Jesus se gebed in Johannes 17

Die laaste onderwys aan die dissipels in die bo-kamer (Joh 13-17) sluit af met die ‘hoëpriesterlike gebed’ van Jesus. Toe Jesus dié gebed gebid het was hy nog nie in sy hoëpriesterlike bediening nie, maar binne 24 uur daarna is Jesus gekruisig en begrawe — en omtrent ses weke later het Jesus opgevaar na die hemel. Wat is die hooftemas van hierdie gebed? Waarvoor het Jesus gevra en wat was sy redes vir hierdie gebedsversoeke?

Oorsig

Die belangrikste temas van hierdie gebed is die verheerliking van God en die welsyn van Christus se dissipels. Die heerlikheid van God is ʼn tema wat dwarsdeur hierdie Evangelie loop. Ons sien dit in die inleiding (vgl. 1:14), vóór die Diskoers in die Bo-kamer (12:28) en dit is ook deel van die Diskoers (13:31-32). Oppad na Getsémané toe (vgl 18:1), bid Jesus in die eerste deel van hierdie gebed vir homself, maar die fokus is nog steeds die verheerliking van God (17:1-5). In Johannes 17:6-19 bid Jesus vir die elf (van die uiteindelike 12 apostels) voordat die fokus op toekomstige gelowiges val (17:20-26).

Jesus se gebedversoeke vir homself (Joh 17:1-5)

Die uur wat gekom het (17:1a) verwys na Jesus se naderende kruisdood. Jesus se versoek om verheerlik te word (17:1, 5) is nie selfsugtig nie, want sy dood aan die kruis sou die toestand van ʼn verlore en gevalle mensdom omkeer (Constable 2017:309). Deur vrywillig die Vader tot die dood toe te gehoorsaam, sal die Seun die Vader verheerlik deur die werk te volbring wat hy moes doen (17:4). Met die mag wat die Vader aan Hom gegee het, gee die Seun ewige lewe aan gelowiges (17:2, vgl. 1:12). Die ewige lewe word hier nie in terme van tyd gedefinieer nie, maar eerder in terme van verhouding: om God te ken deur geloof in Jesus Christus (17:3). Die ewige lewe begin wanneer ʼn mens geestelik weergebore word (vgl. 3:3-5). Die Seun se versoek is dat die Vader die Seun sal verheerlik ‘met die heerlikheid wat Ek by U gehad het voordat die wêreld was’ (17:5). Dit is die Seun se unieke ‘Shekinah-glorie, die blink en glansryke heerlikheid wat Hy in die ewige verlede gehad het, maar wat deur sy fisiese liggaam versluier was’ (Fruchtenbaum 2017:542; eie vertaling). Hierdie heerlikheid is vir ʼn kort tydjie op die Berg van Verheerliking gesien, maar toe weer bedek (Mat 17:1-13). Nou vra die Seun om ten minste herstel te word na die status wat Hy gehad het vóórdat die wêreld was — en al die Seun se versoeke is ongetwyfeld toegestaan (vgl. Hand 1:9-11; Fil 2:9-11; Open 1:16).

Jesus se gebedversoeke vir die elf (Joh 17:6-19)

Omdat Jesus in hulle verheerlik word — en wat Christus s’n is, is ook die Vader s’n (17:10) — bid Jesus in die tweede deel van hierdie hoëpriesterlike gebed vir die behoud (17:9-14), beskerming (17:15-16) en heiligmaking (17:17-19) van die elf apostels. Wat hulle bewaring en beskerming betref, bid Jesus dat hulle van die wêreld en teen Satan beskerm word; aangaande heiligmaking dat hulle ʼn spesifieke sendingopdrag sal volbring (Fruchtenbaum 2017:542-544). Jesus het redes verskaf vir sy gebedsversoeke. Byvoorbeeld, hierdie manne wat God aan Christus gegee het, het geglo dat die Vader Christus gestuur het (17:6-8). Omdat Christus na die hemel terugkeer, vra Jesus dat hulle lojaal teenoor die Vader gehou sal word, dat hulle eenheid sal hê en dat hulle blydskap in Christus volkome sal wees (17:11-13). Al is Satan verslaan en veroordeel, is hy nog nie in ʼn tronk gestop nie, daarom sal die owerste van hierdie wêreld (12:31; 2 Kor 4: 4; 1 Joh 5:19) en sy goddelose wêreldstelsel die apostels haat (Joh 17:14). Jesus het nie gebid dat die apostels uit die wêreld verwyder moet word nie, maar eerder dat hulle van die Bose bewaar moet word (17:15) en getrou teenoor God sal bly terwyl hulle hul opdrag uitvoer. Vir hierdie sendingsopdrag het hulle heiligmaking nodig, deur God se Woord, sodat hulle die werk wat Jesus aan hulle toevertrou het sal volbring (17:17-18). Die elf moet nie van die wêreld onttrek nie, maar aktief betrokke wees by die verspreiding van die waarheid van die evangelie van Christus. Dié beginsels geld natuurlik ook vir gelowiges vandag.

Jesus se gebedversoeke vir toekomstige gelowiges (Joh 17:20-26)

Jesus het nie net vir die elf (apostels) gebid nie, maar ook vir alle toekomstige gelowiges, vir ‘die wat deur hulle [die apostels] woord in My sal glo’ (17:20). Jesus bid vir die eenheid en uiteindelike verheerliking van gelowiges (17:22-23). Die doel van die eenheid is dat die wêreld sal glo dat die Vader die Seun gestuur het en dat die Vader die gelowiges liefhet, net soos Hy die Seun liefhet (17:21b, 23,26). Persoonlike eenheid tussen gelowiges en liefde vir mekaar sal Jesus se lering bevestig en Hom verheerlik. Jesus bid dat gelowiges sal wees waar Hy is en dat hulle die heerlikheid sal sien wat die Vader aan die Seun ná die hemelvaart gegee het. Gelowiges se verheerliking begin by die dood of die wegraping, welke ook al eerste plaasvind. Dan sal ons vir ewig by Jesus wees.

Dít sluit Jesus se groot voorbiddingsgebed vir sy gelowige dissipels af. Constable (2017:321) som die hoofpunte van die gebed as volg op:

Jesus asked for Himself: glorification (vv. 1, 5), that the Father might be glorified (v. 1). He asked for the Eleven (and their successors): faithfulness (v. 11). The results of their faithfulness would be their unity (v. 11) and their joy (v. 13). The means to their faithfulness would be their protection (from evil; v. 15) and their sanctification (v. 17). He asked for future believers: unity (vv. 21, 22, 23) in the present, that the world might believe (vv. 21, 23), and heaven (v. 24) in the future, that believers might see His glory (v. 24), and fully experience God’s love (v. 26).

Lesse oor gebed

Fruchtenbaum (2017:546) identifiseer gebedslesse wat uit Christus se voorbiddingsgebed afgelei kan word:

  1. Rig gebede aan God die Vader, soos Jesus dit ses keer in hierdie gebed gedoen het.
  2. Gebede moet georganiseerd wees soos wat Jesus se gebed georganiseerd was.
  3. Gebede moet petisies en versoeke bevat.
  4. Wanneer petisies gemaak word, verskaf redes vir die versoeke.
  5. Bid vir onsself soos Jesus vir homself gebid het.
  6. Bid vir dié wat ons persoonlik ken soos Jesus vir die apostels gebid het.
  7. Bid vir dié wat ons nie ken nie, byvoorbeeld sendelinge wat ons nog nie ontmoet het nie.

Slot

Die laaste onderwys aan die dissipels in die bo-kamer (Joh 13-17) begin met ʼn les oor nederigheid (13:1-12) en eindig met ʼn versekering van toekomstige heerlikheid (Constable 2017:321). Gelowiges sal in heerlikheid saam met Christus wees, maar hierdie heerlikheid is ʼn weerspieëling van Christus se heerlikheid — en Sy heerlikheid is inherent deel van wie Hy is (Fruchtenbaum 2017:545). Aan God kom toe al die heerlikheid, vir ewig en altyd.

Bronne

Constable, T.L., 2017, Notes on John, 2017 Edition. (Vir ʼn volledige bespreking van Jesus se gebed in Johannes 17, lees Constable se notas, bladsye 308-321.)

Fruchtenbaum, A.G., 2017, Yeshua: The Life of Messiah from a Messianic Jewish Perspective, The Abridged Version, Ariel Ministries, San Antonio. (FaithEquip beveel hierdie boek graag aan.)

Volg ons op sosiale media: