God die Vader

Die Evangelie van Johannes begin met ʼn uitgebreide chiastiese struktuur wat eindig met hierdie woorde: “Niemand het God ooit gesien nie; die eniggebore Seun wat in die boesem van die Vader is, dié het Hom verklaar” (Johannes 1:18; vgl. 1:1-2; OAV). Die vrae wat baie natuurlik ontstaan is: Wat doen God die Vader en waarvoor is Hy verantwoordelik? En watter twee aspekte van die Vader kan veral uit die Bybel uitgelig word?

In die komende weke gaan ons, as die Here wil, op elk van die drie Persone van die Drie-Eenheid fokus: eers op God die Vader, dan op God die Seun en daarna gaan ons op God die Heilige Gees fokus. Vandag volg ‘n gedeeltelike opsomming van ʼn artikel deur Dr. Arnold Fruchtenbaum van Ariel Bedieninge oor God die Vader. Twee aspekte word veral uitgelig: die Vaderskap van God wat sy persoonlikheid onderskei van die ander twee Persone in die Drie-Eenheid, asook die werke van die Vader.

Elk van die drie Persone van die Drie-Eenheid was (en is) betrokke by die skepping, maar van God die Vader word gesê dat Hy die Vader van die skepping is (vgl. 1 Korintiërs 8:6; Jakobus 1:17). As Skepper is Hy die Vader van alle engele (Genesis 6:1-4; Job 1:6; 2:1; 38:7) en ook die Vader van alle mense (Handelinge 17:29; Efesiërs 3:14-15). Al is alle engele as seuns van God geskape, weet ons dat ná hulle skepping ʼn derde van die engelewesens geval het en die duiwel en sy gevalle engele gaan uiteindelik in die ewige vuur beland (vgl. Matteus 25:41; Openbaring 12:4). Al is God die Vader se Vaderskap universeel omdat Hy die Skepper is van alle mense, beteken dit nie dat alle mense gered gaan word nie, want nie almal reageer op die evangelie van Christus nie. Nogtans, in die verhouding van Skepper teenoor sy skepsele, is en bly Hy die Vader van alle engele en ook van alle mense.

Die Skrif getuig voorts dat Hy die Vader van Israel is. Byvoorbeeld, in Eksodus 4:22 spreek die Here en sê, “My eersgeborene seun is Israel”. As ʼn nasie is Israel die nasionale seun van God die Vader. Ander tekste wat hierdie waarheid bevestig is Deuteronómium 32:6, Jesaja 64:8, Jeremia 3:4, Hoséa 11:1, Maleági 1:6 en Romeine 9:13; 11:1-12.

God die Vader is die Vader van alle mense omdat Hy die Skepper van alle mense is, maar nie alle mense word kinders van God nie (vgl. Johannes 1:12). God die Vader is die Vader van die gelowiges, vir dié mense wat weergebore is (vgl. Matteus 5:45; 6:6–15; Romeine 8:14–17; 1 Johannes 3:1).

Die Seun van God bestaan ewiglik en sy uitgange is “uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid” (vgl. Miga 5:1). Nogtans is daar Bybelse gronde om te sê dat God die Vader ook die Vader van die Messias is (Psalm 2:7, Johannes 1:14; 3:16-17; 1 Johannes 4:9). Hierdie verhouding word erken deur die Vader (Matteus 3:17b), deur Christus self (Matteus 11:27; Johannes 8:54; 14:12-13), deur ander mense (Matteus 16:16) en selfs ook deur demone (Matteus 8:28-29).

Die unieke werke van God die Vader onderskei Hom van die werke van die Seun en die Heilige Gees. Vyf werke van God die Vader word hier genoem. Eerstens, God die Vader genereer die Seun tot in alle ewigheid (Johannes 5:17–26). Tweedens is dit God die Vader wat die skrywer is van die gebod wat alles wat sy wil is bewerkstellig (Psalm 2:7–9). Derdens word daar gesê die uitverkiesing is die werk van God die Vader (Efesiërs 1:3–6). Vierdens is dit God die Vader wat die Seun gestuur het om die werk van verlossing te doen (Johannes 5:36). Vyfdens is dit God die Vader wat sy kinders dissiplineer. Omdat Hy die Vader van gelowiges is, het Hy die reg om sy kinders te dissiplineer. Die werk van goddelike dissipline is God die Vader se werk (Hebreërs 12:9).

God die Vader is die Here van die hemel en aarde; daar is geen persoon met hoër gesag as Hy nie (Matteus 11:25; vgl. 1 Korintiërs 15:27-28). Dit is die wil van die Vader wat in die hemel en op die aarde moet geskied (Matteus 6:10). Vir ingeval u nie ʼn gelowige is nie, u kan ook God die Vader ken, maar ons ken Hom alleen deur Jesus Christus, die Seun van God (Matteus 11:25-30; Johannes 14:6).

—————————–

Volg ons op sosiale media: