Judas

Die boek Judas is waarskynlik deur Jesus se half-broer geskryf (vgl. Matteus 13:55; Markus 6:3), welke broer eers ná Jesus se opstanding ʼn gelowige in Christus geword het (vgl. Johannes 7:2-5). Judas is nie ʼn apostel soos sy broer Jakobus nie (Galásiërs 1:19; 2:9-12; Judas 17), maar het soos Jakobus dieselfde biologiese ouers, naamlik Josef en Maria. Alhoewel hy die half-broer van Jesus is, kies Judas in nederigheid om sy geestelike dienaarsverhouding teenoor Christus te beklemtoon (Judas 1).

Datum

Petrus se tweede brief waarsku in die toekomstige tyd dat valse leraars aan die kom is (2 Petrus 2:1; 3:3; vgl. Pentecost 1983:918; Fruchtenbaum 2005:428). Teen die tyd dat Judas skryf het hierdie valse leraars egter reeds ingesluip (Judas 4) en in Judas 17-18 word 2 Petrus 3:2-3 aangehaal. Vir hierdie redes moes Judas ná 2 Petrus geskryf gewees het, miskien kort daarna in 68 n.C. toe Judas bewus geword het dat die profesie in 2 Petrus alreeds waar begin word het (Tenney 1985:371).

Doel en titel

Judas is geskryf sodat gelowiges kragtig sal ‘stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is’ (Judas 3). Judas verwys baie keer na die Ou Testament asook na twee Joodse apokriewe boeke en daarom is dit waarskynlik primêr geskryf vir Joodse gelowiges buite die land Israel (Bailey & Constable 1999:601). Met inagneming van die rede hoekom Judas geskryf is, kan hierdie titel die boek opsom: ‘Pasop vir die valse leraars’ (Pentecost 1983:918; eie vertaling).

Struktuur

Judas kan só uiteengesit word. Die inleiding (1-2) kan met die slotseëning en lofbetuiging (24-25) verbind word. Die hoofdeel van die brief (5-16) waarsku teen goddelose, valse leraars (5-16) — eers met verwysing na historiese voorbeelde (5-7) en dan na huidige valse leraars (8-16). Die vermaning teen valse leraars (3-4) kan verbind word met die aanmoediging om afvalligheid te vermy (17-23). Die struktuur van Judas is dus basies chiasties (A, B, C, B’, A’).

Die geloof vs. afvalligheid

Bogenoemde struktuur help om te sien dat “die geloof” wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is, gekoppel kan word aan die woorde ‘wat tevore gespreek is deur die apostels van onse Here Jesus Christus’ (Judas 17; vgl. Judas 20; 2 Petrus 3:1-2). Die term “die geloof” kom ook voor in Galásiërs 1:23, Efesiërs 4:5, 13 en Filippense 1:27. In 1 Timótheüs 4:1 sê die Gees uitdruklik dat in die laaste tye sommige van “die geloof” afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang. Judas 4 wys hoe afvalligheid ontaard as daar beweeg word vanaf ‘goddeloosheid na ongebondenheid en dan na verloëning’ (Constable 2017:3; eie vertaling). Voorbeelde van afvalligheid sluit in sommige Israeliete, gevalle engele asook Sodom en Gomorra (Judas 5-7), terwyl goddelose leraars gekenmerk word deur die verwerping van gesag, ʼn lewe in sonde, valse leierskap en om die eie ek te bevredig (Judas 8-16; Pentecost 1983:920-922). Gelowiges moet egter God se gesag eerbiedig deur die lering van die apostels te gehoorsaam en hulself opbou in hul geloof deur te bid, hul in die liefde van God te bewaar en om na Jesus se wederkoms uit te sien (Judas 17-23).

Slot

Ons geloof is geanker in en gefokus op Jesus Christus. Om vir die geloof te stry is om vrywillig God se gesag te eerbiedig en om moreel in ooreenstemming met Sy wil te leef (Constable 2017:5). Ons kan dit doen want aan ‘Hom nou wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid! Amen.’ (Judas 24-25).

————————-

Bronne:

Bailey, M.L. & Constable, T.L., 1999, Nelson’s New Testament Survey, Thomas Nelson, Nashville.

Constable, T.L., 2017, Notes on Jude, 2017 edition, Sonic Light.

Fruchtenbaum, A.G., 2005, The Messianic Jewish Epistles, Ariel Ministries, Tustin.

Pentecost, E.C., 1983, ‘Jude’, in J.F. Walvoord & R.B. Zuck (eds.), The Bible Knowledge Commentary: New Testament, bladsye 917-924, David C Cook, Colorado Springs.

Tenney, M.C., 1985, New Testament Survey, revised edition, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids.

Volg ons op sosiale media:

Deel met ander:

[apss_share networks='facebook, twitter, pinterest']