskei reeds die ‘volheid van die heidene’ van die ‘tye van die nasies’ (vgl. Luk 21:24), want die tye van die nasies het met die Babiloniese gevangenskap van Israel begin. Wanneer sal hierdie gedeeltelike en tydelike blindheid van Israel eindig? Wanneer die volheid van die heidene ingegaan het. Wanneer sal dit wees, aan die einde van die Verdrukkingstydperk of ten tyde van die wegraping van die Kerk? God sal tydens die Verdrukkingstydperk weer met en déúr Israel werk. Die profeet Elía sal vóór die groot en vreeslike dag van die HERE gestuur word (Mal 4:5). Die Here sal 144 000 Joodse evangeliste stuur om die evangelie te verkondig van die koninkryk tydens die Verdrukkingstydperk (Op 7; 14:1-5).

Dit is dus waarskynlik dat die ‘volheid van die heidene’ verwys na ʼn spesifieke getal heidene wat tot geloof in Jesus Christus sal kom — en wanneer hierdie getal vol is, kan die wegraping van die Kerk plaasvind.

Die volheid van die tye

In Efesiërs 1:10 skryf die apostel Paulus dat God ‘aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbehae wat Hy in Homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemele sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig’.

Het Christus met sy eerste koms alle dinge in die hemele sowel as wat op die aarde onder Hom verenig? Tydens Christus se eerste koms het hy die werke van die duiwel verbreek (1 Joh 3:8). Tog sê die Skrif die hele wêreld lê onder die mag van die Bose (1 Joh 5:19b; vgl. ook Ef 2:2; 6:11-13), Satan saai nog steeds onkruid in die veld (Mat 13:25, 37-38) omdat hy steeds die ‘god van hierdie wêreld’ is (2 Kor 4 4). As deel van die gebeure tydens Christus se tweede koms sal Satan egter vir ʼn duisend jaar lank gebind word (Op 20:1-3). Die volheid van die tye waarna Efesiërs 1:10 verwys is dus nie dieselfde as die volheid van tyd wat in Galasiërs 4:4 genoem word nie.

Die volheid van die tye waarna Efesiërs 1:10 verwys kyk vooruit na die Messiaanse koninkryk wat die Here Jesus Christus sal oprig wanneer Hy na die aarde sal terugkeer. Tydens die Messiaanse koninkryk sal die Here Jesus Christus alle gesag in die hemele en op die aarde daadwerklik en aktief uitoefen (vgl. Mat 11:25-27; 28:18-20). Toe Satan en daarna Adam en Eva gesondig het, het chaos en rebellie in God se geskape orde ingedring. Sodra Christus begin regeer vanaf sy heerlike Dawidiese troon (vgl. Mat 19:28; 25:31), sal alle dinge in die hemele en op die aarde in onderworpenheid aan Christus gebring word. Uiteindelik sal elke knie voor Christus buig. Uiteindelik sal die laaste vyand, die dood, vernietig word. In die volheid van die tye sal Christus die koninkryk teruggee aan die Vader nadat alles in die hemele en op aarde onder Hom verenig is.

Slotopmerking

In die volheid van tyd het Christus verlossing bewerkstellig, nie net vir Jode nie, maar ook sodat die volheid van die heidene kan ingaan. Wanneer Hy terugkom, sal die Here Jesus Christus die Messiaanse koninkryk oprig en in die volheid van die tye alle dinge in die hemel en op die aarde onder Hom versamel.

Volg ons op sosiale media:

Deel met ander:

[apss_share networks='facebook, twitter, pinterest']