Eksodus, Josua en Openbaring

Daar is verskeie tipologiese verbindings tussen Eksodus en Openbaring, maar dieselfde kan ook vir Josua en Openbaring gesê word. Waarom is dit so? Watter tipologiese verbindings bestaan daar tussen hierdie drie boeke van die Bybel? En wanneer sal hierdie Ou-Testamentiese tipes in die Nuwe-Testamentiese antitipes vervul word? Ons oorweeg verskeie tipologiese verbindings tussen Eksodus, Josua en Openbaring.

Eksodus en Openbaring

God het vir Abraham gesê dat sy nageslag (deur Jakob) vreemdelinge in ʼn vreemde land sal wees en dat hulle verdruk sal word (Gen 15:13). Hierdie verdrukking en slawerny het begin toe ʼn nuwe Farao in Egipte begin regeer het, iemand wat nie vir Josef geken het nie (Eks 1:8). Die boek Eksodus wys hoe God wonderbaarlik die nageslag van Jakob, God se nasionale seun Israel, uit ellende en slawerny van Egipte geroep en bevry het (vgl. Eks 4:22; Hos 11:1). Kort daarna het God die Mosaïese verbond met Israel by Sinai gesny, Israel is geleer hoe om God te aanbid, en God het die nasie in die dag in ʼn wolkkolom gelei en snags in ʼn vuurkolom (Eks 13:21-22). Egipte wou Israel verslaaf en domineer, maar Eksodus skets die geboorte van Israel — ʼn nasie op pad na die Beloofde Land.

God het herhaaldelik vir Farao gesê: “So spreek die HERE, die God van Israel: Laat my volk trek…” (Eks 5:1), maar Farao het dit vir die Jode net nog moeiliker gemaak. Deur die tien plae het God al die gode van Egipte deur strafgerigte geoordeel (Eks 12:12). Hierdie goddelike oordele wys God is die groot EK IS — en openbaar ook hoe Farao se greep oor die nageslag van Jakob losgemaak is totdat hy hierdie Hebreërs uiteindelik laat gaan het.

In Openbaring 5 gee God die boekrol vir die Een wat waardig is om dit oop te maak, die boekrol wat in werklikheid die titelakte van die aarde is. Wanneer Christus die seëls oopbreek en die boek as’t ware aktiveer, sal Christus se vyande nie net sy voetbank gemaak word nie, maar die Messiaanse koninkryk sal gevestig word. Soos Woods (2016:172) tereg opmerk, is die riviere wat in die eerste plaag in bloed verander het, soortgelyk aan die derde skaal-oordeel (Eks 7:19-21; Open 16:4-7); die sere van die sesde plaag lyk soos die eerste skaal-oordeel (Eks 9:8-12; Open 16:1-2); die hael van die sewende plaag is soortgelyk aan die sewende skaal-oordeel (Eks 9:22-26; Open 16:17-21); en die duisternis van die negende plaag lyk soos die vyfde skaal-oordeel (Eks 10:21-23; Open 16:10-11). Die oordele in Openbaring wys God is die groot EK IS — en openbaar ook hoe Satan se greep op die aarde losgemaak sal word en hoe die god van hierdie wêreld, sy Antichris en alle afgode verslaan sal word. Wanneer die God van Israel na die aarde terugkeer sal Hy sy uitverkorenes (wat in die konteks van Matteus se Olyfbergpredikasie na die Joodse oorblyfsel verwys) van oor die hele wêreld na die land Israel terugbring (vgl. Mat 24:31).

Farao is dus ʼn tipe van die Antichris en van Satan. Farao wou Israel in ballingskap in Egipte hou, net soos wat die Satan sedert die sondeval hierdie wêreld in slawerny onder sy gesag wil hou (vgl. Lukas 4:5-8; 2 Kor 4:4; Ef 2:2; 1 Joh 5:19). Die verlossing van Israel uit Egipte is dus ʼn beeld van hoe God die Vader sy gesag oor die aarde na Christus sal oordra. In Openbaring 11:15 is dit duidelik dat die ‘koninkryke van die wêreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid’. Maar soos dit die geval met Farao was, net so sal dit ook met Satan wees: hierdie bose gesag sal deur God se oordele opgegee word.

Josua en Openbaring

‘Josua’, wie se naam ‘God red’ beteken, is ʼn tipe van Yeshua (Jesus), wie se naam ook ‘God red’ beteken. Josua het die Israeliete tot ʼn oorwinning gelei en die meeste van die Beloofde Land ingeneem, maar Jesus sal nie alleen Sy volk van uitwissing deur Satan red nie, maar Hy sal Israel in die hele Beloofde Land inlei (Gen 15:18-21). Josua het ʼn sewe-jaar lange veldtog gehad om die land in te neem — 45 jaar (Num 14:30) minus 38 jaar in die woestyn (Deut 2:14) — en net so sal Jesus ná die sewe-jaar lange Verdrukkingstydperk die aarde inneem.

Terwyl drie konings oos van die Jordaan verslaan is (Eks 17:8-16; Num 21:21-35; Deut 2:30-37), moes Josua daarna nog sewe konings in die land verslaan. In Josua se geval het die vyande van God onder ʼn leier in Jerusalem met die naam Adonai-Sedek versamel, wat ‘heer van geregtigheid’ sou beteken (Jos 10:1-14). Iets soortgelyk gaan in die Verdrukkingstydperk gebeur: Oorspronklik sal daar tien konings wees, maar die Antichris sal drie van hulle verslaan en self die agtste heerser word. Die vyande van God sal onder die Antichris versamel, iemand wat eis om aanbid te word (Op. 13: 1-18) — maar Christus sal al hierdie konings verslaan (Dan 7:8, 24; Open 12:3; 13:1; 17:3, 7).

Josua het twee spioene (of getuies) gestuur om die land te bespied (Jos 2:1-24), maar voor Christus terugkom sal twee getuies vir 3 en ʼn halwe jaar in Jerusalem profeteer (Open 11:1-12). In die boek Josua het Israel en die ark van die Here ses dae om Jerigo gesirkel, met sewe priesters wat sewe trompette blaas. Op die 7de dag het hulle sewe keer die stad omsirkel en tydens die 7de keer, toe die priesters die trompette geblaas het, het Israel geskree en die stad is vernietig (Jos 6:1-27). In Openbaring open Christus ses seëls maar die 7de seël kondig die sewe trompetoordele aan, geblaas deur sewe engele, wat weer lei tot sewe verdere skaal-oordele — en uiteindelik word die Antichris se hoofstad, Babilon, verwoes (Open 6:1-10:11; 15:1-16:21; 17-18).

Slot

Daar is heelwat tipologiese verbindings tussen Eksodus, Josua en die boek Openbaring. Christus sal na die aarde terugkeer, Sy volk red, die Nuwe Verbond met Israel sluit en dan die gelowige oorblyfsel in die land van Israel inlei. Christus sal egter meer doen, want Hy sal die hele aarde van Satan se mag bevry (vgl. Open 20:2-3) en dan die Messiaanse koninkryk vestig en oor die hele aarde heers. Volgens Openbaring 11:15 sal groot stemme in die hemel sê: “Die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid”.

————————

Bron:

Woods, A.M., 2016, The Coming Kingdom: What is the Kingdom and How is Kingdom Now Theology Changing the Focus of the Church?, Grace Gospel Press, Duluth.

Volg ons op sosiale media:

Deel met ander:

[apss_share networks='facebook, twitter, pinterest']