Johannes die Doper en Elía

Die eerste wet van logika is die wet van identiteit wat leer dat iets is wat dit is: ʼn appel is ʼn appel. Die tweede wet van logika is die wet van nie-teenstrydigheid wat leer dat A kan nie ook nie-A wees op dieselfde tyd en in dieselfde sin nie: ʼn appel is nie ʼn kat nie. Hierdie wette is belangrik wanneer die identiteite van Johannes die Doper en Elía oorweeg word. Heelwat goeie teoloë dink dat Johannes die Doper is Elía en/of hulle bedoel dat Johannes die Doper rééds al die profesieë vervul het wat op Elía betrekking het. Is dit waar?

Toe Johannes die Doper gevra is, “Is u Elía?” het hy gesê, “Ek is nie” (Johannes 1:21). Hierdie vraag en antwoord kom voor in ʼn boek wat deur die Heilige Gees geïnspireer is. Johannes die Doper het tot ’n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal in Christus sal glo (vgl. Johannes 1:6, 15, 32). Sekerlik kan ons Johannes se getuienis oor Christus en ook oor sy eie identiteit glo — ʼn getuienis wat die Heilige Gees in die Woord bevestig. Johannes die Doper is Johannes die Doper (die wet van identiteit) en hy is nie terselfdertyd en in dieselfde sin die persoon Elía nie (die wet van nie-teenstrydigheid).

Johannes die Doper het die direkte profesieë van Jesaja 40:3 en Maleági 3:1 vervul (vgl. Matteus 3:3; 11:10). Die moeilike vraag is of Johannes die Doper ook die profesie kon vervul het waarna Maleági 4:5-6 verwys: “Kyk, Ek stuur julle die profeet Elía voordat die groot en vreeslike dag van die HERE aanbreek. En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat Ek nie hoef te kom en die land met die banvloek tref nie.”

As Johannes die Doper nie die letterlike persoon Elía is nie (vgl. Johannes 1:21), is dit enigsins moontlik (vgl. die wet van nie-teenstrydigheid) dat hy die profesie van Maleági 4:5-6 kon vervul het? Dit blyk dat die Bybel aspekte van Johannes die Doper se bediening in terme van gebeurlikhede beskryf. Al is hy nie die werklike Elía nie, het Johannes die Doper gekom “in die gees en die krag van Elía” (Lukas 1:17a). Die Bybel bevestig dat Johannes die Doper baie eienskappe met Elía deel. Johannes die Doper het “baie” van die kinders van Israel bekeer tot die Here hulle God, maar het hy “alles herstel” (vgl. Matteus 17:11; Lukas 1:16-17)?

Toe Hy van die berg van verheerliking afkom, vra sy dissipels vir Jesus: “Waarom sê die skrifgeleerdes dan dat Elía eers moet kom?” En Jesus antwoord en sê vir hulle: “Dis waar, Elía kom eers en sal alles herstel” (Matteus 17:10-11). Op ‘n tydstip toe Johannes die Doper alreeds vermoor was, sê Jesus dat Elía alles “sal” herstel, wat na toekomstige gebeure verwys. Verder sê Jesus dat Elía sal “alles sal herstel”, nie net “baie” Jode tot die Here bekeer nie. Na aanleiding van hierdie stellings glo ek dat Johannes die Doper nie die profesie van Maleági 4:5-6 vervul het nie. Ek glo ook dat Jesus sê dat Elía in die toekoms sal kom om alles te herstel (Matteus 17:11).

Toe Hy oor die bediening van Johannes die Doper gepraat het, het Jesus gesê: “Maar van die dae van Johannes die Doper af tot nou toe word die koninkryk van die hemele bestorm, en bestormers gryp dit met geweld. Want al die profete en die wet het tot op Johannes geprofeteer. En as julle dit wil aanneem: hy is Elía wat sou kom. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor” (Matteus 11:12-15). Dit is nie moeilik om die “as” in Jesus se stelling raak te sien nie: “en as julle dit wil aanneem”. Selfs al het Johannes die Doper twee direkte profesieë vervul wat op homself van toepassing was as voorloper tydens Christus se eerste koms (Jesaja 40:3; Maleagi 3:1), het almal in Israel nie sy getuienis aangeneem nie en het hy nie “alles herstel” nie. Trouens, die koninkryk van die hemele is geweld aangedoen deur die leiers van “hierdie generasie” in Israel wat suurdeeg aangaande Jesus verkondig het (Matteus 12:24; 16:12; 23:13).

Jesus het ook gesê: “[M]aar Ek sê vir julle dat Elía al gekom het, en hulle het hom nie erken nie, maar aan hom alles gedoen wat hulle wou. So sal die Seun van die mens ook deur hulle ly.” Toe verstaan die dissipels dat Hy met hulle van Johannes die Doper gespreek het (Matteus 17:12-13). Ás die hele Israel die getuienis geglo het van die een wat in die gees en die krag van Elía gekom het —as — dan kon Johannes die Doper moontlik die profesie van Maleági 4:5-6 vervul het. Maar nie net was Johannes die Doper se getuienis nie deur almal geglo nie, maar hy is selfs vermoor (vgl. Matteus 14:1-12). Ten spyte daarvan dat Israel nie vir Johannes die Doper erken het vir wie hy is nie, het Johannes getuig dat Jesus die Messias-Koning is wat ʼn geldige aanbod van die koninkryk van die hemele aan Israel gemaak het (vgl. Matteus 3:1-12; 4:17).

“Aangesien daar net een Messias is wat twee keer kom, is gebeurlikhede te bespeur in die rol van die voorloper” (Scholtz 2014:3; vgl. ook Scholtz 2016:5). Of Israel vir Jesus as die Messias-Koning aanvaar of verwerp het al dan nie, kan natuurlik nie Johannes die Doper se identiteit verander nie (Pentecost 1958:312). Maar aangesien Johannes in die gees en die krag van Elía gekom het (Lukas 1:17; Johannes 1:21), was daar ’n gebeurlikheidsmoontlikheid dat hy Elía kon gewees het, maar “hierdie geslag” in Israel het vir Johannes verwerp en so hy was nie (Matteus 11:14, 16-19; vgl. Maleági 4:5-6). Johannes die Doper is ʼn tipe van die antitipe, Elía: Johannes die Doper was die voorloper tydens Christus se eerste koms; Elía sal die voorloper wees vir Christus se tweede koms. Waar die eerste voorloper gefaal het om “alles te herstel” sal die tweede voorloper daarin slaag. Tesame met ander (Toussaint 1980:211; Barbieri 1983:44, 60; Fruchtenbaum 2005:29-30) glo ek dat Jesus gesê het dat Elía sal kom voordat die groot en vreeslike dag van die HERE aanbreek om alles te herstel (Maleági 4:5-6; Matteus 17:11).

————————-

Bronne:

Barbieri, L.A., 1983, ‘Matthew’, in J.F. Walvoord & R.B. Zuck (eds.), The Bible Knowledge Commentary: New Testament, pp. 13−94, David C. Cook, Colorado Springs.

Fruchtenbaum, A.G., 2005, ‘The Book of Malachi’, MBS096, Ariel Ministries. San Antonio.

Pentecost, J.D., 1958, Things to come: A study of Biblical eschatology, Zondervan, Grand Rapids.

Scholtz, J.J., 2014, ‘The kingdom of heaven and Matthew 10’, In die Skriflig 48(1), Art. #1782, 8 pages.

Scholtz, J.J., 2016, ‘One Messiah, two advents, three forerunners: The chiastic structure of Matthew 11:2–17:13’, In die Skriflig 50(1), a2125.

Toussaint, S.D., 1980, Behold the King: A study of Matthew, Kregel Publications, Grand Rapids.

Volg ons op sosiale media:

Deel met ander:

[apss_share networks='facebook, twitter, pinterest']