Posisionele waarhede en seëninge van gelowiges

Wanneer iemand tot geloof in Christus kom, word hy of sy oombliklik verryk met elke geestelike seëning in Christus (Efésiërs 1:3; Kolossense 2:10). Teologies kan hierna verwys word as posisionele waarhede (feite) of seëninge.

. . .

Elke keer wanneer die apostel Paulus terminologie gebruik soos “in Christus”, “in Jesus”, “in Christus Jesus” of “in Jesus Christus”, maak God iets bekend van dit wat waar is in die gelowige se posisie as synde in die Messias (vgl. 1 Korinthiërs 12:13). Hierdie posisionele waarhede of seëninge berus op God se genade, dit is “tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee Hy ons begenadig het in die Geliefde” (Efésiërs 1:6). Die posisie in Christus is nie net die grondslag van die gelowige se gesag nie (vgl. Efésiërs 1:18-19), maar die posisie in Christus is ook die gelowige se beste verweer in geestelike oorlogvoering (vgl. Kolossense 2:14-15; Hebreërs 2:14-15). Om kragtig te wees in die Here (vgl. Efésiërs 6:10) is om ons posisie in Christus Jesus en die gesag wat saam met daardie posisie in Hom kom, te besef.

Posisionele waarhede en seëninge van die gelowige in Christus

As jy nooit vir Jesus Christus in geloof ontvang nie, Hy wat in jou plek aan die kruis gesterf het om die prys vir jou sondes te betaal en wat weer opgestaan het om vir ewig saam met God die Vader te regeer, sal jy hierdie enorme seëninge verbeur. Wanneer jy egter vir Jesus Christus in geloof ontvang, word die volgende 33 dinge onvoorwaardelik in die Woord van God aan jou as ʼn lid van die liggaam van Christus belowe.

In God se ewige raadsplan

Vantevore geken (Romeine 8:29; 1 Petrus 1:2), uitverkorenes van God (Romeine 8:33; Kolossense 3:12; 1 Thessalonicense 1:4; Titus 1:1; 1 Petrus 1:2), verordineer / voorbeskik (Romeine 8:29-30; Efésiërs 1:5, 11), uitverkies (Matthéüs 22:14; Efésiërs 1:4; 1 Petrus 2:4) en geroep (1 Thessalonicense 5:24).

Versoen

Versoen deur God (2 Korinthiërs 5:18-19; Kolossense 1:20) en met God (Romeine 5:10; 2 Korinthiërs 5:20).

Verlos

Lees gerus Romeine 3:24; 1 Korinthiërs 1:30; Efésiërs 1:7; Kolossense 1:14 en 1 Petrus 1:18.

Geen veroordeling

Lees Johannes 3:18; Romeine 8:1; Johannes 5:24 en 1 Korinthiërs 11:32.

Soenoffer

Lees Romeine 3:24-26; 1 Johannes 2:2; 4:10.

Vergifnis

Lees Romeine 4:25; Efésiërs 1:7; 4:32; Kolossense 1:14; 2:13; 3:13; 1 Petrus 2:24. Onderskeid is nodig tussen volledige juridiese vergifnis en herhalende familie-vergifnis (vgl. 1 Johannes 1:9).

Afsterwing (oordeel) van die ou mens tot ʼn nuwe lewenswandel

Saam met Christus gekruisig (Romeine 6:6), saam met Christus gesterf (Romeine 6:8; 1 Petrus 2:24), saam met Christus begrawe (Romeine 6:4; Kolossense 2:12) en saam met Christus opgestaan om in ʼn nuwe lewensbeginsel te wandel (Romeine 6:4; Kolossense 3:1).

Bevry van die Wet van Moses (maar onder die Wet van Christus)

Dood ten opsigte van die Wet (Romeine 7:4) en bevry van die Wet (Romeine 6:14; 7:6; 2 Korinthiërs 3:11; Galásiërs 3:25).

Kinders van God

Uit God gebore (1 Johannes 5:1; 1 Petrus 1:23), lewend gemaak (Efésiërs 2:5; Kolossense 2:13), seuns en dogters van God (Galásiërs 3:26; 2 Korinthiërs 6:18; 1 Johannes 3:2) en ʼn nuwe skepsel (2 Korinthiërs 5:17; Galásiërs 6:15; Efésiërs 2:10; 4:24).

Aangeneem

Lees Romeine 8:15, 23; Galásiërs 4:5-7.

Aanneemlik vir God deur Jesus Christus

Regverdig verklaar deur die toerekening van Christus se geregtigheid (Romeine 5:11-21; 1 Korinthiërs 1:30), geheilig in Christus (1 Korinthiërs 1:2, 30; 6:11), vir ewig vervolmaak (Hebreërs 10:14), aanneemlik gemaak (Johannes 3:18; 5:24; Romeine 8:1) en bekwaam gemaak (Kolossense 1:12).

Geregverdig

Lees Romeine 3:24; 5:1; 8:30; 1 Korinthiërs 6:11; Titus 3:7.

Naby gebring

Lees Efésiërs 2:13. Daar is ʼn toepassing in Jakobus 4:8.

Oorgeplaas in God se koninkryk

Lees Kolossense 1:13; 2 Petrus 1:11.

Op die Rots, Jesus Christus

Lees Matthéüs 7:24-27; 1 Korinthiërs 3:9-15; Efésiërs 2:20-22; 1 Petrus 2:4-6.

ʼn Geskenk van God die Vader aan God die Seun

Lees Johannes 6:37-40; 17:2, 6, 9, 24.

Besnydenis van die hart in Christus

Lees Filippense 3:3; Kolossense 2:11.

Deelgenote van die heilige en koninklike priesterdom

ʼn Heilige priesterdom (1 Petrus 2:5), ʼn koninklike priesterdom (1 Petrus 2:9; Openbaring 1:6).

Uitverkore geslag, ʼn heilige volk, en ʼn volk wat God se eiendom is

Lees 1 Petrus 2:9; vgl. Titus 2:14.

Verlossing

Verlos uit die mag van die duisternis: Handelinge 26:18; Efésiërs 2:1-2; Kolossense 1:13.

Verheerliking

Lees Romeine 8:18, 30; 9:23; Kolossense 3:4; 1 Johannes 3:2.

Die eerstelinge van die Heilige Gees

Gebore uit die Gees/weergebore (Johannes 3:5-6), gedoop deur die Gees (1 Korinthiërs 12:13), bewoon deur die Gees (Romeine 5:5; 8:9; 1 Korinthiërs 6:19), verseël met en deur die Gees (2 Korinthiërs 1:22; Efésiërs 1:13; 4:30) en gesalf met die Gees (2 Korinthiërs 1:21; 1 Johannes 2:20).

Toegang tot God

Lees Romeine 5:2; Efésiërs 2:18; Hebreërs 4:14-16; 10:19-20.

Binne die “baie meer” versorging van God

Ons is die ontvangers van God se liefde (Efésiërs 2:4; 5:2). Ons ontvang verder ook genade vir redding (Efésiërs 2:7-9), vir sekerheid (Romeine 5:2; Filippense 1:6), vir dienswerk (Efésiërs 2:10; 4:7) en vir lering (Titus 2:11-13). Ons word die ontvangers van God se krag (Efésiërs 1:19), trou (Hebreërs 13:5), vrede (Filippense 4:6-9; Kolossense 3:15), troos (2 Thessalonicense 2:16), persoonlike versorging (1 Petrus 5:7) en intreewerk (Romeine 8:27, 34; Hebreërs 7:25).

Sy erfdeel

Lees Efésiërs 1:18.

Ons erfdeel

Lees Romeine 8:17; Galásiërs 4:7; Efésiërs 1:11; Kolossense 1:12; 3:24; Hebreërs 9:15; 1 Petrus 1:4.

Hemelse verbintenisse

Ons word deelgenote (medewerkers/vennote) met Christus: in lewe (Galásiërs 2:20; Kolossense 3:3-4; 1 Johannes 5:11-12), in posisie (Efésiërs 2:6; Kolossense 3:1-3), in diens (Johannes 17:18; 20:21; 1 Korinthiërs 1:9; 3:9), in lyding (Romeine 8:17; Filippense 1:29; 2 Timótheüs 2:9, 12), in gebed (Johannes 14:12-14; 16:23-24; 1 Johannes 5:14-15) en deelgenote in Christus in ʼn verlowing (2 Korinthiërs 11:2; Efésiërs 5:25-27).

Hemelse burgers

Lees Lukas 10:20; Efésiërs 2:19; Filippense 3:20; Hebreërs 12:22-24; 1 Petrus 2:11-12.

In God se familie en huishouding

Lees 1 Korinthiërs 3:9; Galásiërs 6:10; Efésiërs 2:19-20; 1 Petrus 2:5.

Lig in die Here

Lees Efésiërs 5:8; 1 Thessalonicense 5:4-5.

Lewenskragtig verenig met die Vader, Seun en Gees

In God die Vader (Johannes 17:21; 1 Thessalonicense 1:1; 2 Thessalonicense 1:1), in God die Seun (Johannes 14:20; 17:21; Romeine 8:1; Kolossense 1:27) en in God die Heilige Gees (Johannes 14:16; Romeine 8:9; 1 Korinthiërs 2:12; Efésiërs 2:22).

Volheid in Hom

Lees Kolossense 2:10.

Besit elke geestelike seëning

Lees 1 Korinthiërs 3:23; Efésiërs 1:3.

Deel van die gemeenskap van die heiliges

Lees Johannes 17:11, 21-23; 1 Johannes 1:3, 7.

Slotsom

Ons ontvang al bogenoemde seëninge die oomblik wanneer ons tot geloof kom in Christus Jesus ons Verlosser. Dit is baie belangrik dat gelowiges hul posisie in Christus sal verstaan. Hierdie posisie is die grondslag vir ons gesag, ons verweer in geestelike oorlogvoering. Dié stryd word gevoer teen die vlees, die wêreld en die duiwel en sy demoniese magte. Ons staan nooit in ons eie verdienste nie, maar slegs in ons Here Jesus Christus – op grond van wat Hy al reeds vir ons gedoen het, soos uiteengesit in die Woord van God. Ons staan op die grondslag van ons posisie in Christus en op die feit dat God Christus se geregtigheid aan ons toegereken het. Aan Christus al die eer.

———————————

As jy belangstel om meer oor die posisionele waarhede en seëninge van die gelowige in Christus te lees, oorweeg gerus om die volledige artikel, Drie-en-dertig sake van posisionele waarheid deur dr. Arnold Fruchtenbaum te lees.

Volg ons op sosiale media: