Ewige sekerheid (Deel 2)

Watter Bybelse bewyse is daar vir ewige sekerheid? In hierdie tweede bespreking oor hierdie belangrike onderwerp, noem ons veertien van die bewyse wat in die Bybel gevind kan word.

. . .

God die Vader

Met betrekking tot God die Vader, berus die ewige sekerheid van die gelowige op vier redes.

Een, dit is God se soewereine doelwit dat Hy diegene wat Hy geregverdig het ook sal verheerlik. Paulus sê nie in Romeine 8:28-30 dat slegs dié wat tot die einde toe volhard die paal sal haal nie of dat net sommige wat geregverdig is ook verheerlik sal word nie, maar inteendeel dat almal wat geregverdig is, verheerlik sal word. Nog relevante Skrifverwysings sluit in: 1 Korinthiërs 1:8, Efésiërs 2:7, en Filippense 2:12-13.

Twee, God die Vader het belowe om die gelowige deur sy mag te bewaar (Johannes 10:25-29; Romeine 4:21; 1 Thessalonicense 5:23-24; Hebreërs 7:25; Judas 24).

Drie, as God gewillig was om redding vir ons te voorsien toe ons nog sy vyande was, hoeveel te meer sal die liefde van God ons nie bewaar noudat ons sy vriende is nie (vgl. Romeine 5:7-10).

Vier, God het belowe dat gelowiges nie verlore sal gaan nie (Johannes 3:16; 5:24; Hebreërs 6:16-19).

God die Seun

Met betrekking tot God die Seun, berus die ewige sekerheid van die gelowige op ses redes.

Een, Christus het ons oordeel vir ewig gedra, Hy het vir al ons sondes gesterf (Hebreërs 2:8-9; 1 Johannes 2:2), ongeag wanneer (verlede, hede of toekoms) ons dit gepleeg het.

Twee, gelowiges het deel aan Christus se opstandingslewe, iets wat nie verbeur kan word nie (Romeine 4:25; Efésiërs 2:6).

Drie, omdat Christus namens ons optree as ons Voorspraak (1 Johannes 1:1-2:2), word sonde in die gelowiges se lewe aangespreek, maar nie deur die verbeuring van redding nie.

Vier, Christus tree vir ons in sodat geen gelowige verlore sal gaan nie (Romeine 8:34; Hebreërs 7:25).

Vyf, Christus is ons Herder wat die ewige lewe gee en verseker dat geen skape verlore gaan nie, en niemand kan sy skape uit sy hand ruk nie (Johannes 10:27-29).

Ses, Christus se verlossingswerk is om die Kerk te reinig sodat dit sonder vlek of rimpel of iets dergeliks sal wees (Efésiërs 5:25-27), maar as ʼn mens jou redding kan verloor, sal dit ʼn gebrek veroorsaak.

God die Heilige Gees

Met betrekking tot God die Heilige Gees, berus die ewige sekerheid van die gelowige op vyf redes.

Een, die Heilige Gees se werk van vernuwing (wedergeboorte) kan nie ongedaan gemaak word nie.

Twee, sedert Pinkster woon die Heilige Gees permanent, ewiglik en vir altyd in alle gelowiges (Johannes 14:16-17; 1 Korinthiërs 6:19; Efésiërs 2:22; 1 Johannes 2:27).

Drie, tydens die Kerkbedeling doop die Heilige Gees die gelowige in die Liggaam van Christus in en dit is nie moontlik om permanent uit die liggaam weg te val nie (vgl. 1 Korinthiërs 12:13; 27).

Vier, die Heilige Gees verseël die gelowige permanent, ʼn waarborg van die gelowige se ewige sekerheid (2 Korinthiërs 1:21-22; Efésiërs 1:13-14; 4:30).

Vyf, die krag van die Heilige Gees waarborg die ewige sekerheid van die gelowige (Filippense 1:6).

Ewige sekerheid in Romeine 8 vers 1 tot 39

Nie alleenlik is daar nou geen veroordeling vir die wat in Christus is nie, maar niks kan ons skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Niks nie.

Die betekenis van die woord “ewig”

As die woord ‘ewig’ enige iets beteken, is dit ‘vir altyd’. As ʼn gelowige sy of haar redding kan verbeur, is so ʼn lewe nie ewig nie, maar slegs tydelik. God gee egter vir gelowiges in Christus die ewige lewe, vir altyd. Daar is ʼn ewige plan wat God vir ons het (Efésiërs 3:10-11), ons het ewige redding op grond van dit wat Christus vir ons gedoen het (Hebreërs 5:9), ons het ewige verlossing (Hebreërs 9:12), ʼn ewige erfenis (Hebreërs 9:15), ons is bestem vir ewige heerlikheid in ʼn ewige koninkryk (2 Timótheüs 2:10; 2 Petrus 1:11), ons het ʼn ewige hoop (Titus 3:7) wat ewige troos meebring (2 Thessalonicense 2:16), en die nuwe verbond is ʼn ewige verbond (Hebreërs 13:20). Ons het nou reeds die ewige lewe in Christus Jesus ons Here (vgl. Johannes 17:3).

Christus se voltooide werk

Diegene wat redding ontvang het kan dit nie verbeur nie, want dit sou vereis het dat Christus weer moes kom en alles aan die kruis moes oordoen (Hebreërs 10:12-18). Christus se werk aan die kruis is egter afgehandel, dit het nie net geduur totdat die volgende sonde gepleeg sou word nie. Diegene wat die vrug van Christus se voltooide werk ontvang het, kan dit nie verbeur nie. Al ons sondes het nog in die toekoms gelê toe Christus aan die kruis vir ons gesterf het.

Gelowiges is nuwe skepsels

Gelowiges is nuwe skepsels en ons sal nie ophou om as sodanig te bestaan nie (2 Korinthiërs 5:17).

Die gehoorsaamheid van die Messias

Volgens Johannes 6:37-40 is die gelowige ʼn geskenk van God die Vader aan die Seun op grond van die Seun se gehoorsaamheid – en Hy sal die gelowige vir altyd bewaar.

Die saad van die evangelie bly

Die evangeliesaad wat die ewige lewe voortbring, bly vir altyd (1 Johannes 3:9).

Redding is ʼn gratis geskenk

Redding is ʼn gratis geskenk van God. ʼn Gratis geskenk is nie waarlik gratis as dit terug geëis kan word nie. God neem nie die ewige lewe weg van hulle aan wie Hy dit gratis geskenk het nie.

Redding is ʼn geboorte

Soos wat ʼn liggaamlike geboorte nie ongedaan gemaak kan word nie, so kan ʼn geestelike geboorte ook nie ongedaan gemaak word nie (Johannes 1:12; 3:3; Jakobus 1:18; 1 Petrus 1:3).

Die gelowige kan nie homself of haarself bewaar nie

Gelowiges is net so min daartoe in staat om hulleself gered te hou as wat hulle in die eerste plek daartoe in staat was om hulleself te red (vgl. Galásiërs 3:3). Net soos wat God ons red, net so bewaar Hy ons.

Sonde word gestraf sonder dat redding verbeur word

Ernstige sondes word gestraf maar sonder dat redding verbeur word (1 Korinthiërs 5:5). God dissiplineer gelowiges en straf gelowiges op verskeie maniere – swakheid, siekte en selfs die dood (1 Korinthiërs 11:29-32) – maar dit loop steeds nie daarop uit dat gelowiges hul redding verbeur nie.

Die doel van waarskuwings en vermanings

As God gelowiges nie dreig met die verbeuring van redding nie, wat is die doel van waarskuwings en vermanings? Die doel van God se waarskuwings en vermanings is om gelowiges op te wek tot groter geloof en gebed, om gelowiges se plig aan te toon – nie hul vermoë nie. God belowe voldoende genade en hy sal gelowiges deurhelp. Die Here sal gelowiges vashou, maar Hy verwag van ons om mee te werk in die werk van volharding.

In die derde en laaste deel van ons bespreking oor Ewige Sekerheid sal ons sekere sogenaamde “problematiese Skrifgedeeltes” oor ewige sekerheid bespreek.

———————————

As jy belangstel om meer oor hierdie onderwerp van ewige sekerheid te lees, oorweeg gerus om die volledige artikel, Ewige sekerheid deur dr. Fruchtenbaum te lees.

Volg ons op sosiale media: