Die voorwaarde vir redding

Die tronkbewaarder in Filippi het vir Paulus en Silas gevra, “Menere, wat moet ek doen om gered te word?” (Handelinge 16:30). In hierdie artikel beantwoord ons hierdie vraag positief deur te wys wat die voorwaarde vir redding is, maar ons beantwoord dit ook negatief deurdat ons verskeie onwaar en onbybelse byvoegings vir redding uitwys.

Hoe word iemand gered?

Redding vind plaas op grond van God se genade deur geloof in Jesus Christus. Geloof is die enigste voorwaarde vir redding. In meer as twee honderd gevalle in die Nuwe Testament waar daar ʼn voorwaarde vir redding gegee word, word geloof of om te glo as die een en enigste voorwaarde verklaar. Sogenaamde ‘probleem Skrifgedeeltes’ moet geïnterpreteer word in die lig van die meer as 200 Skrifgedeeltes wat duidelik is.

Die drie belangrikste woorde wat in die Nuwe Testament in verband met geloof gebruik word, is pistis (wat 243 keer voorkom en die betekenis het van ‘geloof’, ‘sekerheid/versekering’, ‘oortuiging’), pisteuo (wat 246 keer voorkom en hoofsaaklik beteken ‘om te glo’, maar soms verwys na gelowiges of na die konsep van ‘verbintenis’ of ‘toevertrou’), en die woord peitho (wat 55 keer voorkom, met die grondbetekenis: ‘om geloof te veroorsaak’). Geloof beteken om te glo, oortuig te wees van, vertroue te stel in, en te vertrou in die sin van staat maak op.

Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word

In die geval van die tronkbewaarder in Filippi se vraag, inspireer die Heilige Gees die antwoord in Handelinge 16:31 as volg: “Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word”. Nog ʼn duidelike Skrifgedeelte is Johannes 1:12 wat verklaar, “Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo”. Diegene wat kinders van God word, is dié wat Christus aanneem. Wat beteken dit om Christus aan te neem? Die tweede gedeelte van die vers in Johannes 1:12 verskaf die antwoord: deur te glo dat Jesus waarlik die Joodse Messias is. Moet ʼn mens slegs Christus se bestaan erken? Nee, meer is nodig as om net te erken dat Hy bestaan. Die gelowige se geloof moet gestel word in Christus as sy/haar Plaasvervanger en as sy/haar Verlosser/Redder van die straf vir sonde. Dit impliseer dat jy weet jy is ʼn sondaar wat ʼn Verlosser nodig het. ʼn Mens moet Christus persoonlik vir jou redding vertrou. Die objek van ons geloof is God. Die inhoud van ons geloof is die dood, begrafnis en opstanding van Jesus Christus vir ons sondes (vgl. 1 Korinthiërs 15:1-4).

Watter onwaar lerings ten opsigte van redding word soms bygevoeg?

Daar is groepe wat beweer dat ʼn mens nie slegs in die Messias moet glo en Hom vir jou redding moet vertrou nie, maar dat jy jou ook moet bekeer – waar bekering dan gewoonlik beteken “om berou te ervaar oor jou sondes”. Die Bybelse betekenis van bekering is “om ʼn mens se denke te verander”. Wanneer bekering gebruik word as ʼn sinoniem vir geloof, is dit inderdaad wel ʼn voorwaarde vir redding. ʼn Mens moet byvoorbeeld jou denke verander (jou bekeer) ten opsigte van wie die Messias is, om gered te word (vgl. Lukas 24:47; Handelinge 17:30). Weer eens, indien bekering bedoel word as ʼn sinoniem vir geloof of om te glo, dan is bekering (wat beteken om jou denke te verander) wel nodig vir redding. Bekering word egter ʼn onwaar byvoeging vir redding wanneer dit verstaan word as sou ʼn mens ʼn sekere mate van berou (hoeveel? hoe dikwels?) vir jou sondes moet ervaar om gered te kan word. As ʼn mens jammer moet voel oor jou sondes, berus redding op die menslike handeling van jammer te voel en nie op die feite en beloftes van die Skrif nie.

Gebaseer op Skrifgedeeltes soos Matthéüs 10:32 en Romeine 10:9-10, leer sommige mense dat daar ʼn openbare, mondelinge belydenis van Christus moet wees vir iemand om gered te word. In beide hierdie twee Skrifgedeeltes is belydenis egter nie ʼn afsonderlike daad van geloof nie, maar is dit bloot deel van die daad van geloof. In Romeine 10:9-10 maak Paulus gebruik van inversie (ʼn stelling gestruktureer in chiastiese vorm) en gebruik belydenis hier as ʼn sinoniem vir geloof: in hierdie vers is belydenis dieselfde as om die Naam van die Here aan te roep en geloof in Hom te demonstreer. Weer eens, belydenis is nie ʼn daad wat apart staan van geloof nie. As dit waar sou wees dat ʼn mens Christus in die openbaar moet bely vir jou redding, sou redding berus het op ons mondelinge werk van belydenis. Ons redding berus egter nie op werke nie, maar op grond van God se genade deur geloof in Jesus Christus, plus niks meer nie.

In die geval van 1 Johannes 1:9 (… as ons ons sondes bely …), is dit ʼn oproep aan mense wat al reeds gelowiges is maar gesondig het, om hul sondes te bely. Hierdie vers gaan nie oor redding nie. Wat meer is, as ʼn mens al jou sondes moet bely voordat jy gered kan word, is die vraag of jy al die sondes wat jy ooit begaan het, kan onthou?

Nog ʼn onwaar byvoeging vir redding is dat ʼn mens God moet aanroep (smeek) om jou te red. Die beeld is dat God ietwat onwillig is om mense te red, en daarom moet ʼn mens Hom smeek voordat jy redding mag ontvang. Die redding wat God aanbied, word egter doodeenvoudig deur geloof ontvang; ʼn mens hoef God nie te smeek om hom of haar te red nie. God is meer as gewillig om dit te doen. Laastens, as ons God moet smeek vir redding, dan berus redding op werke.

Moet ʼn mens gedoop word om gered te word?

Markus 16:15-16 sê dat ʼn mens moet glo en gedoop word. Die negatief word egter nie gesê nie; dit sê nie dat as jy nie gedoop word nie, jy nie gered sal word nie. As jy gered is, moet jy opstaan en jou laat doop (vgl. Handelinge 22:16), maar die doop is nie ʼn voorwaarde vir redding nie, slegs geloof in Christus is. As die doop ʼn voorwaarde vir redding sou wees, sou redding berus het op die menslike daad (werk) van gedoop te word (maar dit berus nie daarop nie).

Koningskapredding

Is redding op grond van God se genade deur geloof alleen, of is redding op grond van God se genade deur geloof plus die oorgawe van ʼn mens se lewe aan die Koningskap van Christus? Koningskapredding leer dat ʼn mens, voordat jy gered kan word, ʼn oorgawe moet maak aan die Koningskap van Christus. Gebaseer op Skrifgedeeltes soos Romeine 10:9 en soms ook Romeine 12:1-2, lui hierdie siening dat ʼn mens nie net die Here Jesus Christus moet aanneem as jou Verlosser nie, maar jy moet Hom ook aanneem as die Here (Koning) van jou lewe; dan eers kan jy waarlik gered word. Die kwessie handel nie net oor die voorwaarde vir redding – dus die leer oor redding – nie, maar raak ook aan geloof, dissipelskap, geestelike groei, ens.

Die uitdrukking “Here” in die titel “Here Jesus” (vgl. Romeine 1:1-4; 10:9-10), benadruk Hom as die God-mens, beide in sy Godheid (Here) – want alleenlik God kan geestelik red – en in sy mensheid (Jesus), want die Verlosser moet ook ʼn menslike losser wees, gewillig en daartoe in staat om homself te offer as ʼn offer vir die sondes van die wêreld. Om die Here Jesus aan te neem, is daarom om Hom aan te neem as die God-mens, omdat Hy beide God en mens moet wees om as die Verlosser te kwalifiseer.

Dink jy die apostel Petrus was gered teen die tyd van Handelinge 10? Toe Petrus geroep is om na die huis van ʼn nie-Jood te gaan en te eet wat hy as onrein voedsel beskou het, wat het hy vir die Here gesê? Petrus het gesê, “Nooit nie, Here” (Handelinge 10:14). Op daardie spesifieke oomblik was Petrus nie met betrekking tot elke aspek van sy lewe oorgegee aan die Koningskap van Christus nie, anders sou hy nie daardie woorde gesê het nie. Was die apostel Petrus gered? Natuurlik was hy. As iemand egter sou sê dat Petrus nie gered was nie omdat hy nie ten volle aan die Koningskap van die Messias oorgegee was nie, is die vraag wat Petrus dan veronderstel sou gewees het om te doen? Skynbaar moes Petrus gered word, en wat Koningskapredding beteken, is dat hy hierdie keer werklik en waarlik ʼn oorgawe aan die Koningskap van Christus sou moes maak. Vir ons is dit duidelik dat Koningskapredding uitloop op ʼn werkegebaseerde evangelie wat ʼn mens nie terugneem na Wittenberg en die Hervorming nie, maar na Rome.

Die evangelie van Christus leer dat redding plaasvind op grond van God se genade deur geloof (plus niks meer nie).

———————————

As jy belangstel om meer oor hierdie onderwerp van redding te leer, oorweeg gerus om die volledige artikel, Die voorwaarde vir redding deur dr. Fruchtenbaum te lees.

Volg ons op sosiale media: