Dissipelskapkursus

’n Oproep tot dissipelskap gaan uit van Jesus die Messias aan elkeen wat deur geloof aan Hom behoort. Die besluit om sy roeping te beantwoord is ’n saak waaroor elke gelowige moet besluit. Die Bybel leer ons dat dissipelwording ’n eenmalige toewyding en ’n voortdurende verbintenis vereis. Om ’n dissipel te word en dissipels te maak is nie die resultaat van ’n program wat ’n produk voortbring nie. Dit is die resultaat van verhoudings wat om die sentrale belangrikheid van God se Woord gebou word. As ’n mens na Jesus se lewe kyk, kan ’n mens duidelik vier opeenvolgende stadiums in die dissipelmakingsproses onderskei:
 • KOM KYK (Johannes 1:35-39)
 • VOLG MY (Markus 1:17)
 • WEES SAAM MET MY (Markus 3:14)
 • BLY IN MY (Johannes 15:7-8)
Ons, tesame met Ariel bedieninge, het besluit om hierdie waarneming as ’n konstruktiewe manier te gebruik om ons leermateriaal vir dissipelskapopleiding te benoem en te orden. Aan die begin van sy bediening het Jesus bloot sy voornemende talmidim genooi om te “Kom Kyk”. Hy het nie aangeneem dat hulle meer weet as wat hulle werklik geweet het nie. Hy het slegs verwag dat hulle moet waarneem, luister en leer. Hy het sy voornemende wêreldwoekeraars se aandag skerp op die grondwaarhede gefokus, waarvan die eerste was dat daar slegs één korrekte vertolking van enige teksgedeelte in die Skrif is … die een wat Hy bedoel het Ter navolging van die Meester se voorbeeld, nooi ons jou dus hiermee om te “Kom Kyk”. Ons moedig jou aan om ’n opwindende ontdekkingsreis aan te pak. Langs die pad sal jy ’n lewenskragtiger geestelike lewe ervaar namate jou begrip van Jesus se Woord vanuit ’n Joodse perspektief toeneem. Jy sal leer hoe om Skrifwaarhede en God se diepsinnige boodskap meer doeltreffend oor te dra, ‘eerste vir die Jood en ook vir die Griek’. Vyftig van dr. Fruchtenbaum se klassieke Messiaanse Bybelstudies is noukeurig uitgesoek vir hierdie stadium van jou dissipelskapopleiding. Ons gebed is dat baie van julle sal besluit om ’n Bybelse dissipelmaker te word wat hierdie materiaal gebruik. Die eerste twee artikels (Die oproep tot dissipelskap en Die geestelike lewe en dissipelskap) is inleidend van aard en die kursus skop af met ‘n artikel oor Die aard van die Bybel, gevolg deur ‘n verdere 49 artikels wat die kursus voltooi.
 • Die oproep tot dissipelskap Geskryf deur Dr. Arnold Fruchtenbaum, vertaal in Afrikaans deur FaithEquip
  Hierdie inleidende kursus is ontwikkel om ’n breë oorsig van kritieke teologiese onderwerpe te gee. As dit in volgorde bestudeer word, bou elke les voort op die vorige konsepte om ’n Bybelse grondslag te vestig wat noodsaaklik is vir die geestelike groei en volwassenheid van die gelowige in Jesus die Christus. Die gewenste uitwerking van hierdie sistematiese studie is ’n toenemende vermoë om die waarheid van die transformerende krag van God se Lewende Woord deur sy lewe te illustreer én met sy woorde te verkondig.

 • Die geestelike lewe en dissipelskap Geskryf deur Dr. Arnold Fruchtenbaum, vertaal in Afrikaans deur FaithEquip
  Dissipelskap is ‘n baie belangrike faset van die geestelike lewe. Hierdie artikel behandel die toewyding van ‘n gelowige wat die pad na dissipelskap begin stap het. Daarna word ware dissipelskap in elf dele uitgelig, waaronder die betekenis, die oproep, dissipelwording, gehoorsaamheid, die Woord, die merk van dissipelskap, gesag, opoffering, bediening, die wêreld en ten laaste, verantwoordbaarheid.

 • Die aard van die Bybel Geskryf deur Dr. Arnold Fruchtenbaum, vertaal in Afrikaans deur FaithEquip
  Die Bybel is absoluut uniek want dit is die onfeilbare Woord van God. Hierdie studie kyk wat die Bybel self oor die Bybel sê. Die Skrif is in die oorspronklike geskrifte geïnspireerd en sonder foute – al is die Bybel oor ‘n tydperk van ongeveer 1600 jaar deur ongeveer 40 skrywers in drie oorspronklike tale op verskillende plekke op die aarde en in verskillende literêre formate geskrywe. Die wonders van die Bybel kan nie net in die ontstaan daarvan gesien word nie, maar ook in die bewaring, die onderwerpe wat dit dek en die invloed daarvan.

 • Die Bybel en Goddelike openbaring Geskryf deur Dr. Arnold Fruchtenbaum, vertaal in Afrikaans deur FaithEquip
  Hierdie artikel bespreek die korrelasie tussen die Skrif en God se openbaring. God kan alleenlik geken word omdat Hy Homself openbaar. God is ‘n oneindige wese; die mens is beperk, ‘n geskape wese met beperkte kennis. Teologie is basies ‘n sistematisering van wat God geopenbaar het. Daar is hoofsaaklik twee tipes Goddelike Openbaring, naamlik Algemene Openbaring en Spesiale Openbaring.

 • Die inspirasie van die Bybel Geskryf deur Dr. Arnold Fruchtenbaum, vertaal in Afrikaans deur FaithEquip
  Hierdie belangrike artikel definieer Bybelse inspirasie en behandel dit in detail. Die ortodokse siening van tweeledige outeurskap van die Bybel word verduidelik – asook verskillende verkeerde teorieë van inspirasie. Volkome, woordelike inspirasie word daarna bespreek; vier besware hierteen word weerlê.

 • Die agt verbonde van die Bybel Geskryf deur Dr. Arnold Fruchtenbaum, vertaal in Afrikaans deur FaithEquip
  Om die Woord van God reg te kan sny, is ‘n deeglike studie van die agt verbonde in die Bybel nodig. Hierdie studie kyk na die algemeenste manier waarop die Bybel verdeel word, naamlik bedelings, en ook die spesifieke verbonde waarop elke bedeling gegrond is. Vir elk van die verbonde word die toepaslike Skrif uitgelig, deelnemers aan die verbond word geïdentifiseer, die verbond se bepalings word aangedui en die status van die verbond word uitgelig.

 • God se bedelings Geskryf deur Dr. Arnold Fruchtenbaum, vertaal in Afrikaans deur FaithEquip
  ‘n Sleutel wat gebruik kan word om die onderskeie dele én die geheel te verstaan, is met behulp van die sewe bedelings (wat ook ‘dispensasies’ genoem word) wat in die Skrif gevind word. Die term ‘bedeling’ verwys aan die een kant na ’n bepaalde manier waarop God sy program en sy wil in die wêreld bestuur, en aan die ander kant na ’n tydperk wat gedek word. God bestuur sy ekonomie, sy heerskappy, sy gesag en sy program in elke bedeling op ’n ander manier as in die vorige bedeling. Bedelings is aparte tydperke waartydens God sy wil op ’n spesifieke en eiesoortige manier uitoefen, op grond van ’n verbond waarop ’n spesifieke bedeling gegrondves is.

 • Die Drie-Eenheid Geskryf deur Dr. Arnold Fruchtenbaum, vertaal in Afrikaans deur FaithEquip
  ‘n Studie in die Ou en Nuwe Testamente aangaande die Godheid leer drie groot waarhede: Eerstens, die meervoudigheid van die Godheid: daar bestaan ’n meervoudigheid van persoonlikhede in die Godheid. Tweedens, die eenheid van die Godheid: die meervoudigheid is nie ’n meervoudigheid van gode soos in politeïsme nie, want daar is net een God. Derdens, die Drie-Eenheid van die Godheid: die meervoudigheid van die persoonlikhede van die een God is beperk tot drie: Vader, Seun, en Heilige Gees, nie meer nie, en nie minder nie. In die bespreking word vals leringe oor die Drie-Eenheid weerlê en sekere van God se kenmerkende eienskappe (attribute) word ook aangeraak.

 • God die Vader Geskryf deur Dr. Arnold Fruchtenbaum, vertaal in Afrikaans deur FaithEquip
  ‘n Studie in die Ou en Nuwe Testamente aangaande die Godheid leer drie groot waarhede: Eerstens, die meervoudigheid van die Godheid: daar bestaan ’n meervoudigheid van persoonlikhede in die Godheid. Tweedens, die eenheid van die Godheid: die meervoudigheid is nie ’n meervoudigheid van gode soos in politeïsme nie, want daar is net een God. Derdens, die Drie-Eenheid van die Godheid: die meervoudigheid van die persoonlikhede van die een God is beperk tot drie: Vader, Seun, en Heilige Gees, nie meer nie, en nie minder nie. In die bespreking word vals leringe oor die Drie-Eenheid weerlê en sekere van God se kenmerkende eienskappe (attribute) word ook aangeraak.

 • Die Godheid van die Messias Geskryf deur Dr. Arnold Fruchtenbaum, vertaal in Afrikaans deur FaithEquip
  Alhoewel die Godheid van die Messias (Christus) baie kere in die geskiedenis tot vandag toe misken of ontken word, bewys die Bybel in beide Testamente dat Christus inderdaad God is. Hierdie studie kyk na die Goddelike name, eienskappe en werke van die Messias, aanbidding tot die Messias, dat Christus onsterflikheid gee, sy verbintenis met die Drie-Eenheid en sy Goddelike aansprake. Daar word ook gekyk na die betekenis van kenosis.

 • Die inkarnasie Geskryf deur Dr. Arnold Fruchtenbaum, vertaal in Afrikaans deur FaithEquip
  Hoe het dit gekom dat Jesus Christus twee nature in een Persoon het? Wat leer die Skrif oor die God-mens (Christus) en waar in die Bybel vind ons hierdie lering? Die term “inkarnasie” (of: “vleeswording”/“menswording”) is afgelei van ’n Latynse woord wat “in die vlees” beteken. Dit beteken dat God die Seun, die Tweede Persoon van die Drie-Eenheid, die menslike natuur aangeneem het. Die Woord het vlees geword. Die inkarnasie beteken dat daar, meteens, twee nature in een Persoon was. Die twee nature was altyd afsonderlik, en nooit met mekaar verweef in die een Persoon nie.

 • Die opstanding van die Messias Geskryf deur Dr. Arnold Fruchtenbaum, vertaal in Afrikaans deur FaithEquip
  Die opstanding van die Messias (Christus) is ’n baie belangrike deel van die evangelie; dit is die derde van die evangelie se drie punte. Twee belangrike aspekte van Christus se opstanding word bestudeer: eerstens die geskiedenis van die opstanding en die chronologiese volgorde daarvan, en tweedens die teologiese betekenis, implikasies en resultate van die opstanding.

 • Die hemelvaart van die Messias Geskryf deur Dr. Arnold Fruchtenbaum, vertaal in Afrikaans deur FaithEquip
  In hierdie studie word die Messias (Christus) se hemelvaart in twee afdelings bespreek: eerstens, die geskiedenis van die hemelvaart en tweedens, die teologiese implikasies, betekenis en gevolge van die hemelvaart.

 • Hoekom moes die Messias sterf? Geskryf deur Dr. Arnold Fruchtenbaum, vertaal in Afrikaans deur FaithEquip
  Een tema wat konsekwent deur die hele Skrif opduik, is die tema van redding deur bloed. Die gevolgtrekking van die Ou Testament sowel as die Nuwe Testament is dat bloed die middel tot redding was, en dat die permanente bloedoffer die Messias Self sou wees. Volgens die Ou Testament is dit hoekom die Messias moes sterf. Volgens die Nuwe Testament is dit hoekom Jesus wel gesterf het. Die Nuwe Testament het nooit ’n ophef gemaak oor wie verantwoordelik was vir Jesus se dood nie, want Jesus moes sterf. Dit het eers jare later ’n kwessie geword toe anti-Semitiese elemente verskonings gesoek het om Jode te vervolg. Die dringendste kwessie in die Nuwe Testament self is of ’n mens Jesus se plaasvervangende offer vir jouself toeëien of nie.

 • Die resultate van die Messias se dood Geskryf deur Dr. Arnold Fruchtenbaum, vertaal in Afrikaans deur FaithEquip
  Een van die grootste dade van God se genade was die Messias (Christus) se dood. Tien spesifieke resultate wat die Messias se dood tot gevolg gehad het, word bespreek.

 • Die Wet van Moses en die Wet van Christus Geskryf deur Dr. Arnold Fruchtenbaum, vertaal in Afrikaans deur FaithEquip
  Tot watter mate (indien enigsins) behoort vandag se gelowiges die Wet van Moses te onderhou? Hierdie vraag is veral vir Joodse gelowiges ’n probleem. Die doel van hierdie studie is om die Wet van Moses en die Wet van Christus vanuit sowel ’n Joodse as ’n Christelike oogpunt uit die Skrif te behandel.

 • Die huidige werk van die Messias Geskryf deur Dr Arnold Fruchtenbaum en vertaal deur FaithEquip
  Waarmee is Jesus (Yeshua) vandag besig? Gewoonlik praat mense oor Christus se werk in die verlede tyd, dit wil sê terwyl Hy op aarde geleef het. Hulle praat ook oor dit wat Jesus in die toekoms nog gaan doen, dit wil sê die wegraping, die wederkoms, die koninkryk en die ewige lewe. Dit is eintlik vreemd om iemand te hoor preek oor dit wat Jesus vandag doen. In hierdie artikel word die huidige werk van die Messias, oftewel die “huidige sessie”, soos teoloë dit noem, bespreek. Dit gaan oor die dinge waarmee Jesus Christus vandag besig is.

 • Die koningskap van die Messias Geskryf deur Dr. Arnold Fruchtenbaum, vertaal in Afrikaans deur FaithEquip
  Hierdie studie oor die Koningskap van die Messias (Christus) word in drie hoof afdelings bespreek: een, die teologie van Koningskap; twee, om die Messias Here van ’n mens se lewe te maak; en drie, die toepassing van die Koningskap van die Messias op ’n paar spesifieke gebiede. Belangrike kwessies wat aangeraak word sluit in: Koningskapsredding; Dissipelskap (eenmalige toewyding; die inhoud van toewyding; die aspekte van toewyding; die herhaling al dan nie van toewyding; sonde in die lewe van die gelowige dissipel; restourasie); Geesvervulde lewenswandel (vervulling met die Heilige Gees; kenmerke van vervulling; voorwaardes vir Geesvervulling; die resultate van Geesvervulling); en Spesifieke toepassings van die Koningskap van Christus in die lewe van sy dissipels word bespreek.

 • Bedienings van die Heilige Gees Geskryf deur Dr. Arnold Fruchtenbaum, vertaal in Afrikaans deur FaithEquip

  ‘n Deeglike studie van die verskillende bedienings van die derde Persoon van die Drie-Eenheid word aangebied. Dit word op vyf belangrike terreine bestudeer:

  • Met betrekking tot die Skrif (openbaring, inspirasie en verheldering);
  • Die bedienings van die Heilige Gees in die Ou Testament (die skepping, die wêreld, inwoning, neerdaling en vervulling);
  • In verhouding tot ongelowiges: oortuig van sonde, geregtigheid en van oordeel;
  • Met betrekking tot gelowiges, spesifiek wat betref: Redding (wedergeboorte, inwoning, doping, verseëling en salwing) Geestelike groei (vervulling, lering, leiding, sekerheid, intersessie en gebed, getuienis, gemeenskap); en
  • Die bedienings van die Heilige Gees in die toekoms (tydens die Groot Verdrukking, die nasionale wedergeboorte van Israel en die millennium)

 • Engelogie: Die leer van die uitverkore engele Geskryf deur Dr. Arnold Fruchtenbaum, vertaal in Afrikaans deur FaithEquip

  Wat leer die Bybel oor engele? Bestaan engele, wat is hul name, hoeveel engele is daar, waar woon hulle en wat doen hulle? Het engele persoonlikheid en, indien so, kan dit bewys word uit die Skrif? Verder, wat is hul aard, het almal vlerke en is hulle net manlik? Is daar ‘n verskil tussen gérubs, serafs en engele? Indien so, wat is elke groep hemelwesens se funksie? Hoe word engele georganiseer? Hierdie en vele ander vrae word behandel in hierdie studie oor God se engele – dit wil sê die heilige engele wat nie geval het nie.


 • Satanologie: Die leer van Satan Geskryf deur Dr. Arnold Fruchtenbaum, vertaal in Afrikaans deur FaithEquip

  Wat leer die Bybel oor Satan? Wie en wat is hy? Is Satan met persoonlikheid geskep of, soos baie valslik leer, slegs ’n bose mag (beginsel/prinsiep) waarmee almal moet worstel? Bybelse lering oor Satan word in meegaande studie aangebied en sluit onder meer die volgende in: die verskillende benaminge vir en titels van Satan; die aard van Satan; die ses wonings van Satan; die werk van Satan (insluitende die dogma van die koninkryk van die duisternis (kosmos-wêreld); sy werk in die Ou en Nuwe Testament; sy teenstand teen Christus; sy werk teen gelowiges); die oordeel oor Satan en gelowiges se verantwoordelikhede.


 • Demonologie: Die leer van demone Geskryf deur Dr. Arnold Fruchtenbaum, vertaal in Afrikaans deur FaithEquip

  Leer die Bybel ons werklikwaar dat demone bestaan? Die antwoord is: “Ja.” Die doel van hierdie studie is om te ondersoek wat die Bybel oor demone (gevalle engele) sê. Die volgende aspekte word behandel: Die bestaan van demone; Die name van demone; Die persoonlikheid van demone (intellek, emosie en wil); Die oorsprong van demone asook die onderskeid tussen tydelik ingeperkte demone en permanent ingeperkte demone; Die aantal demone; Die organisasie van demone; Die karaktereienskappe van demone; Die aktiwiteite van demone; Demoniese beheer (eienaarskap teenoor beheer); Demonisme en die gelowige; Die toekomstige aktiwiteite van demone en Die oordeel oor demone.


 • Die skepping van Adam en Eva Geskryf deur Dr. Arnold Fruchtenbaum, vertaal in Afrikaans deur FaithEquip

  Die skepping van Adam en Eva is ‘n belangrike lering wat in Genesis behandel word. Nie net het God die mens se stoflike deel geskep nie, maar ook die onstoflike. Die tuin in Eden asook die voorwaardelike Edeniese verbond word bespreek. God se skepping van die vrou, Adam se reaksie asook die beginsel van die huwelik en die beginsel van intimiteit word behandel.


 • Die sondeval Geskryf deur Dr. Arnold Fruchtenbaum, vertaal in Afrikaans deur FaithEquip

  Wat word met Adam en Eva se onbevestigde heiligheid bedoel? Wat was God se doel met die toets wat Adam en Eva in die tuin in Eden moes slaag? En wat sou gebeur het as hulle die toets geslaag het? Hierdie studie van die 24 verse van Genesis 3 ontleed in detail die versoeking, sondeval, geestelike dood, God se besoek aan die mens ná die sondeval – asook die effek hiervan op die bepalings in die Adamiese verbond.


 • Wat die Bybel leer oor sonde Geskryf deur Dr. Arnold Fruchtenbaum, vertaal in Afrikaans deur FaithEquip

  Hierdie uitgebreide studie oor wat die Bybel aangaande sonde leer, skop af met ‘n ontleding van die verskillende Hebreeuse en Griekse woorde wat vir verskillende tipe sonde gebruik word. ‘n Definisie van sonde word verskaf, sonde se oorsprong word geïdentifiseer en die mens se toestand in ‘n domein onder sonde word verduidelik. Verder word die sondenatuur van die mens, erfsonde, persoonlike sonde, toegerekende sonde asook sonde in die gelowige se lewe bespreek. Die Bybel leer ook dat die dag sal kom wanneer gelowiges finale oorwinning oor alle sonde sal hê – en dít op grond van die verlossingswerk van Jesus Christus.


 • Die genade van God Geskryf deur Dr. Arnold Fruchtenbaum, vertaal in Afrikaans deur FaithEquip

  Een van God se kenmerkende eienskappe is Sy genade. Die Bybel gebruik verskillende Hebreeuse en Griekse woorde om verskillende fasette van genade uit te lig. Hoe was die genade van God in die Ou Testament en in die Nuwe Testament gedemonstreer? Die betekenis van God se onverdiende guns, algemene genade, besondere genade, soewereine genade, reddende genade asook die gelowige se posisie in genade en lewe onder genade word elk in detail bespreek. Die wet van Christus word ook kortliks aangeroer.


 • Die voorwaarde vir redding Geskryf deur Dr. Arnold Fruchtenbaum, vertaal in Afrikaans deur FaithEquip

  Wat presies moet ’n mens doen om gered te word? Die onderwerp word in twee hoof afdelings behandel. Eerstens word die voorwaarde vir redding positief bespreek. Die enigste voorwaarde vir redding is om te glo dat Jesus Christus vir ’n mens se sondes gesterf het, begrawe is, en opgestaan het uit die dood, en om Hom te vertrou vir jou redding. Tweedens word daar gekyk na die verskillende onwaar byvoegings vir redding deur verskeie groepe regdeur die Christelike geskiedenis.


 • Die tien fasette van ons redding Geskryf deur Dr. Arnold Fruchtenbaum, vertaal in Afrikaans deur FaithEquip

  Daar is ’n aantal terme en beskrywings wat waarhede tuisbring omtrent redding. Sommige hiervan is Bybels en sommige is teologies, maar almal beskryf die verskillende fasette van redding. Dit is goed om hierdie fasette te leer ken om sodoende ’n groter waardering te kry vir die Woord van God, om toe te neem in genade, en om die dinge wat God gedoen het in Sy voorsiening vir ons redding, beter te verstaan. Tien fasette van ons redding wat bespreek word is vernuwing, bekering, geloof, berou, belydenis, vergifnis, toerekening, aanneming, versekerdheid en verheerliking.


 • Ewige sekerheid Geskryf deur Dr. Arnold Fruchtenbaum, vertaal in Afrikaans deur FaithEquip
  Kan ’n gelowige sy redding verbeur, hetsy deur ’n sondige daad of deur op te hou glo? Hierdie onderwerp oor ewige sekerheid sal in vier hoofkategorieë verdeel word, naamlik die betekenis van ewige sekerheid, die beginsels van ewige sekerheid, die bewyse van ewige sekerheid gevolg deur ‘n bespreking van problematiese teksgedeeltes oor ewige sekerheid.


 • Regverdigmaking en heiligmaking Geskryf deur Dr. Arnold Fruchtenbaum, vertaal in Afrikaans deur FaithEquip

  Twee belangrike fasette van die gelowige se redding is regverdigmaking en heiligmaking. Wat leer die Bybel ons oor regverdigmaking en heiligmaking, en wat presies is dit? Die onderwerp van regverdigmaking sal in agt afsonderlike dele bestudeer word. Heiligmaking word eweneens in agt belangrike kategorieë verdeel. Die stelling dat die gelowige in hierdie lewe reeds volmaaktheid kan bereik, word weerlê.


 • Drie en dertig sake van posisionele waarheid Geskryf deur Dr. Arnold Fruchtenbaum, vertaal in Afrikaans deur FaithEquip

  Twee belangrike fasette van die gelowige se redding is regverdigmaking en heiligmaking. Wat leer die Bybel ons oor regverdigmaking en heiligmaking, en wat presies is dit? Die onderwerp van regverdigmaking sal in agt afsonderlike dele bestudeer word. Heiligmaking word eweneens in agt belangrike kategorieë verdeel. Die stelling dat die gelowige in hierdie lewe reeds volmaaktheid kan bereik, word weerlê.


 • Die Joodse bruilofstelsel en die bruid van die Messias Geskryf deur Dr. Arnold Fruchtenbaum, vertaal in Afrikaans deur FaithEquip

  Hoe stem die Joodse bruilofstelsel ooreen met God se raadsplan vir Christus as die Bruidegom en die kerk as die Bruid van Christus? Elke aspek van die Joode bruilofstelsel word kortliks bespreek, naamlik die reëlings, die voorbereiding, die haal van die bruid, die seremonie, die bruilofsfees en die bruid se woonplek.


 • Die universele Kerk Geskryf deur Dr. Arnold Fruchtenbaum, vertaal in Afrikaans deur FaithEquip

  Wie is die Kerk, wanneer het dit begin en wanneer gaan dit eindig? Is die Kerk sigbaar of onsigbaar? Wanneer word daar na die Kerk met ‘n hoofletter “K” en wanneer na die kerk met ‘n kleinletter “k” verwys? Hoe is die Kerk saamgestel, wie is die Fondament daarvan en wat is die bestaansredes vir die Kerk? Hierdie en ander vrae word duidelik aangesny in meegaande artikel. Die Bybel gebruik tien simboliese illustrasies van die Kerk en dit word een-vir-een behandel.


 • Die plaaslike gemeente Geskryf deur Dr. Arnold Fruchtenbaum, vertaal in Afrikaans deur FaithEquip

  Hoewel daar nie ’n eksplisiete definisie van die plaaslike gemeente in die Nuwe Testament verskyn nie, is daar genoeg beskrywings en besonderhede in die Bybel oor die normale kenmerke van ’n funksionerende plaaslike gemeente sodat ’n mens ’n omskrywing uit al die beskikbare getuienis kan aflei. Hierdie studie van die plaaslike gemeente word in agt dele verdeel: die definisie, die bestaansredes, kerkregering, organisasie en leierskap, kerklike tug, die Sabbat en Sondag, die samekoms van die gemeente en die rol van vroue in die plaaslike gemeente.


 • Die Nagmaal Geskryf deur Dr. Arnold Fruchtenbaum, vertaal in Afrikaans deur FaithEquip

  Die Kerk het twee ordinansies, naamlik die Nagmaal en die Doop. Hierdie studie oor die Nagmaal word in nege afdelings verdeel: die betekenis van die Nagmaal, die Skrifgedeeltes wat gebruik word, die name van die ordinansie, waarom dit kwalifiseer as ’n ordinansie, die doel van die Nagmaal, die gereeldheid waarmee dit beoefen word, die manier waarop dit beoefen word, die voorvereistes vir deelname en die gevare wat dit inhou as jy op onwaardige wyse daaraan deelneem.


 • Die instelling van die doop Geskryf deur Dr. Arnold Fruchtenbaum, vertaal in Afrikaans deur FaithEquip

  Wat beteken die doop regtig? Wie behoort gedoop te word? Wat is die regte metode vir doop: besprinkeling of onderdompleing? Wat is die doop van gelowiges? Die instellings van die doop en die nagmaal is die twee ordinansies van die Kerk. Hierdie studie oor die doop word in twee afdelings bespreek: die woord “instelling” (of: ordinansie) en die instelling van die doop as sodanig. Die bespreking oor die instelling van die doop behandel sewe sake: die betekenis van die doop, die kwalifikasies van die doop as ’n instelling, die formule vir die doop, die doopmetodes, wie gedoop moet word, die verhouding van die doop met betrekking tot redding, en herdoping.


 • Die Bybelse beginsel om te gee Geskryf deur Dr. Arnold Fruchtenbaum, vertaal in Afrikaans deur FaithEquip

  Wat is die Bybelse beginsels van gee vir die Nuwe-Testamentiese gelowige? Hierdie onderwerp word in drie hoofkategorieë gedek. Eerstens word die beginsels van gee behandel en sluit in basiese beginsels asook die beginsels wat ons in 2 Korinthiërs 8:15 en in 2 Korinthiërs 9:6-14 vind. Die tweede hoofkategorie is die bedrag wat gegee word. Wat was die Ou-Testamentiese en wat is die Nuwe-Testamentiese beginsel van gee rondom die bedrag – en hoe verskil hierdie twee beginsels? Die derde hoofkategorie wat bespreek word gaan oor die ontvangers van wat gegee word. ’n Mens moet sorg aan die dag lê om die beginsels te gebruik wat vir Nuwe-Testamentiese gawes geld. Die gelowige staan nie onder die Wet van Moses nie. Gelowiges gee nie op grond van die tiende nie, maar op grond van die Nuwe-Testamentiese beginsel, naamlik gee volgens genade, of gee onder leiding van die Gees.


 • Die beginsels van gebed Geskryf deur Dr. Arnold Fruchtenbaum, vertaal in Afrikaans deur FaithEquip

  Hierdie studie oor die beginsels van gebed behandel tien sake: die definisie van gebed, die simbool van gebed, redes en doel vir gebed, die vermanings om te bid, die beloftes van gebed, die beplanning van gebed, gebedsplekke, gebedstye, liggaamsposisies tydens gebed asook die krag en resultate van gebed.


 • Drie tipes gebed Geskryf deur Dr. Arnold Fruchtenbaum, vertaal in Afrikaans deur FaithEquip

  Drie tipes gebede word behandel: private gebede, openbare gebede (insluitende ongewensde openbare gebede) en ook eskatologiese gebede.


 • Die voorwaardes van gebed Geskryf deur Dr. Arnold Fruchtenbaum, vertaal in Afrikaans deur FaithEquip

  Alle Bybelse gebede is óf uitdruklik óf by implikasie voorwaardelik. Jesus self het mense oor minstens drie voorwaardes van individuele gebed onderrig. In hierdie artikel word die subjektiewe voorwaardes van gebed uitgelig.


 • Die samestellende dele en inhoud van gebed Geskryf deur Dr. Arnold Fruchtenbaum, vertaal in Afrikaans deur FaithEquip

  Hierdie Messiaanse Bybelstudie is ’n voortsetting van die studie “Die voorwaardes van gebed”. In die eerste gedeelte het ons “Die subjektiewe voorwaardes van gebed” behandel. In hierdie gedeelte kyk ons na die objektiewe voorwaarde.


 • Die Kerk en die Jode Geskryf deur Dr. Arnold Fruchtenbaum, vertaal in Afrikaans deur FaithEquip

  Wat het die Kerk van die Jode ontvang? Wat het dit die Kerk gekos om die evangelie van Jode te weerhou? En wat is die Kerk se plig teenoor Jode? Hierdie studie behandel elk van hierdie drie vrae.


 • Die oorblyfsel van Israel Geskryf deur Dr. Arnold Fruchtenbaum, vertaal in Afrikaans deur FaithEquip

  Die leer omtrent die Oorblyfsel van Israel word in hierdie artikel beskryf met verwysing na die verlede, die hede en die toekoms. As ’n leerstelling, het die teologie van die Oorblyfsel met Elía begin, is toe deur die geskrifte van die profete ontwikkel, en is in die Nuwe Testament voortgesit. In kort beteken hierdie leer dat daar altyd binne die Joodse volk as geheel sommiges is wat glo, en almal wat glo, vorm die Oorblyfsel van Israel. Daar is dus twee Israels: die Hele Israel en die Oorblyfsel van Israel. Etnies (dit is: biologies gefundeerd) is die twee dieselfde, maar geestelik is hulle nie.


 • Die moderne staat van Israel in Bybelprofesie Geskryf deur Dr. Arnold Fruchtenbaum, vertaal in Afrikaans deur FaithEquip

  Verskillende sieninge oor die onderwerp van die moderne staat van Israel in Bybelprofesie word behandel. Die artikel bespreek spesifiek Israel se wêreldwye herversameling in ongeloof ter voorbereiding vir oordeel in die Verdrukking, gevolg deur ’n tweede wêreldwye herversameling in geloof ter voorbereiding vir seëninge, in besonder die seën van die Messiaanse Koninkryk.


 • Jode, heidene, Christene Geskryf deur Dr. Arnold Fruchtenbaum, vertaal in Afrikaans deur FaithEquip

  Wie is ‘n Jood? En wie is ‘n nie-Jood? Die hele kwessie omtrent die definisies van Jode, Heidene, Heidengelowiges, en Joodse gelowiges, is uiters verwarrend. In die artikel word gepoog om onderskeide te tref waar die Bybel dit doen en om onderskeide uit te wis waar die Bybel dit doen. En wat is die relevansie hiervan? Leerstellinge rondom die Abrahamitiese verbond, die Oorblyfsel, die olyfboom en die Israel van God word behandel.


 • Hoekom red God vandag heidene? Geskryf deur Dr. Arnold Fruchtenbaum, vertaal in Afrikaans deur FaithEquip

  In die afgelope eeue was die kwessie of God vandag Jode red, maar in die eerste-eeuse gemeentes was die wesenlike vraagstuk: red God heidene? En indien wel, hoekom? Twee bybelse redes hoekom God vandag heidene red word in detail bespreek.


 • Onsterflikheid Geskryf deur Dr. Arnold Fruchtenbaum, vertaal in Afrikaans deur FaithEquip

  Hoe definieer die Bybel onsterflikheid? Watter Bybelse bewyse is daar wat die onderrig van onsterflikheid as die waarheid kan staaf? En watter voordele het hierdie leerstelling van onsterflikheid? Hierdie studie behandel die konsep van onsterflikheid en hoe dit gelowiges en ongelowiges raak. Die eerste hoof kategorie is die definisie van onsterflikheid. Daar word ook ’n paar algemene verkeerde sienings of algemene wanopvattings oor onsterflikheid weerlê.


 • Die oorgangstaat tussen dood en opstanding Geskryf deur Dr. Arnold Fruchtenbaum, vertaal in Afrikaans deur FaithEquip

  Wat gebeur wanneer iemand sterf, en presies waar is daardie persoon? Wat is ‘n gelowige se staat tussen dood en opstanding – en hoe verskil dit met die ongelowige se staat? Het ‘n gelowige een of ander liggaam tussen dood en opstanding? Hierdie en ander vrae word in die artikel behandel. Vals leringe soos ‘n tweede proeftydfperk of sieleslaap word ook aangeroer.


 • Die plek van die dooies Geskryf deur Dr. Arnold Fruchtenbaum, vertaal in Afrikaans deur FaithEquip

  Nadat u meegaande artikel bestudeer het, behoort u ‘n goeie begrip te hê oor die onsigbare wêreld wat die Bybel beskryf. Terme soos Sheol, Hades, Abaddon, die put, die afgrond, Tartarus, die Hel, Gehenna, die Paradys en nog ander word Bybels gedefinieer. Daarna word die plek van die dooies in die Ou Testament – en ook tans – bespreek. Waar was gelowige afgestorwenes voor die hemelvaart van Christus en wat gebeur sedertdien met gelowiges wat sterf? Waar dooie mense in die toekoms na die dood heengaan word uitgestip. Laastens weerlê die artikel valse leringe omtrent die plek van die dooies.


 • Die wegraping van die Kerk Geskryf deur Dr. Arnold Fruchtenbaum, vertaal in Afrikaans deur FaithEquip

  Wat is die wegraping van die Kerk, wie gaan weggeraap word en wanneer gebeur dit? In hierdie artikel word die Voorverdrukking wegraping perspektief behandel. Ander aspekte soos die regterstoel van Christus en die moontlike krone wat gelowiges kan ontvang word ook aangeraak.


 • Die wederkoms van die Messias Geskryf deur Dr. Arnold Fruchtenbaum, vertaal in Afrikaans deur FaithEquip

  Toe Jesus Christus se Messiasskap tydens sy eerste koms verwerp is, watter gevolge het dit vir Israel gehad? Wat is die onvergeeflike sonde? Wat moet Israel doen voor die wederkoms van Christus? In meegaande artikel oor die wederkoms van die Messias, word die verwerping van Jesus se Messiasaskap behandel asook die voorvereiste vir sy wederkoms.


 • ‘n Uiteensetting van Psalm 90 Geskryf deur Dr. Arnold Fruchtenbaum, vertaal in Afrikaans deur FaithEquip

  Die Kom Kyk Dissipelskapkursus word afgesluit met ‘n uiteensetting van Psalm 90. Hierdie psalm se boodskap en die toepassing vir gelowiges vandag is vierledig. Eerstens moet ons erken dat die lewe kort is as jy uit ’n goddelike perspektief daarna kyk, maak nie saak hoe lank ons leef nie. Tweedens is nie al ons jare produktief nie, ongeag hoe lank ons leef. Trouens, net die middeljare is produktief, en selfs dan kan ons produktiwiteit belemmer word deur tragedie en siekte. Derdens moet ons baie bewus wees van hoeveel tyd ons oor het in hierdie wêreld. Vierdens moet ons ons lewens só beplan dat ons so produktief moontlik vir die Here kan wees en sy werk kan doen. Die konteks van hierdie psalm is dat Moses dit aan die einde van die veertig jaar lange swerftog in die woestyn geskryf het. Teen die tyd toe hy hierdie psalm geskryf het, het die Eksodusgenerasie al gesterf. Die oordeel wat oor die mense gekom het as gevolg van die sonde by Kades-Barnéa was voltrek, en die woestyngenerasie sou binnekort die Beloofde Land binnegaan. Hierdie psalm is dus teen die agtergrond van die sonde van Kades-Barnéa geskryf. Ons as gelowiges gebruik baie gesegdes en clichés, insluitende party wat nie eens Bybels is nie. Met hierdie spesifieke psalm in gedagte, is daar egter een cliché wat eg Bybels is. Ons moet die boodskap daarvan in ons lewens tuisbring: Één lewe het ons, snel verby, Slegs ons diens aan Christus bly.