Jode, heidene, Christene

Volgens 1 Korinthiërs 10:32 kan ons in Nuwe-Testamentiese tye die wêreldbevolking in drie groepe verdeel, naamlik Jode, heidene en Christene. Maar wie is ʼn Jood, wie is ʼn heiden, en wie is Christene? Hoe kan ʼn Jood Bybels gedefinieer word? Hierdie kwessies is veral belangrik vir mense wat betrokke is by Joodse evangelisasie, want vandag word die vraag dikwels gevra: “Hoe is dit moontlik dat iemand beide ʼn Jood en ʼn Christen kan wees?”

. . .

Wie is ʼn Jood?

Is iemand ʼn Jood omdat hy of sy ʼn sekere godsdiens aanhang, in ʼn sekere streek op die aarde woon, ʼn Joodse moeder het, of doodeenvoudig iemand wat hom- of haarself as ʼn Jood beskou? Die Bybel verskaf die antwoord, want die Bybelse basis vir die definiëring van Joodsheid is vervat in die Abrahamitiese verbond. Dit is belangrik om daarvan kennis te neem dat God die Abrahamitiese verbond eers met Abraham gesluit het (Génesis 12:1-3; 13:15-16; 15:4-5), vervolgens nie deur enige van Abraham se ander seuns nie maar slegs deur Isak bevestig het (Génesis 26:2-5), en dit toe nie met Esau nie maar met Jakob herbevestig het (Génesis 28:13-15). Uit die Abrahamitiese verbond kan ʼn eenvoudige definisie van Joodsheid afgelei word, naamlik dat ʼn volk deur die geslagslyn van Abraham, Isak en Jakob sou ontstaan en dat Joodsheid daarom gedefinieer word in terme van nasionaliteit, in terme van afkoms. Alle afstammelinge van Abraham, Isak en Jakob is Jode – en Jode is ʼn volk, ongeag of hulle oor die wêreld verstrooi is en of almal in die land Israel is. Neem ook kennis dat ʼn Jood nie ʼn nie-Jood kan word nie, dit is onmoontlik.

Wat van die kinders uit die verbintenis tussen ʼn Jood en ʼn nie-Jood? As die vader Joods is maar die moeder nie, is die kinders Joods; as die moeder Joods is maar die vader nie, het die kind die opsie om met die Jode te identifiseer en as ʼn Jood beskou te word (soos in die geval van Timótheüs). Koning Dawid was beslis ʼn Jood hoewel sy oorgrootmoeder Rut uit die heidene was. Rut, wat getrou het met Boas (ʼn Jood) en sodoende lid geword het van die staat van Israel, word egter in die Bybel steeds beskryf as ʼn Moabitiese vrou, voordat én nadat sy die God van Israel aangeneem en in Hom geglo het (Rut 1:22; 2:2, 6, 21; 4:5, 10). Daar is baie ander voorbeelde van Ou-Testamentiese heidene wat tot geloof gekom het maar wat nie as Jode gereken is nie selfs al het hulle ook in die God van Israel geglo. Die Bybel praat van hulle as proseliete of Jodegenote (Matthéüs 23:15; Handelinge 2:10; 6:5; 13:43). Wat gelowiges soos die koningin van Skeba en “die manne van Ninevé” (Matthéüs 12:41-42) betref: hulle was nooit proseliete nie en dit is dus nie eers ter sake of hulle Jode was of nie. Hulle was heidene.

Wie is ʼn heiden?

ʼn Heiden is gewoon iemand wat nie ʼn Jood is nie. ʼn Ander manier om dit te definieer is om te sê dat ʼn heiden enige afstammeling van Gam en Jafet is en ook dié afstammelinge van Sem is wat nie uit die geslagslyn van Abraham, Isak en Jakob is nie.

Wie is ʼn Christen?

ʼn Mens kan nie fisies as ʼn Christen gebore word nie. Daar bestaan nie so iets soos ʼn mens wat fisies as ʼn Christen gebore is nie. Jy moet weer gebore word om ʼn Christen te word (Johannes 1:12; 3:3-5). Om weer gebore te word, moet ʼn mens jou geloof en vertroue stel in Jesus Christus as die Plaasvervanger wat ingestaan het vir jou eie sondes. Jesus het gesterf, is begrawe, en is uit die dood opgewek nadat Hy vir die sondes van die wêreld betaal het – maar elkeen van ons moet persoonlik in geloof reageer op God se genadige aanbod van redding (vgl. Romeine 6:23; 1 Korinthiërs 15:1-4). Die Nuwe Testament leer dat elke mens fisies óf as ʼn Jood óf as ʼn heiden (d.w.s. ʼn nie-Jood) gebore word en Christene is daardie Jode en daardie heidene wat glo in die Messiasskap van Jesus.

Jy mag dalk wonder, verloor mense nie hul fisiese identiteit wanneer hulle geestelik weer gebore word nie? Regverdigmaking, heiligmaking en uiteindelike verheerliking is dieselfde vir alle mense wat (geestelik) weer gebore word, maar dit beteken nie dat ʼn mens jou fisiese kwaliteite soos bv. manlikheid en vroulikheid verloor net omdat jy geestelik weer gebore is nie (vgl. Galásiërs 3:28). Dit beteken ook nie dat ʼn Jood wat in die Messias, Jesus van Násaret glo, ophou om ʼn Jood te wees net vanweë sy of haar geloof in Jesus die Messias nie (vgl. Galásiërs 3:28). ʼn Joodse/Hebreeuse Christen is ʼn afstammeling van Abraham, Isak en Jakob wat persoonlik vir Yeshua (Jesus) van Násaret as sy of haar Messias aangeneem het. Sulke Hebreeuse Christene verwys dikwels na hulself as ‘voltooide Jode’, want geloof in die Messiasskap van Jesus voltooi hul Joodsheid; dit weerspreek dit nie. Kyk na Paulus: al was hy die apostel vir die heidene (die nie-Jode), het hy nooit sy Joodsheid ontken nie (Romeine 11:1; 2 Korinthiërs 11:22; Filippense 3:4-8).

Is gelowige nie-Jode nie geestelike Jode nie?

Daar is miskien sekere heidengelowiges wat sal sê, “Ek is ʼn geestelike Jood”. Is dit waar? Wat beteken ‘geestelik’? Volgens dr. Charles Ryrie is ‘geestelikheid ʼn volwasse verhouding met die Heilige Gees’. ʼn Geestelike mens is dus ʼn gelowige wat onder die beheer van die Heilige Gees is. So, ʼn heidengelowige wat geestelik is, is ʼn heidengelowige wat onder die beheer van die Heilige Gees is; ʼn Joodse gelowige wat geestelik is, is ʼn Joodse gelowige wat onder die beheer van die Heilige Gees is.

Maar as Galásiërs 3:6-9 leer dat heidengelowiges “uit die geloof … kinders van Abraham” is, maak dit hulle nie geestelike Jode nie? Nee, glad nie. Selfs in die fisiese sfeer is nie alle kinders van Abraham Jode nie. Arabiere is net sulke afstammelinge van Abraham soos wat Jode is, maar Arabiere kan op geen manier as Jode geklassifiseer word nie. Wat geld vir die fisiese sfeer geld ook vir die geestelike sfeer: om uit geloof kinders van Abraham te wees, is nie genoeg om ʼn heidengelowige skielik in ʼn Jood te verander nie.

Wat van Galásiërs 3:29 wat sê as heidengelowiges aan Christus behoort is hulle die nageslag van Abraham en erfgename volgens die belofte: As heidengelowiges deel word van die nageslag van Abraham, maak dit hulle nie geestelike Jode nie? Die antwoord is weer eens nee. Om uit geloof, of geestelik as jy dit so wil stel, aan Abraham verwant te wees, verbind ʼn heidengelowige nie fisies met Abraham nie.

Sommige sê dalk dat hulle geestelike Jode is op grond van Romeine 2:28-29. Kyk egter eers goed na die konteks van die eerste drie hoofstukke van Romeine: Seëngroet (1:1-7); Inleiding (1:8-15); Tema (1:16-17); en dan die Wêreld onder veroordeling (1:18-3:31) – hetsy dit die heidene is (1:18-2:16) of die Jode is (2:17-3:20). Romeine 2:28-29 is ʼn Skrifdeel wat aantoon dat Jode redding net so nodig het soos heidene – alle mense is onder God se oordeel omdat niemand God se heerlikheid soek nie. Jy kan redeneer dat, omdat iemand wat ʼn ware Jood is dit innerlik is, heidengelowiges vir seker ten minste innerlik geestelike Jode is? Nee, dit is nie so nie. ʼn Ware Jood is een wat nie net fisies ʼn Jood is nie (ʼn afstammeling van Abraham, Isak en Jakob), maar ʼn Jood wat ook innerlik (geestelik) weer gebore is en God prys (vgl. Romeine 2:28-29; 9:6).

Samevatting

Die Bybel leer nie dat alle verskille tussen Jode en heidene uitgewis word wanneer hulle gelowiges word nie. Hoewel dit waar is dat die weg tot redding dieselfde is vir beide Jood en heiden, beteken dit nie dat alle ander verskille tussen hulle terselfdertyd daardeur opgehef word nie, net so min as wat die verskille tussen vryman en slaaf, man en vrou, opgehou het om te bestaan (vgl. Galásiërs 3:28). Die weg tot redding, lidmaatskap van die Liggaam van Christus en geestelike volwassenheid is dieselfde vir beide Joodse gelowiges en heidengelowiges, maar op ander terreine bestaan daar steeds verskille tussen hulle. Wanneer ʼn mens bogenoemde besef, sien jy dat sekere Messiaanse Joodse aspekte duidelik onderskei kan word. Lees gerus meer oor hierdie belangrike aspekte – die Abrahamitiese verbond, die leer van die oorblyfsel van Israel, die leer van die olyfboom en die leer van die Israel van God – in dr. Fruchtenbaum se artikel.

———————————

Wil jy meer lees oor Jode, heidene en Christene? Lees gerus die volledige artikel, Jode, heidene en Christene, geskryf deur dr. Arnold Fruchtenbaum, wat hierdie onderwerp in veel meer detail toelig.

Fotobron: People photograph designed by Javi_indy – Freepik.com

Volg ons op sosiale media:

Deel met ander:

[apss_share networks='facebook, twitter, pinterest']