Die wegraping Deel 1

Omdat die wegraping ʼn belangrike onderwerp is, behoort dit in plaaslike gemeentes geleer te word. Dit is ongelukkig waar dat daar onder gelowiges verdeeldheid oor hierdie leer is. Ons begin vandag met ʼn noukeurige ondersoek in verband met die wegraping en ons rig ons ondersoek aan die hand van die vraag: Wie sal weggeraap word?

. . .

Om die vraag, wie sal weggeraap word, te beantwoord, moet 1 Thessalonicense 4:13-18 aandagtig gelees word: “MAAR, broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenes nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met Hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vóór wees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ʼn geroep, met die stem van ʼn aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde.”

Twee groepe gelowiges

Twee groepe gelowiges word in 1 Thessalonicense 4:13-18 geïdentifiseer. Die eerste groep is die gelowige “ontslapenes” (v. 13), dit is gelowiges wat alreeds fisies gesterf het. Hierdie gelowiges het “in Jesus ontslaap” (v. 14); hulle word genoem, “die wat in Christus gesterf het” (v. 16). Wat word bedoel met die frase, “God sal die wat in Jesus ontslaap het, saam met Hom bring” (v. 14b)? Vanaf Christus se hemelvaart is die paradys in die hemel. Wanneer ʼn gelowige sterf, skei sy of haar niestoflike deel (siel, gees) van die fisiese liggaam en hierdie niestoflike deel gaan na die paradys in die hemel. Wanneer Christus terugkeer in die wolke in die lug (v. 17), sal Hy dus die niestoflike deel van daardie gelowiges wat “in Christus” gesterf het, saam met Hom bring. Vers 16b sê, “die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan”, en dié gelowiges sal dus die eerstes wees wat hul verheerlikte liggame ontvang.

Die tweede groep wat in 1 Thessalonicense 4:13-18 genoem word, is gelowiges “wat in die lewe oorbly” (vv. 15, 17) en wat, onmiddellik nadat die “wat in Christus gesterf het” hul verheerlikte liggame ontvang het, “saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug” (v. 17). Die stoflike liggame van gelowiges wat nog fisies lewe wanneer die wegraping plaasvind, sal verander word in verheerlikte liggame en “weggevoer” (weggeraap, opgegryp) word (Grieks: harpazo; Latyn: raptura; Engels: rapture).

Nog ʼn relevante Skrifdeel om te bespreek, is 1 Korinthiërs 15:51-52: “Kyk, ek deel julle ʼn verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word, in ʼn oomblik, in ʼn oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word”. Uit hierdie Skrifdeel kan dieselfde twee groepe as dié in 1 Thessalonicense 4:13-18 gesien word: Een groep is “die dode” wat “onverganklik” opgewek sal word (v. 52), en die tweede groep is die wat nie “ontslaap” het nie, dit is daardie gelowiges wat nie fisies gesterf het nie (v. 51). Terwyl die gestorwenes onverganklik opgewek sal word, wat beteken dat hulle hul verheerlikte liggame ontvang, sal die verganklike (sterflike) liggame van gelowiges wat nog nie fisies gesterf het nie, verander word in onverganklike (onsterflike), verheerlikte liggame.

In Christus: ʼn verwysing na die gelowiges tydens die Kerkbedeling

Hoe werp bogenoemde lig op die vraag oor wie weggeraap sal word? Die eerste bewyslyn word verkry uit die woorde, “die wat in Christus gesterf het” of “die wat in Jesus ontslaap het” (1 Thessalonicense 4:14, 16). Wie is hierdie gelowiges? Die redenasie is dat hulle Kerkbedeling gelowiges is wat sedert Pinkster gesterf het. Johannes die Doper het belowe dat Christus met die Heilige Gees sou doop (Matthéüs 3:11-12). In Matthéüs 16:18 sê Jesus Hy sal (toekomende tyd) sy Kerk bou. Die opgestane Here het in Handelinge 1:5 die belofte herhaal dat Hy met die Heilige Gees sou doop. Daardie belofte is vervul op Pinksterdag toe die Kerk gebore is in Handelinge 2 — iets wat die apostel Petrus in Handelinge 11:15-17 bevestig het toe hy vir eens en vir altyd die sleutels van die koninkryk gebruik het om die geestelike deur van die koninkryk van die hemel oop te maak vir drie groepe gelowiges (Jode in Handelinge 2; Samaritane in Handelinge 8; en heidene in Handelinge 10-11). Dit is belangrik om te weet dat die Kerk nie gevestig kon word totdat Jesus Christus uit die dood opgewek is nie (Efésiërs 1:19-20). Wat meer is, die Kerk kon ook nie gevestig word voordat Christus na die hemel opgevaar het nie, want geestelike seëninge kon eers daarná gegee word (Efésiërs 4:7-12). Die Kerk het op Pinksterdag begin (Handelinge 2) en sal met die wegraping afgesluit wees.

Hoe help dit om vas te stel wie weggeraap sal word? Die Kerk is saamgestel uit almal wat uit die Gees van God gebore is en deur daardie selfde Heilige Gees in die Liggaam van Christus ingedoop is (1 Korinthiërs 12:13). Fruchtenbaum (2005:5) sê dat Paulus regdeur ‘sy geskrifte, op ʼn baie tegniese wyse, sulke terme gebruik soos in Christus, in Jesus Christus, in Christus Jesus, in Hom, in wie, in die Here, verwysend na diegene wat deur die Heilige Gees ingedoop is in die Liggaam van Christus, die Kerk’. Kerkbedeling gelowiges is dus “in Christus”, of hulle fisies gesterf het (die “wat in Christus gesterf het”) en of hulle fisies nog lewe (nie “ontslaap” het nie). Diegene wat in 1 Thessalonicense 4:13-18 vermeld word as “die wat in Christus gesterf het” en na wie daar in 1 Korinthiërs 15:51-52 verwys word, is dus die Kerkbedeling heiliges wat sedert Pinkster gesterf het maar wat weggeraap sal word saam met die Kerkbedeling heiliges wat nog fisies lewe wanneer die wegraping plaasvind.

ʼn Verborgenheid

ʼn Tweede bewyslyn kan voorgelê word om aan te voer dat net Kerkbedeling heiliges weggeraap sal word. 1 Korinthiërs 15:51 praat van ʼn verborgenheid. Die Bybelse definisie van ʼn Nuwe-Testamentiese verborgenheid is iets wat God voorheen nie direk geopenbaar het nie. Byvoorbeeld, toe Jesus in Matthéüs 13 die verborgenhede van die koninkryk van die hemele bekend gemaak het, het Hy dinge geopenbaar wat van die grondlegging van die wêreld af verborge was (13:35). Ou-Testamentiese heiliges het geweet dat hulle eendag uit die dood opgewek sou word: dit is duidelik uit ʼn Skrifdeel soos Daniël 12:1-2, en Jesus het ook vir die Sadduseërs verduidelik dat God sy heiliges sal opwek (Matthéüs 22:23-33). 1 Korinthiërs 15:51 praat egter van ʼn verborgenheid, iets wat nie bekend was voordat God dit aan Paulus geopenbaar het en in die teks geïnspireer het nie. Aangesien 1 Korinthiërs 15:51-52 nie kan verwys na die opstanding van Ou-Testamentiese heiliges nie omdat opstanding uit die dood goed bekend was in die Ou Testament, moet die opwekking en wegraping van almal wat “in Christus” is, verwys na die heiliges van die Kerkbedeling.

Ons glo dus dat net Kerkbedeling heiliges weggeraap sal word.

———————————

Indien u meer oor hierdie onderwerp wil weet, lees gerus dr. Arnold Fruchtenbaum se artikel, ‘Die wegraping van die Kerk’.

Volg ons op sosiale media:

Deel met ander:

[apss_share networks='facebook, twitter, pinterest']