Pas jou gesindheid teenoor die Bybel se gesag toe

Onlangs het ons ses gesindhede of houdings jeens die Bybel se gesag bespreek. Nou vra ons, as die President van Suid-Afrika jou vertel dat die apostel Paulus “ʼn Afrikaan is, gebore in Soedan”, sal jy as ʼn dissipel van Christus hierdie stelling Bybels kan weerlê? Of as die Rooms-Katolieke pous vir jou sê dat Jode gered kan word sonder Jesus Christus, wat sal jy hierop antwoord? Hierdie vrae is nie akademiese oefeninge nie, want die manier hoe jy die vrae beantwoord weerspieël jou gesindheid teenoor die gesag van die Bybel.

Net gou ʼn vinnige terugflits: as jy ʼn volgeling van Descartes is, dan is die gesagsbasis van jou epistemologie (hoe jy weet wat jy weet) jou verstand, jou rede. As jy Hume volg, dan is sintuiglike ervarings die arbiter van waarheid al dan nie. Of jy vir Barth volg, dan is ʼn onverwagse eksistensiële ontmoeting jou ding. Of as jy Nietzsche volg, is jou “wil om te kan” die grond waarop waarheid vir jou staan (“wat dit vir my beteken”) en dus die basis van jou epistemologie. Maar God, deur die Skrif, sê dat die “vrees van die HERE is die beginsel van die kennis; sotte verag wysheid en tug” (Spreuke 1:7; OAV).

Is die apostel Paulus ʼn Afrikaan, gebore in Soedan? Hierdie vraag is maklik om te antwoord want die Bybel gee die antwoord duidelik. Terwyl hy onder die inspirasie van God die Heilige Gees skryf (2 Timótheüs 3:16; 2 Petrus 1:21) — en God kan nie lieg nie (Handelinge 5:3-4; Titus 1:2)— sê Lukas dat die apostel Paulus voor ʼn groot skare in Jerusalem getuig dat “ek is ʼn Jood, gebore in Tarsus in Cilícië, maar opgevoed in hierdie stad [Jerusalem]” (Handelinge 22:3a; vgl. 21:39a). Wanneer hy voor koning Agríppa getuig, sê Paulus dat hy van sy jeug af in Jerusalem as ʼn Fariseër grootgeword het (Handelinge 26:4-5). Paulus verwys boonop na Jode as “my broers, my stamgenote na die vlees” (Romeine 9:3, 5) wat, soos Paulus, op die agste dag fisies besny is, ja uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, ʼn Hebreër uit die Hebreërs (Filippense 3:5; vgl. 2 Korinthiërs 11:22). Baie duidelik is die President van Suid-Afrika se stelling dat die apostel Paulus ʼn Afrikaan van Soedan is, totaal en al vals.

Wat van die pous se stelling dat Jode sonder die Messias gered kan word? Die Skrif sê almal het afgewyk, tesame het hulle ontaard; daar is niemand wat goed doen, ook nie een nie (Psalm 14:3). Aangesien dit van alle mense waar is (behalwe Jesus), is dit duidelik dat alle Jode en nie-Jode vergifnis van sonde by God moet kry. Sonder bloed is daar egter geen versoening of vergifnis van sonde nie (vgl. Levítikus 17:11), dus het elke mens ʼn losser nodig. Elke mens het vir Jesus nodig wat nie net gewillig en sondeloos was nie, maar ook bereid was om op die kruis vir jou en my sonde met sy bloed te betaal (vgl. Jesaja 53).

God het sy eie Seun gestuur, Hy wie se uitgange uit die voortyd is, uit die dae van die ewigheid (Miga 5:1), en in hierdie een Persoon is die menslike natuur by sy ewige goddelike natuur gevoeg (Jesaja 7:14; 9:6; vgl. Johannes 1:1-3). Jesaja (55:1) skryf dat dat “almal wat dors het, kom na die waters; en wie nie geld het nie, kom, koop en eet; ja, kom, koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk!” Eeue daarna, tydens die Fees van Tabernakels, sê die Messias, “as iemand dors het, laat hom na My toe kom en drink! Hy wat in My glo, soos die Skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei” (Johannes 7:37-38). Kan ʼn Jood sonder die Messias gered word? Geen Jood of nie-Jood kan sonder die Lam van God, dit is Jesus Christus, gered word nie. So dit is baie duidelik dat die pous se opmerking dat Jode sonder die Here Jesus Christus gered kan word, ook totaal en al vals is.

Ongeag iemand se feilbare verstand en rede, jou sintuiglike ervarings, mistiese ontmoetinge en belewinge, Romanisme en kultiese idees oor die waarheid, is en bly die Bybel die finale arbiter of regter van waarheid. Die apostel Paulus, ʼn Jood van Tarsus wat in Jerusalem grootgeword het, skryf onder die inspirasie van God die Heilige Gees dat “ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is ʼn krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is: Maar die regverdige sal uit die geloof lewe” (Romeine 1:16-17). Paulus por beide Jood en Griek om na Jesus Christus toe te gaan, want dit is Christus wat sê: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie” (Johannes 14:6).

—————–
Verwysings:

Stellinge gemaak deur die President van Suid-Afrika.

Stellinge gemaak deur die Rooms-Katolieke Pous.

Ons beveel ook hierdie preek deur Dustin Elliot aan.

Volg ons op sosiale media: