Die waarde van lering oor die Koninkryk van God

Waarom is dit goed om meer oor die koninkryk van God te leer? Is dit nie maar net iets wat belangrik is vir predikante of teoloë nie? Hoe verander dit jou lewe prakties as jy weet wat die Bybel oor die koninkryk van God leer? Hierdie artikel gee sewe redes waarom lering oor die koninkryk van God nuttig en van belang is vir elke gelowige.

Sewe redes

Eerstens, as jy die lering oor die koninkryk van God verstaan, verbeter jou begrip van die hele Bybel en dit kan jou verhouding met die Here positief beïnvloed. God wys in die Skrif hoe die komende Koning en sy Messiaanse koninkryk alles sal herstel wat in die tuin in Eden verloor is. ʼn Studie van die koninkryk openbaar die Bybel se meta verhaal waarin God vertel hoe alles wat verkeerd gegaan het as gevolg van rebellie en sonde, in en deur Christus reggestel word.

Tweedens, God se raadsplan in Christus bevat twee hoofaspekte, naamlik verlossing en ook koningskap. Jesus se eerste én tweede koms is nodig om albei doelwitte te verwesenlik. Wat die koninkryksprogram betref, Christus herstel die mens se reg en mag om oor die aarde te heers — en Hy sal as Laaste Adam suksesvol heers waar Adam gefaal het. As Verlosser het Jesus dit moontlik vir mense gemaak om ʼn verhouding met die lewende God te hê — en Hy sal ook die skepping van die nietigheid waaraan dit tans onderworpe is verlos. Jesus is die weg en die waarheid, maar Hy is ook die Lewe — en dit in oorvloed (vgl. Joh 10:10; 14:6)! In en deur Christus sal lewe in die koninkryk tot volle verwesenliking gebring word.

Derdens, lering oor die koninkryk van God gee hoop. Selfs ná Christus se eerste koms en sy voltooide werk aan die kruis, sien ons nog nie dat alle dinge aan Jesus onderwerp is nie (Heb 2:8b). Al is Satan reeds aan die kruis verslaan, is sy vonnis nog nie voltrek nie. Satan is nog steeds, vir ʼn rukkie, die “owerste van hierdie wêreld” (Joh 16:11; vgl. 2 Kor 4:4). Dit is ʼn rede hoekom dit slegter kan gaan in die wêreld; ons leef in “die teenwoordige bose wêreld” (vgl. Gal 1:4). Dit is egter nie hoe die koninkryksverhaal eindig nie! Christus “moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het” (1 Kor 15:25). Met Jesus se tweede koms en daarna sal dit gebeur. Die Bybel leer ongetwyfeld dat daar ʼn “interimperiode” voor die ewige bestel sal wees. Die Ou en Nuwe Testament wemel van verwysings na die Messiaanse koninkryk, maar die Ou Testament sê nie hoe lank Christus se koninkryk sal bestaan totdat dit in die ewige bestel sal saamsmelt nie. Openbaring 20:2-7 sê egter herhaaldelik dat hierdie “interimperiode” een duisend jaar lank sal duur. Die wêreldstelsel onder Satan sal nie net verval nie, maar dit sal val. Die Bybel gee ons hoop want die komende Koning sal in reg en geregtigheid in sy Messiaanse koninkryk kom regeer (vgl. Jes 9:5-6). Daar is baie om na uit te sien!

Vierdens, lering oor die koninkryk van God beïnvloed hoe dissipels van Jesus vir Hom moet leef. Duidelik behoort die lering oor die koninkryk ons verhouding met God deur Jesus Christus positief te beïnvloed. Wat ons met ons tyd, geleenthede en geld doen, word ook geraak — sien byvoorbeeld die gelykenisse van die talente (Mat 25:14-30) en van die ponde (Luk 19:11-28). Wat vir Christus en sy Naam gedoen word, sal staan — en die dissipel mag dalk beloon word met gesag in die millenniale koninkryk (vgl. Mat 19:29; 1 Kor 3:9-15; Op 2:26-27).

Vyfdens, lering oor die koninkryk help die dissipel om sy of haar rol in en teenoor die wêreld beter te verstaan. Gelowiges leef vandag in ʼn teenwoordige bose wêreld-sisteem onder Satan. Omdat die Messiaanse koninkryk nog nie gevestig is nie, verander ons ingesteldheid teenoor die wêreld en allerlei verdrukkinge (vgl. Hand 14:22; 2 Tim 2:12). As jy egter verkeerdelik dink dat hierdie gevalle bose teenwoordige wêreld ál is waaroor dit gaan (… jou beste lewe nou …), dan mag jy dalk geleenthede verspeel (vgl. 1 Joh 2:17). In sy bergrede beklemtoon Jesus twee hoedanighede wat dissipels moet uitleef — en beide het te make met die gelowige se getuienis in die wêreld. Wáár ook al die Here gelowiges in die samelewing plaas, daar moet hulle “lig vir die wêreld” wees (vgl. Mat 5:14-16; Fil 2:15). Christene moet hulle wêreldbeeld toepas waar hulle is. Om maar net ʼn paar voorbeelde te noem, gelowiges het ʼn rol te speel in die politiek, ekonomie, kunste, musiek, argitektuur, wetenskap, op die sportveld — ja, orals waar die Here die gelowige wil hê, dáár moet die Christen ʼn getuie van Jesus en sy geregtigheid wees. Gelowiges moet ook verval en agteruitgang in die samelewing teëwerk. Jesus se dissipels is immers ook die “sout van die aarde” wat die Heilige Gees wil gebruik om ongeregtigheid teë te werk (vgl. Mat 5:13; 2 Tess 2:7). Indiwiduele dissipels leef hul Christenskap uit in die verskillende sfere van die samelewing waar die Here hulle plaas.

Sesdens, lering oor die koninkryk beïnvloed hoe die Kerk haar rol en plek verstaan. Is dit die Kerk se rol om die koninkryk op die aarde op te rig voordat haar Bruidegom haar kom haal? Tydens die Kerk-era is die Kerk se rol om God te verheerlik, dissipels te maak en om die evangelie te verkondig. Hiervoor is die Kerk geroep, hiervoor word sy bemagtig; dít is die liggaam van Christus se gesagsfeer tydens die Kerk-era. Die Kerk se taak, as Kerk, is nie om kulturele en sosiale transformasie te bewerkstellig nie. Humanitêre werk deur die Kerk is nie op sigself verkeerd nie, maar die doel van sulke bedrywighede is om liefde teenoor jou naaste te betoon en om ʼn geleentheid te skep om die evangelie te verkondig. Nogtans is die Kerk nie verantwoordelik om die teenwoordige bose wêreld-samelewing wat in die mag van die Bose lê te “transformeer” nie (vgl. 1 Joh 5:19). Die enigste sin waarin die koninkryk vandag “gebou” word, is wanneer nog ʼn mens die evangelie glo en nog ʼn persoon tot redding kom. Hierdie pas-weergebore persoon sal die Messiaanse koninkryk beërwe wanneer Christus dit kom vestig met sy tweede koms.

Sewende, lering oor die koninkryk help jou om God se plan met die nasies beter te verstaan. Die apostels se vraag was nie verkeerd nie: “Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig?” (Hand 1:6). Die tydsberekening vir die oprigting van die Messiaanse koninkryk word deur die Vader bepaal. As jy die koninkryksprogram reg verstaan, sal jy Israel se rol as hoof-nasie reg verstaan — en ook verskeie geopolitiese ontwikkelinge wat vandag reeds aan die gebeur is.

Slot

Ek hoop dat hierdie sewe redes — en daar is meer — jou aanmoedig om meer oor die koninkryk van God te wil leer. As jy deel van die komende Koning se Messiaanse koninkryk wil wees, plaas jou geloofsvertroue in die Seun: “Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom” (Joh 3:35-36). Vir dié wat alreeds gelowiges is, leef en werk voluit vir Christus. En weet dít: al gaan dit ook hoe rof in hierdie gevalle wêreld-sisteem, die komende Koning en sy Messiaanse koninkryk is op pad!

 

Bron

Scholtz, J.J., 2020, Die komende Koning en sy Messiaanse koninkryk, FaithEquip, Mosselbaai.

Volg ons op sosiale media: