Kom na My toe

In Matteus 11:28-30 maak Jesus dié uitnodiging: 28Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee. 29Neem my juk op julle en leer van My, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele; 30want my juk is sag en my las is lig. In hierdie teks belowe Jesus twee soorte rus: die een soort rus skenk Hy verniet, die ander kom met ʼn voorwaarde.

Kom na My toe: Rus verniet

Tydens Jesus se eerste koms, het baie Jode (Mat 11:16-19; vgl. ook 12:24-32) Jesus verwerp. Selfs stede waar baie van Jesus se kragtige dade plaasgevind het (Mat 11:20-24), het Jesus verwerp. Te midde van al hierdie verwerping maak Jesus dié uitnodiging aan ʼn ieder en ʼn elk: Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.

Jesus se uitnodiging is vir almal wat vermoeid en belas is. Dit is ʼn persoonlike uitnodiging aan elke sondaar om eerste na Hom toe te gaan. Behalwe dat dié mense vermoeid en belas is, is daar enige voorvereistes? “Kom na My”, is wat Jesus gesê het. Moet ons eers ons kaste regpak, goeie dade verdriedubbel en ons Bybelkennis vermeerder? Hierdie dinge is belangrik op hulle tyd, maar dit kom nie eerste nie. Jesus se uitnodiging is: “Kom na My”.

Mense wat na Jesus toe gaan is die wat vermoeid en belas is. Die skrifgeleerdes en Fariseërs het swaar en moeilike pakke saamgebind en dít op mense se skouers gesit (Mat 23:4). Maar wat God wil hê is barmhartigheid en nie offerandes nie (Mat 9:13; 12:7). Die vermoeides dra swaar aan al die dade wat hulle doen om God se guns te probeer verdien, maar dit is onmoontlik. Die belasdes dra die las van hulle sondes, maar net Jesus kan dié las wegvat. Die vermoeides en belasdes, hierdie mense gaan na Jesus vir rus.

Maar vir elkeen wat na Jesus toe gaan belowe Hy rus – en dít verniet. ʼn Sondaar wat na Jesus toe gaan kan absoluut niks aanbied nie, behalwe om vir vergifnis te vra. Moenie soos ʼn donkie jou nek styf maak, jou eie laste dra of God met jou eie werke probeer beïndruk nie. Dit bring nie rus nie. Net Jesus kan jou van die straf op jou sonde verlos en jou gewete skoonmaak (vgl. Mat 1:21). “Want die Seun van die Mens het gekom om te red wat verlore is” (Mat 18:11). Vir elkeen wat na Jesus toe gaan gee Hy rus – en dit verniet.

Leer van My: Rus, op voorwaarde

Daar is ʼn tweede rus wat Jesus aanbied. Hierdie rus is iets wat ontdek moet word (“julle sal rus vind”) of, om dit anders te stel, hierdie rus kom met ʼn voorwaarde. Jesus sê: Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart; en julle sal rus vind vir julle siele; want my juk is sag en my las is lig.
 
Wat moet ontdek word, wat is die voorwaarde? Jesus se woorde, “Neem my juk op”, het vir die Jode van daardie tyd beteken, “Gaan skool toe”. Word ʼn dissipel-leerling van Jesus, leer by Hom. Elkeen wat die rus van Matteus 11:28 by Jesus ontvang het, is ʼn gelowige, maar daar moet verder gegroei word. Aanvaar en neem Jesus se juk op. Los jou vorige juk, verwerp jou sondige natuur, laat dit sterf en doodbly. Anders gestel: moenie dissipels in die skool van sonde bly wees nie, maar word diensbaar aan die geregtigheid tot heiligmaking (vgl. Rom 6:17-19). Hierdie juk, so sê Jesus, is sag en die las wat Jesus op jou skouers plaas, is lig. “Neem my juk op”.

Wat is die kurrikulum? Jesus se hele dissipelskapkursus is om Sy sagmoedigheid en nederigheid van hart te leer. Leer by Jesus, word gelykvormig aan die beeld van die Seun (vgl. Rom 8:29), sodat Christus in die dissipel gestalte verkry (Gal 2:20; 4:19). Jesus se dissipelskapkursus sluit in beide kennis en innerlike verandering om meer soos Jesus te word, om Sy sagmoedigheid en nederigheid van hart te hê.

Waarom beklemtoon Jesus juis híérdie twee karaktereienskappe? Sagmoedigheid is ʼn stille vertroue in God, dit is krag onder beheer. Dit is nie passief of lafhartig nie. Sagmoedigheid is verbind met die aktiewe juk van arbeid. Die genade om soos Jesus te kan arbei ontvang ons as ons van Hom leer. Sonder Christus se sagmoedigheid in ons harte, bewerk deur die Heilige Gees, kan ons nie die rus vir ons siele vind wat Jesus ons beloof nie. Ons trots sal in die pad hiervan kom, ons sal geïrriteerd raak want ons werk word nie deur ander na waarde geskat nie. Of, niemand maak ʼn ophef van ons nie. Die on-sagmoedige hart vind fout, hoor elke skerp woord en wil vuur van die hemel afroep op dit wat afgekeur word. Die vlees (ek, ek, ek) stry téén die Gees. Ons het sonder twyfel Jesus se sagmoedigheid in ons nodig om aktief vir God te kan werk. Die sagmoedige gees wat vir Christus werk, doen goed aan ander en berus daarby dat wat vir Jesus in die geheim gedoen word, die Vader eendag in die openbaar sal beloon (vgl. Mat 6:1-4; 25:21-23). Die dissipel van Jesus moet dus die eie vlees kruisig, die eie ek verloën — en soos Jesus word.

Nederigheid is ʼn regte en eerlike waardasie van die eie ek in vergelyking met God, die Here van die hemel en die aarde. Die nederige hart buig voor die wil van God. Nederigheid is om passief ʼn juk te dra — en Jesus belowe hierdie las is lig. Die genade vir ʼn nederige hart kan net by Jesus ontvang word. Sonder Christus se nederigheid in ons harte, bewerk deur die Heilige Gees, kan ons nie die rus vir ons siele vind wat Jesus ons beloof nie. Nederigheid is noodsaaklik want dit bring die regte gesindheid en houding voor God en maak dit moontlik dat Jesus Christus die werk déúr ons doen. Hierdie hart is bereid om te dien, soek nie groot dinge vir hom- of haarself nie, maar wil eerder sien dat Jesus verheerlik word.

Dit is vir sulke toegewyde dissipels, wat toelaat dat hulle innerlike karakter soos Jesus s’n verander word deur die Heilige Gees, dat ʼn ontdekking gemaak word: Julle sal rus vind vir julle siele.

Slotopmerkings

ʼn Nuwe jaar lê voor: 2019. Jesus nooi almal wat vermoeid en belas is na Hom toe. Hy belowe rus – en dít verniet. Laat elkeen wat nog nooit na Jesus toe gegaan het nie, reageer op Sy uitnodiging: Kom na My toe, elkeen wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.

As Jesus u al van u sonde gered het, vir u verniet Sy rus gegee het, het u al Sy dissipelskap-juk geneem wat Hy op u skouers wil plaas? Het u al rus vir u siel by Hom gevind? Vir sy dissipels sê Jesus: Neem my juk op julle en leer van My, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele; want my juk is sag en my las is lig.

Volg ons op sosiale media: