Hierdie eeu en die toekomstige eeu

Die Bybel verwys na “hierdie eeu” en die “toekomstige eeu/die eeu wat kom” (vgl. Luk 20:34; Ef 1:21; Heb 6:5). Byvoorbeeld, Jesus sê vir die godsdienstige leiers van Israel tydens die eerste koms dat die lastering teen die Heilige Gees hulle nie vergewe sal word nie, nie in “hierdie eeu nie en ook nie in die toekomende nie” (Mat 12:32). Wat word met “hierdie eeu” bedoel, wanneer het dit begin en hoe gaan dit eindig? Waarna verwys die “toekomstige eeu”?

Joodse agtergrond

Verskeie Nuwe-Testamentiese tekste verwys na “hierdie eeu”, soms ook vertaal as “hierdie bedeling” — en die einde van “hierdie eeu” word soms vertaal as die “voleinding van die wêreld” (vgl. Luk 20:34; 1 Kor 1:20; 2:6; 2 Kor 4:4). Die “toekomstige eeu” kom ook baie kere voor (vgl. Mark 10:30; Luk 18:30; Ef 1:21; Heb 6:5). Maar waar kom hierdie Nuwe-Testamentiese uitdrukkings vandaan?

Die rabbi’s en Jode van die intertestamentêre tydperk het ʼn onderskeid getref tussen “hierdie eeu”, wat van die skepping af strek, en die “toekomstige eeu” of die “eeu wat kom”, wat na die Messiaanse tydperk verwys (Helyer 1983:597). Die oorgangsfase vanaf die “huidige eeu” na die “toekomende eeu” is die sewejaarverdrukkingstydperk. Die sewejaarverdrukkingstydperk eindig wanneer Jesus Christus terugkeer na die aarde toe, gevolg deur die eerste opstanding (vgl. Mat 24:29-30; Op 19:11-20:6). Die “eeu wat kom” of “toekomstige eeu” is ʼn Joodse verwysing na die toekomstige Messiaanse koninkryk (Stone 1983:230; Helyer 1983:614-615; Ger 2009:102).

Die Messiaanse tydperk sluit die duisendjarige vrederyk in – welke koninkryk in die ewige bestel voortgesit sal word. Toe Jesus en die Nuwe-Testamentiese skrywers na “hierdie eeu” en/of “die eeu wat kom” verwys het, het hulle oorspronklike gehoor hierdie woorde verstaan om ʼn intermediêre koninkryk van Christus in te sluit wat die uiteindelike volmaakte toestand in die ewige bestel sou voorafgaan (Waymeyer 2016:94-95).

ʼn Ander manier om bogenoemde te beskryf, is om die konsep van die eskatologiese dag van die Here te gebruik. Ek verstaan die eskatologiese dag van die Here so: dit sluit in die wegraping van die Kerk, die verdrukkingstydperk, die millennium, die laaste oordeel voor die groot wit troon en moontlik ook die skepping van die nuwe hemel en die nuwe aarde. Die “eskatologiese dag van die Here” dien dus as ʼn brug vanaf die einde van “hierdie eeu” tot wanneer die ewige bestel begin. Hoe so? Die sewejaarverdrukkingstydperk is die laaste stuiptrekkings van “hierdie eeu”. Kort ná Christus se weerkoms aarde toe word die eerste opstanding voltooi en die Messiaanse koninkryk begin. Ná die duisend jaar vind ʼn finale rebellie plaas, dan volg die tweede opstanding en — wanneer die eskatologiese dag van die Here verby is — en dan breek die ewige bestel aan (vgl. Op 20:1-22:5). 

Verdere bespreking

God het alles goed geskep, selfs baie goed, maar ná die sondeval staan Adam die mensdom se reg om onder God oor die aarde te heers aan die Satan af. Selfs ná Christus se oorwinning aan die kruis sê die Nuwe Testament dat Satan nog steeds die “god van hierdie eeu” is (2 Kor 4:4). Satan se vonnis is nog nie in die afgrond of put voltrek nie, want dit gebeur eers ná Christus se weerkoms (Op 20:1-3). Tot dan is die teenwoordige eeu “boos” (vgl. Gal 1:4).

Jesus sê in twee gelykenisse wat gaan gebeur wanneer hierdie bedeling (of eeu) voleindig sal word (vgl. Mat 13:39-40; 49). As Jesus se dissipels vra, “Wat is die teken van u koms en van die voleinding van die eeu”? (Mat 24:3), dan word veral die sewejaarverdrukkingstydperk bespreek. Satan se houvas op die wêreld sal tydens die sewejaarverdrukkingstydperk verbreek word (vgl. Op 6-19). Dan eindig “hierdie eeu”. Kort daarná word die Messiaanse koninkryk opgerig.

Soos genoem, die “eeu wat kom” of “toekomstige eeu” is ʼn Joodse verwysing na die toekomstige Messiaanse koninkryk. Die Messiaanse koninkryk strek vanaf Christus se tweede koms en sal ʼn interimperiode van ʼn duisend jaar bevat, waarna Christus se koninkryk in die ewige bestel sal voortgaan.

In Efesiërs 2:7 praat Paulus van die “eeue wat kom”, wanneer God die “uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus” sal wys. Die “eeue [meervoud] wat kom” kan dus verskeie toekomstige fases of bedelings hê, soos byvoorbeeld die interimfase in die millennium, en in die ewige bestel daarna. Die “huidige eeu” het reeds verskeie fases of bedelings gehad. Byvoorbeeld, die fase vóór die sondeval is anders as die bedelings ná die sondeval. Die fases ná die sondvloed is anders as die bedeling ná die sondeval tot en met die sondvloed. As die “huidige eeu” van die skepping af tot nou toe verskeie fases of bedelings gehad het, dan kan die “toekomstige eeu” en/of die “eeue wat kom” ook meer as een fase hê (Vlach 2017:525).

Slot

Kry die Bybelse terme wat die eindtye beskryf onder die knie. Ons het “hierdie eeu” en die “toekomstige eeu” bespreek — asook die “eskatologiese dag van die Here”, die millennium en die Messiaanse koninkryk. God die Vader bepaal wanneer die Here weer gaan terugkom (vgl. Mat 24:36; Hand 1:7). Elke dag wat verbygaan is een dag nader aan die Here Jesus Christus se weerkoms. Ons sien uit wanneer “die dag aanbreek en die môrester opgaan” in ons harte (vgl. 2 Pet 1:19).

 

Bronne

Ger, S.C., 2009, The Book of Hebrews: Christ is Greater, AMG Publishers, Chattanooga.

Helyer, L.R., 2004, ‘The Necessity, Problems, and Promise of Second Temple Judaism for Discussions of New Testament Eschatology’, Journal of the Evangelical Theological Society 47(4), 597-615.

Scholtz, J.J., 2019, God se raadsplan in Christus, FaithEquip, Amsterdam.

Stone, M.E., 1983, ‘Coherence and Inconsistency in the Apocalypses: The Case of “The End” in 4 Ezra’, Journal of Biblical Literature 102(2), 229-243.

Vlach, M.J., 2017, He Will Reign Forever: A Biblical Theology of the Kingdom of God, Lampion, Silverton.

Waymeyer, M., 2016, Amillennialism and the Age to Come, Kress Biblical Resources, The Woodlands.

Volg ons op sosiale media: