Die wegraping Deel 2

In die eerste deel van hierdie kort reeks oor die wegraping, het ons tot die slotsom gekom dat net heiliges in die Kerkbedeling weggeraap sal word, beide dié wat in Christus gesterf het (gelowiges wat sedert Pinkster gesterf het) en ook dié gelowiges in Christus wat nog fisies sal lewe ten tyde van die wegraping. Vandag gee ons aandag aan die wegrapingsgebeurtenis self en die prosedure daarvan. Voordat ons die opeenvolgende stadiums van die wegraping bespreek, maak ons twee opmerkings aangaande die wegraping, naamlik oor die Joodse bruilofstelsel asook ʼn vergelyking tussen Johannes 14:1-3 en 1 Thessalonicense 4:13-18.

. . .

Joodse huwelikstelsel analogie

Soos vroeër hierdie jaar bespreek, is daar verskeie stadiums van die Joodse huwelikstelsel, naamlik die ooreenkoms, die voorbereiding, die haal van die bruid, die bruilofseremonie, dan die bruilofsfees en dan die finale tuiste of huis van die Bruidegom en sy vrou. Relevant tot die wegraping is dat die bruid van Christus in ooreenstemming met hierdie Joodse huwelikstelsel gehaal sal word. ‘Die bruidegom sou op die dag van die troue na die bruid se huis gaan om haar na sy huis te neem’ (Fruchtenbaum 2005a:5).

Vergelyking tussen Johannes 14:1-3 en 1 Thessalonicense 4:13-18

Jesus het heelwaarskynlik na die wegraping in Johannes 14:1-3 verwys: “1LAAT julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My. 2In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. 3En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.”

1 Thessalonicense 4:13-18: “13MAAR, broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenes nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. 14Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met Hom bring. 15Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vóór wees nie. 16Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ʼn geroep, met die stem van ʼn aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. 17Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees. 18Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde.”

Hierdie twee Skrifgedeeltes kan soos volg met mekaar vergelyk word:

Johannes 14:1-3 1 Thessalonicense 4:13-18
ontsteltenis (vers 1)treurigheid (vers 13)
geloof (vers 1)geloof (vers 14)
God, My (vers 1)Jesus, God (vers 14)
julle gesê het (vers 2)sê ons vir julle (vers 15)
kom weer (vers 3)wederkoms van die Here (vers 15)
julle neem (vers 3)weggevoer word (vers 17)
na My toe (vers 3)die Here tegemoet (vers 17)
wees waar Ek is (vers 3)altyd by die Here wees (vers 17)

Die punt is doodeenvoudig dat Jesus wel die wegraping in gedagte kon gehad het in Johannes 14:1-3.

Die stadiums van die wegraping

Volgens 1 Thessalonicense 4:13-18, en ook met gebruikmaking van Fruchtenbaum (2005b:6-8), kan die volgende stadiums van die wegraping aangetoon word:

  1. Die Here self sal van die hemel neerdaal (vv. 16-17): Let op dat die teks nie sê Hy kom na die aarde nie, maar dat Hy in die lug bly, in wolke (vv. 16-17).
  2. Met ʼn geroep (v. 16): Die Hoofbevelvoerder sal uit sy hemelse tuiste kom en roep, ʼn bevel gee, naamlik dat die opstanding en die verheerliking van Kerkbedeling gelowiges moet plaasvind.
  3. Met die stem van ʼn aartsengel (v.16): Engele word dikwels gebruik om God se plan in werking te stel en hier sal die aartsengel Mígael, as ʼn onderbevelvoerder, die bevel of roep van die Hoofbevelvoerder herhaal. Jesus Christus gee dus die roep of bevel vir die program van die wegraping om te begin en die aartsengel Mígael stel hierdie program in werking.
  4. Met geklank van die basuin van God (v. 16): Die geklank van die basuin is gebruik as ʼn oproep tot óf oorlog óf aanbidding. Hier dien die basuingeklank as ʼn oproep vir die wegrapingsprogram om te begin. Hierdie basuin verwys nie na die basuine wat in Openbaring genoem word nie. Hoekom nie? Beide 1 Thessalonicense en 1 Korinthiërs is geskryf dekades voor Openbaring geskryf is. Hoe sou die Thessalonicense en die Korinthiërs hierdie basuin verstaan het? In ooreenstemming met Fruchtenbaum (2005b:9; vgl. Scholtz 2015:6-7), verwys hierdie basuin (1 Thessalonicense 4:16) of die “laaste basuin” (1 Korinthiërs 15:52) na die lang, laaste basuingeklank wat geblaas word tydens die Fees van die Basuine, die tekiah gedolah. Jesus Christus sal die Fees van die Basuine tipologies vervul deur die wegraping.
  5. Die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan (v. 16): Dit is die opwekking van al die Kerkbedeling heiliges wat sedert Pinkster reeds gesterf het.
  6. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word [harpazo] (v.17): Dit is die verandering van die Kerkbedeling heiliges wat fisies lewend is ten tyde van die wegraping, wie se verganklike liggame in ʼn oogwink verander word in onverganklike (onsterflike), verheerlikte liggame.
  7. Die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees (v. 17): Beide die opgewekte gelowiges “wat in Christus gesterf het” en die veranderde lewende gelowiges in Christus, sal in hul verheerlikte liggame die Here in die lug ontmoet en permanent by Hom wees en saam met Hom die hemel ingaan.

———————————

Indien u meer oor hierdie onderwerp wil weet, oorweeg gerus om die volgende bronne te lees:

Fruchtenbaum, A.G., 2005a, ‘Die Joodse bruilofstelsel en die Bruid van die Messias’, Ariel Ministries (https://faithequip.co.za/dissipelskapkursus/die-joodse-bruilofstelsel-en-die-bruid-van-die-messias/).

Fruchtenbaum, A.G., 2005, ‘Die wegraping van die Kerk’, Ariel Ministries.

Scholtz, J.J., 2015c, ‘Matthew 13 and the feasts of the LORD’, In die Skriflig 49(1), Art. #1900, 8 bladsye.

Volg ons op sosiale media:

Deel met ander:

[apss_share networks='facebook, twitter, pinterest']